TSE, VŽP a jejich zpracování

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF

Obsahuje

 • Nařízení Evropské Rady a parlamentu 999/2001
 • Nařízení Evropské Rady a parlamentu 1069/2009
 • Nařízení Komise 142/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ RADY A PARLAMENTU (ES) č. 999/2001

ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

ke stažení


Obsah:

 • nařízení stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) u zvířat.
 • pojednává o uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a o jejich vývozu.

Nařízení se nevztahuje na:

 • kosmetické výrobky nebo léčiva, zdravotnické prostředky nebo jejich výchozí látky nebo meziprodukty
 • výrobky, které nejsou určeny pro použití v potravinách, krmivech nebo hnojivech, nebo jejich výchozí látky nebo meziprodukty
 • živá zvířata používaná ve výzkumu
 • produkty živočišného původu určené pro výstavy, výuku, vědecký výzkum, zvláštní studie nebo analýzy

Definice: (čl.2)
Pro účely nařízení se rozumí:

 • TSE všechny přenosné spongiformní encefalopatie kromě těch, které se vyskytují u člověka
 • specifikovaným rizikovým materiálem tkáně podle přílohy V; pokud není uvedeno jinak, nezahrnuje produkty, které obsahují tyto tkáně nebo se z nich získávají
 • zvířaty podezřelými z infekce TSE živá, poražená nebo mrtvá zvířata, která jeví nebo jevila neurologické poruchy, poruchy chování nebo pokročilé zhoršení celkového stavu s ohledem na poškození centrálního nervového systému a u kterých údaje získané na základě klinického vyšetření, reakcí na podněty, posmrtného vyšetření či předsmrtné nebo posmrtné laboratorní analýzy neumožňují stanovit jinou diagnózu.

Stanovení statusu BSE dle kritérií v příloze II, kategorie A (čl.5) (vypsáno v přednášce)

 • státy se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
 • státy s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
 • státy s neurčeným rizikem výskytu BSE

Seznam zemí/oblastí podle jejich statusu BSE je uveden v příloze rozhodnutí Komise č. 453/2007

 • státy (resp.) oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE:
  • všechny členské státy EU (včetně oblasti Skotska a Severního Irska) s výjimkou Irska, Řecka, Francie a UK (resp. Anglie)
  • země Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko)
  • třetí země (mj. Argentina, Austrálie, Brazílie, Indie, Japonsko a USA)
 • státy (resp. oblasti) s kontrolovaným výskytem BSE:
  • 4 členské státy EU (Irsko, Řecko, Francie, UK s výjimkou území Skotska a Severního Irska)
  • třetí země (Kanada, Nikaragua, Mexiko, Jižní Korea, Tchaj-wan)
 • státy s neurčeným rizikem výskytu BSE:
  • všechny ostatní státy (resp. oblasti)

V nařízení dále najdeme:

 • systém prevence
 • nařízené testy a jejich četnost
 • zakázaná krmiva pro přežvýkavce (mimo jiné také bílkoviny získané ze savců)
 • opatření při podezření na TSE
 • opatření při potvrzení výskytu TSE
 • pohotovostní plány

Vzorky se zasílají do Národní referenční laboratoře členských států a do Referenční laboratoře Společenství. Podezřelá zvířata a ostatní zvířata v hospodářství jsou omezena v pohybu, dokud nejsou známy výsledky testů.
Pokud mohla být zvířata vystavena nákaze v jiném hospodářství, může být i toto hospodářství kontrolováno.

Je-li případ úředně potvrzen, přijmou se následující opatření:

 • provede se vyšetřování za účelem stanovení původu choroby a všech potenciálně zasažených zvířat nebo produktů.
 • postižené hospodářství přejde pod úřední dohled. Jakýkoli pohyb zvířat vnímavých k TSE (nebo produktů živočišného původu) musí být schválen.
 • usmrcení a úplná likvidace ohroženého skotu. Na ovce a kozy se vztahují odlišná pravidla

Za ztrátu zvířat nebo produktů živočišného původu je neprodleně vyplacena náhrada.

SRM (specifikovaný rizikový materiál) - příloha V

 • lze uvádět na trh nebo vyvážet pouze za účelem konečné likvidaci

1. Státy (oblasti) se zanedbatelným rizikem

 • Skot:
  • lebka včetně mozku a očí, krční mandle a mícha skotu staršího než 12 měsíců
 • Ovce a kozy
  • lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha zvířat starších 12 měsíců nebo s prořezanými trvalými řezáky

   Od 30. 7. 2018 byla ze seznamu SRM u malých přežvýkavců vyjmuta slezina a ileum zvířat všech věkových kategorií.

