ODBĚR VZORKŮ K DALŠÍM VYŠETŘENÍM V RÁMCI ROZHODOVÁNÍ O POŽIVATELNOSTI

 

Veterinární prohlídka před poražením a veterinární prohlídka po poražení slouží úřednímu veterinárnímu lékaři k rozhodnutí o poživatelnosti jatečných těl a orgánů. V některých případech může být na základě výsledků prohlídky vysloveno podezření na stav nebo onemocnění, které by mohlo mít vliv na zdraví zvířat či lidí. V tomto případě je indikována prohloubená prohlídka, vyšetření po poražení je však možné doplnit i o odběr vzorků.

Odběr vzorků se provádí z důvodu

 • stanovení diagnózy
 • prevence či dohledu nad výskytem některých závažných onemocnění
 • monitoringu výskytu některých látek v potravním řetězci

U každého odběru vzorků platí určité zásady a povinnosti, které je nutno dodržet. Základním předpokladem správného odběru vzorku je odborná způsobilost osoby, jež odběr provádí. V rámci veterinární prohlídky zajišťuje tento odběr úřední veterinární lékař. Další povinností je mít příslušné vybavení k odběru a ochranné pomůcky, jako jsou např. rukavice, váhy, skalpely, nože, speciální odběrové soupravy, pytlíky nebo vzorkovnice, dle povahy vzorku sterilní či nesterilní apod.

Každý vzorek musí být ihned po odběru označen. Označení se umisťuje na obal vzorku, musí být čitelné a viditelné. Vzorky se po odběru uchovají za takových podmínek, aby nemohlo dojít k jejich zkáze ještě před doručením do laboratoře. Stabilní vzorky lze uchovat při teplotě okolního prostředí, vzorky chlazené, čerstvé a vzorky změněných tkání se uchovávají při chladírenských teplotách, tj. 0-4 °C, mražené a hluboce zmražené pak při teplotách mrazírenských -18 °C. Vzorky je nutné co nejrychleji dopravit do laboratoře, a to osobně, poslem, kurýrní službou, poštou či využitím svozových linek některých laboratoří.

Každý vzorek je nutné doplnit žádankou o laboratorní vyšetření.(žádanka 1 , žádanka 2) Žádanka má formu objednávky laboratorního vyšetření, proto zde musí být vyplněny následující údaje:

 • kontaktní údaje majitele včetně IČO, DIČ, PSČ, telefonu
 • kontaktní údaje osoby provádějící odběr a objednávku vyšetření
 • kontaktní údaje plátce vyšetření
 • popis vzorku, označení, identifikace, počet a původ vzorku
 • specifikace vyšetření
 • datum odběru a datum odeslání do laboratoře
 • razítko a podpis

V průběhu veterinární prohlídky se odebírají vzorky k různým laboratorním vyšetřením. Pokud má odběr vzorků napomoci k rozhodnutí o poživatelnosti, je možné odebírat vzorky na:

 • pomocné zkoušky
 • mikrobiologické vyšetření
 • vyšetření na rezidua inhibičních látek

 

Dále se v rámci rozhodování o poživatelnosti a dalšího uvolňování do oběhu odebírají vzorky na:

 • trichineloskopické vyšetření
 • diagnostiku a prevenci BSE
 • jakékoli další vyšetření mikrobiologické, virologické, fyzikální, chemické, radiologické, parazitologické, histologické, imunologické, sérologické a smyslové

 

Charakter vzorků, jejich velikost a množství je zahrnut ve vyhlášce 289/2007 Sb. v platném znění, v příloze 3.

Obecně platí, že těla zvířat, ze kterých jsou odebrány vzorky k dalším vyšetřením, nesmí až do výsledku vyšetření opustit jatečný provoz. Označení těl po odběru vzorků se provádí pozastavovacím štítkem. Pozastavovací štítek se na těla umísťuje pouze při odběru vzorků, sloužících k laboratornímu testování za účelem diagnostickým a rozhodnutím o poživatelnosti. Jatečná těla se umístí odděleně od kusů označených značkou zdravotní nezávadnosti do chladírny pro pozastavené maso. Teprve po obdržení výsledků z laboratoře se dokončí prohlídka po poražení a rozhodne se o poživatelnosti daného kusu. Podle výsledku prohlídky je potom s daným kusem nakládáno.

