Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Cíl projektu

Cílem projektu je úspěšné zavedení metodiky vykazování nepřímých nákladů (full cost) do každodenní praxe Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Realizace projektu je plánována v následujících krocích:

  • podrobná analýza kroků nezbytných k přípravě metodiky a jejího zavedení do praxe
  • návštěvy odborných školení, seminářů a konferencí, které přispějí k dosažení cíle projektu
  • konzultace se subjekty v České republice i zahraničí, které již aplikují metodiku úplných nákladů či pracují na jejím zavedení
  • zajištění dodatečné odborné kapacity pro tvorbu metodiky (příprava a organizace výběrového řízení na dodavatele, řízení zakázky)
  • vytvoření školicích materiálů a vzdělávání cílové skupiny o metodice, jejím zavádění a aplikaci
  • zajištění softwarového řešení pro zavedení metodiky (příprava a organizace výběrového řízení na dodavatele, řízení zakázky)
  • úprava a tvorba interních předpisů nezbytných pro zavedení metodiky
  • vytvoření prováděcích manuálů ke zpracované metodice
  • externí audit ověřující, zda pravidla pro vykazování úplných nepřímých nákladů vytvořená v rámci projektu jsou v souladu s požadavky Řídicího orgánu

Realizované výstupy mají zajistit fungování metodiky v praxi, její uplatňování příslušnými pracovníky univerzity, maximalizaci čerpání nepřímých nákladů ze zdrojů projektového financování a nakonec pro VFU Brno v budoucnosti klíčové stanovení výdajů za služby nebo spolupráci s aplikační sférou tak, aby nedocházelo k poskytování přímé či nepřímé podpory dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Název projektu

Název projektu
      Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Číslo projektu
      CZ.1.07/2.4.00/16.0009

Příjemce dotace
      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Období realizace
      1. červenec 2011 - 30. červen 2014

INVESTICE DO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