Neobchodní přesuny zájmových zvířat v zájmovém chovu

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013

ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003
ke stažení


Předmět (čl. 1):
Toto nařízení stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontrolu toho, zda jsou při těchto přesunech uvedené podmínky dodržovány.

Nařízení řeší 2 typy přesunů (přesuny mezi členskými státy EU resp. přesuny ze třetích zemí na území EU).

Definice:

 • neobchodním přesunem přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete v zájmovém chovu
 • zvířetem v zájmovém chovu zvíře některého z druhů uvedených v příloze I, které po celou dobu neobchodního přesunu provází svého majitele nebo oprávněnou osobu a ten za ně během tohoto přesunu zůstává odpovědný
 • majitelem fyzická osoba uvedená jako majitel v identifikačním dokladu;
 • oprávněnou osobou fyzická osoba, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem provedla neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu
 • identifikačním dokladem doklad vyhotovený v souladu s tímto nařízením, jenž umožňuje jednoznačnou identifikaci zvířete v zájmovém chovu

Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I

Druhy zvířat v zájmovém chovu vnímavé ke vzteklině (uvedené v časti A přílohy I):

 • pes domácí (Canis lupus familiaris)
 • kočka domácí (Felis silvestris catus)
 • fretka domácí (Mustela putorius furo)

Maximální počet zvířat v zájmovém chovu (čl. 6)

 • Maximální počet zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I, která mohou během jednoho neobchodního přesunu doprovázet majitele či oprávněnou osobu pouze do počtu pěti kusů od každého druhu

Počet zvířat může být vyšší než pět, pokud účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce, což majitel nebo oprávněná osoba doloží písemným dokladem

Všechna takto přepravovaná zvířata musí být starší šesti měsíců.

1. Podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I (čl. 6, čl. 10)

Přesuny mezi členskými státy EU (čl. 6):
Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I smějí být přemisťována z jednoho členského státu do jiného členského státu, pouze pokud splňují všechny tyto podmínky:

 • jsou označena v souladu s tímto nařízením
 • byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III;
 • vyhovují veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím (viz též čl. 19 odst. 1) – např. ošetření zvířete proti tasemnici rodu Echinococcus sp.
 • jsou provázena identifikačním dokladem řádně vyplněným a vystaveným v souladu s čl. 26

  Pokud jsou zvířata přesouvána z území třetích zemí do země EU musí navíc splňovat ještě následující:

  • být podrobena sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině, jenž splňuje požadavky na platnost podle přílohy IV

   VÝJIMKA z povinného očkování proti vzteklině pro mladá zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I (čl.7): Členské státy mohou povolit, aby na jejich území byla v rámci neobchodního přesunu z jiného členského státu přemístěna zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I, která jsou:

   1. mladší 12 týdnů a ještě nebyla očkovaná proti vzteklině
   2. ve věku od 12 do 16 týdnů, které již bylo očkováno proti vzteklině, ale zatím nesplňuje požadavky na platnost tohoto očkování, uvedené v příloze III (v bod 2 písm. e))

  POVOLNENÍ LZE UDĚLIT POUZE POKUD:

  • buď majitel, nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že daná zvířata v zájmovém chovu nepřišla od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině
  • nebo jsou daná zvířata v zájmovém chovu přemisťována společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá, že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III.

POZN: Výjimku pro vstup mladých zvířat z členských států EU povoluje v současné době (k 20. 5. 2018) celkem 12 členských států EU (Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, zatímco zbylých 16 členských států ji nepovoluje

ve článku 11 najdeme VÝJIMKU stejnou jako ve čl. 7, která ale platí pro přesuny zvířat ze třetích zemí do států EU

 • platí pro mladá zvířata bez vakcinace
 • přesun se uskutečňuje ze třetí země uvedené v příloze II nařízení 577/2017 (k datu 20.5.2018 se jedná o 4 státy EU - ČR, Dánsko, Estonsko a Rakousko)
 • majitel, nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení stejně jako v případě přesunu mezi státy EU

Požadavky na provedení preventivních zdravotních opatření proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina (čl. 19):
V případech, kdy je na ochranu veřejného zdraví nebo zdraví zvířat v zájmovém chovu nezbytné zavést preventivní zdravotní opatření za účelem tlumení nákaz nebo infekcí jiných než vzteklina, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o druhově specifická preventivní zdravotní opatření zaměřená na tyto nákazy nebo infekce.

Příkladem takového předpisu je nařízení 772/2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011.

