____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA660

146/2002 Sb. - o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - poslední stav textu

 

146/2002 Sb.

 

ZÁKON

 

ze dne 20. března 2002

 

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

 

Změna: 94/2004 Sb.

Změna: 316/2004 Sb.

Změna: 321/2004 Sb.

Změna: 444/2005 Sb.

Změna: 120/2008 Sb.

Změna: 291/2009 Sb.

Změna: 281/2009 Sb.

Změna: 407/2012 Sb.

Změna: 308/2013 Sb.

Změna: 138/2014 Sb.

Změna: 250/2014 Sb.

 

                Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

 

§ 1

 

                (1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.

 

                (2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen "inspektoráty") a toto sídlo:

 

a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

 

b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,

 

c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,

 

d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,

 

e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,

 

f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,

 

g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.

 

                (3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)

 

                (4) Sídlem inspekce je Brno.

 

                (5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.

 

                (6) V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvého stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.

 

§ 2

 

                Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a) kontrolou zjišťování prováděné inspektorem, zda jsou plněny požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána7), (dále jen „mezinárodní smlouvy“) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),

 

b) zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných produktů,4)

 

c) posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené kontroly,

 

d) osvědčením písemné potvrzení vystavené fyzické nebo právnické osobě o tom, zda zemědělské výrobky, potraviny28) nebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a), a to na její žádost,

 

e) monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky významných látek v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.

 

§ 3

 

                (1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen "kontrolované osoby") kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,

 

a) zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3),6), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),

 

b) zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29) anebo při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich uvádění do oběhu jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),

 

c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),

 

d) zda nedochází ke klamání spotřebitele,8)

 

e) zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky uváděné do oběhu jsou bezpečné,9)

 

f) zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, 10) nebo zaručených tradičních specialit10a).

 

                (2) Inspekce dále u kontrolovaných osob

 

a) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost údajů uvedených v průvodních dokumentech,

 

b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kontroly,

 

c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b),

 

d) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních předpisů,3)

 

e) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygieně potravin12a),

 

f) kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

 

g) kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

 

h) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,

 

i) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího potraviny,

 

j) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového práva,

 

k) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů Evropské unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich uvedená.

 

                (3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)

 

a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,3)

 

b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30) pro doplňující odborný posudek, a to v případě

1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32), nebo

2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33),

 

c) vydává na základě provedených rozborů podle písmena b) nebo provedených kontrol posudky nebo osvědčení; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,

 

d) vydává osvědčení pro zápis označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10), 10a) vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,

 

e) vydává osvědčení na čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,

 

f) vydává pro místně příslušný celní orgán závazné stanovisko podle § 7,

 

g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34),

 

h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy, zahraničními institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele,

 

i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele,

 

j) provádí monitorování,

 

k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých poznatků,

 

l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců,

 

m) vydává na žádost doklad o skutečnostech jí zjištěných; vydání dokladu podléhá správnímu poplatku,

 

n) v případě, že vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech jí zjištěných vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř inspekce, uhradí žadatel jeho náklady stanovené vyhláškou, a to ve výši dle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly,

 

o) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby,

 

p) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu,

 

q) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu,3)

 

r) informuje Komisi Evropské unie o schválení ozařovny, předává související dokumentaci a informuje Komisi Evropské unie o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení ozařovny,

 

s) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropské unie o výsledcích kontrol prováděných u provozovatele ozařovny a ozářených potravinách nebo surovinách uváděných na trh, ve vztahu k použitým dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle jednotlivých druhů a ozářeném množství,

 

t) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu,14a)

 

u) provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí14b)

 

v) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace14c) nezbytné pro výkon své kontrolní činnosti,

 

w) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,

 

x) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)

 

y) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem, 14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

 

z) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že

1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,

2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, nebo

3. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,

 

aa) vydává doklady podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,14f)

 

bb) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g),

 

cc) zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu shody podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o kontrolách dodržování obchodních norem14h),

 

dd) provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality10a) a podle zvláštních právních předpisů14d), 35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto ověření,

 

ee) v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropské unie14i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu.

 

                (4) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba zemědělský výrobek, potravinu nebo tabákové výrobky prodává nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, potravina nebo tabákové výrobky splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami.7) Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

 

                (5) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie 3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.

