Rozvoj DSP Farmacie

Základní informace o projektu - Proč projekt realizujeme

Prostorový nedostatek na FaF VFU Brno významně omezuje zkvalitnění vzdělávání v magisterském a zejm. doktorském studijním programu. Pro soustavnou výzkumnou činnost doktorandů a pro umístění přístrojů je nutné vybudovat nové kapacity, které vytvoří nezbytné předpoklady pro rozvoj výzkumu na fakultě, pro jeho zkvalitnění a pro širší zapojení studentů doktorského studijního programu i magisterského studijního programu do této činnosti. Realizací projektu tedy dojde k vytvoření nezbytných předpokladů pro další rozvoj vzdělávání a výzkumu na fakultě, pro jeho zkvalitnění a pro širší zapojení studentů doktorského i magisterského studijního programu do této činnosti. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření podmínek pro zkvalitnění vědecké přípravy a vzdělávání studentů DSP s vazbou na výzkumné, vývojové a inovační kapacity v moderních biotechnologických oborech, s pozitivním vlivem na kvalitu lidských zdrojů a konkurenceschopnost na trhu práce.

Základní informace o projektu - Co chceme vytvořit

Projekt předpokládá vybudování nového pavilonu farmacie, do něhož se přesune ze současné budovy Ústav přírodních léčiv a z provizorních univerzitních prostor Ústav aplikované farmacie. Samostatné podlaží obsadí nově vytvořený Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, který vznikne ze současného oddělení biotechnologie léčiv. V 1. podzemním a části 1. nadzemního podlaží budou vybudovány jako celofakultní pracoviště centrální laboratoře, v nichž budou soustředěna specializovaná laboratorní zařízení. Novostavba Pavilonu farmacie II je navrhována při severní hranici areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Všechny dotčené pozemky a nemovitosti jsou v majetku Veterinární a farmaceutické university Brno, Palackého třída 1946/1, Brno, Královo Pole, 612 42. Navržený pavilon je pojatý jako solitérní objekt. Jako solitér zapadá do pavilónového pojetí celé školy. Svou výškou - čtyř nadzemních pater, z nichž jedno je ustupující a jedním podzemním podlažím - nenarušuje výškovou hladinu okolní zástavby. Tvarové řešení, seskupení různých hranolů s plochou střechou, vychází ze současného trendu nové výstavby v areálu (původní pavilon farmacie, klinika ortopedie a chirurgie a další). Vybudováním Pavilonu farmacie II budou vytvořeny podmínky pro zlepšení kvality vzdělávání na Farmaceutické fakultě VFU Brno.