2. Státy (oblasti) s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem

 • Skot

  • lebka bez mandibuly včetně mozku a očí
  • krční mandle
  • mícha skotu staršího než 12 měsíců

  • páteř kromě ocasních obratlů, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a středového hřebene křížové kosti a křídel křížové kosti, avšak včetně míšních nervových uzlin zvířat starších 30 měsíců

  • zvířat jakéhokoli stáří
   • mandle
   • poslední čtyři metry tenkého střeva
   • slepé střevo a okruží
 • Ovce a kozy

  • lebka včetně mozku a očí
  • krční mandle
  • mícha ovcí a koz, které jsou starší než 12 měsíců nebo které mají v dásních prořezaný trvalý řezák
  • slezina a ileum zvířat všech věkových kategorií

Další právní předpisy týkající se problematiky

 • Rozhodnutí Komise č. 709/2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE
 • Rozhodnutí Komise č. 453/2007
  • kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě
ke stažení


Obsah:
Nařízení se vztahuje:

 • vedlejší produkty živočišného původu (dále jen VŽP) a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Nařízení se nevztahuje:

 • celá těla volně žijících zvířat nebo jejich části, kromě volně žijící zvěře, u nichž neexistuje podezření na infekci, ani postižení onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata, s výjimkou vodních živočichů vylovených k obchodním účelům;
 • celá těla zvěře nebo jejich části, které nebyly po zabití sebrány v souladu se správnou mysliveckou praxí, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 853/2004
 • VŽP z volně žijící zvěře a z masa volně žijící zvěře podle čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004;
 • oocyty, embrya a sperma určené pro plemenitbu;
 • syrové mléko, mlezivo a produkty z nich získané, které jsou vyrobeny, přechovávány, neškodně odstraněny nebo použity v hospodářství původu;
 • ulity měkkýšů a korýšů
 • odpad ze stravovacích zařízení
 • syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
 • výkaly a moč
 • materiál z plavidel, jenž vznikl během rybolovu

Definice: (čl.3)

 • vedlejšími produkty živočišného původu celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí a spermatu;
 • tlakovou sterilizací zpracování vedlejších produktů živočišného původu:
  • velikosti částic na 50 mm nebo méně
  • při teplotě jádra vyšší než 133 °C
  • po dobu 20 minut
  • za tlaku 3 bary

Kategorizace vedlejších živočišných produktů (čl. 7):
VŽP se v souladu se seznamy stanovenými v článcích 8, 9 a 10 zařazují do specifických kategorií, které odpovídají úrovni rizika pro zdraví lidí a zvířat, které v souvislosti s těmito vedlejšími produkty živočišného původu vzniká.

Kategorie VŽP I (čl.8)

Černá barva a nápis: POUZE K NEŠKODNÉMU ODSTRANĚNÍ (uvedeno v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011)

Zahrnuje:

 • zvířata podezřelá z infekce TSE v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 nebo zvířata, u nichž byla přítomnost TSE úředně potvrzena,
 • zvířata, která byla usmrcena v souvislosti s opatřeními k eradikaci TSE
 • zvířata v zájmovém chovu a zvířata chovaných v zoologických zahradách a cirkusech
 • pokusná zvířata
 • volně žijící zvířata, u nichž existuje podezření na infekci onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata (tzn. zoonózu)
 • SRM, části těl nebo celá těla zvířat, které obsahují SRM
 • vedlejší produkty živočišného původu získané ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES;
 • vedlejší produkty živočišného původu obsahující rezidua jiných látek a látek znečišťujících životní prostředí uvedených ve skupině B(3) přílohy I směrnice 96/23/ES,
 • vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod, ze zařízení, které zpracovává materiál kategorie I nebo SRM
 • odpad ze stravovacích zařízení vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy
 • směsi materiálu kategorie 1 buď s materiálem kategorie 2, nebo s materiálem kategorie 3, nebo s materiálem obou kategorií.

Neškodné odstranění a použití VŽP 1: (čl.12)

 • spálení (bez předchozího zpracování nebo po předchozím zpracování pomocí tlakové sterilizace)
 • spoluspálení (bez předchozího zpracování nebo po předchozím zpracování pomocí tlakové sterilizace)
 • zahrabání na povolené skládce po předchozím zpracování tlakovou sterilizací (mimo VŽP ze zvířat podezřelých z BSE, s prokázanou BSE nebo utracených v souvislosti s opatřeními k eradikaci BSE)
 • zahrabání na povolené skládce (odpad ze stravovacích zařízení vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy)
 • použití jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj

Kategorie VŽP II (čl.9)

Žlutá barva a nápis: NENÍ URČENO KE KRMENÍ ZVÍŘAT (uvedeno v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011)

Zahrnuje:

 • hnůj, nemineralizované guáno a obsah trávicího traktu
 • vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod, ze zařízení, které zpracovává materiál kategorie II
 • vedlejší produkty živočišného původu, které obsahují rezidua povolených látek nebo kontaminantů přesahující přípustné úrovně podle čl. 15 odst. 3 směrnice 96/23/ES;
 • produkty živočišného původu, které byly prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě;
 • plody, oocyty, embrya a sperma, které nejsou určeny k chovným účelům
 • směsi materiálu kategorie 2 s materiálem kategorie 3;
 • zvířata která uhynula jinak než porážkou nebo usmrcením k lidské spotřebě, včetně zvířat usmrcených za účelem tlumení nákazy
 • vedlejší produkty živočišného původu jiné než materiál kategorie 1 nebo materiál kategorie 3.
 • produkty živočišného původu, které nesplňují veterinární právní předpisy pro jejich dovoz do Společenství nebo pro odeslání do jiného členského státu