 

                (6) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.

 

                (7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách14j). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.

 

                (8) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.

 

                (9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie14m). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.

 

                (10) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu14n).

 

                (11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).

 

§ 4

 

                (1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při výkonu kontrolní činnosti oprávněni

 

a) odebírat u kontrolovaných osob vzorky zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků k posouzení bezpečnosti9) a ke zjištění, zda tyto zemědělských výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) a mezinárodními smlouvami,7)

 

b) požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných nedostatků nebo neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich odstranění,

 

c) provádět na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci, kontrolu dodržování zákazu klamání spotřebitele,8),16)

 

d) vydávat posudky na místě,

 

e) vydávat osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e),

 

f) požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení zdravotních průkazů,

 

g) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele.

 

                (2) Oprávnění podle odstavce 1 mohou inspektoři vykonávat i mimo územní působnost inspektorátu, jehož jsou inspektory, pokud to vyžaduje účelné provedení kontroly zahájené tímto inspektorátem.

 

                (3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole. Průkaz inspekce vydává ústřední ředitel.

 

                (4) Za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo v jiných prostorách kontrolované osoby podle kontrolního řádu jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři oprávněni zjednat si k nim přístup.

 

§ 5

 

                (1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě

 

a) zakáže

1. výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29), anebo výrobu tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),

2. používání obalů, přístrojů a zařízení, ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie 3a) nebo které jsou používány v rozporu s údaji uvedenými v tomto prohlášení nebo zjevně neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy 17),

3. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh29) anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat bezpečnost potravin6), 18), 36),

4. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,

 

b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, zničení

1. nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,

2. výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty37),

 

c) uloží odstranění zjištěných nedostatků,

 

d) uloží zajištění nabízených, prodávaných nebo skladovaných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, označených nebo nabízených klamavým způsobem8), 16) ,

 

e) pozastaví uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo uvádění tabákových výrobků do oběhu při podezření, že nejsou bezpečné36),

 

f) stanoví způsob zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

 

g) uloží povinnost provádět na náklady kontrolované osoby rozbory v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) a za využití metod odběru vzorku a analýzy ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách38) nebo zvláštního právního předpisu35), a to

1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, nebo při podezření, že se jedná o nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky,

2. při zjištění, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky neodpovídají požadavkům na jakost stanoveným zvláštním právním předpisem19) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie14h) anebo jakosti deklarované výrobcem, nebo

3. při zjištění, že informace poskytnuté o zemědělských výrobcích, potravinách nebo tabákových výrobcích uvádějí spotřebitele v omyl8), 16),

 

h) v případě zjištění protiprávního jednání14q), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů14r), takové jednání zakáže,

 

i) uloží povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách39), jestliže zemědělské výrobky nebo potraviny nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a).

 

                (2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první úkon v řízení. Pokud inspektor toto opatření vydá na místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Pokud osoba podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným způsobem znemožní jeho předání, vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu a opatření se považuje za oznámené. Vyžadují-li to okolnosti případu, lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem podle § 143 odst. 2 správního řádu.

 

                (3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního právního předpisu3), mezinárodní smlouvy7) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává a oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření určeno, též jiným vhodným způsobem.

 

                (4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho oznámení písemné odvolání, a to u inspektorátu, jehož inspektor napadené opatření vydal. Postupuje-li se podle odstavce 2 věty poslední, počíná tato lhůta běžet ode dne doručení písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

 

                (5) O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy odvolání došlo příslušnému inspektorátu. Odvolání, z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo odvolání, u něhož chybí odůvodnění podle odstavce 4, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné, aniž by postupoval podle § 37 odst. 3 správního řádu. Ředitel inspektorátu přezkoumávané opatření rozhodnutím zruší a řízení zastaví, pokud dojde k závěru, že nemělo být vydáno; jinak vadné opatření změní, nebo odvolání zamítne a opatření potvrdí.

 

                (6) Opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) bodě 1, odstavci 1 písm. b), e) nebo i) může inspektor i bez předchozí kontroly uložit provozovatelům potravinářských podniků též opatřením obecné povahy i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Vydání opatření obecné povahy je prvním úkonem postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Inspektorát, který opatření obecné povahy vyvěsil, jej nejpozději v den vyvěšení zašle též inspektorátům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.

