____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA660

211/2004 Sb. - o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků - poslední stav textu

 

211/2004 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 15. dubna 2004

 

o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků

 

Změna: 611/2004 Sb.

Změna: 238/2005 Sb.

Změna: 459/2005 Sb.

 

                Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon").

 

§ 1

 

Obecná ustanovení

 

                (1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a stanoví metody zkoušení a způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků (dále jen "vzorků") za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a jakosti tabákových výrobků, v rámci státního dozoru, s výjimkou odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení.

 

                (2) Při zkoušení, odběru a přípravě vzorků potravin nebo tabákových výrobků mohou být použity i jiné vědecky ověřené metody (například metody Mezinárodní normalizační organizace nebo Codexu Alimentarius), avšak za předpokladu, že jejich použití není na překážku volnému pohybu zboží. V případě, že dojde k rozdílům ve výsledcích zkoušení, považují se za rozhodující výsledky zkoušení získané použitím metod uvedených v této vyhlášce.

 

                (3) U potravin a tabákových výrobků, pro které nejsou touto vyhláškou stanoveny metody zkoušení nebo nelze použít touto vyhláškou stanovený způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků, se postupuje podle odstavce 2 věty první obdobně.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) částí šarže2) - část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru kontrolního vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak,

 

b) kontrolovanou dávkou - definované množství potraviny nebo tabákového výrobku, které je jako celek předloženo ke kontrole; může se jednat o šarži nebo o část šarže,

 

c) vzorkovanou jednotkou - jedna ze základních jednotek, z nichž je složen základní soubor nebo množství potraviny nebo tabákového výrobku vytvářející sourodou jednotku a odebrané najednou z jednoho místa proto, aby tvořilo část dílčího vzorku; za základní soubor se považuje soubor všech uvažovaných vzorkovaných jednotek,

 

d) vzorkem - jedna nebo více vzorkovaných jednotek odebraných ze základního souboru a určených k tomu, aby z nich byla získána informace o základním souboru,

 

e) dílčím vzorkem - množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže,

 

f) souhrnným vzorkem - vzorek složený ze všech dílčích vzorků,

 

g) redukovaným vzorkem - souhrnný vzorek nebo jeho reprezentativní část připravená ze souhrnného vzorku dělením; redukovaný vzorek se připravuje pouze v případě, jestliže je souhrnný vzorek příliš velký,

 

h) laboratorním vzorkem - vzorek určený k laboratorním zkouškám,

 

i) duplikátním vzorkem - jeden ze dvou či více vzorků získaných ve stejné době pomocí stejného postupu vzorkování nebo dělení vzorku,

 

j) dělením vzorku - postup odebírání jednoho nebo více podvzorků ze vzorku nekusové potraviny nebo tabákového výrobku takovými prostředky, jako je dělení příhradovým děličem, mechanickým dělením nebo separací,

 

k) podvzorkem - vzorek odebraný ze základního souboru; při odběru nekusové potraviny nebo tabákového výrobku se podvzorky připravují dělením vzorků,

 

l) přípravou vzorku - souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem, jako je například redukce velikosti, mísení, dělení, nutných k přeměně souhrnného vzorku na laboratorní vzorek,

 

m) odběrem vzorku (vzorkováním) - proces odebírání vzorku,

 

n) rozsahem vzorkování - počet odebíraných vzorkovaných jednotek,

 

o) náhodným odběrem vzorku - odběr vzorku se stejnou úrovní pravděpodobnosti, že libovolný vzorek kontrolované šarže bude vybrán,

 

p) cíleným odběrem vzorku - odběr vzorku s určitým záměrem s nestejnou úrovní pravděpodobnosti, že libovolný vzorek bude vybrán,

 

q) odběrem vzorku z nekusové potraviny nebo tabákového výrobku - odběr vzorku nekusové potraviny nebo tabákového výrobku předkládaných v dávkách, v nichž nelze bezprostředně odlišit vzorkované jednotky,

 

r) vícestupňovým odběrem vzorku - odběr vzorku, při němž se vzorek tvoří po stupních tak, že jednotka v každém stupni je odebrána z větší jednotky vybrané v předchozím kroku,

 

s) vrstveným odběrem vzorku - odběr vzorku provedený ze základního souboru, který lze rozdělit na vzájemně se vylučující podsoubory a pokrývající je takovým způsobem, že určená část vzorku je odebrána z různých vrstev a z každé vrstvy je odebrána alespoň jedna jednotka,

 

t) přejímacím plánem - plán stanovující rozsah odběru vzorku,

 

u) protokolem o zkoušce - dokument, ve kterém jsou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek stanovených požadavků,

 

v) přesností - těsnost shody mezi výsledkem zkoušky a přijatou referenční hodnotou,

 

w) správností - těsnost shody mezi průměrnou hodnotou získanou z velké řady výsledků zkoušek a přijatou referenční hodnotou,

 

x) shodností - těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za předem specifikovaných podmínek,

 

y) podmínkami opakovatelnosti - podmínky, kdy nezávislé výsledky zkoušek se získají stejnou metodou zkoušení, na stejných zkoušených jednotkách, ve stejné laboratoři, stejným pracovníkem, za použití stejného vybavení, během krátkého časového rozmezí,

 

z) opakovatelností - shodnost za podmínek opakovatelnosti,

 

aa) reprodukovatelností - shodnost za podmínek reprodukovatelnosti,

 

bb) podmínkami reprodukovatelnosti - podmínky, za nichž se výsledky zkoušek získají stejnou metodou zkoušení, na stejných zkoušených jednotkách, v různých laboratořích, různými pracovníky používajícími různé vybavení,

 

cc) výsledkem zkoušky - hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení,

 

dd) chybou výsledku - výsledek zkoušky minus přijatá referenční hodnota znaku,

 

ee) specifičností - charakteristika metody zkoušení stanovující, pro které znaky je daná metoda specifická,

 

ff) limitem detekce - nejnižší hodnota, kterou lze stanovit danou metodou zkoušení,

 

gg) upotřebitelností - charakteristika metody zkoušení vymezující účel, pro který je metoda zkoušení vymezena,

 

hh) použitelností - charakteristika metody zkoušení stanovující, pro jaké účely je daná metoda zkoušení použitelná,

 

ii) experimentem přesnosti - mezilaboratorní test vhodnosti příslušné metody zkoušení.

 

Odběr vzorku

 

§ 3

 

                (1) Odběr vzorku provádí osoba k této činnosti oprávněná a řádně proškolená.3)

 

                (2) Při odběru vzorku se nejdříve zjistí

 

a) označení šarže podle údajů uvedených na obale potraviny určené pro spotřebitele nebo na přepravním obalu a dokladů vztahujících se k potravině,

 

b) hmotnost nebo objem šarže nebo počet jednotek v šarži nebo kontrolované jednotce,

 

c) druh a velikost obalů a jejich označení,

d) případná přítomnost částí šarže

1. zkažených, poškozených nebo jinak závadných; tyto části šarže se oddělí a vzorek ke zkoušení se z nich neodebírá, pokud se nejedná o podezřelou potravinu, kdy se postupuje podle odstavce 12,

2. nezávadných; z každé stejnorodé části šarže se odebírají vzorky samostatně.

 

                (3) Nejpozději před započetím odběru vzorků se stanoví

 

a) postup odběru vzorků nebo, pokud je již stanoven, se postup odběru vzorku upřesní,

 

b) požadované druhy zkoušek,

 

c) přejímací plán,

 

d) rozsah odběru vzorku pro každou zkoušku podle přejímacího plánu,

 

e) celková hmotnost nebo objem vzorku potřebný k provedení všech požadovaných kontrol a laboratorních zkoušek kombinací rozsahu odběru vzorku a druhů zkoušek,

 

f) celkový potřebný počet balení nebo dílčích vzorků, které se odeberou.

 

                (4) Přejímací plán se stanoví v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících přejímací postupy, statistické přejímky a další podrobnosti4) nebo v souladu s postupy zpracovanými dozorovým orgánem a zveřejněnými na webových stránkách dozorového orgánu.

 

                (5) Vzorek se odebírá z každé kontrolované šarže odděleně tak, aby reprezentoval vždy celou šarži, není-li stanoveno jinak.

 

                (6) Odebraný vzorek je tvořen jedním nebo více dílčími vzorky. Dílčí vzorek se odebere z náhodně zvoleného místa v šarži; není-li to možné, odebere se z náhodně zvoleného místa v přístupné části šarže. Velikost dílčího vzorku se stanoví jako podíl mezi požadovanou velikostí souhrnného nebo laboratorního vzorku a stanoveného počtu odebíraných jednotek.

 

                (7) Odběr dílčího vzorku se provede

 

a) náhodným odběrem, při kterém všechny vzorkované jednotky mají stejnou pravděpodobnost odebrání,

 

b) cíleným odběrem, při kterém se jednotlivé vzorkované jednotky odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku, nebo

 

c) způsobem, při kterém se jednotlivé vzorkované jednotky odebírají z různých míst.

 

                (8) Dílčí vzorky se z balených potravin odeberou bez porušení obalu určeného pro spotřebitele, z nebalených potravin se odeberou dílčí vzorky s porušením vnějšího obalu.

 

                (9) Z tekuté nebo polotekuté potraviny ve skladovacích nádobách se odebere dílčí vzorek po promísení obsahu. Nelze-li obsah promísit, odebere se dílčí vzorek z jednotlivých vrstev vrstveným odběrem. Obdobně se postupuje u sypké potraviny nebo nebalené potraviny, kde se dílčí vzorek odebere z různých vrstev (strat) nebo z různých míst vhodným vzorkovacím zařízením.

 

                (10) Dále lze dílčí vzorek odebrat

 

a) z nebalené potraviny vzorkovacím zařízením nebo odkrojením,

 

b) z nebalené potraviny složené z tuhých a tekutých látek samostatně z tuhé a z tekuté složky, nebo

 

c) z čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, konzumních brambor a čerstvých hub.

 

                (11) V případě, že se potravina nachází současně ve více obalech, zejména v jakémkoliv vnějším obalu, použije se vícestupňový odběr vzorku tak, že se zvolí

 

a) v prvním stupni primární vzorek, kterým je přepravní obal,

 

b) ve druhém stupni sekundární vzorek, kterým je skupinové balení odebrané z přepravního obalu,

 

c) vzorek v dalších stupních obdobně podle písmene b) tak, aby v posledním stupni byl odebrán dílčí vzorek z balení určeného pro spotřebitele.

 

                (12) U podezřelých potravin2) se provede cílený odběr sloužící pro laboratorní zkoušky ke zjištění závad u podezřelých potravin. Část šarže předmětných potravin musí být před odběrem vzorků specifikována. Takto získaný vzorek nereprezentuje celou šarži a musí být takto označen.

 

                (13) Při odběru vzorku musí být provedena taková předběžná opatření, aby se zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, které by ovlivnily metody zkoušení.

 

                (14) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru vzorku rozmrazit.

 

                (15) Způsob odběru vzorků podle odstavců 1 až 13 platí rovněž pro hodnocení vzorku na místě.

 

§ 4

 

                (1) Při odběru vzorku tabákových výrobků se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících odběr vzorků tabákových výrobků.5)

 

                (2) Nelze-li při odběru vzorku tabákového výrobku postupovat podle odstavce 1, použije se pro odběr vzorku tabákového výrobku ustanovení § 3 přiměřeně.

 

                (3) Při odběru vzorků pro stanovení obsahu aflatoxinů v potravinách, vzorků pro stanovení obsahu pesticidů v potravinách a na jejich povrchu, vzorků čaje, vzorků obilovin, luštěnin a mlýnských výrobků, vzorků živočišných a rostlinných tuků a olejů a vzorků pro kontrolu teploty zmrazených potravin se postupuje způsobem uvedeným v českých technických normách o způsobu odběru vzorků a metodách zkoušení určitých potravin.6)

 

                (4) Při odběru vzorků mléčných výrobků sušených, mléčných výrobků zahuštěných, kaseinu, nebo kaseinátů se postupuje způsobem uvedeným v českých technických normách upravujících metody zkoušení mléčných výrobků, kaseinů a kaseinátů.7)

 

                (5) Při odběru vzorku potraviny pro kontrolu ochratoxinu A, vzorků pro kontrolu dioxinů a stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v určitých potravinách a vzorků pro dodržování limitů olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu se postupuje podle příloh č. 1 až 3.

 

                (6) Při odběru vzorků syrového a tepelně ošetřeného mléka se postupuje v souladu s postupy uvedenými v předpise Evropských společenství.8)

 

                (7) Při odběru vzorků čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se postupuje v souladu s postupy uvedenými v předpise Evropských společenství.9)

 

                (8) Při odběru vzorků pro kontrolu olivového oleje se postupuje v souladu s postupy uvedenými v předpise Evropských společenství.10)

 

                (9) Při odběru vzorků pro kontrolu obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách se postupuje podle přílohy č. 40.

 

                (10) Při odběru vzorků pro kontrolu množství patulinu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 41.

 

                (11) Při odběru vzorků pro kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 44.

 

                (12) Při odběru vzorků pro detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem se přihlédne k doporučení uvedenému v předpise Evropských společenství10a).

 

                (13) Při odběru vzorků pro kontrolu obsahu fusariových toxinů v potravinách se postupuje podle přílohy č. 46.

 

§ 5

 

Protokol o odběru vzorků

 

                (1) Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován protokol o odběru vzorku, který umožňuje jednoznačnou identifikaci kontrolované potraviny nebo tabákového výrobku, její šarže nebo části šarže.

 

                (2) Protokol o odběru vzorku musí obsahovat

 

a) číslo protokolu,

 

b) údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) zákona nebo identifikační údaj provozovatele potravinářského podniku,

 

c) název potraviny nebo tabákového výrobku, pod nímž je uváděn do oběhu,

 

d) údaj o množství potraviny nebo tabákového výrobku v balení (objem, hmotnost nebo počet kusů),

e) údaj o šarži:

1. označení šarže podle § 3 odst. 2 písm. a),

2. rozsah nebo velikost vzorkované šarže; u nebalené potraviny počet jednotek balení nebo jejich hmotnost, u nekusové potraviny celková hmotnost nebo objem,

3. datum výroby, je-li uvedeno,

4. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti;

f) údaje o odběru vzorku:

1. odkaz na českou technickou normu, popřípadě odchylky od použité české technické normy, nebo odkaz na tuto vyhlášku,

2. podrobnosti o všech podmínkách prostředí v průběhu vzorkování, které mohou ovlivnit výsledky zkoušek,

3. místo odběru vzorku, případně grafy, nákresy nebo fotografie,

4. datum a čas odběru vzorku,

5. účel odběru vzorku,

6. množství vzorku pro laboratorní zkoušení; počet kusů a množství v balení u nebalené potraviny, hmotnost nebo objem u nekusové potraviny,

7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr vzorku, a podpis kontrolované osoby;

 

g) informace pro laboratoř, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost, zejména o době přepravy vzorku, podmínkách, za kterých byl proveden odběr vzorku a případné podezření na porušení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti,

 

h) další údaje obsahující zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, použité vzorkovací zařízení, případně další okolnosti při odběru vzorku, které by mohly mít vliv na posuzování odebraného vzorku, stav kontrolované potraviny nebo tabákového výrobku, případná přítomnost zkažených, znečištěných nebo jinak závadných částí šarže a odebrání vzorku z těchto částí šarže,

 

i) informaci o tom, zda byl odebrán duplikátní vzorek.

 

§ 6

 

Balení, označování a přeprava vzorku

 

                (1) Každý vzorek se uloží do čistého a inertního obalu, který chrání vzorek před kontaminací a poškozením během jeho přepravy. Současně se provedou nezbytná opatření pro vyloučení všech změn ve složení vzorku, které by mohly nastat během přepravy.

 

                (2) K balení vzorku se použijí obaly odpovídající požadavkům zvláštního právního předpisu,11) které neovlivňují výsledky laboratorních zkoušek.

 

                (3) Vzorek musí být doručen do laboratoře co nejdříve. Při přepravě nesmí dojít ke znehodnocení vzorku. Vzorek zmrazené potraviny musí zůstat trvale zmrazený a vzorek potraviny podléhající rychle zkáze trvale zchlazený nebo zmrazený.

 

                (4) Vzorek se označí, uzavře a zapečetí tak, aby nemohlo dojít k záměně vzorku a k otevření obalu bez porušení obalu nebo pečeti.

 

                (5) Vzorek se označí údaji o

 

a) názvu výrobku,

 

b) šarži podle § 3 odst. 2 písm. a),

 

c) protokolu o odběru vzorku,

 

d) dalších skutečnostech o způsobu odběru vzorku, pokud by mohly ovlivnit výsledky zkoušek.

 

                (6) Pokud nelze vzorek označit podle odstavce 5, lze vzorek označit pouze údajem podle odstavce 5 písm. c).

 

                (7) Vzorek musí být dopraven a předán laboratoři neprodleně po jeho odběru. Pokud není vzorek během přepravy pod úřední kontrolou, osoba, která provedla odběr vzorku, zajistí, aby nedošlo během přepravy k poškození vzorku.

 

                (8) V případě, že nelze vzorek ihned po jeho odebrání odeslat do laboratoře, provede osoba, která provedla odběr vzorku, taková opatření, aby byl odebraný vzorek uchován do doby odeslání za podmínek, při kterých nedojde k jeho znehodnocení a k záměně vzorku. To neplatí pro vzorky potraviny podléhající rychle zkáze nebo pro vzorky zmrazené potraviny.

 

§ 7

 

Příprava vzorku

 

                (1) Při přípravě vzorku se použije

 

a) homogenizace, například mísení, míchání, a snižování zrnění, drcení, mletí,

 

b) dělení, například zmenšování vzorku na děliči, řezání, krájení nebo kvartace; přičemž kvartací se rozumí vyřazení dvou protilehlých čtvrtí, smíchání a znovu čtvrcení zůstatku, dokud není dosaženo požadované velikosti, nebo

 

c) kombinace homogenizace a dělení.

 

                (2) Při přípravě laboratorního vzorku se provedou taková předběžná opatření, aby se zabránilo jakékoliv změně, která by ovlivnila výsledek zkoušky.

 

                (3) Sloučením a promícháním všech dílčích vzorků se připraví souhrnný vzorek, pokud není stanoveno jinak. V případě potřeby lze souhrnný vzorek upravit způsobem uvedeným v odstavci 1, nebo se z něj připraví redukovaný vzorek.

 

                (4) Ze souhrnného vzorku se připraví laboratorní vzorek a duplikátní vzorek. Laboratorní vzorek se označí způsobem umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci. Má-li být množství analyzované látky vypočteno se zahrnutím částí, které se neanalyzují, hmotnost oddělených částí se zaznamená.

 

                (5) Laboratorní vzorek se podle potřeby rozmělní a dobře promísí, aby bylo možné odebrat reprezentativní zkušební podíly. Velikost zkušebních podílů je určena metodou zkoušení a účinností promísení. Metody rozmělnění a promísení nesmí ovlivnit složení zkušebního podílu. Zkušební podíl se podle potřeby zpracuje za zvláštních podmínek s cílem minimalizovat nepříznivé účinky.

 

                (6) Duplikátní vzorek se označí způsobem umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci a uchová se pro opakované zkoušení nebo další zkoušky. Způsob a délka skladování duplikátního vzorku nesmí ovlivnit jeho složení.

 

                (7) Použití vzorku k laboratorním rozborům zaniká datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti, ke kterému by došlo v době po jeho odběru do zahájení provedení laboratorní zkoušky.

 

                (8) Při přípravě vzorků pro zkoušení živočišných a rostlinných tuků a olejů se postupuje podle české technické normy upravující postup při přípravě vzorků pro některé tuky a oleje.12)

 

                (9) Při přípravě vzorků pro stanovení množství ochratoxinu A, vzorků pro stanovení olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v určitých potravinách a vzorků pro stanovení dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v určitých potravinách se postupuje podle příloh č. 5 až 7.

 

                (10) Při přípravě vzorků pro kontrolu olivového oleje se postupuje v souladu s nařízením Evropských společenství.10)

 

                (11) Laboratorní vzorky lze připravit přímo v místě odběru vzorku, pouze pokud nebude ovlivněno složení vzorku a nedojde k jeho znehodnocení. Při přípravě vzorku se postupuje podle odstavců 1 až 10.

 

                (12) Při přípravě vzorků pro kontrolu obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách se postupuje podle přílohy č. 42.

 

                (13) Při přípravě vzorků pro kontrolu dodržování maximálních limitů patulinu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 43.

 

                (14) Při přípravě vzorků pro kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 45.

 

                (15) Při přípravě vzorků pro detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem se přihlédne k doporučení uvedenému v předpise Evropských společenství10a).

 

                (16) Při přípravě vzorků pro kontrolu obsahu fusariových toxinů v potravinách se postupuje podle přílohy č. 47.

 

Metody zkoušení

 

§ 8

 

                (1) Senzorické hodnocení provádí osoba k této činnosti oprávněná a řádně proškolená3) v souladu s požadavky českých technických norem upravujících postup a výcvik posuzovatelů. 13)

 

                (2) Při senzorickém hodnocení postupuje osoba uvedená v odstavci 1 podle českých technických norem upravujících senzorické analýzy.14)

 

                (3) Kontrola senzorických vlastností olivového oleje se provádí postupem stanoveným předpisem Evropských společenství.10)

 

§ 9

 

                (1) Kontrola jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a jakosti tabákových výrobků se provádí ze vzorků odebraných podle § 3 a 4 vhodnými metodami zkoušení.

 

                (2) Přednostně se používají metody zkoušení, které jsou použitelné stejným způsobem pro různé skupiny potravin nebo tabákových výrobků, před metodami zkoušení, které jsou použitelné pouze pro některou potravinu nebo tabákový výrobek.

 

                (3) U každé metody zkoušení, která bude použita pro úřední kontrolu a u které to její účel a podstata nevylučuje, musí být stanoveny alespoň následující charakteristiky:

 

a) specifičnost,

 

b) přesnost,

 

c) shodnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost,

 

d) limit detekce,

 

e) upotřebitelnost a použitelnost.

 

                (4) Metody zkoušení musí být uspořádány do podoby doporučené pro metody zkoušení Mezinárodní organizací pro normalizaci.15)

 

                (5) Přesné hodnoty shodnosti se získají vyhodnocením experimentů přesnosti, které proběhly v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících přesnost metod a výsledků měření.16)

 

                (6) Hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti musí být vyjádřeny ve tvaru uvedeném v technických normách,16) přičemž obvyklou hodnotou pravděpodobnosti je úroveň 95 %.

 

                (7) Výsledky experimentů přesnosti zveřejní orgán dozoru na svých webových stránkách.

 

                (8) Metody zkoušení provádějí laboratoře dozorových orgánů.3) K provádění metod zkoušení pro úřední kontrolu mohou být pověřeny rovněž jiné laboratoře, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu17) a české technické normy upravující požadavky na laboratoře.17)

 

§ 10

 

                (1) U cigaret se kontrola obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a vyhodnocení přesnosti údajů o dehtu a nikotinu uváděných na obale určeném pro spotřebitele provádí podle českých technických norem upravujících cigarety.18)

 

                (2) Kontrola fyzikálních a chemických znaků olivových olejů a jejich složení se provádí metodami uvedenými v předpise Evropských společenství.10)

 

                (3) Kontrola fyzikálních a chemických vlastností kaseinu a kaseinátů se provádí podle českých technických norem upravujících metody zkoušení kaseinu a kaseinátů.19)

 

                (4) Kontrola sušených mléčných výrobků a zahuštěných mléčných výrobků se provádí podle českých technických norem upravujících metody zkoušení mléčných výrobků.20)

 

                (5) Při kontrole teploty zmrazených potravin se postupuje podle české technické normy upravující metody zkoušení zmrazených výrobků.21)

 

                (6) Kontrola fyzikálních a chemických znaků jakosti u lihovin se provádí metodami uvedenými v předpise Evropských společenství.22)

 

                (7) Při stanovení hodnoty refraktometrické sušiny se postupuje v souladu s postupem uvedeným v předpise Evropských společenství.23)

 

                (8) Při stanovení obsahu škrobu a jeho štěpných produktů včetně glukosy, stanovení obsahu škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů se postupuje v souladu s metodami uvedenými v předpise Evropských společenství.24)

 

                (9) Při kontrole obsahu ochratoxinu A se postupuje podle přílohy č. 5.

 

                (10) Při kontrole množství olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v určitých potravinách se postupuje podle přílohy č. 6.

 

                (11) Při kontrole obsahu dioxinů a stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v určitých potravinách se postupuje podle přílohy č. 7.

 

                (12) Při kontrole obsahu kyseliny erukové v tucích a olejích a potravinách z nich vyrobených se postupuje podle přílohy č. 11.

 

                (13) Při kontrole fyzikálních a chemických znaků některých cukrů se postupuje podle příloh č. 12 až 22 a přílohy č. 39.

 

                (14) Při kontrole bodu mrznutí, fosfatasové a peroxidasové aktivity u syrového a tepelně ošetřeného mléka se postupuje v souladu s metodami zkoušení uvedenými v předpise Evropských společenství.8)

 

                (15) Při kontrole čistoty přídatných látek v potravinách se postupuje podle příloh č. 23 až 38.

 

                (16) Při kontrole obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku v másle se postupuje v souladu s metodami zkoušení uvedenými v předpise Evropských společenství.25)

 

                (17) Při kontrole jakosti čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se postupuje v souladu s metodami zkoušení uvedenými v předpise Evropských společenství.8)

 

                (18) Při kontrole fyzikálních, chemických a senzorických vlastností vína se postupuje podle zvláštního právního předpisu.26)

 

                (19) Při kontrole vzorků obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách se postupuje podle přílohy č. 42.

 

                (20) Při kontrole dodržování maximálních limitů patulinu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 43.

 

                (21) Při kontrole obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách se postupuje podle přílohy č. 45.

 

                (22) Při detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem se přihlédne k doporučení uvedenému v předpise Evropských společenství10a).

 

                (23) Při kontrole obsahu fusariových toxinů v potravinách se postupuje podle přílohy č. 47.

 

§ 11

 

Vyjadřování výsledků

 

                (1) Výsledky laboratorních zkoušek na jakost a zdravotní nezávadnost kontrolovaného vzorku se uvedou v protokolu o zkoušce, který musí obsahovat informace nezbytné pro vyjádření výsledků zkoušek a informace vyžadované použitou metodou zkoušení.

 

                (2) Protokol o zkoušce musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 

a) číslo protokolu,

 

b) název a adresu laboratoře a místo, kde byly zkoušky prováděny, pokud jsou tyto údaje odlišné od adresy laboratoře,

 

c) identifikaci protokolu o zkoušce; každá stránka protokolu o zkoušce musí být rozlišitelná jako součást protokolu o zkoušce a musí být zřejmý konec protokolu o zkoušce,

 

d) obchodní jméno, popřípadě název, výrobce, dovozce, prodávajícího, nebo balírny, a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, a trvalý pobyt nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,

 

e) použitou metodu zkoušení,

 

f) jednoznačnou identifikaci provedené zkoušky,

 

g) datum přijetí vzorku, je-li důležité pro platnost a použití výsledků, a datum provedení zkoušky,

 

h) odkaz na přejímací plán a postup odběru vzorků podle § 3 a 4 nebo odkaz na protokol o odběru vzorků podle § 5,

 

i) výsledky zkoušky a jednotky měření podle českých technických norem,27)

 

j) jméno, funkci a podpis osoby potvrzující protokol o zkoušce,

 

k) vyjádření o tom, že výsledek zkoušky se vztahuje pouze ke zkoušeným vzorkům,

 

l) číslo stránek a celkový počet stránek u tištěného výstupu protokolu o zkoušce,

 

m) prohlášení, že protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře, ve které byla zkouška provedena, uveřejněn jinak než celý,

 

n) odchylky, dodatky nebo výjimky týkající se metody zkoušení a informace o specifických zkušebních podmínkách, například podmínkách prostředí,

 

o) vyjádření souladu nebo nesouladu s požadavky metod zkoušení, pokud je nutné,

 

p) vyjádření o odhadu nejistoty měření, pokud je nutné; informace o nejistotě měření se vyžaduje vždy, pokud má nejistota měření vliv na soulad s hodnotou příslušné metody zkoušení,

 

q) případná odborná stanoviska a vyjádření použitá při provádění zkoušky, v souladu s českou technickou normou upravující požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře,28)

 

r) další dodatečné informace, které mohou být požadovány u metod zkoušení.

 

                (3) Výsledek zkoušky je průměrem výsledků nejméně dvou souběžných stanovení, není-li stanoveno jinak. Součástí výsledku zkoušky musí být vždy chyba výsledku.

 

                (4) Při zjištění, že výsledek zkoušky překračuje stanovený limit zjištěné látky, se neprodleně zahájí opakované vyšetření za účelem potvrzení dříve získaného výsledku, a to za použití vědecky ověřené metody v souladu s § 1 odst. 2 nebo 3.

 

                (5) Výsledky zkoušek se uvádí s korekcí nebo bez korekce na výtěžnost. V případě, že bude uvedena korekce na výtěžnost, uvede se v protokolu o zkoušce hodnota výtěžnosti. Hodnota výtěžnosti je poměr zjištěného množství látky ve vzorku a skutečného, známého nebo přidaného množství látky ve vzorku a vyjadřuje se v procentech.

 

§ 12

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

 

§ 13

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

Ministr:

 

Ing. Palas v. r.

