Ochrana zvířat při porážení

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1099/2009

ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování

ke stažení


Předmět a oblast působnosti (čl. 1):
Nařízení se vztahuje na:

 • usmrcování zvířat za účelem získávání jejich produktů (chovaných pro produkci potravin, získávání vlny, kůže a kožešin nebo jiných produktů)
 • usmrcování zvířat za účelem depopulace

Pokud jde o ryby, je působnost nařízení omezena a relevantní jsou pouze požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 (ryby musí být během usmrcování a úkonů s usmrcením spojených ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti a utrpení)

Nařízení se nevztahuje na:

 • usmrcování zvířat v rámci vědeckých pokusů
 • usmrcování zvířat při lovu a rekreačním rybolovu
 • usmrcování zvířat při sportovních a kulturních akcích (např. corrida)
 • usmrcování králíku, zajíců a drůbeže (poráží-li je jejich majitel, porážka je uskutečněna mimo prostor jatek a získané produkty slouží pouze pro soukromou domácí spotřebu)

Definice (čl. 2):
Pro účely nařízení se rozumí:

 • usmrcením každý záměrný postup, který způsobí smrt zvířete
 • souvisejícími úkony jsou úkony prováděné v kontextu a v místě, v němž mají být zvířata usmrcena (např. manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení)
 • nouzovým usmrcením usmrcení zvířat, která jsou zraněna nebo nemocná natolik, že je jim působená silná bolest/utrpení a neexistuje jiná praktická alternativa
 • omráčením každý postup, který bez způsobení bolesti vede ke ztrátě vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který přináší bezprostřední smrt
 • náboženským obřadem řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím
 • kulturní nebo sportovní událostí událost, která souvisí s dlouhodobě zavedenými kulturními tradicemi, v jejichž případě nedochází k produkci masa ani jiných živočišných produktů
 • porážením usmrcování zvířat určených pro lidskou spotřebu
 • jatkami zařízení určené k porážení suchozemských zvířat, které spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 853/2004
 • depopulací proces usmrcování zvířat v zájmu veřejného zdraví, zdraví zvířat, řádného zacházení se zvířaty nebo životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu

Obecné požadavky (čl. 3):

Během usmrcování a souvisejících úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení (viz odst. 1). Provozovatelé podniků zejména činí nezbytná opatření zajišťující, aby zvířata:

 • měla fyzické pohodlí a ochranu
 • byla chráněna před zraněním
 • byla ustájena a bylo s nimi manipulováno s ohledem na jejich běžné chování
 • nevykazovala známky zbytečné bolesti nebo strachu ani jiné neobvyklé chování
 • netrpěla v důsledku dlouhodobějšího nedostatku krmiva či vody
 • byla uchráněna zbytečné interakce s ostatními zvířaty, která by mohla zhoršit jejich životní podmínky

Metody omračování (čl. 4):

Zvířata se usmrcují pouze po omráčení (povolenými) metodami uvedenými v příloze I.
Zvířata jsou až do smrti udržována v bezvědomí a ve stavu znecitlivění.
Na metody omráčení, které nenavozují přímou smrt (tzv. prosté omráčení) by měly co nejrychleji navazovat postupy, které smrt zvířete zajistí (vykrvení, rozrušení centrální nervové tkáně, zabití elektrickým proudem nebo prodloužená anoxie atp.)

V případě, že se při porážce zvířat uplatňují zvláštní metody stanovené náboženskými obřady, odpadá nutnost omráčení zvířete, pokud k této porážce dochází na jatkách.

Souhrn usmrcení bez předchozího omráčení:

 • pouze u porážek z náboženských důvodů
 • pouze tehdy, probíhají-li tyto porážky na jatkách
 • pouze tehdy, jsou-li tyto porážky prováděny řádně proškolenou (odborně způsobilou) a pověřenou osobou
 • zvíře musí být během vykrvení mechanicky znehybněno pomocí mechanického zařízení

Pozn. Podmínky provádění porážek s využitím zvláštních metod daných náboženskými obřady dále upřesňuje §5f zákona 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání. Porážení zvířat tímto způsobem je možné pouze po předchozím udělení povolení Ministerstvem zemědělství, porážka musí být předem hlášena na KVS, které pro ni vypracuje veterinární podmínky. Součástí žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, musí být mj. písemný souhlas provozovatele podniku, kde budou zvířata porážena. Vzor žádosti o udělení povolení je uveden v příloze 3 vyhlášky 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování.

