VZOROVÝ PROTOKOL

František Nimra (Alois Novák)
FVHE 10
22.10.2012 (= datum měření)
Experimentální podmínky
Teplota: 22 oC
Tlak: 102,5 kPa
Úloha 1 - MĚŘENÍ VISKOZITY
ÚVOD
Viskozita je fyzikální veličina charakterizujicí vnitřní tření v kapalině (event. v plynu), které závisí zejména na přitažlivých silách mezi částicemi. Jednotkou kinematické viskozity ν je [m2 s-1]. Viskozitu dynamickou η vypočítáme násobením hodnoty ν hustotou kapaliny, jednotkou pak je [Pa s]. Obecně závisí viskozita především na teplotě (nepřímo úměrně) a hustotě (přímo úměrně). V praxi se viskozitou charakterizují různé kapaliny, zejména v potravinářství.

Cílem úlohy je měřit viskozitu dvěma přístroji: Viskozimetrem dle Ostwalda a rheo-viskozimetrem dle Höplera.
SCHEMA STRUKTURY ÚVODU
CO - na jaké fyzikální veličině je úloha založena a co je její podstatou
V ČEM - v jakých jednotkách se veličina udává
NA ČEM A JAK - na čem veličina závisí a jak
K ČEMU - k čemu se použité metody využívají v praxi
CÍL - co je cílem úlohy


MATERIÁL A METODY
- viz. manuál
VÝSLEDKY

Tab. 1: Měření viskozity deionizované vody a krevního séra viskozimetrem dle Ostwalda
výstižný název
číslo měření
deionizovaná voda
krevní sérum
 
čas t [s]
1
34,5
46,2
2
33,4
46,5
3
33,6
46,1
4
33,8
46,1
5
33,6
45,8
6
33,5
45,3
7
33,4
45,.3
8
33,3
45,3
9
33,7
45,1
10
33,5
45,0
průměr
33,6
45,7
s =
0,34
0,53
sr [%] =
1,01
1,16
sx s pruh =
0,11
0,17
ν [m2 . s-1]
9,6 . 10-7
1,31 . 10-6
η [Pa s]
9,6 . 10-4 
1,35 . 10-3


všechny sloupce a řádky mají popisy


všechny hodnoty jednoho parametru v jednom sloupci/řádku mají stejný počet desetinných míst


všechny hodnoty musí mít uvedenou [jednotku]
Legenda:
ν = k . 0,000001 . t
η = ν . (hustota);
(voda = 1000 kg . m-3; krevní sérum = 1030 kg . m-3)
k = konstanta viskozimetru = 0,02864
všechny vzorce, zkratky, konstanty, atd., použité v tabulce, musí být uvedeny v Legendě

Tab. 2: Měření viskozity stolního oleje rheo-viskozimetrem dle Höplera
číslo měření
konstantní dráha
libovolná dráha
korigovaná dráha
 
čas t [s]
1
13,36
10,79
12,73
2
13,21
10,66
12,74
3
13,01
13,90
12,83
4
13,17
11,00
12,84
5
12,95
10,84
12,92
6
13,00
11,05
12,69
7
13,17
10,77
12,77
8
13,40
10,97
12,70
9
13,20
10,97
12,70
10
13,08
11,04
12,76
průměr
13,16
11,20
12,77
s =
0,149
0,958
0,074
sr [%] =
1,1
8,6
0,6
sx s pruh =
0,047
0,303
0,024
konstanta viskozimetru
0,9755
0,9755
1,0000
dráha [mm]
30
25
29,27
konstanta závaží P [g . cm-2]
40
40
40
dynamická viscosita [Pa s]
51,33
52,44
51,07
procentuální interval shody
**
Legenda:
η = 0,1 . K . P . t (pro konstantní a korigovanou dráhu)
η = (0,1 . K . P . t . 30) / dráha (pro libovolnou dráhu)

DISKUSE
Viskozita krevního séra je, dle očekávání, podstatně vyšší než deionizované vody (Tab. 1). Všechny tři metody použité k měření viskozity stolního oleje rheo-viskozimetrem dávají srovnatelné výsledky; interval shody ** (Tab. 2).

ZÁVĚR
Cíle úlohy byly splněny.DODATEK: Zaokrouhlování statistických dat:

průměr stejný počet míst jako měřené hodnoty
s = stejný počet míst jako měřené hodnoty + 1
sr [%] = 1-2 desetinná místa
sx s pruh = stejný počet míst jako měřené hodnoty + 1
obsah Konec