Hlavní strana


Fyziologie je dynamická disciplína, která je základem lékařského vzdělávání, objasňuje principy fungování buněk, tkání, orgánů a organismů, a to se širokými následnými aplikacemi výsledků výzkumu v medicíně. Jednou z oblastí Nobelových cen je proto právě fyziologie a medicína.

Konkrétním přínosem pro cílovou skupinu bude získání odbornosti v oblasti nejnovějších poznatků z oboru fyziologie a jejich praktického uplatnění zejména v medicíně. Dalším přínosem pak bude získání nadstandardního vzdělávání a zkušeností v oblasti dynamické orientace v aktuálních poznatcích z oboru fyziologie, jejich efektivního zpracování a využití. Udržení kontaktu s aktuálním stavem znalostí je pro mezinárodní uplatnění nezbytné.

Projekt přispěje k usnadnění integrace začínajících pracovníků vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni cestou získání přehledu o kvalitních odborných prezentacích vlastních výsledků, ale také o možnostech získání finanční podpory na odborné výzkumné pobyty a prezentace výsledků v rámci konferencí. Prezentace vlastních výsledků a především jejich diskuse a obhájení je základním předpokladem úspěchu ve světovém kontextu.

Projektu zajistí komunikaci zkušených vědeckých pracovníků, začínajících pracovníků vědy a výzkumu a zájemců o vědu a výzkum cestou integrace cílové skupiny, řešitelského týmu a externích odborníků.

Komunikace bude podporována také v rámci plánovaných seminářů vedených v diskusní neformální podobě a doplněných exkurzí na pracoviště řešící diskutovanou problematiku.

Interakcí s kvalitním týmem řešitelů s bohatými zahraničními zkušenostmi v oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání mohou být členové cílové skupiny aktivně směrováni nejen ke svému budoucímu uplatnění a motivováni ke kvalitním výkonům na poli vědy a výzkumu, ale také stimulováni k předkládání vlastních výsledků k diskusi na mezinárodním fóru.

Širším přínosem bude získání projektových odborných materiálů, které jsou pro cílovou skupinu dlouhodobě využitelné.

Projekt vychází z aktuálních požadavků a nedostatků ve vzdělávacím procesu a integraci vědy, výzkumu a vzdělávání, aplikuje postupy osvědčené při řešení obdobné problematiky na zahraničních univerzitách.

Hlavní inovativní body projektu:

  1. Komplexní přístup k řešené problematice - vzhledem ke kvantu znalostí a výuky v jednotlivých oborech je často opomíjen důležitý aspekt propojení znalostí VŠ studentů z jednotlivých oborů a rychlá orientace v aktuálních poznatcích, která je základem mezinárodního úspěchu.
  2. Atraktivní přístup k řešené problematice - pro dynamické zpracování poznatků a informací je nezbytný atraktivní přístup, spočívající v jednoduchém seznámení cílové skupiny s aktuálními možnostmi. První kontakt s neznámými informacemi bývá často odrazující a po jeho zvládnutí dochází zpravidla ke zvýšení motivovanosti a aktivního přístupu.
  3. Aktivní přístup znamená zapojení účastníků seminářů do efektivního zpracování dostupných poznatků a umožňuje vlastní prezentaci jednotlivých studentů pro trénink dovedností a vystupování na mezinárodním vědeckém fóru.
  4. Individuální přístup k řešené problematice – studenti VŠ se často setkávají s bezradností v oblasti získání mezinárodních kontaktů. Prostřednictvím zapojení odborníků s mezinárodními zkušenostmi a formou diskuze je možné aplikovat individuální neformální přístup, který bývá vysoce efektivní, stimulující a motivující.
  5. Internacionální přístup odpovídá skutečnosti, že věda nezná hranice a výrazné úspěchy jsou založeny na mezinárodní spolupráci. Proto je v seminářích kladen důraz na práci s aktuálními informacemi v anglickém jazyce a také na vlastní prezentace v angličtině, která je dominujícím jazykem vědy.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno