Partner projektu


Partnerem projektu je Státní veterinární správa České republiky, která je ústředním orgánem státní správy v oblasti dozoru nad zdravotní nezávadností surovin a potravin živočišného původu. Spolupráce VFU Brno se SVS ČR je založena na dlouhodobé tradici a rozvíjí se na několika úrovních.

V oblasti vzdělávacího procesu se v současné době pracovníci SVS ČR (ústředních orgánů i jednotlivých organizačních složek – krajské veterinární správy, státní veterinární ústavy) účastní přímo na výuce studentů, jsou členy komisí pro závěrečné státní zkoušky a oponenty písemných prací. Povinné praxe studentů jsou realizovány v převážné míře na pracovištích partnera a tak je možné získat také hodnocení praktických znalostí studentů a schopnost jejich uplatnění.

Důvodem pro výběr tohoto partnera jsou tedy dlouholeté vzájemné dobré vztahy, což lze považovat za základ stabilního partnerství ve smyslu předkládaného projektu. Současně je tímto způsobem zohledněno jedno z doporučení, která vyplývají z mezinárodního hodnocení studijních programů na VFU Brno, a to je rozvíjet úzké vztahy s organizacemi, ve kterých studenti vykonávají svoji povinnou praxi. Role pracovníků této organizace je z výše uvedených důvodů při inovacích výuky nezastupitelná a nemohou ji nahradit dodávky od jakýchkoliv dodavatelů. SVS ČR představuje organizaci, která je hlavním zaměstnavatelem absolventů Fakulty veterinární hygieny a ekologie a do určité míry rovněž absolventů Fakulty veterinárního lékařství.

Státní veterinární správa ČR

Je orgánem státní správy v rezortu zemědělství a je zřízena podle zákona č. 166/1999 Sb. Ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.