Ekologické chovy zvířat

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007

o ekologické produkci a označování ekologických produktů
ke stažení


Účel a oblast působnosti:
Nařízení stanoví společné cíle a zásady ekologické produkce, které musí být dodržovány ve všech fází produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů a také při označování a propagaci těchto produktů

Nařízení se vztahuje na:

 1. živé nebo nezpracované zemědělské produkty
 2. zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny
 3. krmiva
 4. vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Definice:

 • „ekologickou produkcí“ se rozumí používání způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce;
 • „ekologickým“ se rozumí pocházející z ekologické produkce nebo se k ní vztahují
 • „přechodem“ se rozumí přechod od konvenčního zemědělství na zemědělství ekologické, a to ve stanovené době

Cíle ekologických chovů:

 • dodržovat přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat a zejména uspokojovat jejich druhově specifické etologické potřeby
 • zavést udržitelný systém zemědělství
 • respektuje přírodní systémy a cykly
 • minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního hospodářství
 • recyklace odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu
 • péče o zdraví zvířat založená na podpoře přirozené imunologické obrany zvířete, jakož výběr vhodných plemen a chovatelských postupů
 • výběr plemena s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám

Zásady zpracování ekologických potravin:

 • ekologické potraviny se získávají z ekologických zemědělských složek
 • potraviny jsou pečlivě zpracovávány, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů

Zásady zpracování ekologických krmiv:

 • ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin
 • použití doplňkových látek v krmivech a činidel je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné potřeby
 • krmivo je pečlivě zpracováváno, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů

V ekologické produkci je zakázáno používat GMO a ionizující záření.

Obecné zásady ekologického zemědělství:
Zemědělství je odvozeno od biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje a způsoby (vylučují používání GMO, využívají živé organismy a mechanické způsoby produkce).
Je omezeno využívání vnějších vstupů, použití syntetických chemických látek je přísně omezené na výjimečné případy.

Pravidla živočišné produkce:

 • ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a jsou odchována v ekologických zemědělských podnicích
 • pro účely plemenitby lze za zvláštních podmínek dovážet do zemědělského podniku zvířata, která nepocházejí z ekologického chovu
 • chovatelské postupy, včetně intenzity chovu a podmínek ustájení zaručují splnění vývojových, fyziologických a etologických potřeb zvířat
 • hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny
 • vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno
 • při rozmnožování se používají přirozené metody - je však povoleno umělé oplodnění
  • nepoužívají se jiné druhy umělého rozmnožování, jako jsou klonování a přenos embryí,

Kontrolní systém:
Členské státy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontroly, pokud jde o povinnosti stanovené tímto nařízením, v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.
Kontrolní orgán může pověřit kontrolní subjekt prováděním kontrol.
Členské státy zajistí, aby zavedený kontrolní systém umožňoval v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 178/2002 vysledovat každý produkt ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce, zejména s cílem poskytnout spotřebitelům záruky, že ekologické produkty byly vyprodukovány v souladu s požadavky tohoto nařízení.

results matching ""

  No results matching ""