1 WELFARE PS┘ A KYNOLOGIE

Multimediální výukový text
pro studenty VFU Brno
vzniklý p°i °ešení projektu
IVA VFU 2020FVHE/2410/61


       °ešitelský tým: Mgr. Veronika Vojtkovská & Prof. Ing. Eva       Voslá°ová, Ph.D.
                                     
                               Okruhy
1.) P¨vod psa a domestikace ve vztahu k welfare
2.) Anatomie a fyziologie ve vztahu k welfare
3.) Reprodukce a odchov ps¨ ve vztahu k welfare
4.) Genetika v chovu ps¨ ve vztahu k welfare ps¨
5.) P°irozené projevy chování psa významné pro vztah
s Ŕlovýkem a welfare ps¨
6.) Výcvikové metody ve vztahu k welfare ps¨
7.) Zdraví psa ve vztahu k welfare ps¨
8.) Chovatelství ve vztahu k welfare ps¨
9.) Faktory ovliv˛ující welfare ps¨ a metody jeho hodnocení
10.) Organizovaná kynologie ve vztahu k welfare ps¨
11.) Legislativa upravující welfare ps¨
12.) Zp¨soby vyu×ívaní ps¨ ve vztahu k welfare ps¨

Celý text ke sta×ení