Odkazy na PDF jednotlivých právních předpisů

EKOLOGICKÉ CHOVY ZVÍŘAT
 • Nařízení EP a Rady č. 834/2007
  • o ekologické produkci a označování ekologických produktů
TERAPIE POTRAVINOVÝCHA NEPOTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT
 • Směrnice EP a Rady č. 2001/82/ES

  • o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků
 • Nařízení EP a Rady č. 726/2004

TSE, VŽP A JEJICH ZDOLÁVÁNÍ
 • Nařízení EP a Rady č. 999/2001

  • o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
 • Nařízení EP a Rady č. 1069/2009

  • o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě
 • Nařízení komise č. 142/2011

  • kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
 • Rozhodnutí Komise č. 709/2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE

 • Rozhodnutí Komise č. 453/2007

  • kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE
OCHRANA ZVÍŘAT (CHOVANÝCH V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU ČINNOSTÍ) PŘI PŘEPRAVĚ
 • Nařízení Rady a EP č. 1/2005

  • o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
 • Nařízení Rady (ES) č. 1255/97

  • o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS
 • Nařízení Komise č. 206/2010

  • kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
NEOBCHODNÍ PŘESUNY ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU
 • Nařízení EP a Rady č. 576/2013

  • o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 772/2018

  • o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PORÁŽENÍ
 • Nařízení EP a Rady č. 1099/2009
  • o ochraně zvířat při usmrcování
OBECNÉ POŽADAVKY EVROPSKÉHO POTRAVINOVÉHO PRÁVA
 • Nařízení EP a Rady č. 178/2002
  • kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
BEZPEČNOST POTRAVIN (ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU)
 • Nařízení EP a Rady č. 852/2004

  • o hygieně potravin
 • Nařízení EP a Rady č. 853/2004

  • stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ K HYGIENICKÉMU BALÍČKU
 • Nařízení komise č. 2073/2005

  • o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení komise č. 1881/2006

  • kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
 • Nařízení komise č. 1375/2015

  • kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly Trichinell v mase
 • Nařížení Komise č. 1882/2006

  • kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách
 • Nařízení Komise č. 401/2006

  • kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách
 • Nařízení Komise č. 333/2007

  • kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách
 • Nařízení Komise č. 644/2017

  • kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách
 • Nařízení Komise č. 884/2014

  • kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009
ÚŘEDNÍ KONTROLY
 • Nařízení EP a Rady č. 854/2004

  • stanovující zvláštní předpisy pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
 • Nařízení EP a Rady č 882/2004

  • o úředních kontrolách zajišťujících ověřování shody s krmivovým a potravinovým právem, veterinárními předpisy a předpisy o pohodě zvířat
OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
 • Nařízení EP a Rady č. 1169/2011

  • o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Nařízení EP a Rady č. 1760/2000

  • o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
 • Nařízení Evropské Komise č. 1337/2013

  • kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa

results matching ""

  No results matching ""