VFU                      SVS                      FVHE
časopis Maso
Mediální partner: časopis Maso


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Státní veterinární správa ČR


pořádají
18. a 19. října 2017

konferenci


Hygiena a technologie potravin
XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:
Lenfeldovy a Hoklövy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, která je zaměřena na problematiku zdravotní nezávadnosti a kvality potravin rostlinného a živočišného původu v celé šíři potravinového řetězce, včetně společného stravování. Konference přináší nejen aktuální výsledky výzkumné činnosti, ale také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.


MÍSTO KONÁNÍ:
Aula
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno


KONTAKTNÍ ADRESA:
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Marie Míšková, tel.: +420 541 562 701
Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz


ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Ing. Jiří Rotrekl
Marie Míšková


    ZÁKLADNÍ INFORMACE: konference.vfu.cz/lh2017/
  • ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 31.7.2017 (prodlouženo do 31.8.2017!)
    on-line na: konference.vfu.cz/lh2017
  • PŘÍSPĚVKY v požadované formě (viz dokument Vzor příspěvku) pošlete emailem na kontaktní adresu do 31.8.2017.
  • VLOŽNÉ Kč 1.600,- (včetně DPH 21 %), zahrnuje náklady na organizaci konference, vydání sborníku, údaje pro platbu Vám budou zaslány po obdržení Vaší přihlášky, vložné je třeba zaplatit do 10.9.2017, do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. Platbu je nutné provést převodem do uvedeného termínu. Daňové doklady o zaplacení vložného budou vydávány oproti avízu o zaplacení při registraci. Cena pro firmy 4.000,- (včetně DPH 21 %), k dispozici stůl a 2 židle (účast pro 2 osoby), vložné pro studenty DSP 1.000,- (včetně DPH 21 %).
  • SPOLEČENSKÝ VEČER s hudbou se uskuteční v hotelu Avanti 18.10.2017 od 19 hodin pro předem přihlášené účastníky konference, příspěvek 400,- Kč (včetně DPH 21 %) zaplatí účastníci při registraci na konferenci.
  • REGISTRACE účastníků konference začíná v Aule VFU Brno 18.10.2017 od 8.30 hodin.
  • UBYTOVÁNÍ si zajistí účastníci konference sami např. v hotelu Avanti (brno-hotel.hotelavanti.cz).