 

Příl.1

Postup při odběru vzorků pro stanovení množství ochratoxinu A v určitých potravinách a surovinách

 

1.

 

 

Účel a oblast působnosti

 

                Vzorky určené pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách musí být odebírány níže uvedenými metodami. Takto získané souhrnné vzorky jsou považovány za reprezentativní pro šarže. Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení Evropských společenství č. 466/2001 bude určeno na základě množství zjištěného v laboratorních vzorcích.

 

2.

 

 

Definice

 

 

Šarže: identifikovatelné množství potravinové komodity dodané ve stejném okamžiku, které má podle úředního stanovení jednotné charakteristiky, jako je původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení.

 

Část šarže: určitá část velké šarže, vyčleněná k tomu, aby z ní byl proveden odběr vzorků. Každá část šarže musí být fyzicky samostatná a identifikovatelná.

 

Dílčí vzorek: množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže.

 

Souhrnný souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže vzorek: nebo části šarže.

 

3.

 

 

Obecná ustanovení

 

                3.1 Pracovníci

                Odběr vzorků musí být proveden oprávněným pracovníkem (§ 3 odst. 1 této vyhlášky).

 

                3.2 Materiál k odběru

                Každá šarže, která má být vyšetřena, musí být vzorkována samostatně. Velké šarže se podle této přílohy rozdělí na části, které se vzorkují samostatně.

 

                3.3 Předběžná opatření

                Při odběru vzorků a při přípravě laboratorních vzorků musí být provedena předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoli změnám, které by mohly ovlivnit obsah ochratoxinu A, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

 

                3.4 Dílčí vzorky

                Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od toho postupu musí být zaznamenány v protokolu.

 

                3.5 Příprava souhrnného vzorku

                Souhrnný vzorek se připraví sdružením dílčích vzorků.

 

                3.6 Vzorky pro opakované vyšetření

                Vzorky pro opakované vyšetření za účelem potvrzení, obhajoby v obchodním sporu nebo pro rozhodčí vyšetření se odeberou z laboratorního vzorku, pokud to není v rozporu s předpisy členských států o odběru vzorků.

 

                3.7 Balení a přeprava laboratorních vzorků

                Každý vzorek se uloží do čisté nádoby z inertního materiálu, který poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací a poškozením při přepravě. Musí být přijata všechna nezbytná opatření s cílem zabránit změně složení vzorku, ke které může dojít při přepravě nebo skladování.

 

                3.8 Uzavření a označení vzorků

                Každý vzorek odebraný pro účely úřední kontroly se uzavře na místě odběru a označí se podle § 6 této vyhlášky. O každém odběru vzorků musí být vystaven protokol umožňující jednoznačnou identifikaci šarže, v němž musí být uvedeny datum a místo odběru vzorků a další údaje, které mohou být pro analytika užitečné.

 

4.

 

 

Specifická ustanovení

 

                4.1 Různé typy šarží

                Balení potravinových komodit mohou mít při obchodování formu volně ložených potravin, potravin v kontejnerech nebo v jednotlivých baleních (sáčcích, pytlích, jednotlivých maloobchodních baleních atd.). Odběr vzorků může být proveden u všech forem, v nichž je výrobek uváděn na trh.

                Aniž jsou dotčena specifická ustanovení bodů 4.3, 4.4 a 4.5 této přílohy, může být následující vzorec použit jako vodítko pro vzorkování šarží, které mají při obchodování formu jednotlivých balení (sáčků, pytlů, maloobchodních balení atd.):

 

 

                      hmotnost šarže x hmotnost dílčího vzorku

četnost vzorkování = ---------------------------------------------------------

                     hmotnost souhrnného vzorku x hmotnost jednotlivého balení

 

                - hmotnost: v kg

                - četnost vzorkování: každý n-tý sáček nebo pytel, z nichž musí být odebrán dílčí vzorek (desetinná místa se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo).

 

                4.2 Hmotnost dílčího vzorku

                Hmotnost dílčího vzorku by měla být 100 g, pokud není v této příloze stanoveno jinak. U šarží ve formě maloobchodních balení závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního balení.

 

                4.3 Postup odběru vzorků u obilovin, sušených hroznů révy vinné a pražené kávy

Tabulka  1:  Rozdělení  šarží  na  části  v závislosti na produktu

a hmotnosti šarže

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Komodita                     Hmotnost šarže          Hmotnost nebo              Počet dílčích             Hmotnost

                                  (t)                počet částí                vzorků                    souhrnného

                                                     šarže                                                vzorku

                                                                                                            (kg)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Obiloviny a výrobky         >= 1500                  500t                       100                       10

z obilovin                  >300 a < 1500            3 části šarže              100                       10

                            >=50 a <= 300            100t                       100                       10

                            <50                      -                          3 až 1001)               1 až 10

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Sušené hrozny révy vinné    > =15                    15 až 30t                  100                       10

(korintky, rozinky a

sultánky)                   <15                      -                          10 až 1002)              1 až 10

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Pražená kávová zrna, mletá  >=15                     15 až 30t                  100                       10

pražená káva a rozpustná    < 15                     -                          10 až 1002)              1 až 10

káva

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1) V závislosti na hmotnosti šarže - viz tabulka 2 této přílohy.

2) V závislosti na hmotnosti šarže - viz tabulka 3 této přílohy.

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

                4.4 Postup vzorkování pro obiloviny a výrobky z obilovin (šarže >= 50 t) a pro pražená kávová zrna, mletou praženou kávu, rozpustnou kávu, sušené hrozny révy vinné (šarže >= 15 t)

                Pokud lze části šarže fyzicky oddělit, musí být každá šarže fyzicky rozdělena na části podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotností částí šarží, může hmotnost části šarže překročit uvedenou hodnotu maximálně o 20 %.

                Každá část šarže musí být vzorkována samostatně.

                Počet dílčích vzorků činí 100.

                Hmotnost souhrnného vzorku činí 10 kg.

                Není-li možné použít výše uvedenou metodu vzorkování z důvodu hospodářských důsledků vyplývajících z poškození šarže (kvůli formě obalu, způsobu přepravy atd.), může být použita alternativní metoda vzorkování za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je úplně popsána a dokumentována.

 

                4.5 Pokyny pro vzorkování obilovin a výrobků z obilovin (šarže < 50 t) a pražených kávových zrn, mleté pražené kávy, rozpustné kávy, sušených hroznů révy vinné (šarže < 15 t)

                U šarží obilovin do 50 t a šarží pražených kávových zrn, mleté pražené kávy, rozpustné kávy a sušených hroznů révy vinné do 15 t může být v závislosti na hmotnosti šarže použit plán vzorkování skládající se z 10 až 100 dílčích vzorků, vedoucí k souhrnnému vzorku o hmotnosti 1 až 10 kg. U velmi malých šarží (ú 0,5 t) obilovin a výrobků z obilovin lze odebrat nižší počet vzorků, ale souhrnný vzorek sjednocující dílčí vzorky musí mít alespoň 1 kg.

                Čísla uvedená v tabulce mohou být použita pro určení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány.

Tabulka  2:  Počet  dílčích   vzorků,  které  mají  být  odebrány,

v závislosti na hmotnosti šarže

 

 

 

+----------------------------------+------------------------------+

|     Hmotnost šarže (t)           |       Počet dílčích vzorků   |

+----------------------------------+------------------------------+

|          =< 0,05                 |                 3            |

|       > 0,05  až = <0,5          |                 5            |

|        > 0,5 až = < 1            |                10            |

|         > 1 až =< 3              |                20            |

|         > 3 až =< 10             |                40            |

|         > 10 až = <20            |                60            |

|         20 až =< 50              |               100            |

+----------------------------------+------------------------------+

 

Tabulka  3:  Počet  dílčích   vzorků,  které  mají  být  odebrány,

v závislosti  na  hmotnosti  šarže  pražených  kávových zrn, mleté

pražené kávy, rozpustné kávy a sušených hroznů révy vinné

 

 

+----------------------------------+------------------------------+

|     Hmotnost šarže (t)           |       Počet dílčích vzorků   |

+----------------------------------+------------------------------+

|           <=0,1                  |                10            |

|       > 0,1 až =< 0,2            |                15            |

|       > 0,2 až =< 0,5            |                20            |

|       > 0,5 až =< 1,0            |                30            |

|       > 1,0 až =< 2,0            |                40            |

|       > 2,0 až =< 5,0            |                60            |

|       > 5,0 až =< 10,0           |                80            |

|      > 10,0 až =< 15,0           |               100            |

+----------------------------------+------------------------------+

 

 

 

                4.6 Postup odběru vzorků potravin určených pro kojence a malé děti29)

                Použije se postup odběru vzorků uvedený pro obiloviny a výrobky z obilovin v bodě 4.5 této přílohy. Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány, závisí na hmotnosti šarže. Podle tabulky 2 v bodě 4.5 této přílohy se odebere minimálně 10 a maximálně 100 dílčích vzorků.

                Hmotnost dílčího vzorku má být 100 gramů. U šarží ve formě maloobchodního balení závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního balení.

                Hmotnost souhrnného vzorku má být 1 až 10 kg; vzorek musí být dostatečně promísen.

 

                4.7 Odběr vzorků v maloobchodním prodeji

                Odběr vzorků potravin v maloobchodním prodeji se provádí pokud možno podle výše uvedených ustanovení o odběru vzorků. Není-li to možné, lze použít jiné účinné postupy odběru vzorků v maloobchodním prodeji, pokud jsou pro vzorkovanou šarži dostatečně reprezentativní.

 

                4.8 Pokyny pro vzorkování vína a hroznové šťávy

                Souhrnný vzorek musí mít hmotnost alespoň 1 kg s výjimkou případů, kdy to není možné, například sestává-li vzorek z jedné láhve.

                Minimální počet dílčích vzorků, které mají být z šarže odebrány, je uveden v tabulce 4. Počet určených dílčích vzorků závisí na formě, v níž jsou dotyčné výrobky obvykle uváděny na trh. V případě volně ložených kapalných výrobků se šarže těsně před odebráním vzorku manuálně nebo mechanicky důkladně promíchá, přičemž se nesmí ovlivnit jakost výrobku. Ze šarže se odeberou nejméně tři dílčí vzorky pro vytvoření souhrnného vzorku.

                Dílčí vzorky, které mají nejčastěji formu láhve nebo balení, musí mít stejnou hmotnost. Hmotnost dílčího vzorku má být nejméně 100 g a taková, aby sdružením dílčích vzorků vznikl souhrnný vzorek o hmotnosti nejméně 1 kg. Odchylka od tohoto postupu musí být zaznamenána v protokolu o odběru vzorku.

Tabulka 4:  Minimální počet dílčích  vzorků, které se  odeberou ze

šarže

 

 

+--------------------------------+-----------------------------------+--------- -------------------+

|Forma uvádění na trh            |   Hmotnost šarže vyjádřená        |    Minimální počet dílčích |

|                                |   v objemových jednotkách (l)     |    vzorků, které mají být  |

|                                |                                   |    odebrány                |

+--------------------------------+-----------------------------------+--------- -------------------+

|Volně ložené výrobky (hroznová  |               -                   |               3            |

|šťáva, víno)                    |                                   |                            |

|Láhve/balení hroznové šťávy     |         =< 50                     |               3            |

|Láhve/balení hroznové šťávy     |         >50 až 500                |               5            |

|Láhve/balení hroznové šťávy     |            > 500                  |              10            |

|Láhve/balení vína               |         =< 50                     |               1            |

|Láhve/balení vína               |         > 50 až 500               |               2            |

|Láhve/balení vína               |            > 500                  |               3          |

+--------------------------------+-----------------------------------+--------- -------------------+

 

5.

 

 

Přijetí šarže nebo části šarže

 

                Šarže nebo část šarže se přijímá, jestliže souhrnný vzorek vyhovuje maximálnímu limitu se zohledněním nejistoty měření a po korekci na výtěžnost.

                Šarže nebo část šarže se odmítá, jestliže souhrnný vzorek se zohledněním nejistoty měření a po korekci na výtěžnost překračuje maximální limit.

 

Příl.2

Metody odběru vzorků pro úřední kontrolu množství dioxinů (dibenzo-1,4-dioxinů/dibenzofuranů) a stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v určitých potravinách

 

1.

 

 

Účel a oblast působnosti

 

                Vzorky určené pro úřední kontrolu obsahu dioxinů (dibenzo-1,4- dioxinů/dibenzofuranů) a rovněž pro stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v potravinách musí být odebírány níže uvedenými metodami. Takto získané souhrnné vzorky jsou považovány za reprezentativní pro šarže nebo části šarže, ze kterých byly odebrány. Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení Evropských společenství č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách se určí na základě množství zjištěného v laboratorních vzorcích.

 

2.

 

 

Definice

 

 

Šarže: identifikovatelné množství potravinové komodity dodané ve stejném okamžiku, které má podle úředního stanovení jednotné charakteristiky, jako je původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení. U ryb a produktů rybolovu musí být srovnatelná také velikost ryby.

 

Část šarže: určitá část velké šarže, vyčleněná k tomu, aby z ní byl proveden odběr vzorků. Každá část šarže musí být fyzicky samostatná a identifikovatelná.

 

Dílčí vzorek: množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže.

 

Souhrnný vzorek: souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo části šarže.

 

Laboratorní vzorek: reprezentativní část/množství souhrnného vzorku určené pro laboratoř.

 

 

Tabulka faktorů  toxické rovnocennosti (TEF)  pro posuzování rizik

pro  člověka  (založeno  na  závěrech  zasedání  Světové zdravotní

organizace  ve  Stockholmu,  Švédsko,  ve  dnech  15. - 18. června

1997) *)

 

---------------------------------------------------------------------

Kongener                   Hodnota     Kongener             Hodnota

                           TEF                              TEF

---------------------------------------------------------------------

Dibenzo-1,4-dioxiny (PCDD)             polychlorované

                                       bifenyly,

                                       polychlorované

                                       bifenyly bez atomů

                                       chloru v ortho-

                                       polohách a

                                       polychlorované

                                       bifenyly s jedním

                                       atomem chloru

                                       v ortho-poloze s

                                       dioxinovým efektem

---------------------------------------------------------------------

2,3,7,8-                   1           polychlorované

Tetrachlordibenzodioxin                bifenyly bez atomů

                                       chloru v ortho-

                                       polohách

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,7,8-                 1           polychlorované       0,0001

Pentachlordibenzodioxin                bifenyly 77

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,4,7,8-               0,1         polychlorované       0,0001

Hexachlordibenzodioxin                 bifenyly 81

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,6,7,8-               0,1         polychlorované       0,1

Hexachlordibenzodioxin                 bifenyly 126

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,7,8,9-               0,1         polychlorované       0,01

Hexachlordibenzodioxin                 bifenyly 169

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,4,6,7,8-             0,01

Heptachlordibenzodioxin

---------------------------------------------------------------------

Oktachlordibenzodioxin     0,0001

---------------------------------------------------------------------

Dibenzofurany (PCDF)                   polychlorované

                                       bifenyly s jedním

                                       atomem chloru

                                       v ortho-poloze

---------------------------------------------------------------------

2,3,7,8-                   0,1         polychlorované       0,0001

Tetrachlordibenzofuran                 bifenyly 105

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,7,8-                 0,05        polychlorované       0,0005

Pentachlordibenzofuran                 bifenyly 114

---------------------------------------------------------------------

2,3,4,7,8-                 0,5         polychlorované       0,0001

Pentachlordibenzofuran                 bifenyly  118

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,4,7,8-               0,1         polychlorované       0,0001

Hexachlordibenzofuran                  bifenyly  123

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,6,7,8-               0,1         polychlorované       0,0005

Hexachlordibenzofuran                  bifenyly  156

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,7,8,9-               0,1         polychlorované       0,0005

Hexachlordibenzofuran                  bifenyly  157

---------------------------------------------------------------------

2,3,4,6,7,8-               0,1         polychlorované       0,00001

Hexachlordibenzofuran                  bifenyly  167

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,4,6,7,8-             0,01        polychlorované       0,0001

Heptachlordibenzofuran                 bifenyly  189

---------------------------------------------------------------------

1,2,3,4,7,8,9-             0,01

Heptachlordibenzofuran

---------------------------------------------------------------------

Oktachlordibenzofuran      0,0001

---------------------------------------------------------------------

*) zdroj  - Van den Berg  et al. (1998) Toxic  Equivalency Factors

(TEFs)  for  PCBs,  PCDDs,  PCDFs  for  Humans  and  for Wildlife.

Environmental Health Perspectives, 106(12), 775.

 

3.

 

 

Všeobecná ustanovení

 

                3.1 Pracovníci

                Odběr vzorků musí být proveden oprávněným pracovníkem (§ 3 odst. 1 této vyhlášky).

 

                3.2 Materiál, který má být odebrán

                Každá šarže, která má být vyšetřena, musí být vzorkována samostatně.

 

                1.3 Předběžná opatření

                Při odběru vzorků a při přípravě laboratorních vzorků musí být provedena předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoli změnám, které by mohly ovlivnit obsah dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

 

                3.4 Dílčí vzorky

                Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od toho postupu musí být zaznamenány v protokolu podle bodu 3.8.

 

                3.5 Příprava souhrnného vzorku

                Souhrnný vzorek se připraví sdružením všech dílčích vzorků. Měl by mít hmotnost 1 kg, pokud je to možné, např. provádí-li se odběr z jednoho balení.

 

                3.6 Rozdělení souhrnného vzorku na laboratorní vzorky pro potvrzení, obhajoby v obchodním sporu nebo pro rozhodčí zkoušení

                Laboratorní vzorky za účelem potvrzení, obhajoby v obchodním sporu nebo pro rozhodčí zkoušení se odeberou ze zhomogenizovaného souhrnného vzorku, pokud to není v rozporu s § 3 a 4 této vyhlášky. Velikost laboratorních vzorků pro potvrzení by měla být dostatečná alespoň pro provedení opakované zkoušky.

 

                3.7 Balení a přeprava souhrnných a laboratorních vzorků

                Každý souhrnný a laboratorní vzorek se uloží do čisté nádoby z inertního materiálu, který poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací, ztrátou analytu adsorpcí na vnitřních stěnách nádoby a před poškozením při přepravě. Musí být přijata všechna nezbytná preventivní opatření s cílem zabránit změně složení souhrnných a laboratorních vzorků, ke které může dojít při přepravě nebo skladování.

 

                3.8 Uzavření a označení souhrnných a laboratorních vzorků

                Každý vzorek odebraný k úředním účelům se uzavře na místě odběru a označí se podle § 6 této vyhlášky. O každém odběru vzorků musí být vystaven protokol, který umožní jednoznačnou identifikaci šarže a v němž musí být uvedeny datum a místo odběru vzorků a další údaje, které mohou být pro analytika užitečné.

 

4.

 

 

                Plány odběru vzorků

                Použitá metoda odběru vzorků musí zajistit, aby byl souhrnný vzorek reprezentativní pro kontrolovanou šarži.

 

                4.1. Počet dílčích vzorků

                U mléka a olejů, u nichž lze předpokládat rovnoměrné rozšíření daného kontaminantu v celé šarži, stačí odebrat tři dílčí vzorky na šarži, které budou tvořit souhrnný vzorek. Uvede se číslo šarže. Pro ostatní produkty je minimální počet dílčích vzorků, který má být odebrán z šarže, uveden v tabulce 1.

                Hmotnost souhrnného vzorku, který vznikne sdružením dílčích všech vzorků, musí být alespoň 1 kg (viz bod 3.5). Dílčí vzorky musí mít podobnou hmotnost.

                Hmotnost dílčího vzorku by měla být alespoň 100 g. Hmotnost dílčího vzorku závisí na velikosti částic v šarži. Odchylky od toho postupu musí být zaznamenány v protokolu podle bodu 3.8. V souladu s ustanoveními směrnice Komise 97/747/ES ze dne 27. října 1997, kterou se stanoví rozsah a četnost odběru vzorků podle směrnice Rady 96/23/ES pro monitorování určitých látek a jejich reziduí v živočišných produktech, je vzorkem slepičích vajec nejméně 12 vajec (jak pro šarže nabalených vajec, tak pro šarže skládajících se z jednotlivých balení, tabulky 1 a 2).

Tabulka 1

Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány z šarže

 

------------------------------------------------------------------

Hmotnost šarže (kg)            Minimální počet odebraných dílčích

                               vzorků

------------------------------------------------------------------

< 50                           3

50 až 500                      5

> 500                          10

------------------------------------------------------------------

 

 

                Skládá-li se šarže z jednotlivých balení, je počet balení, která musí být odebrána, aby vytvořila souhrnný vzorek, uveden v tabulce 2.

Tabulka 2

Počet  balení  (dílčích  vzorků,  která  musí  být  odebrána,  aby

vytvořila  souhrnný  vzorek,  skládá-li  se  šarže  z jednotlivých

balení)

 

 

------------------------------------------------------------------

Počet balení nebo jednotek     Počet odebraných balení nebo

v šarži                        jednotek

------------------------------------------------------------------

1 až 25                        1 balení nebo jednotka

------------------------------------------------------------------

26 až 100                      asi 5 %, nejméně 2 balení nebo

                               jednotky

------------------------------------------------------------------

> 100                          asi 5 %, maximálně 10 balení nebo

                               jednotek

------------------------------------------------------------------

 

 

 

                4.2 Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků u šarží z celých ryb

                Počet dílčích vzorků, které se odeberou ze šarže, je stanoven v tabulce 1. Hmotnost souhrnného vzorku, který vznikne sdružením všech dílčích vzorků, musí být alespoň 1 kg (viz bod 3.5).

                Pokud vzorkovaná šarže obsahuje také jednotlivé ryby o hmotnosti menší než 1 kg, odebere se pro souhrnný vzorek celá ryba jako dílčí vzorek. Pokud je hmotnost takto vytvořeného souhrnného vzorku větší než 3 kg, může dílčí vzorek sestávat ze středních částí ryb o hmotnosti alespoň 100 g, které tvoří souhrnný vzorek. Celá část, na niž se vztahuje maximální limit, se použije k homogenizaci vzorku.

                Pokud vzorkovaná šarže obsahuje jednotlivé ryby o hmotnosti vyšší než 1 kg, je dílčím vzorkem střední část ryby. Každý dílčí vzorek má hmotnost alespoň 100 g. Pokud tvoří vzorkovanou šarži ryba o hmotnosti větší než 6 kg a odebrání střední části by znamenalo významnou hospodářskou ztrátu, odeberou se alespoň tři vzorky minimálně po 350 gramech, bez ohledu na velikost šarže.

 

5.

 

 

Dodržení specifikací v šarži nebo v části šarže

 

                Šarže se přijímá, pokud výsledek zkoušky nepřekračuje příslušný maximální limit stanovený v nařízení (ES) č. 466/2001, přičemž se zohlední nejistota měření.

                Šarže se odmítá, pokud výsledek zkoušky potvrzený zkouškou duplikátního vzorku a vypočtený jako průměr alespoň dvou samostatných stanovení nepochybně překračuje se zohledněním nejistoty měření maximální limit stanovený v nařízení (ES) č. 466/2001.

 

                Nejistotu měření lze zohlednit jedním z následujících způsobů:

 

                a) vypočtením rozšířené nejistoty při použití faktoru pokrytí 2, který odpovídá intervalu spolehlivosti přibližně 95 %, nebo

 

                b) stanovením rozhodovací meze (CCalfa) podle rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků.

 

Příl.3

Postup při odběru vzorků pro kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v určitých potravinách a surovinách

 

1.

 

 

Účel a oblast působnosti

 

                Vzorky určené pro úřední kontrolu limitů obsahu olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v potravinách musí být odebírány níže uvedenými metodami. Takto získané souhrnné vzorky budou považovány za reprezentativní pro šarži nebo část šarže, z nichž byly odebrány. Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení Evropských společenství č. 466/2001 bude zjištěno na základě obsahu zjištěného v laboratorních vzorcích.

 

2.

 

 

Definice

 

Šarže: identifikovatelné množství potraviny dodané ve stejném okamžiku, které má podle úředního stanovení stejné charakteristiky, jako je původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení. Ryby musí mít rovněž srovnatelnou velikost.

Část šarže: stanovená část velké šarže, vyčleněná k tomu, aby u ní byl proveden odběr vzorků. Každá část šarže musí být fyzicky oddělená a identifikovatelná.

Dílčí vzorek: množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo část šarže.

Souhrnný vzorek: souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo část šarže.

Laboratorní vzorek: vzorek určený pro laboratorní vyšetření.

 

3.

 

 

Obecná ustanovení

 

                3.1 Pracovníci

                Odběr vzorků musí být proveden oprávněným kvalifikovaným pracovníkem (§ 3 odst. 1 této vyhlášky).

 

                3.2 Materiál, který má být odebrán

                Každá šarže, která má být vyšetřena, musí být vzorkována samostatně.

 

                3.3 Předběžná opatření

                Při odběru vzorků a při přípravě laboratorních vzorků musí být provedena předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoli změnám, které by mohly ovlivnit obsah olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan- 1,2-diolu, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

 

                3.4 Dílčí vzorky

                Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od toho postupu musí být zaznamenány v protokolu podle bodu 3.8.

 

                3.5 Příprava souhrnného vzorku

                Souhrnný vzorek se připraví sdružením všech dílčích vzorků. Měl by vážit alespoň 1 kg, pokud to není nemožné, např. při vzorkování jednoho balení.

 

                3.6 Rozdělení souhrnného vzorku na laboratorní vzorky pro vyšetření, opakované vyšetření a rozhodčí vyšetření

                Laboratorní vzorky pro vyšetření, opakované vyšetření a rozhodčí vyšetření se odeberou ze zhomogenizovaného souhrnného vzorku, pokud to není v rozporu s § 3 a 4 této vyhlášky. Velikost laboratorního vzorku pro vyšetření musí být dostatečná alespoň pro dvě zkoušky.

 

                3.7 Zabalení a přeprava souhrnných a laboratorních vzorků

                Každý souhrnný a laboratorní vzorek se uloží do čisté nádoby z inertního materiálu, který poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací, ztrátami analytu v důsledku adsorpce na vnitřních stěnách nádoby a před poškozením při přepravě. Musí být přijata všechna nezbytná opatření s cílem zabránit změně složení souhrnných a laboratorních vzorků, ke které může dojít při přepravě nebo skladování.

 

                3.8 Uzavření a označení souhrnných a laboratorních vzorků

                Každý vzorek odebraný k úředním účelům se uzavře na místě odběru a označí se podle § 6 této vyhlášky. O každém odběru vzorků musí být vystaven protokol umožňující jednoznačnou identifikaci vzorku, v němž musí být uvedeny datum a místo odběru vzorků a další údaje, které mohou být pro analytika užitečné.

 

4.

 

 

Plán odběru vzorků

 

                V ideálním případě by měl být odběr vzorků proveden v místě, kde komodita vstupuje do potravního řetězce a kde lze rozlišit jednotlivou šarži. Použitá metoda odběru vzorků musí zajistit, aby byl souhrnný vzorek reprezentativní pro kontrolovanou šarži.

 

                4.1 Počet dílčích vzorků

                U tekutých výrobků, u nichž lze předpokládat rovnoměrné rozšíření daného kontaminantu v celé šarži, stačí odebrat jeden dílčí vzorek ze šarže, který bude souhrnným vzorkem. Uvede se číslo šarže. Tekuté výrobky obsahující hydrolyzované rostlinné bílkoviny nebo tekutou sójovou omáčku se musí před odběrem dílčího vzorku dobře protřepat nebo zhomogenizovat jiným vhodným způsobem.

                U ostatních výrobků se ze šarže odebere minimální počet dílčích vzorků uvedený v tabulce 1. Dílčí vzorky musí mít přibližně stejnou hmotnost. Odchylky od toho postupu musí být zaznamenány v protokolu podle bodu 3.8.

Tabulka 1:

Minimální počet dílčích vzorků, který má být odebrán ze šarže

 

--------------------------------------------------------------

Hmotnost šarže (kg)             Minimální počet odebraných

                                dílčích vzorků

--------------------------------------------------------------

< 50                            3

50 až 500                       5

> 500                           10

--------------------------------------------------------------

 

 

                Tvoří-li šarži jednotlivá balení, odebere se pro souhrnný vzorek počet vzorků uvedený v tabulce 2.

Tabulka 2:

Počet balení  (dílčích vzorků), který má  být odebrán pro souhrnný

vzorek, tvoří-li šarži jednotlivá balení

------------------------------------------------------------------

Počet balení nebo jednotek    Počet odebraných balení nebo

v šarži                       jednotek

------------------------------------------------------------------

1 až 25                       1 balení nebo jednotka

 

26 až 100                     asi 5 %, nejméně 2 balení nebo

                              jednotky

 

> 100                         asi 5 %, maximálně 10 balení nebo

                              jednotek

------------------------------------------------------------------

 

 

 

5.

 

 

Dodržení specifikovaného nejvyššího obsahu v šarži nebo části šarže

 

                Pro účely kontroly provede kontrolní laboratoř alespoň dvě nezávislé zkoušky a z výsledků vypočte průměr.

 

                Šarže je přijata, nepřekročí-li průměr příslušný nejvyšší obsah stanovený v nařízení Komise (ES) č. 466/2001, přičemž se přihlédne k rozšířené nejistotě měření a korekci na výtěžnost v návaznosti na zprávu Evropské komise o vztahu mezi výsledky analýz, měřením nejistoty, faktory výtěžnosti a právními předpisy ES v oblasti potravinářství.

 

                Šarže je odmítnuta, překročí-li průměr příslušný nejvyšší obsah, přičemž se přihlédne k rozšířené nejistotě měření a korekci na výtěžnost.

 

Příl.4

zrušena

 

 

Příl.5

Postup při přípravě vzorku a kritéria pro metody zkoušení použité při stanovení množství ochratoxinu A v určitých potravinách a surovinách

 

                1. Preventivní opatření

                Vzhledem k tomu, že rozložení ochratoxinu A je velmi nehomogenní, měly by být vzorky připraveny, a zejména homogenizovány, mimořádně pečlivě.

                Veškerý materiál obdržený laboratoří má být použit k přípravě zkušebního materiálu.

 

                2. Zpracování vzorku obdrženého laboratoří

                Každý laboratorní vzorek se jemně rozemele a důkladně promísí postupem, kterým se dosáhne úplné homogenizace.

                Pokud se maximální limit vztahuje na sušinu, stanoví se obsah sušiny v části homogenizovaného vzorku metodou, která prokazatelně umožňuje přesné stanovení obsahu sušiny.".

 

                3. Rozdělení vzorků pro vyšetření za účelem potvrzení a obhajoby v obchodním sporu

                Opakované vzorky pro vyšetření za účelem potvrzení, obhajoby v obchodním sporu a pro rozhodčí vyšetření se odeberou ze zhomogenizovaného materiálu, pokud to není v rozporu s § 3 a 4 této vyhlášky.

 

                4. Metody zkoušení, které má laboratoř použít, a požadavky na řízení laboratoře

 

4.1 Definice

Dále  je   uvedeno  několik  nejběžnějších   definic,  které  musí

laboratoř použít.

Nejčastěji  uváděnými  parametry   přesnosti  jsou  opakovatelnost

a reprodukovatelnost

r = opakovatelnost - hodnota, pod níž bude podle očekávání s danou

    pravděpodobností  (obvykle  95  %)  ležet  nebo  jí bude rovna

    absolutní hodnota rozdílu výsledků dvou samostatných stanovení

    za  podmínek   opakovatelnosti  (tj.  stejný   vzorek,  tentýž

    pracovník, tatáž aparatura,  tatáž laboratoř, stanoveno krátce

    po sobě);

 

r = 2,8 x sr

 

sr = směrodatná  odchylka  -  vypočtená  z  výsledků  získaných za

     podmínek opakovatelnosti

 

RSDr = relativní  směrodatná  odchylka   -  vypočtená  z  výsledků

       získaných za  podmínek opakovatelnosti [(sr/x)  x 100], kde

       x je průměr výsledků ze všech laboratoří a vzorků

 

R = reprodukovatelnost  - hodnota,  pod níž  bude podle  očekávání

    s danou  pravděpodobností (obvykle  95 %)  ležet nebo  jí bude

    rovna  absolutní  hodnota  rozdílu  výsledků dvou samostatných

    stanovení   za  podmínek   reprodukovatelnosti  (tj.   stejným

    materiál  získaný  pracovníky  různých  laboratoří, za použití

    standardizované zkušební metody); R = 2,8 x sR

 

sR = směrodatná  odchylka  -  vypočtená  z  výsledků  za  podmínek

     reprodukovatelnosti

 

RSDR = relativní  směrodatná  odchylka   -  vypočtená  z  výsledků

       získaných za podmínek reprodukovatelnosti [(sR/x) x 100];

 

4.2 Obecné požadavky Metody zkoušení použité pro účely kontroly potravin musí být, kdykoli je to možné, v souladu s § 9 této vyhlášky.

 

4.3 Specifické požadavky Nejsou-li na úrovni Evropských společenství předepsány specifické metody pro stanovení množství ochratoxinu A v potravinách, mohou laboratoře zvolit jakoukoliv metodu za předpokladu, že splňuje následující kritéria:

Charakteristika účinnosti metody pro stanovení ochratoxinu A

 

-----------------------------------------------------------------

Množství                         Ochratoxin A

mikrog/kg

                  -----------------------------------------------

                   RSDr  (%)       RSDR (%)      Výtěžnost (%)

-----------------------------------------------------------------

< 1                =< 40           =< 60         50 až 120

-----------------------------------------------------------------

1 až 10            =< 20           =< 30         70 až 110

-----------------------------------------------------------------

 

 

- Detekční limity  použitých metod nejsou  uvedeny, neboť přesnost

  je uvedena pro uvažované koncentrace.

- Hodnoty přesnosti jsou vypočteny z Horwitzovy rovnice:

 

         RSDR =  2 E(1-0,5 log C)

 

kde:

- RSDR  je  relativní  směrodatná  odchylka  vypočtená  z výsledků

  získaných za podmínek reprodukovatelnosti [(sR/x) x 100],

- c je  poměr koncentrací  (tj. 1  = 100  g/100 g,  0,001 =  1 000

  mg/kg).

 

Toto je zobecněná rovnice pro přesnost, u níž se ukazuje, že u většiny rutinních metod zkoušení nezávisí na analytu a matrici, nýbrž pouze na koncentraci.

 

                4.4 Výpočet výtěžnosti a uvádění výsledků

                Výsledky zkoušky se uvedou s korekcí nebo bez korekce na výtěžnost. Musí být uveden způsob uvedení výtěžnosti a její hodnota. Výsledek zkoušky s korekcí na výtěžnost se použije pro kontrolu dodržení limitu (viz příloha č. 41 bod 5).

                Výsledek zkoušky musí být uveden ve tvaru (x +/- U), kde x je analytický výsledek a U je rozšířená nejistota měření.

                U je rozšířená nejistota měření, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.

 

                4.5 Normy jakosti laboratoře

                Laboratoře musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu.*)

 

Příl.6

Příprava vzorků a kritéria pro metody zkoušení pro kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v určitých potravinách a surovinách

 

1.

 

 

Úvod

 

 

                Základním požadavkem je získat reprezentativní a homogenní laboratorní vzorek, aniž dochází k sekundární kontaminaci.

 

                2. Specifické postupy přípravy vzorků pro olovo, kadmium a rtuť

                Existuje řada vyhovujících postupů přípravy vzorků, které mohou být použity pro dotyčné výrobky. Postupy uvedené v návrhu evropské normy "Potraviny. Stanovení stopových prvků. Požadavky na účinnost a všeobecné zásady." se ukázaly jako vyhovující, ale správné mohou být i jiné postupy.

 

U každého postupu musí být dodržena tato pravidla:

 

- mušle, korýši a malé ryby: pokud se jedí celé, vnitřnosti musí být součástí materiálu, který má být zkoušen,

 

- zelenina: vyšetřuje se pouze jedlá část, přičemž musí být vzaty v úvahu požadavky nařízení Evropských společenství č. 466/2001.

 

3.

 

 

Metody zkoušení, které má laboratoř použít, a požadavky na laboratorní vyšetření

 

                3.1 Definice

                Níže je uvedeno několik nejběžnějších definic, které musí laboratoř použít:

r = opakovatelnost - hodnota, pod níž bude podle očekávání s danou

pravděpodobností (obvykle 95 %) ležet nebo jí bude rovna absolutní

hodnota rozdílu  výsledků dvou samostatných  stanovení za podmínek

opakovatelnosti  (tj.  stejný  vzorek,  tentýž  pracovník,  stejná

aparatura, tatáž laboratoř, stanoveno krátce po sobě);

 

r = 2,8 x sr;

 

sr =  směrodatná  odchylka  -  vypočtená  z  výsledků získaných za

      podmínek opakovatelnosti;

RSDr = relativní  směrodatná  odchylka   -  vypočtená  z  výsledků

       získaných za podmínek opakovatelnosti [(sr/) x 100], kde je

       průměr výsledků ze všech laboratoří a vzorků;

 

R = reprodukovatelnost  - hodnota,  pod níž  bude podle  očekávání

    s danou  pravděpodobností (obvykle  95 %)  ležet nebo  jí bude

    rovna  absolutní  hodnota  rozdílu  výsledků dvou samostatných

    stanovení   za  podmínek   reprodukovatelnosti  (tj.   stejným

    materiál   získaný  pracovníky   různých  laboratoří,   stejný

    postup); a tedy

 

R = 2,8 x sR;

 

sR = směrodatná  odchylka  -  vypočtená  z  výsledků  za  podmínek

     reprodukovatelnosti;

 

RSDR = relativní  směrodatná  odchylka   -  vypočtená  z  výsledků

       získaných za podmínek reprodukovatelnosti [(sR/x) x 100];

 

HORRATr = zjištěná  hodnota RSDr  dělená hodnotou  RSDr vypočtenou

          z Horwitzovy rovnice za předpokladu r = 0,66R;

 

HORRATR  = hodnota   RSDR   dělená    hodnotou   RSDR   vypočtenou

           z Horwitzovy rovnice.

 

                3.2 Obecné požadavky

                Metody zkoušení použité pro účely kontroly potravin musí být, kdykoli je to možné, v souladu s § 9 této vyhlášky.

                Pro stanovení obsahu olova ve víně je předepsána metoda uvedená v kapitole 35 přílohy nařízení Komise Evropských společenství č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství pro zkoušení vín.

 

                3.3 Specifické požadavky

 

3.3.1 Zkoušení obsahu olova, kadmia a rtuti

Specifické metody pro stanovení obsahu olova, kadmia a rtuti nejsou předepsány. Laboratoře použijí validované metody, které splňují charakteristiky účinnosti uvedené v tabulce 3. Zkušební materiály použité v okruhovém testu laboratoří za účelem validace metod by měly podle možnosti obsahovat certifikovaný referenční materiál.

Tabulka  3: Charakteristiky  účinnosti metod  pro zkoušení  obsahu

olova, kadmia a mědi

 

Charakteristika         Hodnota / komentář

 

Použitelnost            potraviny  uvedené  v  nařízení Evropských

                        společenství č.  466/2001

 

Mez  detekce            nesmí být vyšší než jedna desetina hodnoty

                        uvedené v nařízení Evropských společenství

                        č.  466/2001,  kromě  případu,  kdy je pro

                        olovo   uvedena  hodnota   nižší  než  0,1

                        mg/kg. V tomto případě nesmí být vyšší než

                        jedna pětina uvedené hodnoty

 

Mez stanovení           nesmí být  vyšší než jedna  pětina hodnoty

                        uvedené v nařízení Evropských společenství

                        č.  466/2001,  kromě  případu,  kdy je pro

                        olovo   uvedena  hodnota   nižší  než  0,1

                        mg/kg. V tomto případě nesmí být vyšší než

                        dvě pětiny uvedené hodnoty

 

Přesnost                hodnoty HORRATr nebo HORRATR z validačního

                        kruhového testu musí být nižší než 1,5

 

Výtěžnost               80  - 120  % (podle  validačního kruhového

                        testu)

 

Specifičnost            nesmí  rušit matrice  nebo jiné  látky při

                        spektrální analýze

 

3.3.2 Zkoušení obsahu 3-chlorpropan-1,2-diolu

Specifické metody pro stanovení obsahu 3-chlorpropan-1,2-diolu nejsou předepsány. Laboratoře použijí validované metody, které splňují charakteristiky účinnosti uvedené v tabulce 4. Zkušební materiály použité v kruhovém testu laboratoří za účelem validace metod by měly podle možnosti obsahovat certifikovaný referenční materiál. Specifická metoda byla validována v kruhovém testu a splnila požadavky uvedené v tabulce 4.

Tabulka   4:   Charakteristiky   účinnosti   metod   pro  zkoušení

3-chlorpropan-1,2-diolu

 

 

-----------------------------------------------------------------

Charakteristika             Doporučená hodnota      Koncentrace

-----------------------------------------------------------------

Slepý pokus                 Nižší než mez detekce   -

-----------------------------------------------------------------

Výtěžek                     75 až 110 %             Celý rozsah

                                                    koncentrací

-----------------------------------------------------------------

Mez stanovitelnosti         10 (nebo méně)          -

                            mikrog/kg, vztaženo na

                            sušinu

-----------------------------------------------------------------

Směrodatná odchylka         Méně než 4 mikrog/kg    -

slepého pokusu

-----------------------------------------------------------------

Odhady přesnosti v rámci    <  4 mikrog/kg           20 mikrog/kg

laboratoře - směrodatná     <  6 mikrog/kg           30 mikrog/kg

odchylka opakovaných        <  7 mikrog/kg           40 mikrog/kg

měření při různých          <  8 mikrog/kg           50 mikrog/kg

koncentracích               < 15 mikrog/kg          100 mikrog/kg

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

3.3.3 Pracovní charakteristiky - koncepce nejistoty

Vhodnost metody zkoušení, která má  být použita v laboratoři, může

být  posouzena  také  pomocí  koncepce  nejistoty.  Laboratoř může

používat  metodu,  která  bude  poskytovat  výsledky  s  maximální

standardní nejistotou. Maximální  standardní nejistota se vypočítá

pomocí rovnice:

                            +                   +

                            |       2          2|

             Uf = odmocnina |(LOD/2)  + (alfaC) |

                            +                   +

     kde:

     Uf   je maximální standardní nejistota,

     LOD  je mez detekovatelnosti metody,

     C    je příslušná koncentrace,

     alfa je číselný  faktor používaný v závislosti  na hodnotě C.

          Hodnoty, které mají být  použity, jsou uvedeny v tabulce

          č. 5:

 

    Tabulka  5: Hodnoty  číselného  faktoru  alfa v  závislosti na

    hodnotě C

    -----------------------------------------------

    C (mikrog/kg)                           alfa

    -----------------------------------------------

    =< 50                                    0,2

    -----------------------------------------------

    51 - 500                                 0,18

    -----------------------------------------------

    501 - 1 000                              0,15

    -----------------------------------------------

    1 001 - 10 000                           0,12

    -----------------------------------------------

    >= 10 000                                1

    -----------------------------------------------

 

     Uf je rozšířená nejistota měření  při použití faktoru pokrytí

        2, který poskytuje úroveň spolehlivosti přibližně 95 %.

 

     Jestliže  metoda  zkoušení  poskytuje  výsledky  s nejistotou

     měření menší než maximální  standardní nejistota, bude metoda

     vhodná  stejně  tak  jako   metoda,  která  splňuje  pracovní

     charakteristiky uvedené v tabulkách 3 a 4.

 

                3.4 Odhad správnosti zkoušky, výpočet výtěžnosti a uvádění výsledků

                Kdykoliv je to možné, odhadne se správnost zkoušky tak, že se provede kontrolní zkouška vhodného certifikovaného referenčního materiálu.

                Výsledky zkoušky budou uvedeny jako korigované nebo nekorigované na výtěžnost. Tato informace musí být uvedena v protokolu o zkoušce, stejně jako výtěžnost.

                Přihlédne se ke zprávě Evropské komise o vztahu mezi výsledky analýz, měřením nejistoty, faktory výtěžnosti a právními předpisy ES v oblasti potravinářství.

                Výsledek zkoušky musí být uveden ve tvaru x +/- U, kde x je výsledek zkoušky a U je nejistota měření.

 

                3.5 Normy řízení jakosti laboratoře

                Laboratoře musí splňovat ustanovení zvláštního právního předpisu.*)

 

                3.6 Vyjadřování výsledků

                Výsledky se vyjadřují ve stejných jednotkách, v jakých jsou stanoveny maximální limity v nařízení Evropských společenství č. 466/2001.

 

Příl.7

Příprava vzorků a požadavky na metody zkoušení použité pro stanovení množství dioxinů (dibenzo-1,4-dioxinů) a stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v určitých potravinách

 

1.

 

 

Cíle a oblast použití

 

                Tyto požadavky se vztahují na zkoušení potravin pro úřední kontrolu množství dioxinů (polychlorovaných dibenzo-1,4-dioxinů) a polychlorovaných dibenzofuranů a stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem.

                Monitorování přítomnosti dioxinů v potravinách může být založeno na strategii využívající screeningovou metodu k vyhledání vzorků s obsahem dioxinů o 30 až 40 % nižším nebo vyšším, než je zájmová úroveň. Koncentrace dioxinů v těchto vzorcích s významnými množstvími se stanoví nebo potvrdí potvrzující metodou.

                Screeningové metody jsou metodami sloužícími k detekci dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem na zájmové úrovni. Tyto metody mají vysokou kapacitu, pokud jde o množství vzorků, a jsou používány k vytřídění potenciálně pozitivních vzorků z velkého množství vzorků. Jsou speciálně vyvinuty tak, aby neposkytovaly falešně negativní výsledky.

                Potvrzující metody jsou metodami poskytujícími úplnou nebo doplňující informaci umožňující jednoznačně kvalitativně a kvantitativně stanovit dioxiny na zájmové úrovni.

 

2.

 

 

Základní informace

 

                Vzhledem k tomu, že vzorky z životního prostření a biologické vzorky (včetně vzorků potravin) zpravidla obsahují složitou směs různých kongenerů dioxinů, byla pro usnadnění posuzování rizik zavedena koncepce faktorů toxické rovnocennosti. Faktory toxické rovnocennosti byly navrženy tak, aby vyjadřovaly koncentraci směsi 2,3,7,8-substituovaných dibenzo-1,4-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů, a od nedávné doby některých polychlorovaných bifenylů bez atomů chloru v ortho-polohách nebo s jedním atomem chloru v ortho-poloze, které vykazují dioxinovou aktivitu, v toxických ekvivalentech (TEQ) 2,3,7,8-tetrachlordibezodioxinu. Koncentrace jednotlivých látek v daném vzorku se vynásobí jejich příslušnými faktory toxické rovnocennosti, sečtou se a výsledný součet je celkovou koncentrací sloučenin s dioxinovým efektem vyjádřenou v toxickém ekvivalentu.

                Při metodě "horního odhadu" je velikost příspěvku kvantitativně nestanoveného kongeneru k toxickému ekvivalentu rovna hodnotě meze stanovitelnosti.

                Při metodě "dolního odhadu" je velikost příspěvku kvantitativně nestanoveného kongeneru k toxickému ekvivalentu rovna nule. Při metodě "středního odhadu" je velikost příspěvku kvantitativně nestanoveného kongeneru k toxickému ekvivalentu rovna polovině hodnoty meze stanovitelnosti.

                Pro účely této přílohy se rozumí přijatou specifickou mezí stanovitelnosti jednotlivého kongeneru koncentrace analytu v extraktu vzorku, který u měřicího přístroje dává pro oba dva různé ionty, které mají být sledovány, odezvu s poměrem signál/šum (S/N) 3:1 pro nejméně citlivý signál a splňuje základní požadavky podle metody stanovení popsané v metodě EPA 1613 Revision B.

 

3.

 

 

Požadavky na zabezpečení jakosti, které musí příprava vzorku splňovat

 

- Na každém stupni odběru vzorků a zkoušky musí být přijata opatření k zamezení křížové kontaminace.

 

- Vzorek musí být uchováván a přepravován v nádobách ze skla, hliníku, polypropylenu nebo polyethylenu. Z nádoby na vzorky musí být odstraněny stopy papírového prachu. Sklo se vypláchne rozpouštědly, jež byla předem kontrolována na přítomnost dioxinů.

 

- Vzorek musí být uchováván a přepravován tak, aby byla zachována celistvost vzorku potraviny.

 

- Je-li třeba, každý laboratorní vzorek se jemně rozemele a důkladně promísí postupem, u něhož je prokázáno, že jím lze dosáhnout úplné homogenizace (např. rozemletím a proséváním přes 1 mm síto); je-li vlhkost vzorků příliš vysoká, musí se vzorky před rozemletím sušit.

 

- Provede se slepý pokus bez vzorku za použití celého analytického postupu.

 

- Hmotnost vzorku použitého pro extrakci musí být dostatečná, aby byly splněny požadavky na citlivost stanovení.

 

- Existuje mnoho uspokojivých postupů přípravy vzorku, které mohou být pro dotyčné vzorky použity. Postupy musí být validovány podle mezinárodně uznaných metodik.

 

4.

 

 

Požadavky na laboratoře

 

- Laboratoře musí prokázat funkčnost metody v rozsahu kolem zájmové úrovně, např. na při zájmové úrovni, při její polovině nebo jejím dvojnásobku, a to s přijatelným variačním koeficientem pro opakovanou zkoušku. Podrobnosti o kritériích přijatelnosti jsou uvedeny v bodě 5.

 

- Mez stanovení pro potvrzující metodu by měla být na úrovni jedné pětiny zájmové úrovně, aby se zajistilo, že na zájmové úrovni bude dosaženo přijatelných variačních koeficientů.

 

- Jako opatření vnitřní kontroly jakosti by měly být prováděny pravidelné slepé pokusy, pokusy s uměle obohacenými slepými vzorky nebo zkoušky kontrolních vzorků (přednostně certifikovaného referenčního materiálu).

 

- Úspěšná účast v mezilaboratorních srovnávacích testech, při nichž se hodnotí odbornost laboratoře, je nejlepším způsobem ověření odborné způsobilosti pro specifické zkoušky. Úspěšná účast v mezilaboratorních testech, např. pro vzorky půd nebo kalů, není nezbytně důkazem odborné způsobilosti v oblasti potravin nebo krmiv, v nichž se vyskytují nižší úrovně kontaminace. Proto je povinná stálá účast v mezilaboratorních testech stanovení dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem v odpovídajících matricích potravin nebo krmiv.

 

- V souladu s ustanovením § 9 této vyhlášky by měly být laboratoře akreditovány pověřeným orgánem pracujícím podle pokynů Mezinárodní normalizační organizace č. 58, aby bylo zajištěno, že uplatňují systém zabezpečování jakosti. Laboratoře by měly být akreditovány podle normy ISO/IEC/17025:1999.

 

5.

 

 

Požadavky, které musí splňovat analytická metoda pro stanovení dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem

 

Základní požadavky na přijatelnost analytických postupů:

 

- Vysoká citlivost a nízká mez detekce. V případě dibenzo-1,4- dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů musí být z důvodu extrémní toxicity některých těchto sloučenin možné detekovat množství na pikogramové úrovni toxického ekvivalentu (10-12 g). Je známo, že se polychlorované bifenyly vyskytují ve vyšších koncentracích než dibenzo-1,4-dioxiny a polychlorované dibenzofurany. U většiny kongenerů polychlorovaných bifenylů je dostačující již nanogramová citlivost na úrovni (10-9 g). Pro stanovení toxičtějších kongenerů polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem (zejména kongenerů nesubstituovaných chlorem v ortho-polohách) musí být dosaženo stejné citlivosti jako pro stanovení dibenzo-1,4-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů.

 

- Vysoká specifičnost. Dibenzo-1,4-dioxiny, polychlorované dibenzofurany a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem je třeba rozlišit od ostatních sloučenin, které se extrahují společně s těmito látkami, mohou rušit při jejich stanovení a jsou přítomny v koncentracích až o několik řádů vyšších než koncentrace zájmových analytů. U metod založených na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrie je nezbytné rozlišit mezi různými kongenery, tj. mezi toxickými kongenery (např. sedmnácti dibenzo-1,4-dioxiny a polychlorovanými dibenzofurany substituovanými v polohách 2,3,7,8 a polychlorovanými bifenyly s dioxinovým efektem) a ostatními kongenery. Biotesty by měly umožnit určit hodnoty toxického ekvivalentu selektivně pro sumu dibenzo-1,4-dioxinů, polychlorovaných dibenzofuranů a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem.

 

- Vysoká správnost (pravdivost a přesnost). Stanovení by mělo poskytnout správný odhad skutečné koncentrace ve vzorku. Vysoká správnost (správnost měření: těsnost souhlasu mezi jediným výsledkem měření a skutečnou hodnotou nebo dohodnutou hodnotou) je nezbytná k tomu, aby nebyl zamítnut výsledek zkoušky vzorku na základě nespolehlivosti odhadu toxického ekvivalentu. Správnost je vyjádřena pravdivostí (rozdílem mezi střední hodnotou získanou měřením pro analyt v certifikovaném materiálu a certifikovanou hodnotou vyjádřeným v procentech této certifikované hodnoty) a přesností (přesnost se obvykle počítá jako směrodatná odchylka včetně opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a vyjadřuje těsnost souhlasu mezi výsledky získanými několikerým opakováním experimentálního postupu za předepsaných podmínek).

 

                Screeningovými metodami mohou být biotesty a metody založené na založených na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrie. Potvrzujícími metodami jsou metody založené na plynové chromatografii s vysokým rozlišením s detekcí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Stanovení hodnoty celkového toxického ekvivalentu musí splňovat následující kritéria:

-----------------------------------------------------------------

 

                         Screeningové metody  Potvrzující metody

-----------------------------------------------------------------

Podíl falešně            < 1 %                -

negativních výsledků

-----------------------------------------------------------------

Pravdivost               -                    -20 % až +20 %

-----------------------------------------------------------------

Variační koeficient      < 30 %               < 15 %

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

6.

 

 

Specifické požadavky, které musí splňovat metody založené na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrie určené pro účely screeningu nebo potvrzování

 

- S cílem validovat postup zkoušky musí být na samém začátku postupu, např. před extrakcí, přidány vnitřní standardy 2,3,7,8-tetrachlor-substituovaných dibenzo- 1,4-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů značených isotopem 13C (a standard polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem značený isotopem 13C při stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem). Musí být přidán alespoň jeden kongener pro každou skupinu od tetra- do oktachlor dibenzo-1,4-dioxinů a dibenzofuranů (a alespoň jeden kongener pro každou ze skupin pro polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem při stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem), popřípadě k tomu alespoň jeden kongener pro každý ion detekovaný hmotnostní spektrometrií pro monitorování dibenzo-1,4-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem. Zejména v případě potvrzující metody je výhodou použití všech 17 vnitřních standardů 2,3,7,8- substituovaných dibenzo-1,4-dioxinů a dibenzofuranů značených isotopem 13C a všech 12 vnitřních standardů polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem značených isotopem 13C při stanovení polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem. Za použití vhodných kalibračních roztoků by měly být stanoveny také relativní odezvy kongenerů, pro něž nebyly přidány sloučeniny značené isotopem 13C.

 

- U potravin rostlinného původu nebo potravin živočišného původu s obsahem tuku nižším než 10 % je přídavek vnitřního standardu před extrakcí povinný. U potravin živočišného původu s obsahem tuku vyšším než 10 % lze vnitřní standard přidat buď před extrakcí, nebo po extrakci. Vhodným způsobem by měla být provedena validace účinnosti extrakce, a to v závislosti na okamžiku přidání vnitřních standardů a podle toho, zda se výsledky vztahují na výrobek nebo na obsah tuku.

 

- Před zkouškou plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií musí být přidán 1 nebo 2 standardy pro stanovení výtěžnosti.

 

- Kontrola výtěžnosti je nezbytná. U potvrzujících metod by měly výtěžnosti pro jednotlivé vnitřní standardy ležet v intervalu 60 % až 120 %. Nižší nebo vyšší výtěžnosti jednotlivých kongenerů, zejména některých hepta- a okta-chlordibenzodioxinů a dibenzofuranů jsou přijatelné za podmínky, že jejich příspěvek k hodnotě toxického ekvivalentu nepřekračuje 10 % celkové hodnoty toxického ekvivalentu (založené pouze na dibenzo-1,4-dioxinech a polychlorovaných dibenzofuranech). U screeningových metod by měly výtěžnosti ležet v intervalu od 30 % do 140 %.

 

- Separace dioxinů od rušících chlorovaných sloučenin, jako jsou polychlorované bifenyly a chlorované ethery bifenylu, by měla být provedena vhodnými chromatografickými technikami (upřednostňují se adsorbenty florisil, oxid hlinitý nebo aktivní uhlí).

 

- Rozlišení isomerů plynovou chromatografií musí být dostatečné (poměr píků mezi 1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuranem a 1,2,3,6,7,8- hexachlordibenzofuranem - < 25 %).

 

- Stanovení by mělo být provedeno revidovanou metodou EPA 1613/B nebo jinou metodou se srovnatelnými charakteristikami účinnosti.

 

- U potravin s úrovní kontaminace dioxiny přibližně 1 pg toxického ekvivalentu (podle Světové zdravotnické organizace na gram tuku - toxický ekvivalent založen pouze na dibenzo-1,4- dioxinech a polychlorovaných dibenzofuranech) by neměl rozdíl mezi horním odhadem a dolním odhadem překročit 20 %. U potravin s nízkým obsahem tuku musí být při úrovni kontaminace přibližně 1 pg toxického ekvivalentu (podle Světové zdravotnické organizace na gram produktu) dodrženy tytéž požadavky. Při nižších úrovních kontaminace, např. 0,50 pg toxického ekvivalentu podle Světové zdravotnické organizace na gram produktu může být rozdíl mezi horním a dolním odhadem v rozmezí 25 až 40 %.

 

7.

 

 

Screeningové metody zkoušení

 

                7.1 Úvod Screeningové metody mohou být využity při různých přístupech k provádění zkoušky: k čistému screeningu a ke kvantitativnímu zkoušení.

                Screeningový přístup

 

                Odezva vzorku je porovnávána s odezvou referenčního vzorku o zájmové úrovni. Vzorky s odezvou nižší než referenční vzorek se prohlásí za negativní, vzorky s vyšší odezvou se považují za pozitivní. Požadavky:

 

                - Slepé a referenční vzorky za zařadí do každé zkoušené série, která je extrahována a zkoušena současně a za stejných podmínek. Referenční vzorky musí vykazovat zřetelně vyšší odezvu ve srovnání se slepým vzorkem.

 

                - Kromě toho se zařadí referenční vzorky o poloviční a dvojnásobné koncentraci než je zájmová úroveň, aby se prokázalo správné provádění zkoušky v rozsahu odpovídajícím zájmové úrovni.