Dle nařízení jsou členské státy kategorizovány na základě svého nákazového statusu a při přesunech psů ze států s výskytem echinokokózy do států nákazy prostých je vyžadováno preventivní ošetření zvířat antiparazitikem.

Toto ošetření:

 • spočívá v podání registrovaného léčivého přípravku obsahujícího vhodnou dávku prazikvantelu
 • se provede ve lhůtě nejvýše 120 hodin a nejméně 24 hodin před plánovaným vstupem psa na území členského státu
 • musí být vykonáno veterinárním lékařem a zaznačeno v příslušném oddílu identifikačního dokladu zvířete

2. Označování zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I

Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.

Požadavky na identifikační doklad pro zvíře z oddílu A přílohy I (čl.21,25)
Identifikační doklad vystaví schválený veterinární lékař a podepíše majitel.
Formát a obsah při přesouvání mezi členskými státy:
V dokladu musí být uvedeno:

 1. informace o umístění transpondéru nebo tetování, datum aplikace nebo datum odečtení transpondéru nebo tetování, jakož i alfanumerický kód zobrazený transpondérem nebo tetováním
 2. jméno, druh, plemeno, pohlaví, barva, datum narození uvedené majitelem a veškeré výrazné nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti zvířete v zájmovém chovu
 3. jméno a kontaktní údaje majitele
 4. jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinárního lékaře, který identifikační doklad vystavil nebo vyplnil
 5. podpis majitele
 6. podrobnosti o očkování proti vzteklině
 7. datum odběru vzorku krve pro sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině
 8. vyhovění veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina
 9. další relevantní informace o nákazovém statusu zvířete v zájmovém chovu

Pokud je zvíře přesouváno z určitého území nebo třetí země do členského státu EU má formát veterinárního osvědčení odpovídajícího vzoru, který je uveden v příloze IV prováděcího nařízení 577/2013.
Obsah je stejný jako v případě identifikačního dokladu, pouze k němu přibyde následující:

 1. jedinečné referenční číslo osvědčení
 2. jméno a podpis zástupce schvalujícího příslušného orgánu
 3. jméno, podpis a kontaktní údaje zástupce příslušného orgánu provádějícího kontroly podle článku 34 a datum těchto kontrol

Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I

Vztahuje se na druhy, které nepředstavují riziko z hlediska epidemiologie vztekliny

 • Bezobratlí
  • (s výjimkou včel a čmeláků, na které se vztahuje článek 8 směrnice 92/65/EHS, a měkkýšů a korýšů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodech ii) a iii) směrnice 2006/88/ES)
 • Okrasní vodní živočichové, jak jsou definováni v čl. 3 písm. k) směrnice 2006/88/ES a kteří jsou vyňati z působnosti uvedené směrnice na základě jejího čl. 2 odst. 1 písm. a)
 • Obojživelníci
 • Plazi
 • Ptáci: druhy ptáků jiné než uvedené v článku 2 směrnice 2009/158/ES
 • Savci: hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin a definováni pod pojmem „zajícovci“ v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

1. Podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I (čl.9,14)

Přesuny mezi členskými státy EU (čl. 9):
Pokud Komise přijala akt v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 specifikující zvláštní požadavky na provedení preventivních zdravotních opatření proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina týkající se zvířat v zájmovém chovu některého z druhů uvedených v části B přílohy I, musí neobchodní přesuny těchto zvířat z jednoho členského státu do jiného splňovat následující podmínky:

 • zvířata jsou označena nebo popsána v souladu s požadavky čl. 17 odst. 2 nařízení
 • zvířata vyhovují veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina, která byla stanovena podle čl. 19 odst. 1

  Pozn. Typickým příkladem výše uvedených preventivních zdravotních opatření jsou některá ochranná opatření týkající se influenzy ptáků definovaná v rozhodnutí Komise 2007/25/ES.

 • zvířata jsou provázena identifikačním dokladem (řádně vyplněným a vystaveným v souladu s čl. 29)

Přesuny mezi členskými státy EU (čl. 14):
podmínky jsou stejné jako při přesunech mezi státy EU, musí však probíhat přes stnaovená místa vstupu.

2. Označování zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I

Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I musí být označena nebo popsána s přihlédnutím k charakteristickým rysům každého druhu takovým způsobem, aby byla zajištěna spojitost mezi daným zvířetem a jeho identifikačním dokladem.

