DOKUMENTACE K JATEČNÝM ZVÍŘATŮM

Před transportem zvířat na jatky je nutno zajistit předání dokumentace k jatečným zvířatům na příslušná jatka. Základním typem dokumentu jsou Informace o potravinovém řetězci (IPŘ), mezi chovateli častěji nazývané Prohlášení chovatele. Povinnost doprovázet jatečná zvířata patřičnou dokumentací vyplývá z Evropských nařízení č. 853/2004 a 854/2004. IPŘ jsou primárně určeny provozovateli jatek, který je po obdržení a kontrole předává úřednímu veterinárnímu lékaři. Kontrolují se údaje poskytnuté chovatelem zvířat, zejména pak druh a počet zvířat, jejich pohlaví, a označení (tetování, ušní známky). Identifikaci zvířat je nutno vyplnit zvlášť pečlivě u zvířat se skupinovým označením (v jedné zásilce mohou být dodána zvířata původem z různých hospodářství a tudíž může nastat situace, kdy se označení zvířat nebude shodovat s registračním číslem hospodářství, odkud jsou výsledně odeslána na jatky). Nejvhodnější formou je příloha k IPŘ s přesným vypsáním označení jednotlivých zvířat nebo skupin zvířat.
Základní časová lhůta pro dodání IPŘ je 24 hodin před přepravením zvířat na jatky. Maximální doba platnosti IPŘ není legislativně stanovena, ale na základě analýzy rizika a platnosti údajů nesmí být IPŘ starší než 3 dny. Ve výjimečných případech lze povolit dodání IPŘ současně se zvířaty, vždy je však nutné žádat o schválení příslušnou krajskou veterinární správu.
IPŘ obsahuje údaje, které identifikují samotného chovatele a především potvrzují, že zvířata, jež jsou dodávána na jatky, jsou zdravá. Vyplňované údaje:

 • nákazový status hospodářství nebo regionu, ze kterého zvířata pocházejí – tato část nemusí být vyplněna v případě, že se jedná o přesuny v rámci kraje
 • nákazový status zvířat – sděluje se především takové onemocnění, které může ovlivnit zdraví cílových konzumentů. V rámci běžného porážení se předpokládá, že všechna zvířata odeslaná na jatky jsou zdravá.
 •  podané veterinární léčivé přípravky nebo jiné ošetření v určeném období s nenulovou ochrannou lhůtou, společně s datem jejich podání a s délkou ochranných lhůt – tato část, musí být vyplněna u každé zásilky jatečných zvířat, pokud byla zvířata léčena, je třeba dbát na dodržení ochranné lhůty
 • výskyt nákaz, které mohou mít vliv na bezpečnost masa – jsou myšleny původci onemocnění např. Campylobacter spp., Salmonella spp, Trichophyton sp., atd., tato část musí být vždy vyplněna
 • výsledky analýz vzorků odebraných u zvířat nebo jiných vzorků odebraných pro účely diagnózy chorob, které mohou mít vliv na bezpečnost masa, včetně vzorků odebraných v rámci monitorování a kontroly zoonóz a reziduí, pokud jsou významné pro ochranu lidského zdraví – připojují se výsledky za poslední sledované období, tato část má zvláštní význam u drůbeže, která podléhá pravidelnému vyšetřování zaměřené na průkaz Salmonella spp., dále musí být
  uvedeny výsledky monitoringu cizorodých látek, pokud jsou chovateli známy výsledky. Nejvhodnější forma sdělení je kopie laboratorního protokolu. Tato část IPŘ musí být vyplněna při každé dodávce zvířat na jatky
 • příslušné zprávy o dřívějších prohlídkách před porážkou a po porážce zvířat
  pocházejících z téhož hospodářství, včetně zejména zpráv od úředního veterinárního lékaře – tato část se nazývá zpětná vazba. Její vyplnění je nutné v případě, že chovatel posílá danou partii zvířat na jiné jatky než obvykle. Jiné jatky chtějí být informovány o výsledcích předchozích veterinárních prohlídek, kvůli organizaci přísunu zvířat na porážku od různých dodavatelů. Potřebné informace k vyplnění získá majitel bezplatně od úředního veterinárního lékaře na jatkách, kam dodal poslední zásilku zvířat.