 

                - Při zkoušení jiných matric musí být prokázána vhodnost referenčního vzorku (referenčních vzorků), a to přednostně zařazením vzorků, u nichž byla metodou metody založené na plynové chromatografii s vysokým rozlišením s detekcí hmotnostní spektrometrie. Stanovením hodnoty plynovou chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrií musí být prokázána hodnota toxického ekvivalentu blízká hodnotě v referenčním vzorku, nebo také slepého vzorku uměle obohaceného na tuto hodnotu.

 

                - Vzhledem k tomu, že v biotestech nelze použít žádné vnitřní standardy, jsou testy opakovatelnosti velmi důležité pro získání informací o směrodatné odchylce v rámci zkušební série. Variační koeficient by měl být nižší než 30 %.

 

                - U biotestů musí být vymezeny cílové sloučeniny, možné rušivé vlivy a nejvyšší přípustná úroveň ve slepém vzorku.

                Kvantitativní zkoušení

                Kvantitativní zkoušení vyžaduje sériové ředění standardního roztoku, dvakrát nebo třikrát opakované čištění a měření a rovněž zařazení slepých vzorků a kontroly výtěžnosti. Výsledky mohou být vyjadřovány v toxických ekvivalentech, přičemž se vychází z toho, že sloučeniny, jež způsobily signál, vyhovují principu toxického ekvivalentu. To lze realizovat pomocí tetra-chlordibenzodioxinů (nebo standardní směsi tetrachlordibenzodioxin/ tetrachlordibenzofuran), přičemž se sestrojí kalibrační křivka pro výpočet toxického ekvivalentu extraktu a tedy i vzorku. Poté se provede korekce na toxický ekvivalent slepého pokusu (aby se zohlednily nečistoty v použitých rozpouštědlech a chemikáliích) a na výtěžnost (vypočítanou z toxického ekvivalentu vzorku určeného pro řízení jakosti s toxickým ekvivalentem na zájmové úrovni). Je nezbytné poznamenat, že snížení výtěžnosti může být částečně způsobeno matricovými jevy anebo rozdíly mezi hodnotami faktorů toxické rovnocennosti v biotestech a oficiálními hodnotami faktorů toxické rovnocennosti podle Světové zdravotnické organizace.

 

                7.2 Požadavky na metody zkoušení použité pro screening

 

                - Pro screening mohou být použity metody založené na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrií a biotesty. U metod založených na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrií platí požadavky uvedené v bodě 6. Specifické požadavky na biotesty na buňkách jsou uvedeny v bodě 7.3 a požadavky na biotesty se sadami jsou uvedeny v bodě 7.4.

 

                - Je nezbytné uvést, jaký je počet falešně pozitivních a falešně negativních výsledků ve velkých sadách vzorků s hodnotami ležícími nad a pod maximálním limitem nebo zásahovou úrovní ve srovnání s výsledky toxického ekvivalentu získanými potvrzujícími metodami zkoušení. Skutečný podíl falešně negativních výsledků by měl být nižší než 1 %. Podíl falešně pozitivních výsledků by měl být dostatečně nízký, aby bylo použití screeningu výhodné.

 

                - Pozitivní výsledky musí být vždy potvrzeny potvrzující metodou zkoušení založenou na plynové chromatografii s vysokým rozlišením s detekcí hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením. Kromě toho musí být potvrzující metodou založenou na plynové chromatografii s detekcí hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením potvrzeny výsledky u vzorků s širokým rozmezím hodnot toxického ekvivalentu (přibližně 2 % až 10 % negativních vzorků). Měly by být k dispozici informace o shodě výsledků biotestů a metod založených na plynové chromatografii s vysokým rozlišením s detekcí hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením.

 

                7.3

 

                Specifické požadavky na biotesty na buňkách

 

                - Při provádění biotestu je nezbytné použít pro každý test sérii referenčních koncentrací tetra-chlordibenzodioxinů nebo směsi tetrachlordibenzodioxin/ tetrachlordibenzofuran (celá křivka závislosti odezvy na dávce s r2 > 0,95). Pro účely screeningu však může být ke zkoušení vzorků s nízkými hodnotami použita křivka prodloužená do oblasti nízkých hodnot.

 

                - Pro vyjadřování výsledků biotestů v rámci konstantního časového období může být použita referenční koncentrace tetrachlordibenzodioxinů (asi 3krát vyšší než mez stanovení) uvedená v protokolu řízení jakosti. Alternativou by mohla být relativní odezva referenčního vzorku vzhledem ke kalibrační křivce tetra-chlordibenzodioxinů, neboť odezva buněk může záviset na mnoha faktorech.

 

                - Pro každý typ referenčního materiálu by měly být zaznamenávány a ověřovány grafy řízení jakosti, aby se zajistilo, že výsledky jsou v souladu se stanovenými pokyny.

 

                - Zejména při kvantitativních výpočtech musí být použito takové ředění vzorku, aby leželo v lineárním úseku křivky závislosti odezvy. Vzorky ležící nad lineárním úsekem křivky závislosti odezvy se musí zředit a znovu zkoušet. Doporučuje se tedy, aby byly současně zkoušeny alespoň tři nebo více stupňů ředění.

 

                - Směrodatná odchylka vyjádřená v procentech nesmí být při třech stanoveních pro žádný stupeň ředění vyšší než 15 % a pro tři nezávislé experimenty nesmí být vyšší než 30 %.

 

                - Mez detekce může být stanovena na úrovni trojnásobku směrodatné odchylky slepého vzorku rozpouštědla nebo odezvy pozadí. Jinou možností je použít odezvu, která leží nad odezvou pozadí vypočtenou z kalibrační křivky sestrojené v daný den (indukční faktor pětinásobek odezvy slepého vzorku rozpouštědla). Mez stanovení může být stanovena na úrovni pěti- až šestinásobku směrodatné odchylky odezvy slepého vzorku rozpouštědla nebo pozadí, nebo se použije odezva, která je nad odezvou pozadí vypočtenou z kalibrační křivky sestrojené v daný den (indukční faktor desetinásobek odezvy slepého vzorku rozpouštědla).

 

                7.4

 

                Specifické požadavky na sady biotestů

 

                - Při přípravě vzorku a při zkouškách musí být dodrženy pokyny výrobce.

 

                - Testovací sady nesmí být použity po datu použitelnosti.

 

                - Neměly by se používat materiály nebo součásti určené pro použití s jinou sadou.

 

                - Testovací sady by měly být uchovávány při daných skladovacích teplotách a měly by být používány při předepsané pracovní teplotě.

 

                - Mez detekce imunotestů se stanoví jako podíl hodnoty odezvy trojnásobku směrodatné odchylky odezvy deseti opakovaných stanovení provedených se slepým vzorkem a hodnoty směrnice přímky získané lineární regresí.

 

                - Pro kontrolu, zda odezva leží v přijatelném rozsahu, by měly při laboratorních testech použity referenční standardy.

 

8.

 

 

Oznamování výsledků

 

                Pokud to analytický postup umožňuje, měly by analytické výsledky obsahovat hodnoty pro jednotlivé kongenery dibenzo-1,4-dioxinů a dibenzofuranů a polychlorovaných bifenylů a mělo by být uvedeno, zda jde o horní, dolní nebo střední odhad, aby bylo ve zprávě o výsledcích uvedeno maximální množství informací a bylo tím umožněno interpretovat výsledky podle specifických požadavků. Ve zprávě by měl být také uveden obsah lipidů ve vzorku a metoda extrakce lipidů.

 

                Jestliže výtěžnost leží mimo rozmezí uvedené v bodě 6, nebo je-li překročen maximální limit, a dále na požádání, musí být k dispozici výtěžnost pro jednotlivé vnitřní standardy.

 

Příl.8

zrušena

 

 

Příl.9

zrušena

 

 

Příl.10

zrušena

 

 

Příl.11

Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v tukové nebo olejové složce potravin, do kterých byly oleje nebo tuky přidány

 

I.

 

 

Úvod

 

 

                1. Příprava vzorku

 

1.1 Všeobecně

Hmotnost vzorku dodaného laboratoři ke zkoušce je za normálních podmínek 50 g, pokud není požadováno větší množství.

 

1.2. Příprava vzorku ke zkoušce v laboratoři

Vzorek musí být před zkouškou homogenizován.

 

1.3. Skladovací nádoby

Takto připravený vzorek se skladuje ve vzduchotěsné a vodotěsné nádobě.

 

                2. Činidla

 

2.1. Voda

2.1.1. K rozpouštění, ředění a promývání se použije destilovaná nebo demineralizovaná voda ekvivalentní čistoty.

2.1.2. Jestliže není při zmínce o rozpouštění nebo ředění uvedeno žádné jiné činidlo, jde o rozpouštění nebo ředění vodou.

 

2.2. Chemikálie

Používají se pouze chemikálie analytické čistoty (p. a.), pokud není uvedeno jinak.

 

                3. Přístroje a pomůcky

 

3.1. Seznam přístrojů

Tento seznam obsahuje pouze položky pro speciální účel a se specifikací.

 

3.2. Analytické váhy

Pojmem analytické váhy se rozumějí váhy s citlivostí 0,1 mg nebo větší.

 

                4. Vyjádření výsledků

 

4.1. Výsledky

V protokolu o zkoušce se uvede střední hodnota nejméně ze dvou stanovení s uspokojivou opakovatelností.

 

4.2. Výpočet procentního obsahu

Pokud není stanoveno jinak, budou výsledky vyjádřeny v hmotnostních procentech z celkového obsahu mastných kyselin ve vzorku přijatém laboratoří

 

.

 

 

4.3. Počet platných desetinných míst

Počet platných desetinných míst v takto vyjádřeném výsledku je určen přesností metody.

 

II.

 

 

Stanovení kyseliny erukové

 

                1. Předmět a rozsah použití

 

                Touto metodou se stanoví obsah kyseliny erukové

 

                - v olejích a tucích obsahujících kyselinu cetolejovou ( Z- izomer kyseliny dokosenové, který se vyskytuje v rybích olejích) a

 

                - v hydrogenovaných olejích a tucích obsahujících E- a Z- izomery kyseliny dokosenové.

 

                2. Definice

                Pojmem obsah kyseliny erukové se rozumí obsah kyseliny erukové stanovený popsanou metodou.

 

                3. Princip metody

                Methylestery jednotlivých mastných kyselin oleje nebo tuku se rozdělí tenkovrstvou argentační chromatografií při nízké teplotě a kvantitativně stanoví plynovou chromatografií s kapalnou stacionární fází.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Čerstvě destilovaný diethylether bez peroxidů

 

4.2. n-hexan

 

4.3. Silikagel G pro chromatografii na tenké vrstvě

 

4.4. Silikagel pro kolonovou chromatografii

 

4.5. Roztok dusičnanu stříbrného o koncentraci 200 g/l. Ve vodě se rozpustí 24 g dusičnanu stříbrného a doplní se vodou na 120 ml.

 

4.6. Roztok methylesteru kyseliny erukové 5 mg/ml. V několika ml n-hexanu se rozpustí 50 mg methylesteru kyseliny erukové a doplní se n-hexanem do 10 ml.

 

4.7. Methylester kyseliny tetrakosanové jako vnitřní standardní roztok 0,25 mg/ml.

V několika ml n-hexanu se rozpustí 25 mg methylesteru kyseliny tetrakosanové (jako v bodě 4.6.) a doplní se n-hexanem do 100 ml.

 

4.8. Vyvíjecí rozpouštědlo: toluen: n-hexan v poměru 90:10 (objemově).

 

4.9. Roztok 2,7-dichlorfluoresceinu o koncentraci 0,5 g/l. Za současného zahřívání a míchání se rozpustí 50 mg 2,7-dichlorofluoresceinu ve 100 ml 50% vodného roztoku methanolu.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

                5.1. Zařízení pro chromatografii na tenké vrstvě a dále zejména:

 

                5.1.1. Mrazící jednotka schopná udržet vyvíjecí komoru a její obsah při teplotě od -20 st. C do -25 st. C.

 

                5.1.2. Skleněné desky 200x200 mm.

 

                5.1.3. UV lampa

 

                5.1.4. Skleněné kolony o délce asi 200 mm o vnitřním průměru asi 10 mm s filtrem ze skelné vaty nebo s fritou, případně malé nálevky s fritou.

 

                5.1.5. Aplikátor pro nanášení roztoků do úzkého pásku nebo proužku na chromatografické (TLC) desky.

 

5.2. Plynový chromatograf s kapalnou stacionární fází s elektronickým integrátorem, jak je popsáno v oddílu III přílohy VI k nařízení Komise Evropského hospodářského společenství č. 72/77.

 

                6. Postup

 

6.1. Příprava methylesterů mastných kyselin Z přibližně 400 mg olejové nebo tukové složky zkoušeného vzorku se připraví roztok obsahující asi 20 až 50 mg/ml methylesterů mastných kyselin v n-hexanu metodou popsanou v oddílu II odst. 3 přílohy VI k nařízení Komise Evropského hospodářského společenství č. 72/77.

 

6.2 Chromatografie na tenké vrstvě

6.2.1. Příprava desek

Do 500 ml baňky s kulatým dnem se vsype 60 g silikagelu (4.3.), přidá se 120 ml roztoku dusičnanu stříbrného (4.5.) a třepe se 1 min do vytvoření zcela homogenní suspenze. Tato suspenze se poté nanese obvyklým způsobem na desky. Tloušťka vrstvy musí být přibližně 0,5 mm. Toto množství suspenze je dostatečné pro přípravu pěti desek o rozměrech 200x200 mm.

Desky se nechají částečně vyschnout na vzduchu (nejlépe v temnu po dobu asi 30 min). Desky se úplně vysuší a aktivují v sušárně po dobu 2,5 h při teplotě 100 st. C. Po aktivaci se desky co nejdříve použijí nebo se přechovávají v temnu a před použitím se znovu aktivují. Dostačující je aktivace při 110 st. C po dobu 1 h, pokud ovšem přitom deska neztmavne. Před použitím se v nanesené vrstvě sorbentu vyryjí rýhy 10 mm od postranních okrajů a od horního okraje každé desky, aby se v průběhu vyvíjení snížily okrajové efekty.

6.2.2. Nanášení methylesterů

Aplikátorem (5.1.5.) se nanese do úzkého, asi 50 mm dlouhého proužku, nejméně 40 mm od okraje desky a 10 mm od spodního okraje desky 50 mikrol roztoku methylesterů (6.1.) připravených ze vzorku. Podobným způsobem se nanese 100 mikrol směsného roztoku obsahujícího stejné objemy připraveného roztoku methylesterů (6.1.) a roztoku methylesteru kyseliny erukové (4.6.). Vzhledem ke křehkosti nanesené vrstvy sorbentu se postupuje při nanášení roztoků zvláště opatrně. Na desku lze případně nanést také 50 mikrol roztoku methylesteru kyseliny erukové (4.6.), který po vyvíjení pomůže při identifikaci proužku methylesteru kyseliny erukové. Po nanesení methylesterů se spodní okraj desky postaví do diethyletheru na dobu, než ether dostoupí asi 5 mm nad zónu nanesených vzorků. Tak se methylestery koncentrují v úzkém proužku.

6.2.3. Vyvíjení desek

Do vyvíjecí komory se nalije vyvíjecí rozpouštědlo do výšky asi 5 mm (4.8.) a komora uzavřená víčkem se uloží do mrazící jednotky (5.1.1.) udržované při teplotě -25 st. C nebo co nejblíže této teploty. V některých případech může být vhodné vyvíjecí komoru obložit. Po dvou hodinách se deska opatrně umístí do komory a rozpouštědlo se nechá stoupat asi do jedné poloviny až dvou třetin výšky desky. Deska se vyjme a rozpouštědlo se z ní jemně odpaří v proudu dusíku. Deska se znovu vloží do komory a rozpouštědlo se ponechá stoupat až k vrchnímu okraji desky. Deska se vyjme a jako v předchozím případě se vysuší v proudu dusíku a poté se opatrně postříká roztokem 2,7-dichlorfluoresceinu (4.9.).

Deska se prohlédne pod ultrafialovým světlem a pruh obsahující methylester kyseliny erukové ve vzorku se určí zvýrazněným pruhem vzorku, ke kterému byl přidán methylester kyseliny erukové.

6.2.4. Rozdělení methylesterů

Proužek methylesteru kyseliny erukové pocházející ze vzorku se seškrábne do 50 ml kádinky tak, aby nedošlo ke ztrátám. Obdobně se do jiné 50 ml kádinky přenese silikagel umístěný nad a pod proužkem methylesteru kyseliny erukové. Tento pruh obsahuje všechny ostatní frakce methylesterů mastných kyselin. Do každé kádinky se přidá 1,0 ml standardního roztoku methylesteru kyseliny tetrakosanové (4.7.) a 10 ml diethyletheru (4.1.). Obsah kádinek se promíchá a přenese se na separační kolony či nálevky (5.1.4.), z nichž každá obsahuje asi 1 g silikagelu (4.4.). Methylestery se extrahují třemi nebo čtyřmi 10 ml dávkami diethyletheru a eluáty se zachycují do malých baněk. Každý filtrát se odpaří na malý objem v proudu dusíku a methylestery se přelijí do malých zkumavek s kónickým dnem. Zbytek rozpouštědla se odpaří v proudu dusíku tak, aby se methylestery zkoncentrovaly na dně zkumavek. Methylestery se rozpustí v 25 - 50 mikrol n-hexanu (4.2.).

 

6.3. Plynová chromatografie s kapalnou stacionární fází

6.3.1. Provede se postup popsaný v oddílu III přílohy VI k nařízení Komise Evropského hospodářského společenství č. 72/77 a zkouší se 1 - 2 mikrol roztoků methylesterů získaných z frakce obsahující methylester kyseliny erukové a z frakcí obsahujících zbytek methylesterů mastných kyselin.

6.3.2. Elektronickým integrátorem se stanoví následující plochy píků:

- z chromatogramu frakce obsahující methylester kyseliny erukové plochy píků methylesteru kyseliny erukové (E), vnitřního standardu (L1), celkových methylesterů s výjimkou vnitřního standardu (EF),

- z chromatogramu frakcí obsahujících zbytek methylesterů mastných kyselin plochy píků celkových methylesterů mimo vnitřního standardu (RF) a vnitřního standardu (L2).

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Metoda výpočtu a vzorec

7.1.1. Obsah kyseliny erukové ve vzorku vyjádřený jako procentní podíl methylesteru kyseliny erukové z celkových methylesterů mastných kyselin připravených ze vzorku je dán vzorcem:

                E

        -------------------- x 100

         +--          -+

         |  EF     RF  |

         |  --  +  --  |

      L1 |  L1     L2  |

         +-          --+

kde E, EF, RF, L1 a L2 jsou plochy píků podle 6.3.2., v případě nutnosti korigované kalibračními faktory.

Obsah methylesteru kyseliny erukové daný výše uvedeným vzorcem odpovídá obsahu kyseliny erukové vyjádřenému v procentech z celkového množství mastných kyselin ve vzorku.

7.1.2. Jestliže jsou plochy píků vyjádřeny v procentech, pak lze hodnoty EF a RF vypočítat následovně:

EF = 100 - L1

RF = 100 - L2

7.1.3. Metoda výpočtu podle odstavce 7.1.1. předpokládá, že množství kyseliny tetrakosanové ve vzorku je zanedbatelné. Jestliže se ukáže, že ve vzorku je významné množství této kyseliny, hodnota pro kyselinu tetrakosanovou (L2) získaná z chromatogramu frakcí obsahujících zbylé methylestery mastných kyselin musí být snížena takto:

 

 

       L2 - T2

 

       kde

 

             T0P2

       T2 = -----

             P0

 

       T2 je  plocha  píku   methylesteru  kyseliny  tetrakosanové

          pocházející   ze  vzorku,   tvořící  část   plochy  píku

          vnitřního  standardu  v  chromatogramu  zbývající frakce

          methylesterů mastných kyselin,

       P2 je   plocha   píku   methylesteru   kyseliny   palmitové

          z chromatogramu zbylé frakce,

       T0 je  plocha  píku   methylesteru  kyseliny  tetrakosanové

          z chromatogramu methylesterů  celkových mastných kyselin

          stanovených  metodou  zkoušení  podle  článku 2 Směrnice

          Komise  80/891/EHS,

       P0 je   plocha   píku   methylesteru   kyseliny   palmitové

          z chromatogramu methylesterů  celkových mastných kyselin

          stanovených  metodou  zkoušení  podle  článku 2 směrnice

          Komise č.  80/891/EHS.

7.1.4. Odvození vzorce

Podíl mastných kyselin ve frakci obsahující methylester kyseliny erukové vyjádřený v procentech z celkového obsahu mastných kyselin ve vzorku je dán vzorcem:

 

 

    EF

   -----

    L1                             EF

------------ x 100    nebo  ----------------- x 100

 EF      RF                   +-         --+

----- + ---                   | EF      RF |

 L1      L2                L1 +----- + --- |

                              | L1      L2 |

                              +-          -+

 

Podíl kyseliny  erukové ve frakci  obsahující methylester kyseliny

erukové je dán vztahem:

 

                      E

                    -----

                     EF

 

Odtud obsah kyseliny erukové ve vzorku vyjádřený v procentech z

celkového obsahu mastných kyselin je dán vztahem:

 

        EF             E                      E

 -----------------  x ---- x 100        -----------------  x 100

   +-         --+      EF                  +-         --+

   | EF      RF |                 nebo     | EF      RF |

L1 +----- + --- |                       L1 +----- + --- |

   | L1      L2 |                          | L1      L2 |

   +-          -+                          +-          -+

7.1.5. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky získanými ze dvou stanovení provedených současně nebo rychle po sobě ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 10 % výsledné hodnoty nebo 0,5 g na 100 g vzorku. Rozhodující je vyšší hodnota.

 

Příl.12

Metody zkoušení k ověření složení některých cukrů určených k lidské spotřebě

 

                1. Příprava vzorků ke zkoušce

                Vzorek doručený do laboratoře se důkladně promíchá. Pro zkoušku se ze vzorku oddělí množství nejméně 200 g a okamžitě přenese do čisté, suché, vodotěsné nádobky opatřené vzduchotěsným uzávěrem.

 

                2. Reakční činidla, přístroje a pomůcky

                Při popisu přístrojů a pomůcek jsou uváděny odkazy pouze pro speciální zařízení a přístrojů, nebo přístroje, které musí odpovídat zvláštním požadavkům.

                Pokud je zmiňována voda, rozumí se destilovaná voda nebo demineralizovaná voda se srovnatelnou čistotou.

                Veškerá činidla musí být analytické čistoty, pokud není stanoveno jinak.

                Pokud je odkazováno na roztok činidla bez dalšího upřesnění, jde o vodný roztok.

 

                3. Vyjádření výsledků

                V protokolu o zkoušce se uvede výsledek získaný jako průměrná hodnota ze dvou stanovení s uspokojivou opakovatelností.

                Pokud není uvedeno jinak, jsou výsledky vyjádřeny v procentech hmotnostních původního laboratorního vzorku tak, jak byl do laboratoře doručen.

                Počet platných číslic v takto vyjádřeném výsledku je určen přesností metody.

 

Příl.13

Metoda stanovení ztráty hmotnosti sušením pro některé cukry určené k lidské spotřebě

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení ztráty hmotnosti sušením

 

                - v cukru polobílém,

 

                - v cukru nebo v cukru bílém,

 

                - v cukru extra bílém.

 

                2. Definice

                Ztrátou hmotnosti sušením se rozumí hodnota ztráty hmotnosti sušením stanovená popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Ztráta hmotnosti sušením se stanoví sušením při teplotě (103 +/- 2) st. C.

 

                4. Přístroje a pomůcky

 

4.1. Analytické váhy vážící s přesností 0,1 mg.

 

4.2. Sušárna s vhodnou ventilací, řízená termostatem, umožňující udržovat teplotu (103 +/- 2) st. C.

 

4.3. Kovová váženka s plochým dnem, odolná vůči působení vzorku a testovacím podmínkám, s průměrem nejméně 100 mm a s hloubkou nejméně 30 mm.

 

4.4. Exsikátor s čerstvě aktivovaným silikagelem nebo s rovnocenným sušidlem s indikátorem obsahu vlhkosti.

 

                5. Postup

                Poznámka:

                Operace popsané v bodě 5.1 až 5.7 musí být provedeny okamžitě po otevření nádoby se vzorkem.

 

5.1. Miska (4.3.) se vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně (4.2.) při teplotě (103 +/- 2) st. C.

Miska se nechá v exsikátoru (4.4.) vychladnout nejméně po dobu 30 až 35 min a poté se zváží s přesností na 0,1 mg. Do misky se naváží přibližně 20 až 30 g vzorku s přesností na 0,1 mg.

Miska se vloží do sušárny (4.2.) o teplotě (103 +/- 2 st. C), kde se ponechá 3 h.

Miska se nechá vychladnout v exsikátoru (4.4.) a zváží se s přesností na 0,1 mg.

Miska se znovu vloží na 30 minut do sušárny o teplotě (103 +/- 2) st. C.

Nechá se vychladnout v exsikátoru (4.4.) a zváží se s přesností na 0,1 mg. Pokud je rozdíl mezi dvěma váženími větší než 1 mg, postup se opakuje. Zvýší-li se hmotnost, použije se k výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

Celkový čas sušení nesmí být delší než čtyři hodiny.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vzorec a postup výpočtu

Ztráta hmotnosti sušením v hmotnostních procentech vzorku je dána vzorcem:

 

 

     (m0 - m1)

    -----------  x 100

       m0

kde:

m0 je počáteční hmotnost zkušebního vzorku (g),

m1 je hmotnost zkušebního vzorku po vysušení (g).

 

6.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou z téhož vzorku týmž pracovníkem za totožných podmínek nesmí být větší než 0,02 g na 100 g vzorku.

 

Příl.14

Metoda stanovení sušiny pro některé cukry určené k lidské spotřebě

 

I.

 

 

Metoda sušení ve vakuové sušárně

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení obsahu sušiny

 

                - ve škrobovém sirupu,

 

                - v sušeném škrobovém sirupu,

 

                - v monohydrátu glukosy,

 

                - v glukose bezvodé.

 

                2. Definice

                Obsahem sušiny se rozumí obsah sušiny stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Sušina se stanoví při teplotě (70 +/- 1) st. C ve vakuové sušárně při tlaku nejvýše 3,3 kPa (34 mbar). Zkušební vzorky škrobového sirupu nebo sušeného škrobového sirupu se před sušením upraví smícháním s vodou a s křemelinou.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Křemelina: přečistí se v Büchnerově nálevce opakovaným promýváním zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (1 ml koncentrované kyseliny o hustotě 1,19 g/ml na litr vody při 20 st. C), dokud filtrát nevykazuje zřetelně kyselou reakci. Křemelina na filtru se pak promývá vodou tak dlouho, dokud hodnota pH filtrátu nevystoupí nad 4; pak se křemelina vysuší v sušárně při (103 +/- 2) st. C a uloží se do vzduchotěsné nádoby.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Vakuová sušárna, utěsněná, řízená termostatem, vybavená teploměrem a vakuovým manometrem. Musí být konstruována tak, aby byl zajištěn rychlý přestup tepla do váženek uložených na policích.

 

5.2. Aparaturu k vysoušení vzduchu tvoří skleněná kolona naplněná čerstvě aktivovaným silikagelem nebo rovnocenným vysoušedlem, s indikátorem obsahu vlhkosti. Tato kolona obsahující koncentrovanou kyselinu sírovou je sériově propojena s pračkou plynů připojenou na vstup vzduchu do sušárny.

 

5.3. Vývěva umožňující udržovat v sušárně tlak 3,3 kPa (34 mbar) nebo nižší.

 

5.4. Kovová váženka s plochým dnem odolná vůči působení vzorků a podmínkám zkoušky s průměrem nejméně 100 mm a s hloubkou nejméně 300 mm.

 

5.5. Skleněná tyčinka o takové délce, aby nemohla zcela zapadnout do váženky.

 

5.6. Exsikátor s čerstvě aktivovaným silikagelem nebo s rovnocenným vysoušedlem s indikátorem obsahu vlhkosti.

 

5.7. Analytické váhy vážící s přesností na 0,1 mg.

 

                6. Postup

 

6.1. Do váženky (5.4.) se skleněnou tyčinkou (5.5.) se převede přibližně 30 g křemeliny (4.1.), vše vloží se do sušárny (5.1.) s teplotou (70 +/- 1) st. C a tlak se sníží nejméně na 3,3 kPa (34 mbar).

Suší se po dobu nejméně 5 h, přičemž se přes aparaturu pro vysoušení vzduchu do sušárny zavádí pomalý proud vzduchu. Občas se zkontroluje tlak a podle potřeby se upraví.

 

6.2. Atmosférický tlak v sušárně se opět dosáhne opatrným zvýšením přívodu suchého vzduchu. Miska i se skleněnou tyčinkou se okamžitě přemístí do exsikátoru (5.6.), kde se nechá vychladnout, a pak se zváží.

 

6.3. Do kádinky o obsahu 100 ml se s přesností na 1 mg naváží přibližně 10 g zkoušeného vzorku.

 

6.4. Zkušební vzorek se zředí 10 ml teplé vody a roztok se pomocí skleněné tyčinky (5.5.) kvantitativně převede do váženky.

 

6.5. Miska se zkušebním vzorkem a skleněnou tyčinkou se vloží do sušárny a tlak se sníží nejméně na 3,3 kPa (34 mbar). Suší se při (70 +/- 1) st. C, přičemž se sušárnou nechá procházet pomalý proud suchého vzduchu.