Identifikační doklad pro zvíře z oddílu B přílohy I
Mohou být přemístěna z jednoho členského státu do druhého pouze pokud:

 • jsou označena nebo popsána v souladu s požadavky
 • vyhovují veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím
 • jsou provázena identifikačním dokladem řádně vyplněným a vystaveným

Formát a obsah identifikačního dokladu pro zvíře přesouvané mezi členskými státy
V dokladu musí být uvedeno:

 1. charakteristika označení nebo popis zvířete v zájmovém chovu
 2. druh zvířete v zájmovém chovu a případně jeho plemeno, datum narození uvedené majitelem, pohlaví a barva
 3. jméno a kontaktní údaje majitele
 4. jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinárního lékaře, který identifikační doklad vystavil nebo vyplnil
 5. podpis majitele
 6. podrobné údaje o všech preventivních zdravotních opatřeních proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina
 7. další relevantní informace o nákazovém statusu zvířete v zájmovém chovu.

Pokud je zvíře přesouváno z určitého území nebo třetí země do členského státu musí být navíc ještě uvedeno:

 1. jedinečné referenční číslo osvědčení
 2. jméno a podpis zástupce schvalujícího příslušného orgánu
 3. jméno, podpis a kontaktní údaje zástupce příslušného orgánu provádějícího kontroly podle článku 34 a datum těchto kontrol

Co se stane, pokud nejsou splněny podmínky neobchodního přesunu zájmových zvířat při kontrolách na hranicích? (čl.35)

Příslušný orgán po konzultaci s úředním veterinárním lékařem a v případě potřeby také s majitelem nebo oprávněnou osobou rozhodne že:

 1. zvíře odešle zpět do země nebo na území, z něhož bylo odesláno;
 2. zvíře izoluje pod úřední kontrolou po dobu nezbytnou pro dosažení souladu s podmínkami stanovenými v kapitolách II nebo III nebo
 3. v krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, usmrtí je v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se ochrany zvířat v zájmovém chovu při usmrcování

PŘÍLOHA III

Obsah: Požadavky na platnost očkovacích látek proti vzteklině

 • Očkovací látka proti vzteklině nesmí být živá modifikovaná očkovací látka a musí patřit do jedné z těchto kategorií:
  • inaktivovaná očkovací látka
  • rekombinantní očkovací látka
 • očkovací látku podal schválený veterinární lékař
 • v době podání očkovací látky bylo zvíře v zájmovém chovu alespoň 12 týdnů staré
 • datum podání očkovací látky je uvedeno schváleným nebo úředním veterinárním lékařem v příslušném oddíle identifikačního dokladu
 • datum podání podle písmene c) není dřívější než datum aplikace transpondéru nebo tetování nebo datum odečtení transpondéru nebo tetování uvedené v příslušném oddíle identifikačního dokladu
 • doba platnosti očkování začíná vytvořením ochranné imunity, k čemuž nemůže dojít dříve než 21 dnů od dokončení očkovacího protokolu požadovaného výrobcem pro základní očkování, a trvá do konce období ochranné imunity, jak je stanoveno v technické specifikaci registrace uvedené v bodě 1 písm. b) nebo ve schválení nebo licenci uvedených v bodě 1 písm. c) pro očkovací látku proti vzteklině v členském státě nebo na území nebo ve třetí zemi, kde se očkovací látka podává.

Doba platnosti očkovací látky musí být uvedena schváleným nebo úředním veterinárním lékařem v příslušném oddíle identifikačního dokladu.
Přeočkování musí být považováno za základní očkování, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování uvedené v písmenu e)

PŘÍLOHA IV

Obsah: Požadavky na platnost sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině

 • Odběr vzorku krve potřebné pro sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině musí být proveden a zaznamenán schváleným veterinárním lékařem v příslušném oddíle identifikačního dokladu.
 • Sérologický test prokazující titr ochranných proti vzteklině musí
  • být proveden u vzorku odebraného nejméně 30 dní po datu očkování a nejméně tři měsíce přede dnem neobchodního přesunu/tranzitu
  • musí jím být v séru změřena hladina neutralizačních protilátek proti viru vztekliny o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší, přičemž musí být použita metoda předepsaná v příslušné části kapitoly týkající se vztekliny v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;
  • musí být proveden v laboratoři schválené v souladu s článkem 3 rozhodnutí 2000/258/ES;
  • nemusí být opakován v případě uspokojivého výsledku popsaného v písmeni b) za předpokladu, že dané zvíře v zájmovém chovu je přeočkováno během doby platnosti předchozího očkování, která je uvedena v bodě 2 písm. e) přílohy III.

Užitečné odkazy
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

https://en.svscr.cz/animal-health/travelling-with-pet-animals/

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

https://www.svscr.cz/mista-vstupu-pro-zvirata-v-zajmovem-chovu/

results matching ""

  No results matching ""