 

                (7) Vlastníci zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jakož i vlastníci nebo nájemci prostor pro jejich výrobu a uvádění na trh nebo uvádění do oběhu, vlastníci obalů, přístrojů a zařízení nebo, určí-li tak inspektorát, i jiné osoby, jsou oprávněni podat proti opatření podle odstavce 6 písemné odůvodněné námitky, pokud mohou být jejich práva opatřením obecné povahy přímo dotčena.

 

                (8) Opatření podle odstavce 3 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2, a opatření podle odstavce 6 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2 nebo 3. Opatření vydané jako pozdější nemá vliv na účinky opatření dřívějšího, pokud jsou dřívějším opatřením již uloženy některé osobě ve stejné věci povinnosti stejného rozsahu jako opatřením pozdějším.

 

§ 5a

 

                (1) Inspektor vydá souhlas s obnovením výroby zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uváděním zemědělských výrobků nebo potravin na trh nebo uváděním tabákových výrobků do oběhu anebo s používáním obalů, přístrojů, zařízení nebo prostor, které byly zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže odstranění závadného stavu.

 

                (2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), nebo s uváděním do oběhu tabákových výrobků, jejichž uvádění do oběhu bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže, že jsou bezpečné.

 

                (3) Inspektor příslušného inspektorátu zruší nebo změní opatření obecné povahy podle § 5 odst. 6 bezodkladně poté, co pominuly nebo se změnily důvody pro jeho vydání; § 5 odst. 6 se použije obdobně.

 

§ 5b

 

                (1) Inspektor zajistí zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

 

                (2) Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky inspektorovi vydat. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně odnětí zemědělských výrobků, potravin anebo tabákových výrobků sepíše inspektor písemný záznam.

 

                (3) Inspektor je povinen uskladnit zajištěné zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a), způsobem, který vylučuje jakékoliv nakládání s nimi do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

 

                (4) Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Náklady nehradí, prokáže-li, že zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky odpovídají zvláštnímu právnímu předpisu 8), 16) nebo přímo použitelnému předpisu Evropské unie3a).

 

                (5) V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jejichž zničení nařídil podle § 5 odst. 1 písm. b), a to na náklady kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

 

§ 5c

 

                V krizové situaci20a) může inspektor i bez provedené kontroly uložit provozovateli potravinářského podniku opatření podle § 5 odst. 1 za účelem odvrácení rizika ohrožení zdraví z potravin nebo tabákových výrobků za podmínky, že orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu20b) byl vyhlášen a trvá stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

 

§ 6

 

                (1) Inspektorát rozhodne o zrušení opatření podle § 5b odst. 1 a 3 ve lhůtě nejdéle do 1 roku ode dne uložení opatření inspektorem a s tímto rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu.

 

                (2) Inspektorát neprodleně zruší opatření podle § 5b odst. 1 a 3, bude-li prokázáno, že se jedná o zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které splňují požadavky zvláštního předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a).

 

                (3) Inspektorát rozhodne o zničení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků zajištěných podle § 5b odst. 1 a 3. Zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí. O zničení sepíše komise protokol. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto zemědělské výrobky nebo potraviny uváděla na trh anebo která tyto tabákové výrobky uváděla do oběhu.

 

                (4) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin ionizujícím zářením. Součástí tohoto rozhodnutí je rozhodnutí o přidělení registračního čísla ozařovně. V případě, že inspektorát zjistí porušení stanovených podmínek a požadavků pro ozařování, rozhodne o odebrání souhlasu.

 

                (5) Inspektorát rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.

 

§ 7

 

                Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění bylo celním orgánem pozastaveno40), a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního orgánu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení protokolu o kontrole. Kontrola podle věty první je zahájena doručením sdělení celního orgánu o pozastavení inspekci.

 

§ 8

 

nadpis vypuštěn

 

                Inspektorát vydá osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. c), d) a e) a doklad podle § 3 odst. 3 písm. m) do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

§ 9

 

                (1) Ústřední inspektorát a inspektoráty pro výkon své působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů3) využívají

 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

 

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

 

c) údaje z informačního systému cizinců.

 

                (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

 

a) příjmení,

 

b) jméno, popřípadě jména,

 

c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

 

d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nezvěstný zřejmě nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

 

e) adresa místa pobytu,

 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

 

                (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

b) datum a místo narození,

 

c) adresa místa trvalého pobytu,

 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

e) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.