Sušení se provádí po dobu 20 hodin; k největšímu úbytku vlhkosti má dojít ke konci prvního dne. Je nezbytné udržovat vývěvu v chodu při nastaveném tlaku a nechat pomalu proudit do sušárny suchý vzduch tak, aby se během noci tlak udržoval přibližně na hodnotě 3,3 kPa (34 mbar) nebo nižší.

 

6.6. Atmosférického tlaku v sušárně se opět dosáhne opatrným zvýšením přívodu suchého vzduchu. Váženka i s obsahem se okamžitě přemístí do exsikátoru, kde se nechá vychladnout, a poté se zváží s přesností na 1 mg.

 

6.7. Operace (6.5.) se opakuje po další 4 hodiny. V sušárně se obnoví atmosférický tlak a miska se ihned vloží do exsikátoru. Nechá se vychladnout a vážením se zjistí, zda již bylo dosaženo konstantní hmotnosti. Za konstantní hmotnost se považuje takový výsledek, kdy rozdíl mezi dvěma váženími téže misky není větší než 2 mg. V opačném případě se opakuje operace 6.7.

 

6.8. Pro stanovení sušiny ve vzorcích bezvodé glukosy nebo v monohydrátu glukosy není použití křemeliny a vody zapotřebí.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu Obsah sušiny vyjádřený v procentech hmotnosti vzorku se vypočítá podle tohoto vzorce:

                             100

                (m1 - m2) x -----

                             m0

kde:

m0 je počáteční hmotnost zkušebního vzorku (g),

m1 je hmotnost váženky s  křemelinou, skleněnou tyčinkou a zbytkem

   zkušebního vzorku po sušení (g),

m2 je hmotnost váženky s křemelinou a skleněnou tyčinkou (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,12 g na 100 g vzorku.

 

Příl.15

Metoda stanovení celkové sušiny pro některé cukry určené k lidské spotřebě (Refraktometrická metoda)

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda stanoví obsah sušiny

 

                - v tekutém cukru,

 

                - v tekutém bílém cukru,

 

                - v tekutém invertním cukru,

 

                - v tekutém bílém invertním cukru,

 

                - v sirupu z invertního cukru,

 

                - v sirupu z bílého invertního cukru.

 

                2. Definice

                Obsahem sušiny se rozumí obsah sušiny stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Stanoví se index lomu zkušebního vzorku při 20 st. C a podle tabulek v uvedených v příloze č. 39 se převede na obsah sušiny.

 

                4. Přístroje a pomůcky

 

4.1 Refraktometr s přesností odečtu na čtyři desetinná místa, vybavený teploměrem a oběhovým vodním čerpadlem spojeným s vodní lázní, která je udržována termostatem na teplotě (20 +/- 0,5) st. C.

 

4.2 Světelný zdroj sestávající ze sodíkové výbojky.

 

                5. Postup

 

5.1 Pokud jsou ve vzorku přítomny krystaly, rozpustí se zředěním vzorku v hmotnostním poměru 1:1.

 

5.2 Refraktometrem (4.1.) se změří index lomu vzorku při 20 st. C.

 

                6. Vyjádření výsledků a jejich výpočet

                Obsah sušiny se vypočte z indexů lomu pro roztoky sacharosy při 20 st. C podle uvedené tabulky a jako korekce na přítomnost invertního cukru v e zkoušeném vzorku se k výsledku z tabulek přičte na každé 1 % invertního cukru hodnota 0,022.

                Pokud byl vzorek zředěn vodou v hmotnostním poměru 1:1, musí se obsah vypočtené sušiny vynásobit dvěma.

 

                7. Opakovatelnost

                Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,2 g sušiny na 100 g vzorku.

 

Příl.16

Metoda stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukry (Metoda podle výzkumného ústavu Berlin Institut)

 

                1. Předmět a oblast použití

                Metoda slouží ke stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr v cukru polobílém.

 

                2. Definice

                Redukujícími cukry vyjádřenými jako invertní cukr se rozumí obsah redukujících cukrů stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Roztok vzorku s obsahem redukujících cukrů se použije pro redukci roztoku měďnatého komplexu. Vzniklý oxid měďný se pak oxiduje roztokem jódu o známé koncentraci, jehož přebytek se stanoví zpětnou titrací odměrným roztokem thiosíranu sodného o známé koncentraci.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Měďnatý roztok (Müllerův roztok)

4.1.1. Ve 400 ml vroucí vody se rozpustí 35 g síranu měďnatého pentahydrátu (CuSO4*5H2O) a nechá se vychladnout.

4.1.2. V 500 ml vroucí vody se rozpustí 173 g vinanu sodnodraselného tetrahydrátu (Rochellova nebo Seignettova sůl, KNaC4H4O6*4H2O) a 68 g bezvodého uhličitanu sodného a nechá se vychladnout.

4.1.3. Oba roztoky (4.1.1. a 4.1.2.) se převedou do litrové odměrné baňky a doplní se vodou do 1 litru. Po přidání 2 g aktivního uhlí se obsah protřepe, nechá se několik hodin stát a poté se přefiltruje přes hustý papírový nebo membránový filtr.

Pokud se v průběhu skladování roztoku objeví malá množství oxidu měďného, je třeba roztok znovu přefiltrovat.

 

4.2. Kyselina octová, roztok 5 mol/l.

 

4.3. Roztok jódu o koncentraci 0,01665 mol/l (4,2258 g/l).

 

4.4. Roztok thiosíranu sodného o koncentraci 0,0333 mol/l.

 

4.5. Roztok škrobu: do litru vroucí vody se přilije směs 5 g rozpustného škrobu rozmíchaného ve 30 ml vody, povaří se 3 min a nechá vychladnout. V případě potřeby se přidá 10 mg jodidu rtuťnatého jako konzervačního činidla.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Erlenmeyerova baňka, 300 ml; přesné byrety a pipety.

 

5.2. Vodní lázeň, vroucí.

 

                6. Postup

 

6.1. Do 300 ml Erlenmeyerovy baňky se naváží část vzorku (10 g nebo méně), který neobsahuje více než 30 mg invertního cukru, a rozpustí se v cca 100 ml vody.

Do baňky s roztokem vzorku se odpipetuje 10 ml měďnatého roztoku (4.1.), obsah se krouživým pohybem zamíchá a baňka se vloží do vroucí vodní lázně (5.2.) na dobu přesně 10 min. Hladina roztoku v Erlenmeyerově baňce musí být nejméně 20 mm pod úrovní hladiny ve vodní lázni. Baňka se rychle ochladí proudem studené vody, přičemž se roztok nesmí promíchávat, aby nedošlo k opětovné oxidaci vysráženého oxidu měďného vzdušným kyslíkem.

Bez protřepávání obsahu se pipetou přidá 5 ml roztoku kyseliny octové (4.2.) o koncentraci 5 mol/l a ihned poté se byretou přidá přebytek (20 až 40 ml) roztoku jódu (4.3.) o koncentraci 0,01665 mol/l.

Sraženina mědi se mícháním rozpustí a přebytek jódu se titruje roztokem thiosíranu sodného (4.4.) o koncentraci 0,0333 mol/l při použití roztoku škrobu (4.5.) jako indikátoru. Indikátor se přidává ke konci titrace.

 

6.2. S vodou se provede slepý pokus, která se opakuje vždy při použití nového měďnatého roztoku (4.4.). Titrační spotřeba nepřekročí 0,1 ml.

 

6.3. S cukerným roztokem se za chladu provede kontrolní zkouška. Roztok se nechá stát při laboratorní teplotě po dobu 10 min, aby mohlo dojít k reakci jiných, eventuálně přítomných redukujících látek, jako je například oxid siřičitý.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu

Objem spotřebovaného roztoku jódu se rovná objemu (ml) přebytku přidaného roztoku jódu (0,01665 mol/l) minus objem (ml) roztoku thiosíranu sodného (0,0333 mol/l) spotřebovaného při titraci.

Objem (ml) spotřebovaného roztoku jódu (0,01665 mol/l) se upraví odečtením:

7.1.1. počtu ml spotřebovaných při slepém pokusu s vodou (6.2.),

7.1.2. počtu ml spotřebovaných při kontrolní zkoušce s cukerným roztokem za chladu (6.3.),

7.1.3. objemu 2,0 ml na každých 10 g sacharosy přítomné v použitém alikvotním podílu nebo úměrného množství, obsahuje-li vzorek méně než 10 g sacharosy (korekce na sacharosu).

Po provedení těchto korekcí odpovídá spotřeba 1 ml jodového roztoku (4.3.) 1 mg invertního cukru.

Obsah invertního cukru v procentech vzorku se vypočítá podle vzorce:

 

 

                  V1

                ------

               10 x m0

 

 kde:

V1 - počet ml jodového roztoku (4.3.) po korekci,

m0 - hmotnost použitého vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,02 g na 100 g vzorku.

 

Příl.17

Metoda stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr (Metoda podle Knighta a Allena)

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr

 

                - v cukru nebo v cukru bílém,

 

                - v cukru extra bílém.

 

                2. Definice

                Redukujícími cukry vyjádřenými jako invertní cukr se rozumí obsah redukujících cukrů stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                K roztoku vzorku se přidá v přebytku činidlo a jeho zredukovaný a nezredukovaný podíl se pak stanoví zpětnou titrací roztokem měďnaté disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctvé.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové, roztok 0,0025 mol/l: rozpustí se 0,930 g disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové ve vodě a doplní se vodou do jednoho litru.

 

4.2. Roztok indikátoru murexidu: 0,25 g murexidu se přidá do 50 ml vody a smíchá se s 20 ml vodného roztoku methylenové modři o koncentraci 0,2 g/100 ml.

 

4.3. Měďnaté činidlo: v 600 ml vody obsahující 40 ml hydroxidu sodného o koncentraci 1,0 mol/l se rozpustí 25 g bezvodého uhličitanu sodného a 25 g tetrahydrátu vinanu sodnodraselného. V cca 100 ml vody se rozpustí 6,0 g pentahydrátu síranu měďnatého, vzniklý roztok se přidá k roztoku vinanu a doplní vodou do jednoho litru. Poznámka: Roztok má omezenou trvanlivost (jeden týden).

 

4.4 Standardní roztok invertního cukru: v odměrné baňce o objemu 250 ml se rozpustí 23,750 g čisté sacharosy (4.5.) v cca 120 ml vody. Přidá se 9 ml kyseliny chlorovodíkové (?20 = 1,16) a nechá se stát při laboratorní teplotě po dobu 8 dní. Roztok se doplní do 250 ml a ukončení hydrolýzy se zkontroluje odečtem na polarimetru nebo sacharometru při použití trubice o délce 200 mm. Zjištěná hodnota se má rovnat (11,80 +/- 0,05) st. S (viz poznámka). 200 ml tohoto roztoku se odpipetuje do odměrné baňky o objemu 2000 ml, zředí se vodou a za stálého protřepávání (aby nedošlo k nadměrnému místnímu zalkalizování roztoku) se přidá 71,4 ml roztoku hydroxidu sodného (1 mol/l), ve kterém jsou rozpuštěny 4 g kyseliny benzoové. Roztok se doplní na 2000 ml, ;tj. aby obsahoval 1 g invertního cukru ve 100 ml hodnota pH roztoku se má pohybovat kolem 3.

Tento stálý zásobní roztok se ředí pouze bezprostředně před použitím.

 

4.5. Čistá sacharosa: vzorek čisté sacharosy s obsahem invertního cukru nejvýše 0,001 g/100 g.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1 Zkumavky 150 x 20 mm.

 

5.2 Bílá porcelánová miska.

 

5.3 Analytické váhy vážící s přesností na 0,1 mg.

 

                6. Postup

 

6.1. Ve zkumavce (5.1.) se rozpustí 5 g vzorku cukru v 5 ml studené vody, přidají se 2,0 ml měďnatého činidla (4.3.) a obsah se promíchá. Zkumavka se ponoří do lázně s vroucí vodou na dobu 5 min a poté se ve studené vodě ochladí.

 

6.2. Roztok se ze zkumavky kvantitativně, s použitím co nejmenšího množství vody, převede do bílé porcelánové misky (5.2.), přidají se tři kapky indikátoru (4.2.) a titruje se roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (4.1.). Titrační spotřeba v ml se označí jako Vo.

Těsně před ukončením titrace se barva roztoku změní ze zelené přes šedou na purpurovou v bodě ekvivalence. Purpurová barva ;pomalu mizí v důsledku oxidace oxidu měďného na oxid měďnatý rychlost oxidace závisí na koncentraci přítomné zredukované mědi. Proto je při titraci nutné dosáhnout bodu ekvivalence co možná nejrychleji.

 

6.3. Sestrojí se kalibrační křivka na základě přídavku známého množství invertního cukru (příslušně zředěný roztok 4.4.) k 5 g čisté sacharosy (4.5.) a odpovídajícího množství studené vody tak, aby celkový objem přidaného roztoku činil 5 ml. Titrační spotřeba (ml) se vynese do grafu proti procentnímu ;obsahu invertního cukru přidaného k 5 g sacharosy výslednou křivkou je přímka v rozmezí 0,001 až 0,019 g na 100 g invertního cukru, resp. 100 g vzorku.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Postup výpočtu

Z kalibrační křivky se odečte obsah invertního cukru (v procentech) odpovídající spotřebě Vo v ml disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové při zkoušení vzorku.

 

7.2. Pokud se předpokládá vyšší koncentrace než 0,017 g invertního cukru ve 100 g zkoušeného vzorku, musí se příslušně snížit množství vzorku v bodě 6.1., zkoušený vzorek se však musí doplnit do 5 g čistou sacharosou (4.5.).

 

7.3. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,005 g na 100 g vzorku.

 

                8. Poznámka

                Při převodu hodnoty ve st. S na polarimetrické úhlové stupně se hodnota uvedená v st. S dělí 2,889 (polarimetrická trubice o délce 200 mm; sodíková výbojka jako světelný zdroj; přístroj umístěný v místnosti, ve které je možné udržovat teplotu kolem 20 st. C).

 

Příl.18

Metoda stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr nebo glukosový ekvivalent (Metoda podle Luffa a Schoorla)

 

                1. Předmět a oblast použití Metoda slouží ke stanovení

 

1.1.

 

obsahu redukujících cukrů vyjádřený jako invertní cukr

 

- v tekutém cukru,

 

- v tekutém bílém cukru,

 

- v tekutém invertním cukru,

 

- v tekutém bílém invertním cukru,

 

- v sirupu z invertního cukru,

 

- v sirupu z invertního cukru bílého.

 

1.2.

 

obsahu redukujících cukrů vyjádřeného a vypočteného (vztaženo na sušinu) jako glukosový ekvivalent

 

- ve škrobovém sirupu,

 

- v sušeném škrobovém sirupu.

 

1.3.

 

obsahu redukujících cukrů vyjádřeného jako D-glukosa

 

- v glukosy monohydrátu,

 

- v bezvodé glukose.

 

                2. Definice

                Redukujícími cukry vyjádřenými jako invertní cukry, D-glukosa nebo jako glukosový ekvivalent se rozumí obsah redukujících cukrů vyjádřený nebo vypočtený jako invertní cukr, D-glukosa nebo glukosový ekvivalent stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Vzorek s redukujícími cukry se zahřeje (a v případě potřeby vyčeří) za standardních podmínek k bodu varu s měďnatým roztokem, která se částečně redukuje na Cu (I). Přebytek Cu (II) se poté stanoví jodometricky.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Carrezův roztok I: 21,95 g dihydrátu octanu zinečnatého, nebo 24 g trihydrátu octanu zinečnatého, se spolu s přidanými 3 ml ledové kyseliny octové rozpustí ve vodě a doplní vodou do 100 ml.

 

4.2. Carrezův roztok II: 10,6 g trihydrátu hexakyanoželeznatanu draselného se rozpustí ve vodě a doplní vodou do 100 ml.

 

4.3. Luff-Schoorlovo činidlo: připraví se tyto roztoky:

4.3.1. Roztok síranu měďnatého: 25 g pentahydrátu síranu měďnatého neobsahujícího železo se rozpustí ve 100 ml vody.

4.3.2. Roztok kyseliny citronové: 50 g monohydrátu kyseliny citronové se rozpustí v 50 ml vody.

4.3.3. Roztok uhličitanu sodného: 143,8 g bezvodého uhličitanu sodného se rozpustí v cca 300 ml horké vody a nechá se vychladnout.

4.3.4. K roztoku uhličitanu sodného (4.3.3.) v litrové odměrné baňce se za mírného promíchávání krouživým pohybem přidává roztok kyseliny citronové (4.3.2.). Obsah se míchá, dokud se nepřestane vyvíjet plyn, pak se přidá roztok síranu měďnatého (4.3.1.) a vodou se doplní do 1000 ml. Roztok se nechá stát přes noc, v případě potřeby se potom přefiltruje. Provede se kontrola koncentrace roztoku činidla podle metody popsané v bodě 6.1. (Cu ;0,1 mol/l uhličitan sodný 1 mol/l).

 

4.4. Roztok thiosíranu sodného, 0,1 mol/l.

 

4.5. Roztok škrobu: do jednoho litru vroucí vody se přilije 5 g rozpustného škrobu rozmíchaného ve 30 ml vody. Povaří se 3 minuty a nechá se vychladnout; je-li třeba, přidá se 10 mg jodidu rtuťnatého jako konzervační činidlo.

 

4.6. Kyselina sírová, 3 mol/l.

 

4.7. Roztok jodidu draselného, 30 % hmot.

 

4.8. Úlomky pemzy, vyvařené v kyselině chlorovodíkové, promyté vodou do vymizení kyselé reakce a vysušené.

 

4.9. Isopentylalkohol.

 

4.10. Hydroxid sodný, 0,1 mol/l.

 

4.11. Kyselina chlorovodíková, 0,1 mol/l.

 

4.12. Fenolftalein, 1%ní roztok v ethanolu.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Erlenmeyerova baňka o objemu 300 ml se zpětným chladičem.

 

5.2. Stopky.

 

                6. Postup

 

6.1. Stanovení titru Luff-Schoorlova činidla (4.3.):

6.1.1. Ke 25 ml Luff-Schoorlova činidla (4.3.) se přidají 3 g jodidu draselného a 25 ml kyseliny sírové o koncentraci 3 mol/l (4.6.).

Titruje se roztokem thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol/l (4.4.) za použití škrobového roztoku (4.5.) jako indikátoru, který se přidá až ke konci titrace. Pokud není spotřeba roztoku thiosíranu o koncentraci 0,1 mol/l rovna 25 ml, musí být činidlo připraveno znovu.

6.1.2. Odpipetuje se 10 ml činidla do 100 ml odměrné baňky a doplní se vodou po rysku.

10 ml takto zředěného činidla se odpipetuje do Erlenmeyerovy baňky obsahující 25 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l (4.11.) a zahřívá se po dobu jedné hodiny na vroucí vodní lázni. Pak se roztok ochladí, doplní se na původní objem čerstvě převařenou vodou a titruje roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol/l (4.10.) za použití fenolftaleinu (4.12.) jako indikátoru.

Spotřeba roztoku hydroxidu sodného, 0,1 mol/l (4.10.) musí být mezi 5,5 a 6,5 ml.

6.1.3. 10 ml zředěného činidla (6.1.2.) se titruje kyselinou chlorovodíkovou, 0,1 mol/l (4.11.) za použití fenolftaleinu (4.12.) jako indikátoru. Bod ekvivalence při titraci je charakterizován ztrátou fialového zbarvení.

Spotřeba roztoku kyseliny chlorovodíkové, 0,1 mol/l (4.11.) musí být mezi 6,0 a 7,5 ml.

6.1.4. Hodnota pH Luff-Schoorlova činidla musí být mezi 9,3 a 9,4 při 20 st. C.

 

6.2. Příprava roztoku

6.2.1. Naváží se 5 g vzorku s přesností na 1 mg a kvantitativně se převede do odměrné baňky o objemu 250 ml obsahující 200 ml vody. V případě potřeby se vyčeří přidáním 5 ml Carrezova roztoku I (4.1.), pak se přidá 5 ml Carrezova roztoku II (4.2.). Po přídavku každého roztoku se obsah zamíchá. Roztok se doplní vodou do 250 ml a dobře promíchá. V případě potřeby se roztok přefiltruje.

6.2.2. Roztok (6.2.1.) se zředí v takovém poměru, aby obsah redukujících cukrů vyjádřených jako glukosa se v 25 ml roztoku pohyboval v rozmezí 15 až 60 mg.

 

6.3. Titrace podle Luff-Schoorlovy metody

Do 300 ml Erlenmeyerovy baňky (5.1.) se odpipetuje 25 ml Luff-Schoorlova činidla (4.3.), do baňky se pak pipetou odměří 25 ml roztoku cukru (6.2.2.) a vloží se dva úlomky pemzy (4.8.). K baňce (5.1.) se připojí zpětný chladič a aparatura se ihned umístí na drátěnou azbestovou síťku nad plamen Bunsenova kahanu. Síťka má v azbestové části vyříznutý kruhový otvor o stejném průměru, jako je dno baňky. Kapalina se přibližně během dvou minut uvede do varu a nechá se mírně vařit po dobu 10 min. Pak se ihned ochladí ve studené vodě a po 5 min se titruje podle tohoto postupu:

Přidá se 10 ml roztoku jodidu draselného (4.7.), bezprostředně poté se přidá opatrně (s ohledem na bouřlivý vývoj plynu) 25 ml kyseliny sírové o koncentraci 3 mol/l (4.6.). Titruje se roztokem thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol/l (4.4.), dokud se roztok téměř neodbarví, pak se přidá jako indikátor několik ml roztoku škrobu (4.5.) a pokračuje se v titraci až do vymizení modrého zbarvení. Provede se slepý pokus s 25 ml vody místo 25 ml roztoku cukru (6.2.2.).

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu

Z níže uvedené tabulky se odečte nebo se stanoví interpolací hmotnost glukosy nebo invertního cukru v mg, odpovídající rozdílu mezi oběma titračními spotřebami, vyjádřenými v ml roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol/l.

Výsledek se vyjádří v hmotnostních procentech invertního cukru nebo D-glukosy, vztažených na sušinu.

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,2 ml.

 

                8. Poznámka

                Před okyselením kyselinou sírovou se může přidat malé množství isopentylalkoholu (4.9.), aby se omezila tvorba pěny.

Tabulka hodnot pro Luff-Schoorlovo činidlo

 

----------------------------------------------------------

0,1 mol/l

thiosíranu sodného      Glukosa, fruktosa, invertní cukr

C6H12O6

----------------------------------------------------------

ml                      mg      rozdíl

----------------------------------------------------------

 1                       2,4

 2                       4,8    2,4

 3                       7,2    2,4

 4                       9,7    2,5

 5                      12,2    2,5

 6                      14,7    2,5

 7                      17,2    2,5

 8                      19,8    2,6

 9                      22,4    2,6

10                      25,0    2,6

11                      27,6    2,6

12                      30,3    2,7

13                      33,0    2,7

14                      35,7    2,7

15                      38,5    2,8

16                      41,3    2,8

17                      44,2    2,9

18                      47,1    2,9

19                      50,0    2,9

20                      53,0    3,0

21                      56,0    3,0

22                      59,1    3,1

23                      62,2    3,1

----------------------------------------------------------

 

 

 

Příl.19

Metoda stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr (Metoda podle Lanea a Eynona - modifikace s konstantním objemem)

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr

 

                - v tekutém cukru,

 

                - v tekutém cukru bílém,

 

                - v tekutém invertním cukru,

 

                - v tekutém bílém invertním cukru,

 

                - v sirupu z invertního cukru,

 

                - v sirupu z invertního cukru bílého.

 

                2. Definice

                Redukujícími cukry vyjádřenými jako invertní cukr se rozumí obsah redukujících cukrů stanovený popsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Roztokem zkušebního vzorku se titruje za bodu varu určité množství Fehlingova roztoku s použitím methylenové modři jako indikátoru.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Fehlingův roztok:

4.1.1. Roztok A: 69,3 g pentahydrátu síranu měďnatého se rozpustí ve vodě a doplní se na 1 000 ml.

4.1.2. Roztok B: 346,0 g tetrahydrátu vinanu sodnodraselného a 100 g hydroxidu sodného se rozpustí ve vodě a doplní na 1 000 ml. Čirý roztok se oddělí dekantací od usazeniny, která se může někdy vytvořit.

Poznámka: Tyto dva roztoky je třeba skladovat v hnědých nebo jantarově žlutě zbarvených lahvích.

 

4.2. Roztok hydroxidu sodného, 1 mol/l.

 

4.3. Standardní roztok invertního cukru: 23,750 g čisté sacharosy se rozpustí v cca 120 ml vody v 250 ml odměrné baňce, přidá se 9 ml kyseliny chlorovodíkové (hustota 1,16 g/ml) a nechá se stát při laboratorní teplotě po dobu 8 dní. Roztok se doplní do 250 ml a ukončení hydrolýzy se zkontroluje polarimetrem nebo sacharometrem s délkou trubice 200 mm. Odečtená hodnota se má rovnat (11,80 +/- 0,05) st. S (viz poznámka 8). 200 ml tohoto roztoku se odpipetuje do 2000 ml odměrné baňky, zředí se vodou a za stálého protřepávání (aby nedošlo k nadměrné místní alkalizaci roztoku) se přidá 71,4 ml roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 1 mol/l (4.2.), ve kterém jsou rozpuštěny 4 g kyseliny benzoové. Baňka se doplní do 2000 ml, aby výsledný roztok obsahoval 1 g invertního cukru ve 100 ml. Hodnota pH roztoku má být přibližně rovna 3. Tento stabilní zásobní roztok by se měl ředit až těsně před použitím. Při přípravě roztoku invertního cukru o koncentraci 0,25 g/100 ml se 250 ml odměrná baňka naplní po rysku zásobním roztokem o koncentraci 1 g/100 ml při 20 st. C. Obsah se kvantitativně převede do 1000 ml odměrné baňky a doplní se vodou po rysku při 20 st. C.

 

4.4. Roztok methylenové modři, 1 g/100 ml.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Varné baňky s úzkým hrdlem o objemu 500 ml.

 

5.2. Byreta o objemu 50 ml, dělená po 0,05 ml, s postranním kohoutem.

 

5.3. Pipety s ryskami na 20, 25 a 50 ml.

 

5.4. Odměrné baňky o objemu 250, 1 000 a 2 000 ml.

 

5.5. Zařízení k ohřevu, vhodné pro udržování varu za podmínek uvedených v bodě 6.1. a umožňující sledovat barevnou změnu v bodě ekvivalence, aniž se varná baňka (5.1.) musí přemísťovat.

 

5.6. Stopky ukazující s přesností nejméně na 1 s.

 

                6. Postup

 

6.1. Stanovení titru Fehlingova roztoku

6.1.1. Do čisté a suché kádinky se odpipetuje 50 ml roztoku B (4.1.2.), poté 50 ml roztoku A (4.1.1.) a dobře se promíchá.

6.1.2. Byreta se propláchne a naplní 0,25 % (0,25 g/100 ml) standardním roztokem invertního cukru (4.3.).

6.1.3. Do 500 ml varné baňky (5.1.) se odpipetuje alikvotní podíl 20 ml směsného roztoku A a B (6.1.1.) a přilije se 15 ml vody. Z byrety se do baňky odměří 39 ml roztoku invertního cukru, přidá se několik varných kamínků a obsah se jemným krouživým pohybem promíchá.

6.1.4. Obsah baňky se zahřeje k varu a nechá se vařit po dobu přesně 2 min. Během dalšího postupu se baňka nesmí sejmout ze zdroje tepla a přerušit var.

Na konci dvouminutového varu se přidají tři nebo čtyři kapky roztoku methylenové modři (4.4.). Barva roztoku musí být výrazně modrá.

6.1.5. Pokračuje se v přidávání standardního roztoku invertního cukru z byrety, zpočátku po 0,2 ml, pak po 0,1 ml a nakonec po kapkách, až se dosáhne bodu ekvivalence. Ten je indikován vymizením modrého zbarvení přítomné methylenové modři. Barva roztoku je načervenalá následkem přítomnosti suspenze oxidu měďného.

6.1.6. Bodu ekvivalence při titraci by mělo být dosaženo do tří minut od začátku varu roztoku. Konečná spotřeba V0 se musí pohybovat v rozmezí 39,0 až 41,0 ml. Je-li hodnota V0 mimo hranice toto rozmezí, upraví se koncentrace mědi ve Fehlingově roztoku A (4.1.1.) a stanovení titru se opakuje.

 

6.2. Příprava roztoku vzorku

Koncentrace roztoku zkušebního vzorku se má pohybovat v rozmezí 250 až 400 mg invertního cukru ve 100 ml.

 

6.3. Orientační zkouška

6.3.1. Je nutné provést orientační zkoušku ke zjištění potřebného přídavku vody k 20 ml směsného roztoku A a B, který zajistí, že konečný objem po titraci bude činit 75 ml. Postupuje se shodně s návodem v bodě 6.1.4., pouze místo standardního roztoku invertního cukru se použije roztok vzorku, tj. do baňky se byretou odměří 25 ml roztoku vzorku, přidá se 15 ml vody, nechá se 2 min povařit a roztok se pak titruje až do dosažení bodu ekvivalence, jak je popsáno v bodě 6.1.5.

6.3.2. Pokud po přídavku roztoku methylenové modři přetrvává načervenalé zbarvení, je použitý roztok vzorku příliš koncentrovaný. V tomto případě se zkouška přeruší a provede se opakované stanovení s nižší koncentrací roztoku vzorku. Je-li k dosažení načervenalého zbarvení zapotřebí více než 50 ml roztoku vzorku, musí se použít roztok vzorku s vyšší koncentrací.

Množství vody, které se má přidat, se vypočítá odečtením objemu směsného Fehlingova roztoku (20 ml) a objemu roztoku vzorku od 75 ml.

 

6.4. Konečná zkouška roztoku vzorku

6.4.1. Do varné baňky se odpipetuje 20 ml směsného Fehlingova roztoku a množství vody stanovené podle bodu 6.3.

6.4.2. Z byrety se odměří roztok vzorku v množství stanoveném podle bodu 6.3., sníženém o 1 ml. Přidá se několik varných kamínků, obsah baňky se krouživým pohybem promíchá, povaří a titruje jako v předchozím stupni (6.3.). Bodu ekvivalence při titraci musí být dosaženo během 1 min od přidání roztoku methylenové modři. Spotřeba při konečné titraci se rovná V1.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu Obsah redukujících cukrů ve vzorku vyjádřený jako invertní cukr se vypočítá podle vzorce:

% redukujících cukrů (jako invertní cukr):

 

 V0 x 25 x f

------------

   C x V1

 

kde:

 

 

C  - koncentrace roztoku zkušebního vzorku (g/100 ml),

V0 - spotřeba  standardního  roztoku  invertního  cukru  (ml)  při

     stanovení titru,

V1 -  spotřeba roztoku  zkušebního vzorku (ml)  při přesné zkoušce

     (6.4.2.),

f  - korekční  faktor zohledňující  koncentraci sacharosy přítomné

     v roztoku  zkušebního  vzorku;  hodnoty  jsou  uvedeny v níže

     uvedené tabulce:

 

----------------------------------

Sacharosa

(g ve směsi)   Korekční faktor f

----------------------------------

 0,0                   1,000

 0,5                   0,982

 1,0                   0,971

 1,5                   0,962

 2,0                   0,954

 2,5                   0,946

 3,0                   0,939

 3,5                   0,932

 4,0                   0,926

 4,5                   0,920

 5,0                   0,915

 5,5                   0,910

 6,0                   0,904

 6,5                   0,898

 7,0                   0,893

 7,5                   0,888

 8,0                   0,883

 8,5                   0,878

 9,0                   0,874

 9,5                   0,869

10,0                   0,864

----------------------------------

 

 

Korekce pro jiná množství sacharosy v roztoku zkušebního vzorku se mohou vypočítat z tabulkových hodnot interpolací.

Poznámka: Přibližná koncentrace sacharosy se může stanovit odečtením koncentrace rozpuštěných tuhých látek z invertního cukru (pro tento výpočet je použitá hodnota f rovna 1,0) od koncentrace veškerých rozpuštěných látek vyjádřených jako sacharosa a stanovených na základě indexu lomu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 1,0 % jejich aritmetického průměru.

 

                8. Poznámka

                Při převodu hodnoty ve st. S na polarimetrické úhlové stupně se tato hodnota udaná v st. S dělí faktorem 2,889 (polarimetrická trubice o délce 200 mm; sodíková výbojka jako zdroj světla; přístroj umístěný v místnosti, ve které je možno udržovat teplotu blízkou 20 st. C).

 

Příl.20

Metoda stanovení glukosového ekvivalentu pro některé cukry určené k lidské spotřebě (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Tato metoda slouží ke stanovení glukosového ekvivalentu

 

                - ve škrobovém sirupu,

 

                - v sušeném škrobovém sirupu,

 

                - v monohydrátu glukosy,

 

                - v glukose bezvodé.

 

                2. Definice

 

2.1. Redukční sílou se rozumí obsah redukujících cukrů stanovený popsanou metodou, vyjádřených jako bezvodá D-glukosa a udávaný v procentech hmotnosti vzorku.

 

2.2. Glukosovým ekvivalentem se rozumí redukční síla vypočtená v procentech hmotnosti sušiny vzorku.

 

                3. Podstata metody

                Roztokem zkušebního vzorku se za přesně určených podmínek titruje za bodu varu určitý objem směsného Fehlingova roztoku s použitím methylenové modři jako indikátoru.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Fehlingův roztok:

4.1.1. Roztok A:

Ve vodě se rozpustí 69,3 g pentahydrátu síranu měďnatého a v odměrné baňce o objemu 1 000 ml se doplní po rysku.

4.1.2. Roztok B:

Ve vodě se rozpustí 346,0 g tetrahydrátu vinanu sodno-draselného a 100 g hydroxidu sodného a v odměrné baňce o objemu 1000 ml doplní vodou po rysku. Čirý roztok se dekantací oddělí od usazeniny, který se někdy může vytvořit.

Poznámka: Tyto dva roztoky (4.1.1. a 4.1.2.) je třeba skladovat v hnědých nebo jantarově žlutě zbarvených lahvích.

4.1.3. Příprava směsného Fehlingova roztoku Do čisté kádinky se odpipetuje 50 ml roztoku B (4.1.2.) a poté 50 ml roztoku A (4.1.1.) a dobře se promíchají.

Poznámka: Směsný Fehlingův roztok se nesmí uchovávat, nýbrž se musí každý den připravovat čerstvý a standardizovaný (6.1.).

 

4.2. Bezvodá D-glukosa (C6H12O6) Tento materiál je nutno před použitím 4 h sušit ve vakuové sušárně při teplotě 100 +/- 1 st. C nebo nižší a při tlaku asi 10 kPa (103 mbar).

 

4.3. Standardní roztok glukosy, 0,600 g/100 ml

S přesností na 0,1 mg se naváží 0,6 g bezvodé glukosy (4.2.), rozpustí se ve vodě, kvantitativně převede do odměrné baňky o objemu 100 ml (5.4.), doplní vodou po rysku a promíchá.

Tento roztok je nutno připravit čerstvý každý den, kdy bude používán.

 

4.4. Roztok methylenové modři, 0,1 g/100 ml vody

Rozpustí se 0,1 g methylenové modři ve 100 ml vody.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Varné baňky s úzkým hrdlem o objemu 250 ml.

 

5.2. Byreta o objemu 50 ml, s postranním kohoutem a dělená po 0,05 ml.

 

5.3. Pipety nedělené s ryskami 25 ml a 50 ml.

 

5.4. Odměrné baňky o objemu 100 a 500 ml.

 

5.5. Zařízení k ohřevu, vhodné pro udržování varu v souladu s podmínkami popsanými v bodě 6.1. a umožňující sledovat barevnou změnu v bodě ekvivalence, aniž se varná baňka (5.1.) odstraní ze zdroje tepla (viz bod 6.1. poznámka 1).

 

5.6. Stopky ukazující s přesností nejméně na 1 s.

 

                6. Postup

 

6.1. Standardizace Fehlingova roztoku

6.1.1. Do čisté suché varné baňky (5.1.) se odpipetuje 25 ml Fehlingova roztoku (4.1.3.).

6.1.2. Byreta (5.2.) se naplní standardním roztokem glukosy (4.3.) a meniskus se nastaví na nulovou rysku.

6.1.3. Do varné baňky (5.1.) se z byrety napustí 18 ml standardního roztoku glukosy (4.3.) a obsah se krouživým pohybem promíchá.

6.1.4. Varná baňka se umístí na zařízení k ohřevu (5.5.), předem nastavené tak, aby var nastal za (120 +/- 15) s. V celém průběhu titrace nesmí být zařízení k ohřevu nastavováno jinak (viz poznámka 1)

6.1.5. Jakmile se roztok začne vařit, spustí se stopky.

6.1.6. Obsah baňky se povaří 120 sekund (podle stopek). Ke konci se přidá 1 ml roztoku methylenové modři (4.4.).

6.1.7. Po 120 s, měřeno stopkami, od začátku varu se začne z byrety (6.1.2.) do varné baňky (5.1.) přidávat standardní roztok glukosy po 0,5 ml dávkách, dokud se methylenová modř neodbarví (viz poznámky 2 a 3).

Zaznamená se celkový objem přidaného standardního roztoku glukosy (X ml) včetně předposlední 0,5 ml dávky.

6.1.8. Stupně v bodech 6.1.1. a 6.1.2. se zopakují.

6.1.9. Z byrety se do varné baňky (5.1.) napustí (X - 0,3) ml standardního roztoku glukosy.

6.1.10. Stupně v bodech 6.1.4., 6.1.5. a 6.1.6. se zopakují.

6.1.11. Po 120 s, měřeno stopkami, od počátku varu se začne z byrety do varné baňky (5.1.) přidávat standardní roztok glukosy, zpočátku po 0,2 ml dávkách a nakonec po kapkách, dokud se methylenová modř právě neodbarví. Ke konci tohoto postupu musí být doba mezi dvěma po sobě následujícími přídavky standardního roztoku glukosy 10 až 15 s.

Toto přidávání musí být provedeno během 60 s a celková doba varu tedy nesmí překročit 180 s.

K tomuto účelu může být zapotřebí provést třetí titraci s poněkud větší, příslušně upravenou počáteční dávkou standardního roztoku glukosy (6.1.9.).

6.1.12. Zaznamená se celková spotřeba (V0 ml) standardního roztoku při závěrečné titraci (viz poznámka 4).

6.1.13. Hodnota V0 musí být v rozmezí 19,0 - 21,0 ml standardního roztoku glukosy (4.3.).

Pokud se hodnota V0 nachází mimo toto rozmezí, příslušně se upraví koncentrace Fehlingova roztoku A (4.1.1.) a standardizační proces se zopakuje.

6.1.14. Vzhledem k tomu, že hodnota V0 je přesně známa, je třeba pro každodenní standardizaci provést jednu titraci s počátečním přídavkem standardního roztoku glukosy V0 - 0,5.

Poznámka 1: Tímto je zajištěno, že jakmile nastane var, je vývin páry rychlý a nepřerušovaný během celé titrační procedury a v co nejvíc se zabrání vniknutí vzduchu do titrační baňky a opětovné oxidaci jejího obsahu.

Poznámka 2: Odbarvení roztoku methylenové modři je nejlépe pozorovatelné v horních vrstvách obsahu titrační baňky a v oblasti menisku, tj. v místech, které v podstatě neobsahují sražený červený oxid měďnatý. Odbarvení je snadněji pozorovatelné za nepřímého osvětlení. Je výhodné použít stínítko za titrační baňkou.

Poznámka 3: Byreta by měla být během stanovení co nejlépe chráněna před zdrojem tepla.

Poznámka 4: Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit subjektivní faktor, musí každý pracovník provádět svou vlastní standardizační titraci a při výpočtu musí použít svou vlastní hodnotu V0 (7.1.).

 

6.2. Orientační zkouška připraveného vzorku

6.2.1. Pokud není známa přibližná hodnota redukční síly (2.1.) připraveného vzorku, je nutno provést předběžnou zkoušku, aby se získala tato přibližná hodnota, a mohla tak být vypočtena hmotnost zkušebního vzorku (6.3.). Tato zkouška se provádí takto:

6.2.2. Připraví se Z % (m/V) roztok vzorku, "Z" má přibližnou hodnotu.

6.2.3. Postupuje se jako v bodě 6.1.2. s použitím roztoku vzorku (6.2.2.) namísto standardního roztoku glukosy.

6.2.4. Postupuje se jako v bodě 6.1.1.

6.2.5. Postupuje se jako v bodě 6.1.3. s použitím 10 ml roztoku vzorku namísto 18,0 ml standardního roztoku glukosy.

6.2.6. Postupuje se jako v bodě 6.1.4.

6.2.7. Obsah baňky se zahřeje k varu. Přidá se 1 ml roztoku methylenové modři (4.4.).

6.2.8. Jakmile začne var, spustí se stopky (5.6.) a začne se přidávat roztok vzorku z byrety do baňky po 1,0 ml dávkách s odstupem asi 10 sekund, a to až do odbarvení methylenové modři.

Zaznamená se celková spotřeba standardního roztoku glukosy (Y ml) včetně předposlední 0,5 ml dávky.

6.2.9. Hodnota Y nesmí přesáhnout 50 ml. Pokud se to stane, je třeba zvýšit koncentraci roztoku vzorku a titraci zopakovat.

6.2.10. Přibližná hodnota redukční síly připraveného vzorku v % je přibližně dána výrazem:

        60 x V0

        ---------

         Y x Z

 

6.3 Zkušební vzorek S přesností na 0,1 mg se odváží takové množství připraveného vzorku (mg), které obsahuje 2,85 až 3,15 g redukujících cukrů vyjádřených jako bezvodá dextrosa (D-glukosa). Při výpočtu se použije buď známá přibližná hodnota redukční síly (2.1.), nebo přibližná hodnota získaná v bodě 6.2.10.

 

6.4 Zkušební roztok Zkušební vzorek se v odměrné baňce o objemu 500 ml rozpustí ve vodě a vodou doplní po rysku.

 

6.5 Stanovení

6.5.1 Postupuje se jako v bodě 6.1.1.

6.5.2 Byreta (5.2.) se naplní zkušebním roztokem (6.4.) a meniskus se nastaví na nulu.

6.5.3 Z byrety se do varné baňky napustí 18,5 ml roztoku zkušebního roztoku. Kroužením se obsah baňky zamíchá.

6.5.4 Postupuje se jako v bodě 6.1.4.

6.5.5 Postupuje se jako v bodě 6.1.5.

6.5.6 Postupuje se jako v bodě 6.1.6.

6.5.7 Postupuje se jako v bodě 6.1.7., s použitím zkušebního roztoku namísto standardního roztoku glukosy.

6.5.8 Postupuje se jako v bodě 6.1.8.

6.5.9 Postupuje se jako v bodě 6.1.9., s použitím zkušebního roztoku namísto standardního roztoku glukosy.

6.5.10 Postupuje se jako v bodě 6.1.10.

6.5.11 Postupuje se jako v bodě 6.1.11., s použitím zkušebního roztoku namísto standardního roztoku glukosy.

6.5.12 Zaznamená se objem (V1) spotřebovaného zkušebního roztoku při závěrečné titraci.

6.5.13 Hodnota V1 musí být v rozmezí 19,0 až 21,0 ml zkušebního roztoku.

Pokud se hodnota V1 nachází mimo toto rozmezí, upraví se koncentrace zkušebního roztoku a stupně 6.5.1. až 6.5.12. se zopakují.

6.5.14 Provedou se dvě stanovení s použitím téhož zkušebního roztoku.

 

6.6 Obsah sušiny Metodou 2 se stanoví obsah sušiny připraveného vzorku.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorce a postup výpočtu

7.1.1. Redukční síla

Redukční síla vyjádřená v hmotnostních procentech připraveného vzorku je dána výrazem:

 

 

       300 x V0

      ----------

       V1 x M

 

      kde

      V0 - objem   (ml)   standardního   roztoku   glukosy  (4.3.)

           spotřebovaný při standardizační titraci (6.1.),

      V1 - objem (ml) zkušebního roztoku (6.4.) spotřebovaného při

           titraci v postupu stanovení (6.5.),

      M -  hmotnost   zkušebního  vzorku   (g)  (6.3.)   použitého

           k přípravě 500 ml zkušebního  roztoku.

7.1.2. Glukosový ekvivalent

Glukosový ekvivalent vypočtený v hmotnostních procentech sušiny připraveného vzorku je dán výrazem:

 

 

       RP x 100

       ---------

          D

 

kde

RP - redukční    síla   vypočtená    v   hmotnostních   procentech

     připraveného vzorku (7.1.1.),

D  - obsah sušiny připraveného vzorku v hmotnostních procentech.

7.1.3. Výsledkem je aritmetický průměr výsledků dvou stanovení za předpokladu, že je splněn požadavek kladený na opakovatelnost (7.2.).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 1,0 % jejich aritmetického průměru.

 

Příl.21

Metoda stanovení síranového popela pro některé cukry určené k lidské spotřebě

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení obsahu síranového popela

 

                - ve škrobovém sirupu,

 

                - v sušeném škrobovém sirupu,

 

                - v monohydrátu glukosy,

 

                - v glukose bezvodé.

 

                2. Definice

                Obsahem síranového popela se rozumí obsah síranového popela stanovený uvedenou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Po spálení navážky zkušebního vzorku v oxidační atmosféře při 525 st. C za přítomnosti kyseliny sírové je stanovena jeho zbytková hmotnost a je vyjádřena v procentech hmotnosti vzorku.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Kyselina sírová, zředěný roztok: pomalu a opatrně se přidává 100 ml koncentrované kyseliny sírové (hustota při 20 st. C = 1,84 g/ml; 96% hmot.) do 300 ml vody za současného míchání a chlazení.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Elektrická muflová pec, vybavená pyrometrem a umožňující provoz při teplotě (525 +/- 25) st. C.

 

5.2. Analytické váhy, vážící s přesností na 0,1 mg.

 

5.3. Kelímek pro stanovení popela, platinový či křemenný, vhodného objemu.

 

5.4. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel nebo ekvivalentní vysoušedlo s indikátorem obsahu vlhkosti.

 

                6. Postup

                Kelímek (5.3.) se ohřeje na spalovací teplotu, ponechá se v exsikátoru vychladnout a zváží se. Do kelímku se přesně (na 0,1 mg) odváží 5 g škrobového sirupu nebo sušeného škrobového sirupu, případně 10 g monohydrátu glukosy nebo glukosy bezvodé. Přidá se 5 ml roztoku kyseliny sírové (4.1.) (viz poznámka 8.1) a vzorek se v kelímku opatrně zahřívá nad plamenem nebo na varné plotýnce tak dlouho, dokud zcela nezuhelnatí. Zuhelnatění, během něhož hoří páry ze vzorku (viz poznámka 8.2), se musí provádět v digestoři.

                Kelímek (5.3.) se umístí do muflové pece (5.1.), předehřáté na (525 +/- 25) st. C, a ponechá se v ní, dokud nevznikne bílý popel. To obvykle trvá dvě hodiny (viz poznámka 8.3).

                Vzorek se nechá asi 30 min. vychladnout v exsikátoru (5.4.) a poté se zváží.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu

Obsah síranového popela vyjádřený v hmotnostních procentech vzorku určeného ke zkoušce je dán vzorcem:

 

 

         m1

     S = --- x 100

         m0

 

kde

m1 - hmotnost popela (g),

m0 - hmotnost navážky zkušebního vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou z téhož vzorku tímtéž pracovníkem za totožných podmínek nesmí být větší než 2,0 % jejich aritmetického průměru.

 

                8. Poznámky

 

8.1. Kyselina sírová se přidává po malých dávkách, aby se zabránilo přílišnému pěnění.

 

8.2. Při prvním spalování je třeba postupovat nanejvýš obezřetně, aby nedošlo ke ztrátám vzorku nebo popela kvůli přílišnému bobtnání vzorku.

 

8.3. Pokud je obtížné dosáhnout úplného spálení (tj. zůstávají černé částice), je třeba kelímek z muflové pece vyjmout, zbytek po ochlazení zvlhčit několika kapkami vody a opět vložit do pece.

 

Příl.22

Metoda stanovení polarizace pro některé cukry určené k lidské spotřebě

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Metoda slouží ke stanovení polarizace

 

                - v cukru polobílém,

 

                - v cukru nebo v cukru bílém,

 

                - v cukru extra bílém.

 

                2. Definice

                Polarizací se rozumí schopnost cukerného roztoku obsahujícího 26 g cukru na 100 ml, který je uzavřen v trubici o délce 200 mm, stáčet rovinu polarizovaného světla.

 

                3. Podstata metody

                Polarizace se stanovuje sacharimetrem nebo polarimetrem za podmínek popsaných v níže uvedené metodě.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Čeřící činidlo: roztok zásaditého octanu olovnatého.

Do asi 1 000 ml čerstvě převařené vody se přidá 560 g suchého zásaditého octanu olovnatého. Směs se 30 min vaří a poté se nechá stát přes noc.

Kapalná vrstva se dekantuje a zředí čerstvě převařenou vodou tak, aby vznikl roztok o hustotě 1,25 g/ml (při 20 st. C). Tento roztok je třeba chránit před přístupem vzduchu.

 

4.2. Diethylether

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Sacharimetr kalibrovaný na normální hmotnost 26 g sacharosy, popřípadě polarimetr

Tento přístroj musí být umístěn v místnosti, ve které je možno udržovat teplotu okolo 20 st. C. Přístroj se kalibruje standardními křemennými deskami.

 

5.2. Světelný zdroj skládající se ze sodíkové výbojky.

 

5.3. Přesné polarimetrické trubice o délce 200 mm s tolerancí +/- 0,02 mm.

 

5.4. Analytické váhy, vážící s přesností na 0,1 mg.

 

5.5. Jednotlivě kalibrované odměrné baňky o objemu 100 ml se zátkami. Baňky se skutečným objemem v rozmezí (100,00 +/- 0,01) ml mohou být použity bez korekce. Baňky s objemem mimo uvedené rozmezí mohou být použity pouze s náležitou korekcí na 100 ml.

 

5.6. Vodní lázeň s termostatem nastaveným na (20 +/- 0,1) st. C.

 

                6. Postup

 

6.1. Příprava roztoku

Co nejrychleji se naváží (26 +/- 0,002) g vzorku a kvantitativně se převede do odměrné baňky o objemu 100 ml (5.5) obsahující asi 60 ml vody.

Vzorek se rozpustí promícháváním bez zahřívání.

Pokud je třeba roztok vyčeřit, přidá se 0,5 ml činidla zásaditého octanu olovnatého (4.1.).

Roztok se míchá krouživým pohybem baňky a stěny baňky se oplachují tak dlouho, dokud meniskus nevystoupí asi 10 mm pod kalibrační rysku.

Baňka se umístí na vodní lázeň (5.6.) udržovanou při (20 +/- 0,1) st. C a ponechá se zde tak dlouho, dokud se teplota cukerného roztoku neustálí.

Veškeré bubliny vytvořené na povrchu kapaliny se odstraní kapkou diethyletheru (4.2.).

Roztok se doplní vodou po rysku.

Baňka se zazátkuje a řádně se promíchá alespoň trojnásobným obrácením dnem vzhůru.

Baňka se nechá pět minut stát.

 

6.2. Stanovení polarizace

Po dobu všech níže uvedených úkonů se udržuje teplota (20 +/- 0,1) st. C.

6.2.1. Polarimetr se nastaví na nulu.

6.2.2. Vzorek se přefiltruje přes filtrační papír. Prvních 10 ml filtrátu se nepoužije, jímá se až dalších 50 ml filtrátu.

6.2.3. Polarometrická trubice se promyje dvojnásobným propláchnutím roztokem vzorku určeného ke zkoušce (6.2.2.).

6.2.4. Trubice se při teplotě (20 +/- 0,1) st. C opatrně naplní roztokem vzorku určeného ke zkoušce. Při zasouvání uzavírací destičky se odstraní veškeré vzduchové bubliny. Naplněná trubice se umístí do kolébky přístroje.

6.2.5. Odečte se polarizace s přesností na 0,05 st. S nebo 0,02 úhlových stupňů. Totéž se zopakuje ještě čtyřikrát. Vypočte se průměr z těchto pěti měření.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a postup výpočtu Výsledky jsou vyjádřeny v 0S s přesností na 0,1 st. S. Pro převod úhlových stupňů na 0S se použije tento vzorec:

                    st. S = úhlový stupeň x 2,889

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou ze stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,1 st. S, přičemž výsledek každého stanovení je průměrem z pěti měření.

 

Příl.23

Metody zkoušení pro stanovení čistoty potravinářských přídatných látek

 

                Úvod

 

 

                1. Příprava zkušebního vzorku

 

1.1. Obecně

Množství laboratorního vzorku určeného ke zkoušce musí být obvykle 50 g, pokud není pro určité stanovení požadováno větší množství

 

1.2. Příprava vzorku

Vzorek musí být před zkouškou zhomogenizován.

 

1.3. Uchování

Připravený vzorek musí být vždy uchováván ve vzduchotěsné a vodotěsné nádobě a musí být skladován tak, aby se zabránilo jeho poškození.

 

                2. Reakční činidla

 

2.1. Voda

2.1.1. Kdekoli je zmíněna voda pro roztoky, ředění nebo promývání, míní se destilovaná voda nebo demineralizovaná voda alespoň ekvivalentní čistoty.

2.1.2. Kdekoli je zmínka o roztoku nebo ředění, aniž je uveden další údaj, míní se vodný roztok.

 

2.2. Chemikálie Pokud není uvedeno jinak, musí být všechny chemikálie analytické čistoty.

 

                3. Zařízení

 

3.1. Seznam zařízení

Seznam zařízení obsahuje pouze položky pro speciální použití a položky se zvláštní specifikací.

 

3.2. Analytické váhy

Analytické váhy jsou váhy s citlivostí 0,1 mg nebo vyšší.

 

                4. Vyjádření výsledků

 

4.1. Výsledky

Výsledky uvedené v protokolu o zkoušce musí být průměrnou hodnotou nejméně dvou stanovení, jejichž opakovatelnost je uspokojivá.

 

4.2. Výpočet procent

Pokud není stanoveno jinak, musí být výsledky vyjádřeny v hmotnostních procentech původního vzorku, jak byl přijat do laboratoře.

 

4.3. Počet platných číslic

Počet platných číslic takto vyjádřeného výsledku se musí řídit přesností metody.

 

Příl.24

Metody stanovení látek extrahovatelných diethyletherem ze sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě a určených pro potraviny

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanovují látky, které lze extrahovat diethyletherem ze sulfonovaných organických barviv, která nebyla smíchána s žádným nosičem.

 

                2. Definice

                Obsahem látek extrahovatelných diethyletherem se rozumí obsah látek stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Extrakce barviva diethyletherem a vážení extrahovaného zbytku po odpaření etheru.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Diethylether, bez vody, bez peroxidu (vysušený čerstvě vyžíhaným chloridem vápenatým).

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Soxhletův přístroj s baňkou.

 

5.2. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel nebo ekvivalentní vysoušeč s indikátorem vlhkosti.

 

5.3. Analytické váhy.

 

5.4. Sušárna, regulovaná termostatem na 85 +/- 2 st. C.

 

                6. Postup

                Na kousek filtračního papíru se s přesností na 10 mg naváží asi 10 g vzorku barviva. Papír se složí, umístí se do papírové extrakční patrony, která se uzavře vatou bez tuku. Extrahuje se diethyletherem (4.1) šest hodin v Soxhletově extrakčním přístroji (5.1). Ether se odpaří při co nejnižší teplotě. Předem zvážená Soxhletova baňka se spolu se zbytkem umístí do sušárny (5.4) a suší se 20 min při teplotě (85 +/- 2) st. C. Baňka se přemístí do exsikátoru (5.2), volně se přikryje víčkem a nechá se vychladnout. Baňka a zbytek se zváží.

                Sušení a vážení se opakuje, dokud se dvě po sobě jdoucí vážení neliší o méně než 0,5 mg. Pokud se hmotnost baňky zvýší, použije se při výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah látek extrahovatelných etherem vyjádřený v procentech vzorku je dán vzorcem:

 

 

     m1 x 100

     ---------

       m0

 

kde:

  m1 - množství zbytku po odpaření (g)

  m0 - počáteční množství odebraného vzorku (g)

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 20 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.25

Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové, octanu draselném, dioctanu sodném a octanu vápenatém

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Touto metodou se stanoví kyselina mravenčí, mravenčany a další oxidovatelné nečistoty, vyjádřené jako kyselina mravenčí

 

                - v kyselině octové (E 260),

 

                - v octanu draselném (E 261),

 

                - v dioctanu sodném (E 262),

 

                - v octanu vápenatém (E 263).

 

                2. Definice

                Obsahem kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot se rozumí obsah kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot, jak je stanoven předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Působením přebytku manganistanu draselného na roztok vzorku v alkalickém prostředí se vytvoří oxid manganičitý. Oxid manganičitý a přebytek manganistanu draselného jsou stanoveny jodometricky v kyselém prostředí a koncentrace oxidovatelných nečistot se vypočte a vyjádří jako kyselina mravenčí.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Jodid draselný.

 

4.2. Manganistan draselný: 0,02 mol/l.

 

4.3. Uhličitan sodný (bezvodý).

 

4.4. Thiosíran sodný: 0,1 mol/l.

 

4.5. Roztok škrobu (asi 1 %ní).

 

4.6. Zředěná kyselina sírová: do 90 ml vody se přidá 90 ml kyseliny sírové (d20 = 1,84 g/ml).

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Vroucí vodní lázeň.

 

5.2. Analytické váhy.

 

                6. Postup

                Pokud je vzorkem volná kyselina, naváží se s přesností na 10 mg asi 10 g vzorku, zředí se 70 ml vody a přidá se roztok obsahující 10 g bezvodého uhličitanu sodného (4.3) v 30 ml vody. Pokud je vzorkem sůl, naváží se s přesností na 10 mg asi 10 g vzorku a rozpustí se ve 100 ml vody. Přidá se 1 g bezvodého uhličitanu sodného (4.3) a protřepe se, aby se rozpustil. Potom se přidá 20 ml manganistanu draselného (4.2) o koncentraci 0,02 mol/l a 15 min se zahřívá na vroucí vodní lázni. Směs se ochladí a přidá se 50 ml zředěné kyseliny sírové (4.6) a 0,5 g jodidu draselného (4.1). Směs se míchá krouživým pohybem, dokud se veškerý vysrážený oxid manganičitý znovu nerozpustí. Titruje se thiosíranem sodným (4.4) o koncentraci 0,1 mol/l do světle žlutého zbarvení roztoku. Přidá se několik kapek škrobového roztoku (4.5) a v titraci se pokračuje, dokud není roztok bezbarvý.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot vyjádřený v procentech jako kyselina mravenčí je dán vzorcem:

           +--          --+

   2,3b    |  100a        |

   ----- x | -------  - V |

    m0     |   b          |

           +-            -+

  kde:

  a - molární koncentrace manganistanu draselného,

  b - molární koncentrace thiosíranu sodného,

  m0 - počáteční hmotnost odebraného vzorku (g),

  V  - objem   thiosíranu   sodného   o   koncentraci   0,1  mol/l

       spotřebovaného při titraci (ml).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 5 mg na 100 g vzorku.

 

                8. Poznámky

 

8.1. 11,3 ml roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol/l odpovídá 0,2 % kyseliny mravenčí v 10 g vzorku.

 

8.2. Pokud nejsou přítomny žádné mravenčany, bude spotřeba 20 ml, ale pokud je přítomno více než 0,27 % hmotnostních kyseliny mravenčí, nebude přebytek manganistanu draselného dostatečný a při titraci se spotřebuje stálý minimální objem 8 ml. V tomto případě se stanovení zopakuje s menším množstvím vzorku.

 

Příl.26

Metody stanovení netěkavých látek v kyselině propionové

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví netěkavé látky v kyselině propionové (E 280).

 

                2. Definice

                Obsahem netěkavých látek v kyselině propionové se rozumí obsah netěkavých látek stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Vzorek se odpaří a poté suší při teplotě (103 +/- 2) st. C a zbytek se stanoví vážením.

 

                4. Přístroje a pomůcky

 

4.1. Odpařovací miska porcelánová nebo platinová o dostatečném objemu, aby pojala 100 g vzorku.

 

4.2. Sušárna, elektricky vyhřívaná, regulovaná termostatem na (103 +/- 2) st. C.

 

4.3. Analytické váhy.

 

4.4. Vroucí vodní lázeň.

 

4.5. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel nebo odpovídající vysoušedlo s indikátorem vlhkosti.

 

                5. Postup

                Do předem vysušené a zvážené misky (4.1) se naváží 100 g vzorku kyseliny propionové s přesností na 0,1 g. Odpařuje se na vroucí vodní lázni (4.4) v digestoři. Po odpaření veškeré kyseliny propionové se miska umístí na jednu hodinu do sušárny (4.2) při teplotě (103 +/- 2) st. C, potom do exsikátoru a nechá se vychladnout a poté se zváží. Zahřívání, vychladnutí a vážení se opakuje, dokud není rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími váženími menší než 0,5 mg. Pokud se hmotnost zvýší, použije se při výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah netěkavých látek vypočítaný v procentech vzorku je dán vzorcem:

 

 

     100 x m1

     ---------

       m0

 

  kde:

  m1 - hmotnost zbytku po odpaření (g),

  m0 - hmotnost odebraného vzorku (g).

 

6.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 5 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.27

Metoda stanovení úbytku hmotnosti sušením u dusitanu sodného

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví úbytek hmotnosti sušením u dusitanu sodného (E 250).

 

                2. Definice

                Obsahem vlhkosti v dusitanu sodném se rozumí úbytek hmotnosti sušením stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Úbytku hmotnosti sušením se dosáhne zahříváním v sušárně při teplotě (103 +/- 2) st. C, vážením a výpočtem úbytku hmotnosti.

 

                4. Přístroje a pomůcky

 

4.1. Sušárna, elektricky vyhřívaná, regulovaná termostatem na (103 +/- 2) st. C.

 

4.2. Miska na vážení, s plochým dnem, skleněná, o průměru 60 až 80 mm a hloubce alespoň 25 mm, s volným víčkem.

 

4.3. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel nebo odpovídající vysoušedlo s indikátorem obsahu vlhkosti.

 

4.4. Analytické váhy.

 

                5. Postup

                Z misky na vážení (4.2) se sejme víčko a miska i víčko se hodinu zahřívají v sušárně (4.1) při (103 +/- 2) st. C. Miska (4.2) se přikryje víčkem, umístí se do exsikátoru (4.3) a nechá se vychladnout na teplotu místnosti. Přikrytá miska (4.2) se zváží s přesností na 10 mg. Do misky s víčkem se s přesností na 10 mg naváží asi 10 g vzorku. Víčko se sejme a miska (4.2) i víčko se umístí na jednu hodinu do sušárny (4.1) při teplotě (103 +/- 2) st. C. Miska se znovu přikryje víčkem a nechá se v exsikátoru (4.3) vychladnout na teplotu místnosti. Zváží se s přesností na 10 mg. Zahřívání, vychladnutí a vážení se opakuje, dokud rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími váženími není menší než 10 mg. Pokud se hmotnost zvýší, použije se při výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vzorec a metoda výpočtu

Úbytek hmotnosti sušením počítaná jako procento hmotnosti vzorku je dána vzorcem:

 

 

    100 x (m2 - m3)

    ----------------

       (m2 - m1)

 

  kde:

  m1 - hmotnost misky (g),

  m2 - hmotnost misky a vzorku před sušením (g),

  m3 - hmotnost misky a vzorku po vysušení (g).

 

6.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 100 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.28

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném, ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném, propyl-4-hydroxybenzoátu, propyl-4-hydroxybenzoátu sodném, methyl-4-hydroxybenzoátu a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se zjistí přítomnost kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216) a methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a jejich sodných solích (E 215, E 217, E 219).

 

                2. Definice

                Zjištěním přítomnosti kyseliny salicylové v mezní koncentraci se rozumí výsledek důkazu vyššího než mezního množství stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Reakcí síranu amonno-železitého s roztokem vzorku vznikne fialové zabarvení. Jeho intenzita se porovnává s intenzitou zabarvení vzniklou reakcí srovnávacího roztoku.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Roztok síranu amonno-železitého, 0,2%: připraví se rozpuštěním 0,2 g dodekahydrátu síranu amonno-železitého v 50 ml vody, přidáním 10 ml 10 obj. % kyseliny dusičné, a zředěním vodou na 100 ml.

 

4.2. Ethanol, 95 obj. %.

 

4.3. Roztok kyseliny salicylové, 0,1 g/l.

 

4.4. Kyselina sírová, 1 mol/l.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Nesslerovy válce s dělením na 50 ml s celkovým objemem přibližně 60 ml.

 

                6. Postup

 

6.1. Vzorky ethyl-, propyl a methyl-4-hydroxybenzoátu.

6.1.1. S přesností na 1 mg se naváží 0,1 g vzorku a rozpustí se v 10 ml 95% ethanolu (4.2). Roztok se převede to odměrného Nesslerova válce (5.1) a zředí se vodou na 50 ml. Zamíchá se a za míchání se přidá 1 g síranu amonno-železitého (4.1). Nechá se minutu stát.

6.1.2. Současně se zopakováním postupu 6.1.1 připraví srovnávací roztok, ale 0,1 g vzorku se nahradí 1 ml roztoku kyseliny salicylové (4.3).

6.1.3. Zabarvení roztoku vzorku se porovná se zabarvením srovnávacího roztoku.

 

6.2. Vzorky sodných solí ethyl-, propyl a methyl-4-hydroxybenzoátu.

6.2.1. Zopakuje se postup 6.1.1, před zředěním na 50 ml se provede okyselení kyselinou sírovou (4.4) o koncentraci 1 mol/l na pH 5.

6.2.2. Zopakuje se postup 6.1.2.

6.2.3. Zopakuje se postup 6.1.3.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vyhodnocení důkazu nadlimitního množství

Pokud je načervenale fialová barva ve zkumavce s roztokem vzorku intenzivnější než barva ve zkumavce se srovnávacím vzorkem, je zkouška pozitivní a vzorek obsahuje více než 0,1 % kyseliny salicylové.

 

7.2. Citlivost

Mez detekce je 30 mg kyseliny salicylové na 100 g vzorku.

 

7.3. Poznámky

Výsledky dvou důkazů nadlimitního množství prováděných současně nebo rychle za sebou se stejným vzorkem a stejným pracovníkem za stejných podmínek musí být stejné.

 

Příl.29

Metoda stanovení volné kyseliny octové v dioctanu sodném

 

                1. Předmět a oblast použití Touto metodou se stanoví kyselina octová v dioctanu sodném (E 262).

 

                2. Definice

                Obsahem kyseliny octové se rozumí obsah kyseliny octové stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Přímá titrace kyseliny octové ve vzorku odměrným roztokem hydroxidu sodného za použití fenolftaleinu jako indikátoru.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. 1% roztok fenolftaleinu v ethanolu.

 

4.2. Hydroxid sodný, 1 mol/l.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Analytické váhy.

 

                6. Postup

                S přesností na 1 mg se naváží asi 3 g vzorku a rozpustí se v asi 50 ml vody. Přidají se dvě nebo tři kapky roztoku fenolftaleinu (4.1) a titruje se hydroxidem sodným (4.2) o koncentraci 1 mol/l, dokud červené zabarvení nepřetrvá 5 s.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah kyseliny octové v procentech hmotnosti vzorku je dán vzorcem:

 

 

     6,005 x V x c

     --------------

         m0

 

  kde:

  V - spotřebovaný objem hydroxidu sodného (ml),

  c - koncentrace roztoku hydroxidu sodného (mol/l),

  m0 - počáteční hmotnost odebraného vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 500 mg na 100 g vzorku.

 

                8. Poznámka

                K titraci 3 g vzorku obsahujícího 40 % kyseliny octové je potřeba 20 ml hydroxidu sodného o koncentraci 1 mol/l.

 

Příl.30

Metoda stanovení octanu sodného v dioctanu sodném

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví octan sodný a voda, vyjádřené jako octan sodný, v dioctanu sodném (E 262).

 

                2. Definice

                Obsahem octanu sodného se rozumí obsah octanu sodného a vody vyjádřených jako octan sodný stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Vzorek se rozpustí v ledové kyselině octové a titruje se odměrným roztokem kyseliny chloristé při použití krystalové violeti jako indikátoru

 

                .

 

 

                4. Činidla

 

4.1. Ledová kyselina octová (p20 = 1,049 g/ml), pro bezvodé titrace,

 

4.2. Krystalová violeť (C.I. 42555), 0,2 hmot. % roztok v ledové kyselině octové, číslo.

 

4.3. Hydrogenftalát draselný,

 

4.4. Anhydrid kyseliny octové,

 

4.5. Kyselina chloristá o koncentraci 0,1 mol/l, v ledové kyselině octové. Musí být připravena a standardizována následujícím způsobem: Do 1000 ml odměrné baňky se skleněnou zabroušenou zátkou se naváží P (g) roztoku kyseliny chloristé. Množství P se vypočte ze vzorce:

          1004,6

     P =  -------

            m

 

     kde

     m  je   koncentrace   kyseliny   chloristé   v   hmotnostních

        procentech stanovená alkalimetrickou titrací (nejvhodnější

        je  koncentrace 70  až 72  hmot. %).  Přidá se  asi 100 ml

        ledové kyseliny  octové a poté  postupně v malých  dávkách

        množství Q (g) anhydridu  kyseliny octové. Během přidávání

        se  směs  neustále  míchá  a  chladí.  Množství  Q se může

        vypočítat ze vzorce:

 

           (567 x P)  - 5695

     Q  = -------------------

                 a

kde P je navážené množství kyseliny chloristé a a je koncentrace anhydridu kyseliny octové v hmot. %. Baňka se uzavře zátkou a nechá se 24 hodin stát na temném místě, poté se přidá dostatečné množství ledové kyseliny octové, aby se získalo 1000 ml roztoku. Roztok připravený touto cestou je prakticky bezvodý. Roztok se standardizuje hydrogenftalátem draselným následujícím způsobem:

S přesností na 0,1 mg se naváží asi 0,2 g hydrogenftalátu draselného předem vysušeného 2 hodiny při 110 st. C a v titrační baňce se za mírného zahřívání rozpustí v 25 ml ledové kyseliny octové. Ochladí se, přidají se dvě kapky 0,2% roztoku krystalové violeti (4.2) v ledové kyselině octové a titruje se roztokem kyseliny chloristé, dokud se barva indikátoru nezmění na světle zelenou. Za použití stejného objemu rozpouštědel se provede slepá titrace a hodnota slepého pokusu se odečte od hodnoty zjištěné při skutečném stanovení. Každých 20,42 mg hydrogenftalátu draselného odpovídá 1 ml kyseliny chloristé o koncentraci 0,1 mol/l.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Analytické váhy.

 

                6. Postup

                S přesností na 0,5 mg se naváží asi 0,2 g vzorku a rozpustí se v 50 ml ledové kyseliny octové (4.1). Přidá se několik kapek indikátorového roztoku krystalové violeti (4.2) a titruje se do světle zeleného zabarvení odměrným roztokem kyseliny chloristé (4.5) o koncentraci 0,1 mol/l.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah octanu sodného, jak je definován v bodě 2 (definice), vyjádřený v procentech hmotnosti vzorku, je dán vzorcem podle následujícího vzorce:

 

 

     8,023 x V x c

     ---------------

        m0

 

     kde:

     V  - objem   spotřebovaného    odměrného   roztoku   kyseliny

          chloristé (4.5) (ml),

     c  - molární koncentrace roztoku kyseliny chloristé (4.5),

     m0 - hmotnost odebraného vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení, prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 1,5 g na 100 g vzorku.

 

                8. Poznámka

                Činidla používaná v této metodě jsou toxická a vyžadují opatrné zacházení.

 

Příl.31

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbátu v sorbanu sodném, draselném a vápenatém a v kyselině propionové

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se zjistí přítomnost aldehydů vyjádřených jako formaldehyd

 

                - v kyselině sorbové (E 200),

 

                - v sorbátu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203),

 

                - v kyselině propionové (E 280).

 

                2. Definice

                Zjištěním přítomnosti aldehydů v mezní koncentraci se rozumí výsledek důkazu nadlimitního množství stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Aldehydy ve zkušebním roztoku a formaldehyd ve srovnávacím roztoku reagují se Schiffovým činidlem za vzniku červeně zabarvených komplexů, jejichž intenzity se porovnají.

 

                4. Činidla

 

4.1. Roztok formaldehydu (0,01 mg/ml): připraví se zředěním koncentrovaného roztoku formaldehydu (400 mg/ml).

 

4.2. Schiffovo činidlo.

 

                5. Postup

 

5.1. S přesností na 1 mg se naváží asi 1 g vzorku, přidá se 100 ml vody a protřepe se. V případě potřeby se roztok zfiltruje a k 1 ml filtrátu nebo vzorku se přidá 1 ml Schiffova činidla (4.2). Současně se k 1 ml srovnávacího roztoku formaldehydu přidá 1 ml Schiffova činidla (4.2).

 

5.2. Zabarvení roztoku vzorku se porovná se zabarvením srovnávacího roztoku.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vyhodnocení důkazu nadlimitního množství Pokud je červené zabarvení ve zkumavce s roztokem vzorku intenzivnější než zabarvení ve zkumavce se srovnávacím roztokem, je zkouška pozitivní a vzorek obsahuje více než 0,1 % aldehydů vyjádřených jako formaldehyd.

 

6.2. Citlivost

Mezí detekce této zkoušky je 30 mg formaldehydu na 100 g vzorku.

 

6.3. Poznámky

Výsledky dvou důkazů nadlimitního množství, které jsou prováděny současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek musí být stejné.

 

Příl.32

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví peroxidové číslo lecithinů (E 322).

 

                2. Definice

                Peroxidovým číslem lecithinů se rozumí výsledek stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Oxidace jodidu draselného peroxidy lecitinu a titrace uvolněného jodu odměrným roztokem thiosíranu sodného.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Ledová kyselina octová.

 

4.2. Chloroform.

 

4.3. Jodid draselný.

 

4.4. Thiosíran sodný, 0,1 mol/l nebo 0,01 mol/l.

 

4.5. Roztok škrobu (asi 1% ).

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Analytické váhy.

 

5.2. Aparatura, viz obrázek, která se skládá ze:

5.2.1. 100 ml zábrusové baňky s kulatým dnem;

5.2.2. zpětného chladiče;

5.2.3. skleněné trubice, 250 mm dlouhé s vnitřním průměrem 22 mm, se zábrusem;

mikrokádinky o vnějších rozměrech - průměr 20 mm a výška 35 až 50 mm.

 

                6. Postupy

 

6.1. Do 100 ml baňky (4.1) se nalije 10 ml ledové kyseliny octové (4.1) a 10 ml chloroformu (4.2). Nasadí se skleněná trubice (5.2.3) a zpětný chladič (5.2.2) a směs se mírně vaří 2 minuty, aby se vypudil veškerý rozpuštěný vzduch. 1 g jodidu draselného (4.3) se rozpustí v 1,3 ml vody a tento roztok se přidá ke směsi v baňce (5.2.1), přitom se dbá na to, aby se nepřerušil var.

Pokud se v této fázi objeví žluté zabarvení, musí být stanovení zrušeno a musí být zopakováno s čerstvými činidly.

 

6.2. S přesností na 1 mg se naváží asi 1 g vzorku a po dalších dvou minutách varu se navážený vzorek přidá k obsahu baňky (5.2.1), opět se musí dbát na to, aby se nepřerušil var. Proto je vzorek umístěn v mikrokádince (5.2.4) s vhodně tvarovaným dnem, jak je zobrazeno na schématu, která může být spuštěna skleněnou trubicí pomocí skleněné tyčinky (5.2.3). Chladič (5.2.2) může být na krátký čas odstraněn. Ve varu se pokračuje další tři až čtyři minuty. Zahřívání se skončí a ihned se odpojí chladič (5.2.2). Skleněnou trubicí (5.2.3) se rychle přidá 50 ml vody. Skleněná trubice (5.2.3) se odstraní a baňka (5.2.1) se pod vodovodem ochladí na teplotu místnosti. Titruje se thiosíranem sodným (0,1 mol/l nebo 0,01 mol/l) (4.4), dokud vodná vrstva nezmění barvu na světle žlutou. Přidá se 1 ml roztoku škrobu (4.5) a v titraci se pokračuje, dokud nezmizí modré zbarvení. Baňka (5.2.1) se během titrace důkladně protřepává, aby se zajistila úplná extrakce jodu z nevodné vrstvy.

 

6.3. Hodnota slepé titrace se získá zopakováním celého postupu 6.1 a 6.2, ale bez přidání vzorku.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu Peroxidové číslo vzorku v miliekvivalentech na kilogram je dáno vzorcem:

     1000 x a x (V1 - V2)

     --------------------

             m0

 

     kde:

     V1 - objem  roztoku  thiosíranu  spotřebovaného  při  titraci

          vzorku (6.2) (ml),

     V2 - objem  roztoku  thiosíranu  spotřebovaného  při  titraci

          slepého vzorku (6.3) (ml),

     a -  koncentrace thiosíranu sodného (mol/l),

     m0 - počáteční hmotnost odebraného vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nemá být větší než 0,5 (vyjádřeno jako peroxidové číslo v miliekvivalentech na kilogram vzorku).

 

                8. Poznámky

 

8.1. Volba koncentrace použitého thiosíranu sodného závisí na očekávaném výsledku titrace. Pokud se spotřebuje méně než 0,5 ml roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol/l, opakuje se stanovení s použitím roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,01 mol/l.

 

8.2. Stanovení by nemělo být prováděno na silném světle.

 

 

          Grafické znázornění  přístroje pro stanovení

                 peroxidového čísla v lecitinech

 

Obrázek 211-204b.pcx

 

 

Příl.33

Metoda stanovení látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví látky nerozpustné v toluenu obsažené v lecithinech (E 322).

 

                2. Definice

                Obsahem látek nerozpustných v toluenu se rozumí obsah látek nerozpustných v toluenu stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody Vzorek se rozpustí v toluenu, zfiltruje se a zbytek se vysuší a zváží.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Toluen

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Kelímek s fritou, objem 30 ml, porozita G3 nebo ekvivalentní.

 

5.2. Sušárna, elektricky vyhřívaná a regulovaná termostatem na (103 +/- 2) st. C.

 

5.3. Vodní lázeň, pracující při teplotě nepřevyšující 60 st. C.

 

5.4. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel nebo ekvivalentní vysoušedlo s indikátorem obsahu vlhkosti.

 

5.5. 500 ml kuželová baňka.

 

5.6. Vývěva.

 

5.7. Analytické váhy.

 

                6. Postup

 

6.1. Kelímek o obsahu 30 ml s fritou (5.1) se vysuší v sušárně při (103 +/- 2) st. C (5.2). Kelímek se přenese do exsikátoru (5.4), nechá se vychladnout a poté se zváží.

 

6.2. Vzorek lecithinů se po případném zahřátí na vodní lázni (5.3) důkladně promíchá. Do kuželové baňky (5.5) se s přesností na 1 mg opatrně naváží asi 10 g vzorku. Přidá se 100 ml toluenu (4.1) a směs se krouživým pohybem promíchává, dokud se veškerý lecithin zjevně nerozpustí. Roztok se zfiltruje přes kelímek s fritou (5.1). Kuželová baňka (5.5) se vypláchne 25 ml toluenu (4.1) a výplachy se prolijí kelímkem (5.1). Tento postup se zopakuje s dalšími 25 ml toluenu (4.1). Přebytek toluenu se z kelímku (5.1) odstraní odsátím.

 

6.3. Kelímek (5.1) se vysuší v sušárně (5.2) dvě hodiny při (103 +/- 2) st. C. Umístí se do exsikátoru (5.4) a nechá se vychladnout. Po vychlazení se kelímek se zbytkem zváží.

 

6.4. Postup 6.3 se opakuje, dokud není rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími váženími menší než 0,5 mg. Pokud se hmotnost zvýší, použije se při výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu Obsah látek nerozpustných v toluenu je dán vzorcem:

     100 (m2 - m1)

     --------------

          m0

 

     kde:

     m1 - hmotnost prázdného kelímku (6.1) (g),

     m2 - hmotnost kelímku a zbytku (6.4) (g),

     m0 - hmotnost odebraného vzorku (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nemá být větší než 30 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.34

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Zkouška slouží ke kvalitativnímu důkazu redukujících látek

 

                - v mléčnanu sodném (E 325),

 

                - v mléčnanu draselném (E 326),

 

                - v mléčnanu vápenatém (E 327).

 

                2. Definice

                Důkazem redukujících látek se rozumí výsledek důkazu nadlimitního množství stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Fehlingův roztok je redukován látkami s redukční schopností. Takovými látkami jsou obvykle redukující cukry.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Fehlingův roztok A: 6,93 g pentahydrátu síranu měďnatého se rozpustí ve vodě a objem se doplní do 100 ml vodou.

 

4.2. Fehlingův roztok B: 34,6 g vinanu draselno-sodného a 10 g hydroxidu sodného se rozpustí ve vodě a objem se doplní do 100 ml vodou.

 

                5. Postupy

                S přesností na 1 mg se naváží asi 1 g vzorku a rozpustí se v 10 ml teplé vody. Přidají se 2 ml Fehlingova roztoku A (4.1) a 2 ml Fehlingova roztoku B (4.2), poté se směs minutu povaří a sleduje se, zda dojde ke změně barvy. Síran vápenatý, který se někdy vysráží, stanovení neovlivní.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vyhodnocení důkazu nadlimitního množství

Pokud po povaření (5) dojde ke změně barvy, je zkouška pozitivní a přítomnost redukčních látek je prokázána.

 

6.2. Citlivost

Mezí detekce redukujících látek je 100 mg glukosy na 100 g vzorku.

 

6.3. Poznámky

6.3.1. Výsledky dvou důkazů nadlimitního množství prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek musí být stejné.

6.3.2. Oba Fehlingovy roztoky reagují v případě, že jsou ve vzorku přítomny 2 % glukózy.

 

Příl.35

Metoda stanovení těkavých kyselin v kyselině orthofosforečné

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se stanoví těkavé kyseliny, vyjádřené jako kyselina octová, v kyselině orthofosforečné (E 338).

 

                2. Definice

                Obsahem těkavých kyselin se rozumí obsah těkavých kyselin, vyjádřených jako kyselina octová stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Do vzorku se přidá voda a roztok se destiluje. Destilát se titruje odměrným roztokem hydroxidu sodného. Obsah kyselin se vyjádří jako kyselina octová.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. 1% roztok fenolftaleinu v ethanolu.

 

4.2. Hydroxid sodný, 0,01 mol/l.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. Destilační aparatura s odlučovačem kapek.

 

                6. Postup

                S přesností na 50 mg se naváží asi 60 g vzorku a navážený vzorek a 75 ml čerstvě převařené a ochlazené vody se vpraví do destilační baňky opatřené odlučovačem kapek (5.1). Promíchá se a poté se předestiluje asi 50 ml roztoku.

                Destilát se titruje odměrným roztokem hydroxidu sodného (4.2) o koncentraci 0,01 mol/l, za použití fenolftaleinu (4.1) jako indikátoru. Titrace pokračuje, dokud první červené zabarvení roztoku nepřetrvá 10 s.

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah těkavých kyselin, vyjádřených v miligramech na kilogram kyseliny octové, je dán vzorcem:

 

 

     600 x V

     ---------

       m0

 

     kde:

     V  - objem  hydroxidu   sodného  o  koncentraci   0,01  mol/l

          spotřebovaného při titraci (ml),

     m0 - hmotnost vzorku kyseliny orthofosforečné (g).

 

7.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 1 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.36

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné

 

                1. Předmět a oblast použití

                Touto metodou se zjistí přítomnosti dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338).

 

                2. Definice

                Důkazem přítomnosti dusičnanů, vyjádřených jako dusičnan sodný se rozumí výsledek důkazu nadlimitního množství stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Vzorek se přidá do roztoku indigokarmínu v prostředí koncentrované kyseliny sírové. Původní modré zabarvení zmizí působením oxidujících látek včetně dusičnanů.

 

                4. Reakční činidla

 

4.1. Roztok indigokarmínu, 0,18% : 0,18 g natrium-indigotinsulfonátu se rozpustí ve vodě a doplní se do 100 ml vodou.

 

4.2. Roztok chloridu sodného, 0,05%.

 

4.3. Koncentrovaná kyselina sírová (20 = 1,84 g/ml).

 

                5. Postup

                Odměří se 2 ml vzorku a zředí se roztokem chloridu sodného (4.2) na 10 ml. Přidá se 0,1 ml roztoku indigokarmínu (4.1) a poté se pomalu přidává 10 ml koncentrované kyseliny sírové (4.3), během přidávání se chladí. Pozoruje se, zda modré zbarvení roztoku přetrvá pět minut.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vyhodnocení důkazu nadlimitního množství

Pokud modré zabarvení během pěti minut zmizí, je zkouška pozitivní a obsah oxidujících látek, vyjádřených jako dusičnan sodný, je vyšší než 5 mg/kg.

 

6.2. Poznámky

6.2.1. Provede se slepý pokus.

6.2.2. Výsledky dvou důkazů nadlimitního množství, prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek musí být stejné.

6.2.3. Roztok indigokarmínu starší než 60 dní by se neměl používat.

6.2.4. Pokud se získá pozitivní výsledek, může vzorek obsahovat dusičnany a další oxidující látky a zkouška musí být zopakována podle metody ISO 3709 (1976) "Kyselina fosforečná pro průmyslové použití (včetně potravin) - stanovení obsahu oxidů dusíku spektrofotometrickou metodou s 3,4-xylenolem".

 

Příl.37

Metody stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném

 

                1. Předmět a oblast použití

 

                Touto metodou se stanoví látky nerozpustné ve vodě

 

                - v orthofosforečnanu sodném (E 339a),

 

                - v orthofosforečnanu disodném (E 339b),

 

                - v orthofosforečnanu trisodném (E 339 c),

 

                - v orthofosforečnanu draselném (E 340 a),

 

                - v orthofosforečnanu didraselném (E 340b),

 

                - v orthofosforečnanu tridraselném (E 340c).

 

                2. Definice

                Látkami nerozpustnými ve vodě se rozumí obsah látek nerozpustných ve vodě stanovený předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Vzorek se rozpustí ve vodě a zfiltruje přes vhodný porcelánový kelímek. Po promytí a vysušení se zbytek zváží a vypočte se jako obsah látek nerozpustných ve vodě.

 

                4. Přístroje a pomůcky

 

4.1. Kelímek s fritou, porozita G3 nebo ekvivalentní.

 

4.2. Exsikátor obsahující čerstvě aktivovaný silikagel s indikátorem vlhkosti nebo odpovídající vysoušedlo s indikátorem vlhkosti.

 

4.3. Sušárna regulovaná termostatem na (103 +/- 2) st. C.

 

4.4. 400 ml polypropylenová kádinka.

 

4.5. Vroucí vodní lázeň.

 

                5. Postup

                S přesností na 10 mg se naváží asi 10 g vzorku fosforečnanu a v kádince (4.4) se rozpustí ve 100 ml horké vody uvedením do varu a 15minutovým zahříváním na vodní lázni (4.5). Roztok se zfiltruje vyčištěným, vysušeným a zváženým kelímkem (4.1). Nerozpuštěný zbytek se promyje horkou vodou. Kelímek se zbytkem se umístí do sušárny (4.3) a dvě hodiny se suší při (103 +/- 2) st. C.

                Kelímek se umístí do exsikátoru, nechá se vychladnout a poté se zváží. Sušení, vychladnutí a vážení se opakuje, dokud není rozdíl dvou po sobě jdoucích vážení menší než 0,5 mg. Zvýší-li se hmotnost, pak se použije při výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

 

                6. Vyjádření výsledků

 

6.1. Vzorec a metoda výpočtu

Obsah látek nerozpustných ve vodě v % hmotnostních je dán vzorcem:

 

 

     m1

     --  x 100

     m0

 

     kde:

     m1 - hmotnost zbytku po vysušení (g),

     m0 - hmotnost odebraného vzorku (g).