Výjimku z označování těl pozastavovacím štítkem představují kusy, z nichž se odebírají pravidelně vzorky na průkaz Trichinella spp. V našich podmínkách se jedná o všechna poražená prasata a lichokopytníky. Tato povinnost je zakotvena v Nařízení komise (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase. Těla jatečných prasat mohou být přesunuta do chladírny pro poživatelné maso a mohou být bezprostředně po prohlídce označena značkou zdravotní nezávadnosti. Těla nesmí být uvolněna do oběhu předtím, než je znám negativní výsledek laboratorního vyšetření (trávící metoda), což v praxi bývá většinou do druhého dne.

Na základě výsledků vědeckých studií hodnotících riziko výskytu BSE v Evropě bylo od 1.7.2013 upraveno testování vnímavých druhů zvířat na prionová onemocnění. Poslední zaznamenaný případ BSE v České republice je datován do roku 2009, od té doby se u nás onemocnění nevyskytlo. Na základě Vyhlášky č. 136/2013 Sb., v platném znění, je upraven odběr vzorků a povinné testování skotu v ČR takto:

 • Porážka zdravého skotu na jatkách – odběr vzorků a testování se u zvířat pocházejících z ČR a dalších přesně definovaných zemí (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené Království a Normanské ostrovy a ostrov Man, Španělsko, Švédsko) NEPROVÁDÍ
 • Přeřazený skot na jatkách, nucená porážka mimo jatky – testují se zvířata starší 24 měsíců narozená v ČR a v blíže nedefinovaných zemích, ze zemí definovaných se testují zvířata starší 48 měsíců

Testování uhynulých zvířat a utracených kusů se provádí ve stejném režimu (vzhledem ke stáří a původu zvířat) jako u skotu z nucených porážek mimo jatky, odběr vzorků probíhá v asanačních ústavech.
U ovcí a koz se při porážce zdravých zvířat a domácí porážce neodebírají žádné vzorky, monitoring je povinný pouze u uhynulých a utracených zvířat.

Vzorkem pro vyšetření na testování přítomnosti prionových proteinů je část prodloužené míchy. Vzorek se odebírá z foramen occipitale magnum speciální odběrovou soupravou. Na jatečná těla se po odběru vzorků umisťuje pozastavovací štítek. Vyšetřování na TSE je možné provádět ve třech Státních veterinárních ústavech (Praha, Jihlava, Olomouc) za použití rychlých testů. Výsledky vyšetření jsou jatečnému podniku sděleny ve většině případů následující den po doručení vzorků.

Pravidelný odběr vzorků z důvodu preventivní a diagnostické činnosti vyplývá také z veterinárního zákona. Každoroční plán je upraven a vydáván Ministerstvem zemědělství pod názvem Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 201x. Vzorkem pro vyšetření bývá ve většině případů plná krev odebíraná při porážení jatečných kusů.

Preventivní odběr vzorků a vyšetření se vztahuje na následující onemocnění:

 • Aujeszkyho choroba – sérologické vyšetření všech poražených prasnic
  a plemenných kanců: nejedná se o zvířata, která jsou buď v rámci intrakomunitárního obchodu nebo dovozu ze třetích zemí dovezená přímo na jatky.
 • brucelóza  – sérologické vyšetření krve se provádí u všech poražených prasnic a kanců; nejedná se o zvířata, která jsou v rámci intrakomunitárního obchodu nebo dovozu ze třetích zemí dovezená přímo na jatky.
 • klasický mor prasat – sérologické vyšetření krve se provádí u 25 % poražených prasnic a kanců z okresů s výskytem protilátek u divokých prasat, z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky po dobu 6 měsíců od posledního výskytu protilátek u divokých prasat.

V případě, že nebyl 6 měsíců zjištěn pozitivní sérologický nález u divokých prasat, provádí se vyšetření u cca 3 % poražených prasnic a všech kanců
z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky.

 • vezikulární choroba prasat – sérologické vyšetření krve se provádí u cca
  3 % poražených prasnic a všech kanců z jednotlivých dodávek každého chovatele

 

V rámci preventivních vyšetření a monitoringu se kusy neoznačují pozastavovacím štítkem a jsou po označení zdravotní nezávadnosti ihned uvolněny do oběhu

 Z veterinárního zákona také vyplývá povinnost provádět monitoring výskytu a použití zakázaných látek, látek kontaminujících životní prostředí, reziduí povolených látek apod. Plány jsou každoročně sestaveny na základě předchozích výsledků vyšetření a aktuálních stavů zvířat. Ani v rámci tohoto monitoringu nedochází k pozastavení těl, z nichž se odebíraly vzorky. V případě pozitivního nálezu se provádí kontrolní vyšetření u chovatele, dohledání kusů a případné stažení surovin či potravin živočišného původu z oběhu.