O projektu


Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality odborného profilu studenta – budoucího absolventa VFU Brno, a to prostřednictvím inovace, rozšíření, zkvalitnění a zvýšení efektivity výuky v předmětech magisterských studijních programů v oboru Veterinární hygiena a ekologie a Veterinární lékařství, vyučovaných v rámci integrované výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, zejména se zaměřením na praktickou část výuky.

Plánované dovybavení výukových laboratoří pro výuku mikrobiologických, chemických, fyzikálních, mikroskopických a senzorických metod umožní zvýšit vědomosti a praktické dovednosti studentů v oblasti moderních metod (např. aplikované metody molekulární biologie nebo instrumentálních metody senzorické analýzy aj.). Zapojení multimediálních didaktických prostředků umožní názornější prezentace při výuce a podpoří také další samostatnou činnost studentů, při výuce budou využity nové prvky jako projektové a problémové studium.

Cílem projektu je zvýšení kvality odborného profilu studenta – budoucího absolventa VFU Brno.

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Významný rozvoj hygieny potravin v posledním období je spojen zejména s řešením řady případů onemocnění z potravin a zásadními opatřeními na různých úrovních a je třeba je akcentovat v přípravě odborníků právě pro oblast bezpečnosti potravin. Praktickou realizací je rozvoj a prohlubování znalostí studentů VFU Brno (cílové skupiny) v oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin. Fakulta veterinární hygieny a ekologie představuje unikátní univerzitní výukové i výzkumné zázemí pro oblast veterinární hygieny potravin v ČR a v současné době je jedinou takto orientovanou veterinární vzdělávací institucí i v Evropě. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů magisterských studijních programů obou veterinárních fakult, a ke zvyšujícím se cenám materiálu a investičních i neinvestičních nákladů na výuku, je zajištění praktické výuky v kontextu současných moderních používaných metod a postupů stále obtížnější.

Koncepce výuky bude v rámci řešení projektu zaměřena zejména na zvýšení kvality výuky v návaznosti na nejnovější vědecké poznatky a příslušný legislativní rámec. Důraz bude kladen na schopnost interpretace získaných vědomostí v kontextu praktických činností a posílení analytického myšlení budoucích absolventů. K tomuto cíli je třeba využít široké spektrum možností předávání poznatků a zkušeností, včetně projektového a problémového studia. Navrhujeme realizovat projekt z veřejných zdrojů z důvodu uspokojení veřejné poptávky a veřejného zájmu na bezpečnosti a kvalitě potravin, což mohou v praxi zabezpečit jen vysoce kvalifikovaní odborníci, absolventi VFU Brno. Z toho vyplývá i význam účasti vybraného partnera pro řešení projektu. Potřebnost řešení projektu je založena nejen na vyhodnocení výše uvedených skutečností, ale i na závěrech a doporučeních oficiálních dokumentů (evaluační zpráva mezinárodní komise EAEVE, dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti fakulty a univerzity).

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů magisterských studijních programů obou veterinárních fakult, a ke zvyšujícím se cenám materiálu a investičních i neinvestičních nákladů na výuku, je zajištění praktické výuky v kontextu současných moderních používaných metod a postupů stále obtížnější.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti obou veterinárních fakult VFU Brno, kteří v rámci integrované výuky procházejí řadou předmětů specializovaných do oblasti hygieny a technologie potravin a laboratorní analýzy potravin, případně dalších předmětů, spojených s dozorovou činností státních orgánů. Předměty (celkem 31) jsou zařazeny ve studijním programu FVHE od 1. do 5. roku studia a ve studijním programu FVL v prvních dvou a dále ve 4. a 5. roku studia. Cílovou skupinu tvoří 4900 studentů na obou veterinárních fakultách, kteří projdou inovovanou výukou v době trvání projektu ve všech uvedených předmětech. Uváděné počty zahrnují pouze studenty, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Do cílové skupiny nejsou dále zařazeni studenti 6. roků studia, protože tady je výuka organizována jiným způsobem. Absolventi veterinárních studijních programů musí disponovat znalostmi a dovednostmi v kontextu soudobých poznatků, které umožní jejich plnou konkurenceschopnost na jednotném evropském trhu práce.

Cílová skupina (budoucí veterinární lékaři) je mimo jiné připravována pro úzce specifickou oblast seberealizace na pracovním trhu v oblasti zdravotní nezávadnosti a kvality potravin. Toto její výhradní postavení vyplývá z nařízení EU a platných předpisů ČR. Zajištění určité části výuky formou praktických cvičení v laboratořích, poloprovozních dílnách a v potravinářských provozech, je nejlepším způsobem, jak zvýšit teoretické znalosti, praktické dovednosti a schopnosti studentů aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Absolventi veterinárních studijních programů musí disponovat znalostmi a dovednostmi v kontextu soudobých poznatků, které umožní jejich plnou konkurenceschopnost na jednotném evropském trhu práce.

Řešení projektu bude spojeno konkrétně s inovací výuky jednotlivých předmětů. Do projektu budou zapojeni všichni studenti (mimo cizinců) magisterských studijních programů Fakulty veterinární hygieny a ekologie a Fakulty veterinárního lékařství, u kterých jsou inovované povinné předměty součástí doporučených studijních plánů. Povinně volitelné předměty jsou výběrové a odhadnutý počet zapojených studentů vychází z několikaletých zkušeností a informací o zájmu studentů o výuku v těchto předmětech. Navrhované zkvalitnění výuky studijních předmětů je zaměřeno především na oblast praktických dovedností, samozřejmě ve spojení s nezbytnou teoretickou přípravou a podporou potřebnými učebními materiály.

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude možnost individuálně pracovat s moderním laboratorním zařízením a možnost získání a upevnění manuální zručnosti. Inovovaná náplň výuky bude především reflektovat potřeby praxe a studenti budou mít možnost získat reálné výsledky a trénovat jejich interpretace. technik a metod aplikovaných v rámci praktických cvičení. Vytvořené učební pomůcky budou zaměřeny na ty techniky, postupy nebo technologie, které studenti nemohou v rámci cvičení zvládnout (např. z důvodů časové náročnosti nebo nedostupnosti pro větší skupinu studentů). Skripta budou určena pro podporu teoretické a praktické části výuky. Posílení znalostí a dovedností absolventa VFU Brno povede následně ke zlepšení jejich pozice na trhu práce nejen v ČR, ale i v rámci EU, protože budou současně zohledněna doporučení mezinárodní komise EAEVE. V době ukončení studia bude vzdělání cílové skupiny na úrovni, která je potřebná pro bezprostřední pracovní zapojení odborníků v oblasti hodnocení nebezpečí spojených s potravinami.