Způsob vedení protokolů na cvičeních

Z každého praktického cvičení se vypracovává protokol do podepsaného nelinkovaného sešitu formátu A4. V protokolu musí být uvedeno číslo a název cvičení označující probíranou problematiku (pro přehlednost je vhodné začít psát protokol z nového cvičení na nové stránce), datum a jednotlivé řešené úkoly označené číslem a názvem. V případě zhotovování nativních preparátů nebo sestavování pokusů je nutné doplnit protokol i o postup přípravy. Kresby musí být zhotoveny tužkou (barevné části mohou být vybarveny pastelkami), opatřeny popisem a zvětšením, při kterém byl objekt pozorován. Výsledky pozorování nebo pokusu musí být shrnuty v závěru.

Je potřebné dodržet úpravu protokolů tak, aby odpovídala vysokoškolské úrovni. Pokud má někdo problémy s úpravou, je vhodné pořídit si linkovanou podložku, nebo psát protokoly během cvičení nanečisto a později je přepsat.

Protokoly, jejich kompletnost (v případě absence je potřebné si protokoly doplnit) a úprava budou součástí hodnocení práce studentů ve cvičeních (společně s docházkou a úspěšným absolvováním kontrolních testů) a podmínkou udělení zápočtu.

Vzor protokolu

Datum:
Číslo a název cvičení:
Úkol 1: (název úkolu)
Postup přípravy: (tam, kde bude třeba)
Kresba: (dostatečně velká, tužkou, nebo pastelkami)


(co nejdůkladnější popis obrázku)


Zvětšení: (40×, 100×, 400×, 1000×, nebo 10/4, 10/10, 10/40, 10/100)


Závěr: (výsledek a zhodnocení pozorování nebo experimentu)

Úkol 2: