VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA PŘED PORAŽENÍM

 

Veterinární prohlídka před poražením se provádí u všech zvířat, která budou poražena. Až na výjimky provádí tuto prohlídku úřední veterinární lékař na jatkách. S ohledem na inkubační doby některých nebezpečných nákaz jsou stanoveny časové limity pro provádění antermortem prohlídky následovně:

 • provedení do 24 hodin od dopravení zvířat na jatky
 • provedení méně než 24 hodin před vlastní porážkou

Veterinární lékař však může provést (vyžadovat provedení) prohlídku kdykoli. Stejně tak může veterinární lékař provádět klinické prohlídky všech zvířat, která byla provozovatelem potravinářského podniku (v praxi osobou pověřenou o péči o zvířata před poražením) nebo úředním pomocným veterinárním pracovníkem vyřazena. Veterinární lékař tedy nemusí být přítomen přísunu a vykládce zvířat na jatky!

Cílem veterinární prohlídky před poražením je zejména zjištění:

 • porušení dobrých životních podmínek zvířat
 • stavu, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se zaměřením na zoonotická onemocnění a onemocnění uvedených na seznamu OIE

Prohlídka před poražením zahrnuje kontrolu:

 • identity zvířat
 • porušení zásad pohody zvířat
 • výskytu zoonóz s posouzením zdravotního stavu
 • zdravotního stavu
 • použití farmak
 • průvodní dokumentace

Identita zvířat se ověřuje z průvodní dokumentace ke zvířatům zaslané na jatky předem nebo současně se zvířaty a dodanými zvířaty. Konkrétně se jedná o kontrolu ušních známek, tetování, čipů aj. prostředků používaných k označování zvířat.

V případě, že identita zvířat není řádně zjistitelná lze přistoupit i ke krajnímu řešení, které spočívá v utracení zvířete dodaného na jatky. Těla utracených zvířat jsou vyloučena z lidské spotřeby, což v praxi znamená ekonomický problém jak pro dodavatele (chovatele) zvířat, tak pro provozovatele jatečného podniku. V praxi jsou tyto případy ojedinělé. Na pokyn úředního MVDr. se v hospodářství, ze kterého zvířata pocházejí, provedou úřední kontroly.

Výjimka k dodání podkladů pro ověření identity platí pro koně, ale pouze v případě, že jejich přednostní poražení bude provedeno s ohledem na zachování dobrých životních podmínek. Poražené kusy musí být až do doby obdržení potřebných informací uchovány odděleně. Rozhodnutí o poživatelnosti je provedeno až po dodání požadovaných informací. Stejné požadavky se vztahují také na nucenou porážku koní mimo jatky.

Pohoda zvířat je kontrolována při veškeré manipulaci s jatečnými kusy, od okamžiku přijetí zvířat, až do jejich poražení. Správné zacházení se zvířaty v průběhu nakládky a přepravy lze posoudit podle zdravotního stavu přijatých zvířat. Zda byly dodrženy všechny zásady welfare se ověřuje dle povinností vypsaných v legislativě, vztahující se k ochraně zvířat proti týrání. Jedná se zejména o kontrolu:

 • způsobilosti zvířat k přepravě, úhynů při přepravě a vzniklých zranění
 • správného zacházení se zvířaty při přehánění, vhodného použití poháněcích nástrojů
 • ochrany zvířat před klimatickými vlivy
 • zacházení s nepohyblivými zvířaty
 • napájení
 • ustájení
 • přihánění k omráčení
 • správného způsobu omráčení a vykrvení

Pokud nejsou v okamžiku porážky nebo usmrcení dodržována ustanovení týkající se ochrany zvířat, úřední MVDr. ověří přijímání nápravných opatření a zamezení opakování chyb provozovatelem potravinářského podniku. Dále může úřední MVDr. provést donucovací opatření, od vydávání pokynů až po zpomalení nebo i zastavení výroby, podle povahy a závažnosti problému. Nedodržení požadavků na pohodu jatečných zvířat je oznámeno příslušným orgánům. Povinností úředního veterinárního asistenta je při zjištění porušení pravidel pohody zvířat informovat úředního MVDr., v naléhavých případech až do příchodu úředního veterinárního lékaře provede nezbytná opatření.

Výskyt chorob uvedených na seznamu OIE a celkový zdravotní stav se kontroluje v průvodní dokumentaci dodané na jatky z hospodářství chovatele (IPŘ), případně dokumentaci od veterinárního lékaře (viz výjimky). Kromě toho je povinen veterinární lékař provést fyzickou kontrolu všech dodaných zvířat. Antemortem prohlídka je prováděna u velkých jatečných zvířat individuálně, u malých jatečných zvířat a ryb skupinově. U malých jatečných zvířat a ryb se pro antemortem prohlídku vždy vybírá reprezentativní vzorek z dané zásilky.

Posuzuje se:

 • chování
 • výživný stav
 • čistota těla
 • celkový zdravotní stav s ohledem na výskyt abnormalit (zranění, změna držení těla, výtoky atd.)

Samice dodané na jatky nesmí být březí.

I na základě posouzení zdravotního stavu zvířat před poražením lze rozhodnout o vyloučení živočišných produktů (zejména masa) z lidské spotřeby. Jedná se o případy, kdy hrozí riziko přenosu onemocnění na zvířata nebo člověka při manipulaci s masem nebo při jeho konzumaci. Zvířata vykazující klinické příznaky systémové choroby nebo vyhublosti musí být utracena odděleně tak, aby nedošlo ke kontaminaci jiných zvířat nebo jatečně upravených těl.

Porážku zvířat, u nichž existuje podezření na chorobu nebo na stav, který může mít nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo zdraví zvířat, lze časově odložit. Taková zvířata musí projít důkladnou prohlídkou před porážkou s cílem stanovit diagnózu. Prohlídku provádí úřední veterinární lékař. Kromě samotné prohlídky může být proveden odběr vzorků a laboratorní vyšetření za účelem doplnění prohlídky po porážce. Na základě výsledků prohlídky před poražením se zvířata buď utratí, nebo porazí odděleně na konci normální porážky. Poražené kusy je nutno až do ukončení postmortem prohlídky a rozhodnutí o poživatelnosti (i s čekáním na výsledky laboratorních analýz) uchovávat odděleně.

Součástí kontroly zdravotního stavu je také posouzení čistoty těla. V případě, že při manipulaci se znečištěnými zvířaty hrozí kontaminace dalších těl nebo zařízení porážecí linky, může veterinární lékař vyloučit tyto kusy z porážky pro lidskou spotřebu.

Použití farmak u potravinových zvířat je možné, avšak s ohledem na dodržení ochranné lhůty. Některé léčivé přípravky jsou u potravinových zvířat zakázány. Léčba zvířat nebo jakákoli jiná aplikace léčivých přípravků, u kterých je ochranná lhůta stanovena, musí být uvedena v průvodní dokumentaci. Vznikne-li podezření na nedodržení ochranné lhůty, může veterinární lékař porážku zakázat.

Průvodní dokumentací se rozumí veškeré údaje o jatečných zvířatech dodaných od jejich chovatele nebo od veterinárního lékaře.

 

Provádění prohlídky před poražením v hospodářství původu = výjimky

Prohlídku zvířat v hospodářství původu může provádět schválený soukromý nebo úřední veterinární lékař pouze u vybraných druhů hospodářských zvířat na základě svolení příslušné MěVS nebo KVS. Prohlídka může být prováděna u následujících druhů zvířat:

 • prasata
 • drůbež
 • farmová zvěř

Veterinární prohlídka zahrnuje všechny požadované části a chovatele zvířat nezbavuje povinnosti vydat ke zvířatům Informace o potravinovém řetězci. Součástí svolení k provádění antemortem prohlídky v hospodářství původu může být i povolení k předávání IPŘ současně s dodávkou zvířat na jatky. Veterinární lékař potvrzuje provedení antemortem prohlídky formou vyplněného Osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro živá zvířata. (zdravotní potvrzení)

Po provedené prohlídce jsou zvířata odeslaná na jatky. Veterinární prohlídku na jatkách po přijetí zvířat může provádět úřední veterinární lékař nebo úřední veterinární asistent. Prohlídka zahrnuje kontrolu:

 • identity zvířat
 • dodržení pohody zvířat
 • průvodní dokumentace

Prohlídka před poražením musí být prováděna v hospodářství také v případě, kdy jsou zvířata porážena přímo v tomto hospodářství. Jedná se dva případy:

 • hospodářství má schválení porážet zvířata na farmě – v našich podmínkách jde zejména o porážení farmové zvěře, v ostatních zemích EU také o porážení drůbeže pro produkci foie gras nebo drůbeže určené k pozdějšímu vykuchání
 • nucená porážka

V obou případech veterinární lékař potvrzuje provedení antemortem prohlídky formou vyplněného Osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro zvířata porážená v hospodářství. (zdravotní potvrzení)

 

Veterinární prohlídka na jatkách zahrnuje pouze kontrolu průvodní dokumentace.