Rozvoj DSP Farmacie

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření výzkumně vzdělávací kapacity vybudováním nového pavilonu farmacie, čímž dojde ke zlepšení kvality vzdělávání a připravenosti studentů doktorského i magisterského studijního programu pro výzkum a vývoj, zlepšení podmínek pro zapojení studentů doktorského studijního programu a absolventů magisterského studijního programu do grantových projektů a mezinárodních výzkumných programů, vytvoření technického a prostorového zázemí pro výzkum v oblasti molekulární biologie, farmaceutické biotechnologie a strukturní biologie, rozvoji výzkumu prostřednictvím spolupráce s dalšími, zejména zahraničními výzkumnými institucemi a aplikační sférou, vytvoření podmínek pro přijímání zahraničních studentů do doktorského studijního programu v anglickém jazyce a pro zavedení recipročních výměnných kurzů v rámci programů joint-degree, vytvoření podmínek pro hostování externích odborníků jako školitelů-specialistů v doktorském studijním programu, většímu propojení výzkumných aktivit se studiem a vědeckou přípravou studentů a zvýšení kvality publikačních výstupů a jejím prostřednictvím zajištění dalšího financování výzkumu a vývoje na Farmaceutické fakultě VFU Brno.