 

                (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

b) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

 

d) druh a adresa místa pobytu,

 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

 

                (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

                (6) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

§ 10

 

zrušen

 

 

§ 11

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

                (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

 

a) poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a),

 

b) nesplní nařízení o zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků podle § 5 odst. 1 písm. b),

 

c) nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h) nebo i), nebo

 

d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie21) upravujícím požadavky na zemědělské výrobky.

 

                (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

 

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).

                Spolu s pokutou nebo samostatně lze uložit propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků.

 

                (3) Orgán dozoru může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající v porušování práv duševního vlastnictví22).

 

§ 11a

 

Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků

 

                (1) Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků lze uložit, jestliže zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky náleží pachateli správního deliktu, a

 

a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

 

b) byly v souvislosti se spácháním správního deliktu získány.

 

                (2) Vlastníkem propadlých zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11b

 

Zabrání zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků

 

                (1) Nebylo-li uloženo propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uvedených v § 11a odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout o jejich zabrání,

 

a) jestliže náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

 

b) jestliže nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

 

                (2) Vlastníkem zabraných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků se stává stát.

 

§ 11c

 

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

                (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 

                (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

                (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

                (4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

 

                (5) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 3 roky.

 

                (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

                (7) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát.

 

                (8) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 12

 

zrušen

 

 

§ 12a

 

                Kde se v přímo použitelných předpisech Evropské unie mluví o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední inspektorát nebo inspektorát, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření.

 

§ 13

 

                Tento zákon se nevztahuje na kontrolu výrobků, potravin nebo tabákových výrobků v útvarech a zařízeních Armády České republiky a Policie České republiky a v objektech Správy státních hmotných rezerv.

 

§ 14

 

Zmocnění

 

 

                Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6.

 

Přechodná a zrušovací ustanovení

 

§ 15

 

                Výrobci saponátových nebo mydlářských výrobků, kteří zahájili výrobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni oznámit zahájení výroby podle § 10 odst. 2 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

§ 16

 

                Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

§ 17

 

                V právních vztazích, v nichž podle dosavadních právních předpisů vystupovala a jednala Česká zemědělská a potravinářská inspekce, od nabytí účinnosti tohoto zákona vystupuje a jedná Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

§ 18

 

                (1) Zrušuje se Česká zemědělská a potravinářská inspekce.

 

                (2) Práva a povinnosti České zemědělské a potravinářské inspekce včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

 

§ 19

 

                Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

§ 20

 

                Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 149/2002 Sb., se mění takto:

 

                V Sazebníku správních poplatků se doplňuje položka 91a, která zní:

 

"Položka 91a

a) vydání  osvědčení  pro  zápis  označení  původu

   a  zeměpisných označení do rejstříku                 Kč 1 000,-

b) vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti

   k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných

   jedlých hub určených pro potravinářské účely         Kč   500,-

c) vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo

   suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky,

   včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo

   konzumních brambor                                   Kč 1 000,-

 

                            Poznámka:

 

Za řízení předcházející  vydání osvědčení podle písmen b)  a c) se

vyměřuje poplatek podle položky 19.".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

§ 21

 

                Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb., se mění takto:

 

                1. V § 3 se doplňují odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 9d) a 9e) znějí:

 

                "(6) Osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby9d) určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

 

                (7) Právnická osoba, která je výrobcem, prodejcem nebo dovozcem, může činnost uvedenou v odstavci 6 vykonávat jen prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, který získal osvědčení prokazující znalost hub.

 

                (8) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví1a) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek podle zvláštního zákona.9e)

 

                (9) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, bezúhonná, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Bezúhonnost pro účely tohoto zákona se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.

 

                (10) Platnost osvědčení zaniká

 

a) dopustí-li se osoba, která jej získala, trestného činu ublížení na zdraví nebo obecného ohrožení, je pro takový trestný čin pravomocně odsouzena a jeho skutková podstata souvisí s předmětem její činnosti,

 

b) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

 

c) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

 

d) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let,

 

e) úmrtím osoby, která jej získala.

                9d) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.

 

                9e) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

 

                2. V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 4 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: "dosud neuvedené ve vyhlášce nebo vyrobené ze surovin nového typu, dosud neuvedených ve vyhlášce nebo neschválených Ministerstvem zdravotnictví,".

 

                3. V § 11 se doplňují odstavce 7, 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 10f) znějí:

 

                "(7) Podnikatel, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru,10) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.10)

 

                (8) V oznámení podle odstavce 7 podnikatel uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět do oběhu nebo vyvážet.

 

                (9) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora" založené podle zvláštního zákona.10f)

                10f) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

 

                4. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

                "(3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět do oběhu.".

 

                Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4 a doplňují se nové odstavce 5, 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 10g) znějí:

 

                "(5) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen

 

a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle zvláštního právního předpisu10g) a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem zveřejnění,

 

b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

 

                (6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží výrobce nebo dovozce vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku

 

a) Ministerstvu zemědělství, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,

 

b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.

 

                (7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které výrobce nebo dovozce za tímto účelem takto označí.

                10g) Vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.".

 

                5. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

 

                "1. v § 3 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 3 odst. 2, 3, 4, 6 nebo 7 nebo § 4a odst. 1,".

 

                6. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

 

                "2. v § 11 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 11 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 11 odst. 5, 6, 7 nebo 8.".

 

                7. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova "§ 3 odst. 1 písm. c) a e)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 písm. c), e), j), k), l) a m) a § 3 odst. 4 nebo 5" a slova "§ 3a odst. 1 písm. a)" se nahrazují slovy "§ 3a odst. 1 nebo 2".

 

                8. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova "§ 11 odst. 1 písm. a) a c)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. a), c), e) a f)".

 

                9. V § 17 odst. 2 písm. a) bod 5 zní:

 

                "5. v § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 3, 4, 5 nebo 6,".

 

                10. V § 17 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 14a) a 14b) zní:

 

                "(7) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgány dozoru přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením14a) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně nezávadnou potravinu nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví,14b) může orgán dozoru od uložení pokuty upustit.

 

                14a) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

                14b) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

 

                11. V § 18 se vkládá nové písmeno f), které zní:

 

"f) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu,".

 

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena g) až o).

 

                12. V § 19 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

 

"h) rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení.".

 

                13. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

 

                "(2) Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou určit potraviny a suroviny nového typu, schválené k uvádění do oběhu v zemích Evropských společenství, včetně podmínek jejich uvádění do oběhu, jestliže Česká republika obdrží k tomuto potřebné podklady od orgánů Evropských společenství.".

 

                14. Část druhá se zrušuje.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

 

§ 22

 

                V zákoně č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se část třetí zrušuje.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 

§ 23

 

                V zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se část pátá zrušuje.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

ÚČINNOST

 

 

§ 24

 

                Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 21 bodů 1, 2 a 13, která nabývají účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, ustanovení bodu 4, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a ustanovení bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

v z. Rychetský v. r.

 

____________________

 

 

1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

 

3a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

 

4) § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

 

7) Například Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), uveřejněná pod č. 61/1983 Sb., ve znění změn uveřejněných pod č. 54/1998 Sb. a č. 92/2000 Sb. m. s.

 

8) Například § 5 zákona č. 634/1992 Sb., čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

 

9) Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

10) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

 

10a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.

 

11) § 16 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

 

12) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

 

12a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

 

14a) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.

 

14b) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

14c) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

14d) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

 

14e) Čl. 85a až 85x nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění. Čl. 60 až 66 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.

 

14f) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

 

14g) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

 

14h) Například nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.

 

14i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

14j) Čl. 28 nařízení (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

 

14k) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 509/2006. Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 510/2006.

 

14l) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

14m) Například rozhodnutí Komise 2006/504/ES/, rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.

 

14n) § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

 

14o) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

 

14p) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

 

14q) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

14r) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

16) § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.

 

17) § 8 odst. 4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

 

18) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

19) Například vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 Sb.

 

20a) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

20b) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

 

22) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

23) Například § 17 zákona č. 110/1997 Sb., § 23 zákona č. 115/1995 Sb., § 24 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 104/1995 Sb., § 7 zákona č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

24) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

25) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.

 

27) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

28) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

29) Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

30) Například nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, v platném znění, a nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, v platném znění.

 

31) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

32) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

33) ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

34) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

35) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

36) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

37) Čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

 

38) Čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

39) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

40) Například čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.