DOKUMENTACE VÝSLEDKŮ PROHLÍDKY

Jednou z povinností úředního veterinárního lékaře je zaznamenávání výsledků veterinární prohlídky. Pro zaznamenání výsledků jsou v informačním systému SVS ČR k dispozici elektronické formuláře, které se po prohlídce vyplňují. Základním dokumentem, který stvrzuje provedení veterinární prohlídky a také uvádí její výsledky, je Nález z prohlídky jatečných zvířat = porážkový protokol

Porážkový protokol

Základní jednotkou pro vyplnění porážkového protokolu je partie zvířat. Za partii se považuje množství zvířat stejného druhu od jednoho dodavatele. Porážkových protokolů se tedy většinou vyplňuje více za den, vždy to záleží na množství porážených zvířat, jejich druhu a také počtu dodavatelů.

V porážkovém protokolu se vyplní úvodní část, která definuje veterinárního inspektora, jatečný provoz, hospodářství, chovatele včetně registračních čísel a také datum provedení. Součástí identifikace zvířat je vyjádření jejich identifikačního čísla nebo registračního čísla hospodářství. Identifikace zvířat je nezbytná pro možnost zpětného dohledání počátečního bodu celého potravinového řetězce.

V porážkovém protokolu jsou dále vyplněny části, které se týkají:

  • celkového počtu poražených zvířat
  • výsledků veterinární prohlídky před poražením
  • posouzení celých kusů
  • posouzení orgánů
  • denní kontroly welfare u zásilky jatečních zvířat

Rozdělení výsledků prohlídky po poražení na části, které se týkají celých kusů a které se týkají orgánů, vychází z množství technologických a patologických nálezů, jež mají rozhodující vliv na poživatelnost. Výsledek postmortem prohlídky těl jatečných zvířat uvádí vyjádření konečného rozhodnutí o poživatelnosti a počtu takto posouzených kusů. Výsledky postmortem prohlídky orgánů bývají ve svém obsahu pestřejší a zahrnují důvody nepoživatelnosti jednotlivých orgánů či orgánových soustav.

Součástí veterinární prohlídky před poražením je kontrola zacházení se zvířaty a dodržení požadavků na ochranu zvířat při porážení. Kontrola se na jatkách zaznamenává denně do samostatných kontrolích listů a její výsledek je uveden také v porážkovém protokolu.

Platnost porážkového protokolu je stvrzena razítkem a podpisem veterinárního inspektora.

Dalším dokladem, který stvrzuje provedení veterinární prohlídky je Denní protokol. Do denního protokolu se zaznamenávají výsledky prohlídky všech zvířat poražených ve stejný den. Tento protokol již není tak podrobný, nicméně je rozdělen na dvě podčásti. V první podčásti jsou uvedeny celkové počty zvířat, u kterých je formou písmenných kódů A – I vyznačen počet partií poražených zvířat, počty zvířat poražených v běžném porážecím režimu, počty nuceně poražených zvířat, utracených zvířat atd.

Ve druhé podčásti jsou pak uvedeny souhrnné výsledky posouzení celých těl (počty zvířat). Opět je zde použito písmenných kódů J – P, které vyjadřují další nakládání s masem poražených zvířat.

Denní protokol se vyplňuje po skončení porážení a po vyplnění porážkových protokolů jako souhrn odborné veterinární činnosti za každý den. Stvrzení platnosti je dáno razítkem a podpisem veterinárního inspektora a razítkem a podpisem provozovatele jatečného podniku.

Dalším dokumentem, který je po veterinární prohlídce vyplněn, je zpětná vazba v Informacích o potravinovém řetězci. Jedná se v podstatě o opis informací obsažených v porážkovém protokolu. Vyplněná zpětná vazba umožňuje poskytnutí informací o zdravotním stavu porážených zvířat nejen chovateli, ale především veterinárním inspektorům v jiném jatečném podniku.

Vyplnění potřebné dokumentace po poražení jatečných zvířat slouží také pro vyplnění náhrad (odměn) za provedení prohlídky. Podle Nařízení ES 882/2004 je prohlídka jatečných zvířat zpoplatněna dle jednotného ceníku udaného v eurech. Aktuální částky v korunách se přepočítávají podle denních kurzů, jež udává Česká národní banka. Národní legislativa pak zvyšuje částku o 750 Kč pro kusy jatečného skotu, které podléhají povinnému vyšetření na BSE.