Neškodné odstranění a použití VŽP II: (čl.13)

 • spálení (bez předchozího zpracování nebo po předchozím zpracování pomocí tlakové sterilizace)
 • spoluspálení (bez předchozího zpracování nebo po předchozím zpracování pomocí tlakové sterilizace)
 • zahrabání na povolené skládce po předchozím zpracování tlakovou sterilizací
 • použití jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj
 • využití k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků, po předchozím zpracování tlakovou sterilizací
 • zkompostování či přeměna na bioplyn po předchozím zpracování tlakovou sterilizací
 • přímá aplikace na půdu (hnůj, obsah trávicího traktu, mléko, mléčné produkty a mlezivo)

Kategorie VŽP III (čl. 10)

Zelená barva a nápis: NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ (uvedeno v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011)

 • těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou podle právních předpisů Společenství vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny
 • jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána jako způsobilá k porážce k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství
  1. jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, které byly v souladu s právními předpisy Společenství prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, avšak nevykazovaly žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
  2. hlavy drůbeže, prasečí štětiny a peří
  3. kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí
 • vedlejší produkty živočišného původu z drůbeže a ze zajícovců poražených na farmě, kteří nevykazovali příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata
 • krev pocházející z níže uvedených zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k lidské spotřebě
 • vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě
 • produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů již nejsou určeny k lidské spotřebě
 • krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky přenosného onemocnění
 • krmiva pro zvířata, které z obchodních důvodů již nejsou určena ke krmení
 • vodní živočichové a jejich části, kteří nevykazovali žádné příznaky přenosného onemocnění
 • vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě
 • odpady ze stravovacích zařízení

Neškodné odstranění a použití VŽP III: (čl.14)

 • spálení (bez předchozího zpracování nebo po něm)
 • spoluspálení (bez předchozího zpracování nebo po něm)
 • zahrabání na povolené skládce (po předchozím zpracování)
 • použití k výrobě krmiv či organických hnojiv
 • zkompostování či přeměna na bioplyn
 • přímá aplikace na půdu (hnůj, obsah trávicího traktu, mléko, mléčné produkty a mlezivo)
 • použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

ke stažení


Předmět a oblast působnosti: (čl. 1)
Nařízení stanoví opatření:

 • pro hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu (dále jen VŽP) a získané produkty stanovená nařízením (ES) č. 1069/2009
 • týkající se určitých vzorků a předmětů osvobozených od veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

Obsah

Neškodné odstraňování VŽP (kap.II)

 • Neškodné odstraňování spalováním a spoluspalováním (čl.6)
 • Ukládání některých materiálů kategorie 1 a 3 na skládku (čl.7)
 • Požadavky na zpracovatelská zařízení a jiná zařízení (čl.8)
 • Požadavky na přeměnu VŽP a získaných produktů na bioplyn, kompostování a krmivo pro zvířata (čl.10)
 • Dovoz, tranzit a vývoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů společně se vzory veterinárních osvědčení a prohlášení pro dovoz a tranzit

Sběr, přeprava, identifikace a sledovatelnost VŽP (kap.V)

 • požadavky na obchodní doklady a veterinární osvědčení, identifikaci, sběr a přepravu vedlejších produktů živočišného původu a na sledovatelnost (čl. 17)

Registrace a schválení zařízení a podniků zpracovávajících VŽP (kap. VI)

Následující získané produkty je možné uvádět na trh (pokud splňují speciální požadavky stanovené v přílohách tohoto nařízení):

 1. zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
 2. bionafta
 3. žvýkací pamlsky pro psy
 4. kůže kopytníků
 5. vlna a srst
 6. peří a prachové peří
 7. kožešina

Příloha VIII - Sběr, přeprava a sledovatelnost VŽP

Musí být přijata opatření pro to, aby

 • bylo možní zásilku VŽP identifikovat
 • různé kategorie VŽP mohli být při sběru i přepravě uchovávány odděleně

K tomuto účelu je vyžadováno specifické barevné kódování v kombinaci se konkrétním slovním popisem, uvedeným na všech obalech, nádobách či vozech:

Označování VŽP: (kap. II)
MATERIÁL KATEGORIE I

 • musí být označen černou barvou a nápisem : Pouze k neškodnému odstranění

MATERIÁL KATEGORIE II

 • musí být označen žlutou barvou a nápisem: Není určeno ke krmení zvířat

MATERIÁL KATEGORIE III

 • musí být označen zelenou barvou s vysokým podílem modré a žluté a nápisem: Není určeno k lidské spotřebě

results matching ""

  No results matching ""