Ochrana zvířat v zájmových chovech

 

§ 3 písm. e): Pro účely tohoto zákona se rozumí zvířetem v  zájmovém chovu zvíře, u  kterého hospodářský efekt  není  hlavním  účelem  chovu,  a  to  buď chované v prostorách  k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové  činnosti člověka,  nebo zvíře  sloužící člověku  jako jeho společník.

§ 3 písm. g): Pro účely tohoto zákona se rozumí druhem zvířete vyžadujícím zvláštní péči druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování.

§ 3 písm. h): Pro účely tohoto zákona se rozumí toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.

§ 3 písm. i): Pro účely tohoto zákona se rozumí opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal.

§ 2 - § 7 Ochrana zvířat obecně - pět zákazů: zákaz týrání zvířat, zákaz propagace týrání zvířat, zákaz vykonávat bolestivé zásahy na zvířatech, zákaz bezdůvodného usmrcení zvířete, zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

Ochrana zvířat při přepravě

Ochrana zvířat při chovu

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

§ 13  Ochrana zvířat v zájmových chovech

§ 13a  Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

§ 13b  Toulavá a opuštěná zvířata