Př. Majitel zvířat pravidelně poráží svá zvířata na jatkách X. Jatky X budou v době, kdy chovateli končí výkrm mimo provoz. Chovatel nechce čekat na opětovné uvedení jatek X do chodu, a proto kontaktuje jatky Y. Provozovatel jatek Y bude požadovat vyplnění zpětné vazby v IPŘ.

 • údaje o výrobě, pokud mohou vypovídat o výskytu nákazy – jedná se o výrobu v chovu, hospodářství chovatele
 • jméno a adresu soukromého veterinárního lékaře, který obvykle navštěvuje hospodářství, ze kterého zvířata pocházejí – důležitá informace potřebná pro síť epizootologického sledování a toku informací mezi úředními a soukromými veterinárními lékaři

U pravidelných dodávek zvířat na stejné jatky od stejného majitele, není potřeba vyplňovat části týkající se nákazového statutu hospodářství, nákazového statutu zvířat, zpětnou vazbu a údaje o soukromém MVDr. Pokud chovatel prohlásí, že nemá žádné příslušné informace, které se týkají nákazového statutu hospodářství, nákazového statutu zvířat, zpětné vazby a údajů o výrobě, které by mohl dodat, nemusí být tyto části vyplněny.

IPŘ se předávají ve formě písemného podepsaného dokumentu, nebo mohou být odeslány elektronicky. Pokud jsou v Prohlášení chovatele sděleny všechny požadované informace, je platná jakákoli forma IPŘ. Pro usnadnění práce chovatelů i veterinářů jsou na stránkách SVS ČR k dispozici (ke stažení) doporučené formuláře IPŘ, které se liší podle druhu zvířat. Nejobsáhlejší informace je potřeba vyplnit u drůbeže, kde je pro vyplnění nutné znát např. typ chovu, % úhynu za poslední uplynulé období atd.

V případě, že ke zvířatům nejsou IPŘ dodány, dochází k následujícím opatřením:

 • zvířata jsou ještě před branami jatek, na cestě a IPŘ nedoprovází tuto zásilku – do prostor jatek nesmí být tato zvířata přijmuta
 •  zvířata jsou již na jatkách, IPŘ není dohledatelné – provozovatel jatek musí tuto skutečnost ihned ohlásit úřednímu MVDr. Zvířata mohou být na základě svolení úředního MVDr. poražena a jejich těla včetně orgánů skladována odděleně od ostatního masa. Do 24 hodin od příjmu zvířat na jatky musí být IPŘ dodáno. Pokud nebude tato lhůta splněna, veškerá surovina z těchto zvířat se vyloučí z lidské spotřeby (materiál je označen jako VŽP kategorie 2).

Výjimky k předávání informací (dodávka IPŘ současně s dodávkou zvířat na jatky):

 • domácí lichokopytníci doprovázení Průkazem koně (v průkazu koně nutno zkontrolovat údaje v Oddílu IX. – Podávání veterinárních léčivých prostředků, že tento koňovitý může vstoupit do potravního řetězce)
 • zvířata nejsou na jatky přepravována přímo z hospodářství (jsou dopravena např. ze shromažďovacího střediska)
 • jedná se o nucenou porážku
 • prohlídka antemortem proběhla přímo v hospodářství soukromým MVDr. v hospodářství – tato výjimka platí pouze pro prasata, drůbež a farmovou zvěř

Všechny výjimky mohou být povoleny uskutečněny na základě svolení příslušné SVS.

Další dokumenty předávané ke zvířatům určeným k poražení se týkají jejich identifikace, případně výsledků prohlídky před poražením. Jedná se o Průkaz koně a Průvodní list skotu (identifikace) a Osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro živá zvířata přepravovaná na jatky, případně Osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro zvířata porážená v hospodářství (výsledek prohlídky antemortem). Poslední dva zmíněné dokumenty se také někdy nazývají Zdravotní potvrzení.