Kontroly omráčení (čl. 5)

(zajistí provozovatel podniku)
Osoby odpovědné za omráčení

 • provádí pravidelné kontroly s cílem zajistit, aby zvířata v době mezi ukončením omráčení a smrtí nevykazovala žádné známky vědomí či citlivosti
 • u náboženských obřadů bez omráčení provádí stejnou kontrolu osoba odpovědná za porážení před svým uvolněním ze znehybňovacího zařízení a nevykazovala žádné známky života před opracováním nebo napařením

Úroveň způsobilosti a osvědčení o způsobilosti (čl. 7):

Usmrcování zvířat a související úkony provádějí pouze osoby s náležitou úrovní způsobilosti bez toho, aby zvířatům byla způsobena zbytečná bolest, úzkost nebo utrpení.
Provozovatelé podniků zajistí, aby úkony spojené s porážkou prováděly pouze osoby, které

 • mají pro takové úkony osvědčení o způsobilosti podle článku 21
 • prokázaly schopnost je vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení

Pozn. Otázku odborné způsobilosti osob provádějících porážení zvířat a související úkony dále rozvádí zákon 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. Dle §5a odst. 1 zákona jsou provozovatelé podniků (jatek) povinni zajistit, aby zde činnosti jako omráčení zvířat a posouzení jeho účinnosti, zavěšení živých zvířat a jejich vykrvení, porážení v souladu se čl. 4 odst. 4 nařízení prováděly pouze odborně způsobilé osoby.
Za ty jsou považovány osoby, které:

 • získaly střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník
 • osoby se středním vzděláním a s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin nebo v oboru veterinářství
 • osoby s vyšším odborným vzděláním v oboru veterinářství či s vysokoškolským vzděláním na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, popřípadě v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast (např. obor zootechnika).

V nařízení dále najdeme:

 • pokyny k použití znehybňovacích a omračovacích zařízení (čl. 8)
 • použití znehybňovacích a omračovacích zařízení (čl. 9)
 • požadavky na ochranu zvířat porážených pro soukromou domácí spotřebu (čl. 10) – netýká se drůbeže, králíků a zajíců
 • požadavky na ochranu drůbeže, králíků a zajíců porážených pro následný prodej jejich masa v malých množstvích (čl. 11)
 • požadavky na uspořádání a konstrukce a vybavení jatek (čl. 14, příloha II)
 • úkony související s manipulací se zvířaty a znehybňováním zvířat na jatkách/provozní pravidla pro jatky (čl. 15, příloha III)
 • seznam povolených metod omračování (příloha I)

Seznam povolených metod omračování zvířat (příloha I)

 1. mechanické metody omračování

  • penetrační přístroj s upoutaným projektilem (všechny druhy zvířat)
  • střelná zbraň s volným projektilem (všechny druhy zvířat)
  • nepenetrační perkusní přístroj (jen určité druhy zvířat za určitých situací – viz příloha I)
  • zlomení vazu
   • na jatkách jen jako náhradní metoda omračování
   • pouze drůbež do 5 kg, v případě manuálního zlomení vazu max. 3 kg
   • nikdo nesmí usmrtit manuálním zlomením vazu více než 70 zvířat denně)
  • tupý úder na hlavu (selata, jehňata, kůzlata, králíci, zajíci, kožešinová zvířata a drůbež do 5 kg živé hmotnosti; nikdo nesmí usmrtit tupým úderem na hlavu více než 70 zvířat denně)
 2. metody využívající elektrický proud

  • omračování elektrickým proudem prováděné pouze na hlavě (všechny druhy zvířat, v praxi však především prasata na jatkách; nutno dodržet minimální hodnoty proudu)
  • omračování elektrickým proudem pomocí elektrod na hlavě a na těle
  • elektrická vodní lázeň (pouze drůbež; nutno dodržet minimální hodnoty proudu a délky jeho působení)
 3. metody využívající řízené atmosféry

  • oxid uhličitý ve vysoké koncentraci (pouze při porážce prasat)
  • oxid uhličitý ve dvou fázích (porážky drůbeže)
  • oxid uhličitý v kombinaci s inertními plyny (prasata či drůbež)
  • inertní plyny (prasata či drůbež)
  • oxid uhelnatý (čistý či v kombinaci s inertními plyny) – kožešinová zvířata, drůbež a selata při situacích jiných než porážka
  • omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku (kuřata chovaná na maso do 4 kg hmotnosti)

   Pozn. Omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku je zcela novou metodou, jejíž užití bylo povoleno prováděcím nařízením 723/2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

results matching ""

  No results matching ""