Obecné požadavky Evropského potravinového práva

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF

Obsahuje

 • Nařízení EP a Rady č.178/2002

Nařízení EP a Rady č.178/2002

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

ke stažení


Účel a oblast působnosti (čl. 1):
Toto nařízení:

 • má za cíl zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, pokud jde o potraviny, a současně zajišťovat účinné fungování vnitřního trhu EU
 • stanovuje obecné zásady pro potraviny a krmiva, zejména jejich pro bezpečnost
 • zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – viz dále
 • se vztahuje na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv
 • se nevztahuje na
  • prvovýrobu určenou pro osobní potřebu
  • na domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo jejich skladování za účelem osobní domácí spotřeby

Definice (čl. 2, 3):
Pro účely nařízení se rozumí:

 • potravinou látka nebo výrobek, zpracované/nezpracované, které jsou určené ke konzumaci člověkem/lze předpokládat, že je člověk bude konzumovat

  (za potraviny se nepovažují krmiva, rostliny před sklizní, léčivé přípravky, kosmetické přípravky atd.)

 • krmivem látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, určené ke krmení zvířat orální cestou
 • potravinovým právem předpisy použitelné ve Společenství a vnitrostátně pro bezpečnost potravin
 • maloobchodem manipulace s potravinami, nebo jejich zpracování a skladování v místě prodeje, nebo dodávky konečnému spotřebiteli
 • sledovatelností možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva
 • uváděním na trh držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, nabízení k prodeji či jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakožto i prodej, distribuce a další formy převodu
 • nebezpečím biologičtí, chemičtí nebo fyzikální činitelé v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nepříznivý účinek na zdraví
 • rizikem míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku
 • analýzou rizika proces skládající se z 3e vzájemně propojených součástí: hodnocení rizika, řízení rizika a sdělování o riziku
 • konečným spotřebitelem konečný spotřebitel potraviny, který nepoužije potravinu v rámci provozování potravinářského podniku nebo jeho činnosti

Obecné cíle potravinového práva EU (čl. 5):

 • cíl vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a ochrany zájmů spotřebitelů, včetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, a popřípadě zohledňuje ochranu zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a ochranu životního prostředí
  Potravinové právo má za cíl, aby byl ve Společenství dosažen volný pohyb potravin a krmiv vyrobených nebo uvedených na trh.

Analýza rizika (čl. 6):
Hodnocení rizika je založeno na dostupných vědeckých důkazech a provádí se nezávislým, objektivním a průhledným způsobem.

Zásada předběžné opatrnosti (čl. 7):
V případě nejistoty ohledně možných negativních účinků potravin/krmiv na zdraví mohou být přijata předběžná opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany zdraví. Nesmí však omezovat obchod více než je nezbytně nutné.

Ochrana zájmů spotřebitele (čl. 8):
Cíly jsou:

 • chránit zájmy spotřebitelů
 • poskytovat jim základ, který jim umožní vybírat si potraviny, které konzumují
 • zabránit podvodným praktikám, falšování potravin a praktikám, které mohou spotřebitele uvést v omyl

Bezpečnost potravin (čl. 14):
Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná. Za takovou ji považujeme, je-li:

 • škodlivá pro zdraví
 • nevhodná k lidské spotřebě Bezpečnost potraviny a její škodlivost se posuzuje podle:
 • obvyklé podmínky použití potraviny
 • informace poskytnuté spotřebiteli
 • pravděpodobné účinky dotyčné potraviny (krátkodobé i dlouhodobé, na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale i na zdraví dalších generací)
 • pravděpodobné kumulativní toxické účinky
 • zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů

Bezpečnost krmiv (čl. 15):
Pokud krmivo není bezpečné, nesmí být uvedeno na trh ani jím nesmí být krmena žádná zvířata určená k produkci potravin.
Krmivo se nepovažuje za bezpečné:

 • má-li škodlivý účinek na lidské zdraví nebo na zdraví zvířat
 • pokud potraviny získané ze zvířat určených k produkci potravin nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu

Sledovatelnost potravin a krmiv (čl. 18):
Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce je nutné zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, a zvířat.
Provozovatelé potravinářských/krmivářských podniků

 • musí být schopni identifikovat každou osobu, která jim je dodala
 • zavedou systémy a postupy, umožňující identifikovat podniky, kterým byly dodány jejich výrobky. Informace poskytnou na požádání příslušným orgánům.
  Potraviny a krmiva uváděné na trh musí být řádně označeny nebo identifikovány pomocí dokumentace.

Odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků za potraviny (čl. 19):
Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá, že potravina není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, neprodleně přistoupí ke stažení dotyčné potraviny z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány.
Pokud se produkt mohl dostat ke spotřebiteli, provozovatel informuje spotřebitele o důvodu jeho stažení.
Provozovatelé potravinářských podniků spolupracují s příslušnými orgány v rámci opatření přijatých s cílem zabránit riziku spojenému s potravinou, kterou dodali, nebo toto riziko zmenšit.

Zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (kapitola III):

Jeho poslání (čl. 22):

 • poskytuje vědecká stanoviska pro činnost Společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv
 • je nezávislým zdrojem těchto informací a zabezpečuje sdělování o riziku
 • shromažďuje a analyzuje údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.

Úkoly úřadu (čl. 23):

 • poskytuje co nejlepší vědecká stanoviska v rámci své působnosti
 • podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizika v oblastech spadajících do jeho působnosti
 • poskytuje vědeckou a technickou podporu Komisi v oblastech své působnosti
 • vyhledává, shromažďuje, uspořádává, analyzuje a shrnuje vědecké a technické údaje v oblastech své působnosti
 • zajišťuje, aby v oblastech jeho poslání dostávala veřejnost a zúčastněné osoby rychlé, spolehlivé, objektivní a srozumitelné informace

Systém včasné výměny informací (RASFF) (čl. 50):

Zřizuje se RASFF ve formě sítě pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva.
V systému jsou zastoupeny členské státy, Komise a EFSA, za správu sítě odpovídá Komise.

Postup předání informace o existenci rizika z potraviny nebo krmiva:

 • člen sítě - pomocí RASFF neprodleně oznámeno Komisi - neprodleně oznámeno ostatním členům sítě
  EFSA může doplnit toto oznámení o vědeckou nebo technickou informaci, která členským státům umožní přijmout rychlá a vhodná opatření v rámci řízení rizika.

results matching ""

  No results matching ""