 

6.2. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nemají být větší než 10 mg na 100 g vzorku.

 

Příl.38

Metody stanovení hodnoty pH potravinářských přídatných látek

 

                1. Předmět a oblast použití

                V této metodě jsou podány všeobecné pokyny pro stanovení hodnoty pH potravinářských přídatných látek.

 

                2. Definice

                Hodnotou pH potravinářských přídatných látek se rozumí hodnota pH stanovená předepsanou metodou.

 

                3. Podstata metody

                Hodnota pH vodného roztoku rozpuštěného nebo suspendovaného vzorku se stanoví obvyklým způsobem pomocí skleněné elektrody, referenční elektrody a pH metru.

 

                4. Činidla

 

4.1. Přístroj se kalibruje pomocí následujícími tlumivými roztoky:

4.1.1. Tlumivý roztok, který má při 20 st. C pH 6,88, se skládá ze stejných objemů roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného o koncentraci 0,05 mol/l a hydrogenfosforečnanu sodného o koncentraci 0,05 mol/l.

4.1.2. Tlumivý roztok, který má při 20 st. C pH 4, je roztok hydrogenftalátu draselného o koncentraci 0,05 mol/l.

4.1.3. Tlumivý roztok, který má při 20 st. C pH 9, je roztok roztoku boritanu sodného o koncentraci 0,05 mol/l.

 

4.2. Nasycený roztok nebo roztok chloridu draselného o koncentraci 3 mol/l nebo jiný vhodný roztok předepsaný výrobcem elektrody, k naplnění referenční elektrody.

 

4.3. Destilovaná voda bez oxidu uhličitého, která má pH 5 až 6.

 

                5. Přístroje a pomůcky

 

5.1. pH metr s přesností 0,01 jednotek pH.

 

5.2. Elektrody, kombinovaná skleněná elektroda, nebo jednoduchá skleněná elektroda a referenční elektrody s vhodnými svorkami pro přichycení.

 

5.3. Magnetické míchadlo a topný element.

 

5.4. Teploměr, kalibrovaný v rozsahu 0 až 100 st. C.

 

                6. Postup

 

6.1. Kalibrace pH metru

Skleněné elektrody se upevní podle pokynů výrobce. Hodnoty pH získané pomocí elektrod se musí pravidelně kontrolovat porovnáním s tlumivými roztoky o známé hodnotě pH.

Před vložením do roztoku vzorku/kalibračního roztoku se elektrody opláchnou vodou a poté se jemně otřou měkkým hadříkem nebo opláchnou vodou a poté dvakrát roztokem vzorku nebo kalibračního roztoku. Pokud má vzorek hodnotu pH v kyselé oblasti, užijí se ke kontrole hodnoty pH tlumivé roztoky o pH 4 (4.1.2) a pH 6,88 (4.1.1). Pokud má zkoušený vzorek hodnotu pH v alkalické oblasti, použijí se pro kontrolu hodnoty pH tlumivé roztoky o pH 9,22 (4.1.3) a pH 6,88 (4.1.1).

 

6.2. Měření roztoku vzorku

Koncentrace používaného vzorku nebo použitý postup přípravy vzorku je předepsán v příslušných předpisech Evropských společenství pro potravinářské přídatné látky.

Roztok vzorku se připraví podle pokynů za použití destilované vody (4.3) a poté se za míchání upraví teplota na 20 st. C. Míchání se přeruší, do roztoku se vloží skleněné elektrody a po dvou minutách se odečte hodnota pH (5.1).

 

                7. Vyjádření výsledků

 

7.1. Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení prováděných současně nebo rychle po sobě ve stejném vzorku a stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí být větší než 0,05 jednotek pH.

 

                8. Poznámka

                Tato metoda je použitelná pouze v případě, kdy jsou předpisy Evropských Společenství týkajícími se potravinářských přídatných látek stanoveny požadavky na hodnotu pH potravinářských přídatných látek rozpuštěných nebo suspendovaných ve vodě.

 

Příl.39

Referenční tabulky

 

         Indexy lomu (n) roztoků sacharosy při 20 st. C1)

 

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,3330   0,009    |1,3365  2,436    | 1,3400   4,821    | 1,3435   7,164    |  1,3470    9,466   |

| 1,3331   0,078    |1,3366  2,505    | 1,3401   4,888    | 1,3436   7,230    |  1,3471    9,531   |

| 1,3332   0,149    |1,3367  2,574    | 1,3402   4,956    | 1,3437   7,296    |  1,3472    9,596   |

| 1,3333   0,218    |1,3368  2,642    | 1,3403   5,023    | 1,3438   7,362    |  1,3473    9,661   |

| 1,3334   0,288    |1,3369  2,711    | 1,3404   5,091    | 1,3439   7,429    |  1,3474    9,726   |

| 1,3335   0,358    |1,3370  2,779    | 1,3405   5,158    | 1,3440   7,495    |  1,3475    9,791   |

| 1,3336   0,428    |1,3371  2,848    | 1,3406   5,225    | 1,3441   7,561    |  1,3476    9,856   |

| 1,3337   0,498    |1,3372  2,917    | 1,3407   5,293    | 1,3442   7,627    |  1,3477    9,921   |

| 1,3338   0,567    |1,3373  2,985    | 1,3408   5,360    | 1,3443   7,693    |  1,3478    9,986   |

| 1,3339   0,637    |1,3374  3,053    | 1,3409   5,427    | 1,3444   7,759    |  1,3479   10,051   |

| 1,3340   0,707    |1,3375  3,122    | 1,3410   5,494    | 1,3445   7,825    |  1,3480   10,116   |

| 1,3341   0,776    |1,3376  3,190    | 1,3411   5,562    | 1,3446   7,891    |  1,3481   10,181   |

| 1,3342   0,846    |1,3377  3,259    | 1,3412   5,629    | 1,3447   7,957    |  1,3482   10,246   |

| 1,3343   0,915    |1,3378  3,327    | 1,3413   5,696    | 1,3448   8,023    |  1,3483   10,311   |

| 1,3344   0,985    |1,3379  3,395    | 1,3414   5,763    | 1,3449   8,089    |  1,3484   10,375   |

| 1,3345   1,054    |1,3380  3,463    | 1,3415   5,830    | 1,3450   8,155    |  1,3485   10,440   |

| 1,3346   1,124    |1,3381  3,532    | 1,3416   5,897    | 1,3451   8,221    |  1,3486   10,505   |

| 1,3347   1,193    |1,3382  3,600    | 1,3417   5,964    | 1,3452   8,287    |  1,3487   10,570   |

| 1,3348   1,263    |1,3383  3,668    | 1,3418   6,031    | 1,3453   8,352    |  1,3488   10,634   |

| 1,3349   1,332    |1,3384  3,736    | 1,3419   6,098    | 1,3454   8,418    |  1,3489   10,699   |

| 1,3350   1,401    |1,3385  3,804    | 1,3420   6,165    | 1,3455   8,484    |  1,3490   10,763   |

| 1,3351   1,470    |1,3386  3,872    | 1,3421   6,231    | 1,3456   8,550    |  1,3491   10,828   |

| 1,3352   1,540    |1,3387  3,940    | 1,3422   6,298    | 1,3457   8,615    |  1,3492   10,892   |

| 1,3353   1,609    |1,3388  4,008    | 1,3423   6,365    | 1,3458   8,681    |  1,3493   10,957   |

| 1,3354   1,678    |1,3389  4,076    | 1,3424   6,432    | 1,3459   8,746    |  1,3494   11,021   |

| 1,3355   1,747    |1,3390  4,144    | 1,3425   6,498    | 1,3460   8,812    |  1,3495   11,086   |

| 1,3356   1,816    |1,3391  4,212    | 1,3426   6,565    | 1,3461   8,878    |  1,3496   11,150   |

| 1,3357   1,885    |1,3392  4,279    | 1,3427   6,632    | 1,3462   8,943    |  1,3497   11,215   |

| 1,3358   1,954    |1,3393  4,347    | 1,3428   6,698    | 1,3463   9,008    |  1,3498   11,279   |

| 1,3359   2,023    |1,3394  4,415    | 1,3429   6,765    | 1,3464   9,074    |  1,3499   11,343   |

| 1,3360   2,092    |1,3395  4,483    | 1,3430   6,831    | 1,3465   9,139    |  1,3500   11,407   |

| 1,3361   2,161    |1,3396  4,550    | 1,3431   6,898    | 1,3466   9,205    |  1,3501   11,472   |

| 1,3362   2,230    |1,3397  4,618    | 1,3432   6,964    | 1,3467   9,270    |  1,3502   11,536   |

| 1,3363   2,299    |1,3398  4,686    | 1,3433   7,031    | 1,3468   9,335    |  1,3503   11,600   |

| 1,3364   2,367    |1,3399  4,753    | 1,3434   7,097    | 1,3469   9,400    |  1,3504   11,664   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,3505   11,728   |1,3560  15,207   | 1,3615   18,595   | 1,3670   21,896   |  1,3725   25,114   |

| 1,3506   11,792   |1,3561  15,269   | 1,3616   18,655   | 1,3671   21,955   |  1,3726   25,172   |

| 1,3507   11,856   |1,3562  15,332   | 1,3617   18,716   | 1,3672   22,014   |  1,3727   25,230   |

| 1,3508   11,920   |1,3563  15,394   | 1,3618   18,777   | 1,3673   22,073   |  1,3728   25,287   |

| 1,3509   11,984   |1,3564  15,456   | 1,3619   18,837   | 1,3674   22,132   |  1,3729   25,345   |

| 1,3510   12,048   |1,3565  15,518   | 1,3620   18,898   | 1,3675   22,192   |  1,3730   25,403   |

| 1,3511   12,112   |1,3566  15,581   | 1,3621   18,959   | 1,3676   22,251   |  1,3731   25,460   |

| 1,3512   12,176   |1,3567  15,643   | 1,3622   19,019   | 1,3677   22,310   |  1,3732   25,518   |

| 1,3513   12,240   |1,3568  15,705   | 1,3623   19,080   | 1,3678   22,369   |  1,3733   25,576   |

| 1,3514   12,304   |1,3569  15,767   | 1,3624   19,141   | 1,3679   22,428   |  1,3734   25,633   |

| 1,3515   12,368   |1,3570  15,829   | 1,3625   19,201   | 1,3680   22,487   |  1,3735   25,691   |

| 1,3516   12,431   |1,3571  15,891   | 1,3626   19,262   | 1,3681   22,546   |  1,3736   25,748   |

| 1,3517   12,495   |1,3572  15,953   | 1,3627   19,322   | 1,3682   22,605   |  1,3737   25,806   |

| 1,3518   12,559   |1,3573  16,016   | 1,3628   19,382   | 1,3683   22,664   |  1,3738   25,863   |

| 1,3519   12,623   |1,3574  16,078   | 1,3629   19,443   | 1,3684   22,723   |  1,3739   25,921   |

| 1,3520   12,686   |1,3575  16,140   | 1,3630   19,503   | 1,3685   22,781   |  1,3740   25,978   |

| 1,3521   12,750   |1,3576  16,201   | 1,3631   19,564   | 1,3686   22,840   |  1,3741   26,035   |

| 1,3522   12,813   |1,3577  16,263   | 1,3632   19,624   | 1,3687   22,899   |  1,3742   26,093   |

| 1,3523   12,877   |1,3578  16,325   | 1,3633   19,684   | 1,3688   22,958   |  1,3743   26,150   |

| 1,3524   12,940   |1,3579  16,387   | 1,3634   19,745   | 1,3689   23,017   |  1,3744   26,207   |

| 1,3525   13,004   |1,3580  16,449   | 1,3635   19,805   | 1,3690   23,075   |  1,3745   26,265   |

| 1,3526   13,067   |1,3581  16,511   | 1,3636   19,865   | 1,3691   23,134   |  1,3746   26,322   |

| 1,3527   13,131   |1,3582  16,573   | 1,3637   19,925   | 1,3692   23,193   |  1,3747   26,379   |

| 1,3528   13,194   |1,3583  16,634   | 1,3638   19,985   | 1,3693   23,251   |  1,3748   26,436   |

| 1,3529   13,258   |1,3584  16,696   | 1,3639   20,045   | 1,3694   23,310   |  1,3749   26,493   |

| 1,3530   13,321   |1,3585  16,758   | 1,3640   20,106   | 1,3695   23,369   |  1,3750   26,551   |

| 1,3531   13,384   |1,3586  16,819   | 1,3641   20,166   | 1,3696   23,427   |  1,3751   26,608   |

| 1,3532   13,448   |1,3587  16,881   | 1,3642   20,226   | 1,3697   23,486   |  1,3752   26,665   |

| 1,3533   13,511   |1,3588  16,943   | 1,3643   20,286   | 1,3698   23,544   |  1,3753   26,722   |

| 1,3534   13,574   |1,3589  17,004   | 1,3644   20,346   | 1,3699   23,603   |  1,3754   26,779   |

| 1,3535   13,637   |1,3590  17,066   | 1,3645   20,406   | 1,3700   23,661   |  1,3755   26,836   |

| 1,3536   13,700   |1,3591  17,127   | 1,3646   20,466   | 1,3701   23,720   |  1,3756   26,893   |

| 1,3537   13,763   |1,3592  17,189   | 1,3647   20,525   | 1,3702   23,778   |  1,3757   26,950   |

| 1,3538   13,826   |1,3593  17,250   | 1,3648   20,585   | 1,3703   23,836   |  1,3758   27,007   |

| 1,3539   13,890   |1,3594  17,311   | 1,3649   20,645   | 1,3704   23,895   |  1,3759   27,064   |

| 1,3540   13,953   |1,3595  17,373   | 1,3650   20,705   | 1,3705   23,953   |  1,3760   27,121   |

| 1,3541   14,016   |1,3596  17,434   | 1,3651   20,765   | 1,3706   24,011   |  1,3761   27,178   |

| 1,3542   14,079   |1,3597  17,496   | 1,3652   20,825   | 1,3707   24,070   |  1,3762   27,234   |

| 1,3543   14,141   |1,3598  17,557   | 1,3653   20,884   | 1,3708   24,128   |  1,3763   27,291   |

| 1,3544   14,204   |1,3599  17,618   | 1,3654   20,944   | 1,3709   24,186   |  1,3764   27,348   |

| 1,3545   14,267   |1,3600  17,679   | 1,3655   21,004   | 1,3710   24,244   |  1,3765   27,405   |

| 1,3546   14,330   |1,3601  17,741   | 1,3656   21,063   | 1,3711   24,302   |  1,3766   27,462   |

| 1,3547   14,393   |1,3602  17,802   | 1,3657   21,123   | 1,3712   24,361   |  1,3767   27,518   |

| 1,3548   14,456   |1,3603  17,863   | 1,3658   21,183   | 1,3713   24,419   |  1,3768   27,575   |

| 1,3549   14,518   |1,3604  17,924   | 1,3659   21,242   | 1,3714   24,477   |  1,3769   27,632   |

| 1,3550   14,581   |1,3605  17,985   | 1,3660   21,302   | 1,3715   24,535   |  1,3770   27,688   |

| 1,3551   14,644   |1,3606  18,046   | 1,3661   21,361   | 1,3716   24,593   |  1,3771   27,745   |

| 1,3552   14,707   |1,3607  18,107   | 1,3662   21,421   | 1,3717   24,651   |  1,3772   27,802   |

| 1,3553   14,769   |1,3608  18,168   | 1,3663   21,480   | 1,3718   24,709   |  1,3773   27,858   |

| 1,3554   14,832   |1,3609  18,229   | 1,3664   21,540   | 1,3719   24,767   |  1,3774   27,915   |

| 1,3555   14,894   |1,3610  18,290   | 1,3665   21,599   | 1,3720   24,825   |  1,3775   27,971   |

| 1,3556   14,957   |1,3611  18,351   | 1,3666   21,658   | 1,3721   24,883   |  1,3776   28,028   |

| 1,3557   15,019   |1,3612  18,412   | 1,3667   21,718   | 1,3722   24,941   |  1,3777   28,084   |

| 1,3558   15,082   |1,3613  18,473   | 1,3668   21,777   | 1,3723   24,998   |  1,3778   28,141   |

| 1,3559   15,144   |1,3614  18,534   | 1,3669   21,836   | 1,3724   25,056   |  1,3779   28,197   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,3780   28,253   |1,3835  31,317   | 1,3890   34,310   | 1,3945   37,233   |  1,4000   40,091   |

| 1,3781   28,310   |1,3836  31,372   | 1,3891   34,363   | 1,3946   37,286   |  1,4001   40,142   |

| 1,3782   28,366   |1,3837  31,428   | 1,3892   34,417   | 1,3947   37,338   |  1,4002   40,194   |

| 1,3783   28,422   |1,3838  31,482   | 1,3893   34,471   | 1,3948   37,391   |  1,4003   40,245   |

| 1,3784   28,479   |1,3839  31,537   | 1,3894   34,524   | 1,3949   37,443   |  1,4004   40,296   |

| 1,3785   28,535   |1,3840  31,592   | 1,3895   34,578   | 1,3950   37,495   |  1,4005   40,348   |

| 1,3786   28,591   |1,3841  31,647   | 1,3896   34,632   | 1,3951   37,548   |  1,4006   40,399   |

| 1,3787   28,648   |1,3842  31,702   | 1,3897   34,685   | 1,3952   37,600   |  1,4007   40,450   |

| 1,3788   28,704   |1,3843  31,757   | 1,3898   34,739   | 1,3953   37,653   |  1,4008   40,501   |

| 1,3789   28,760   |1,3844  31,812   | 1,3899   34,793   | 1,3954   37,705   |  1,4009   40,553   |

| 1,3790   28,816   |1,3845  31,867   | 1,3900   34,846   | 1,3955   37,757   |  1,4010   40,604   |

| 1,3791   28,872   |1,3846  31,922   | 1,3901   34,900   | 1,3956   37,810   |  1,4011   40,655   |

| 1,3792   28,928   |1,3847  31,976   | 1,3902   34,953   | 1,3957   37,862   |  1,4012   40,706   |

| 1,3793   28,984   |1,3848  32,031   | 1,3903   35,007   | 1,3958   37,914   |  1,4013   40,757   |

| 1,3794   29,040   |1,3849  32,086   | 1,3904   35,060   | 1,3959   37,967   |  1,4014   40,808   |

| 1,3795   29,096   |1,3850  32,140   | 1,3905   35,114   | 1,3960   38,019   |  1,4015   40,860   |

| 1,3796   29,152   |1,3851  32,195   | 1,3906   35,167   | 1,3961   38,071   |  1,4016   40,911   |

| 1,3797   29,208   |1,3852  32,250   | 1,3907   35,220   | 1,3962   38,123   |  1,4017   40,962   |

| 1,3798   29,264   |1,3853  32,304   | 1,3908   35,274   | 1,3963   38,175   |  1,4018   41,013   |

| 1,3799   29,320   |1,3854  32,359   | 1,3909   35,327   | 1,3964   38,228   |  1,4019   41,064   |

| 1,3800   29,376   |1,3855  32,414   | 1,3910   35,380   | 1,3965   38,280   |  1,4020   41,115   |

| 1,3801   29,432   |1,3856  32,468   | 1,3911   35,434   | 1,3966   38,332   |  1,4021   41,166   |

| 1,3802   29,488   |1,3857  32,523   | 1,3912   35,487   | 1,3967   38,384   |  1,4022   41,217   |

| 1,3803   29,544   |1,3858  32,577   | 1,3913   35,540   | 1,3968   38,436   |  1,4023   41,268   |

| 1,3804   29,600   |1,3859  32,632   | 1,3914   35,593   | 1,3969   38,488   |  1,4024   41,318   |

| 1,3805   29,655   |1,3860  32,686   | 1,3915   35,647   | 1,3970   38,540   |  1,4025   41,369   |

| 1,3806   29,711   |1,3861  32,741   | 1,3916   35,700   | 1,3971   38,592   |  1,4026   41,420   |

| 1,3807   29,767   |1,3862  32,795   | 1,3917   35,753   | 1,3972   38,644   |  1,4027   41,471   |

| 1,3808   29,823   |1,3863  32,849   | 1,3518   35,806   | 1,3973   38,696   |  1,4028   41,522   |

| 1,3809   29,878   |1,3864  32,904   | 1,3919   35,859   | 1,3974   38,748   |  1,4029   41,573   |

| 1,3810   29,934   |1,3865  32,958   | 1,3920   35,912   | 1,3975   38,800   |  1,4030   41,623   |

| 1,3811   29,989   |1,3866  33,013   | 1,3921   35,966   | 1,3976   38,852   |  1,4031   41,674   |

| 1,3812   30,045   |1,3867  33,067   | 1,3922   36,019   | 1,3977   38,904   |  1,4032   41,725   |

| 1,3813   30,101   |1,3868  33,121   | 1,3923   36,072   | 1,3978   38,955   |  1,4033   41,776   |

| 1,3814   30,156   |1,3869  33,175   | 1,3924   36,125   | 1,3979   39,007   |  1,4034   41,826   |

| 1,3815   30,212   |1,3870  33,230   | 1,3925   36,178   | 1,3980   39,059   |  1,4035   41,877   |

| 1,3816   30,267   |1,3871  33,284   | 1,3926   36,231   | 1,3981   39,111   |  1,4036   41,928   |

| 1,3817   30,323   |1,3872  33,338   | 1,3927   36,284   | 1,3982   39,163   |  1,4037   41,978   |

| 1,3818   30,378   |1,3873  33,392   | 1,3928   36,337   | 1,3983   39,214   |  1,4038   42,029   |

| 1,3819   30,434   |1,3874  33,446   | 1,3929   36,389   | 1,3984   39,266   |  1,4039   42,080   |

| 1,3820   30,489   |1,3875  33,500   | 1,3930   36,442   | 1,3985   39,318   |  1,4040   42,130   |

| 1,3821   30,544   |1,3876  33,555   | 1,3931   36,495   | 1,3986   39,370   |  1,4041   42,181   |

| 1,3822   30,600   |1,3877  33,609   | 1,3932   36,548   | 1,3987   39,421   |  1,4042   42,231   |

| 1,3823   30,655   |1,3878  33,663   | 1,3933   36,601   | 1,3988   39,473   |  1,4043   42,282   |

| 1,3824   30,711   |1,3879  33,717   | 1,3934   36,654   | 1,3989   39,525   |  1,4044   42,332   |

| 1,3825   30,766   |1,3880  33,771   | 1,3935   36,706   | 1,3990   39,576   |  1,4045   42,383   |

| 1,3826   30,821   |1,3881  33,825   | 1,3936   36,759   | 1,3991   39,628   |  1,4046   42,433   |

| 1,3827   30,876   |1,3882  33,879   | 1,3937   36,812   | 1,3992   39,679   |  1,4047   42,484   |

| 1,3828   30,932   |1,3883  33,933   | 1,3938   36,865   | 1,3993   39,731   |  1,4048   42,534   |

| 1,3829   30,987   |1,3884  33,987   | 1,3939   36,917   | 1,3994   39,782   |  1,4049   42,585   |

| 1,3830   31,042   |1,3885  34,040   | 1,3940   36,970   | 1,3995   39,834   |  1,4050   42,635   |

| 1,3831   31,097   |1,3886  34,094   | 1,3941   37,023   | 1,3996   39,885   |  1,4051   42,685   |

| 1,3832   31,152   |1,3887  34,148   | 1,3942   37,075   | 1,3997   39,937   |  1,4052   42,736   |

| 1,3833   31,207   |1,3888  34,202   | 1,3943   37,128   | 1,3998   39,988   |  1,4053   42,786   |

| 1,3834   31,262   |1,3889  34,256   | 1,3944   37,180   | 1,3999   40,040   |  1,4054   42,836   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,4055   42,887   |1,4110  45,623   | 1,4165   48,302   | 1,4220   50,928   |  1,4275   53,501   |

| 1,4056   42,937   |1,4111  45,672   | 1,4166   48,350   | 1,4221   50,951   |  1,4276   53,548   |

| 1,4057   42,987   |1,4112  45,721   | 1,4167   48,399   | 1,4222   51,022   |  1,4277   53,594   |

| 1,4058   43,037   |1,4113  45,770   | 1,4168   48,447   | 1,4223   51,069   |  1,4278   53,640   |

| 1,1059   43,088   |1,4114  45,820   | 1,4169   48,495   | 1,4224   51,116   |  1,4279   53,686   |

| 1,4060   43,138   |1,4115  45,869   | 1,4170   48,543   | 1,4225   51,164   |  1,4280   53,733   |

| 1,4061   43,188   |1,4116  45,918   | 1,4171   48,591   | 1,4226   51,211   |  1,4281   53,779   |

| 1,4062   43,238   |1,4117  46,967   | 1,4172   48,639   | 1,4227   51,258   |  1,4282   53,825   |

| 1,4063   43,288   |1,4118  46,016   | 1,4173   48,687   | 1,4228   51,305   |  1,4283   53,871   |

| 1,4064   43,338   |1,4119  46,065   | 1,4174   48,735   | 1,4229   51,352   |  1,4284   53,918   |

| 1,4065   43,388   |1,4120  46,114   | 1,4175   48,784   | 1,4230   51,399   |  1,4285   53,964   |

| 1,4066   43,439   |1,4121  46,163   | 1,4176   48,832   | 1,4231   51,446   |  1,4286   54,010   |

| 1,4067   43,489   |1,4122  46,212   | 1,4177   48,880   | 1,4232   51,493   |  1,4287   54,056   |

| 1,4068   43,539   |1,4123  46,261   | 1,4178   48,928   | 1,4233   51,540   |  1,4288   54,102   |

| 1,4069   43,589   |1,4124  46,310   | 1,4179   48,976   | 1,4234   51,587   |  1,4289   54,148   |

| 1,4070   43,639   |1,4125  46,359   | 1,4180   49,023   | 1,4235   51,634   |  1,4290   54,194   |

| 1,4071   43,689   |1,4126  46,408   | 1,4181   49,071   | 1,4236   51,681   |  1,4291   54,241   |

| 1,4072   43,739   |1,4127  46,457   | 1,4182   49,119   | 1,4237   51,728   |  1,4292   54,287   |

| 1,4073   43,789   |1,4128  46,506   | 1,4183   49,167   | 1,4238   51,775   |  1,4293   54,333   |

| 1,4074   43,838   |1,4229  46,555   | 1,4184   49,215   | 1,4239   51,822   |  1,4294   54,379   |

| 1,4075   43,888   |1,4130  46,604   | 1,4185   49,263   | 1,4240   51,869   |  1,4295   54,425   |

| 1,4076   43,938   |1,4131  46,652   | 1,4186   49,311   | 1,4241   51,916   |  1,4296   54,471   |

| 1,4077   43,988   |1,4132  46,701   | 1,4187   49,359   | 1,4242   51,963   |  1,4297   54,517   |

| 1,4078   44,038   |1,4133  46,750   | 1,4188   49,407   | 1,4243   52,010   |  1,4298   54,563   |

| 1,4079   44,088   |1,4134  46,799   | 1,4189   49,454   | 1,4244   52,057   |  1,4299   54,609   |

| 1,4080   44,138   |1,4135  46,848   | 1,4190   49,502   | 1,4245   52,104   |  1,4300   54,655   |

| 1,4081   44,187   |1,4136  46,896   | 1,4191   49,550   | 1,4246   52,150   |  1,4301   54,701   |

| 1,4082   44,237   |1,4137  46,945   | 1,4192   49,598   | 1,4247   52,197   |  1,4302   54,746   |

| 1,4083   44,287   |1,4138  46,994   | 1,4193   49,645   | 1,4248   52,244   |  1,4303   54,792   |

| 1,4084   44,337   |1,4139  47,043   | 1,4194   49,693   | 1,4249   52,291   |  1,4304   54,838   |

| 1,4085   44,386   |1,4140  47,091   | 1,4195   49,741   | 1,4250   52,338   |  1,4305   54,884   |

| 1,4086   44,436   |1,4141  47,140   | 1,4196   49,788   | 1,4251   52,384   |  1,4306   54,930   |

| 1,4087   44,486   |1,4142  47,188   | 1,4197   49,836   | 1,4252   52,431   |  1,4307   54,976   |

| 1,4088   44,535   |1,4143  47,237   | 1,4198   49,884   | 1,4253   52,478   |  1,4308   55,022   |

| 1,4089   44,585   |1,4144  47,286   | 1,4199   49,931   | 1,4254   52,524   |  1,4309   55,067   |

| 1,4090   44,635   |1,4145  47,334   | 1,4200   49,979   | 1,4255   52,571   |  1,4310   55,113   |

| 1,4091   44,684   |1,4146  47,383   | 1,4201   50,027   | 1,4256   52,618   |  1,4311   55,159   |

| 1,4092   44,734   |1,4147  47,431   | 1,4202   50,074   | 1,4257   52,664   |  1,4312   55,205   |

| 1,4093   44,783   |1,4148  47,480   | 1,4203   50,122   | 1,4258   52,711   |  1,4313   55,250   |

| 1,4094   44,833   |1,4149  47,528   | 1,4204   50,169   | 1,4259   52,758   |  1,4314   55,296   |

| 1,4095   44,882   |1,4150  47,577   | 1,4205   50,217   | 1,4260   52,804   |  1,4315   55,342   |

| 1,4096   44,932   |1,4151  47,625   | 1,4206   50,264   | 1,4261   52,851   |  1,4316   55,388   |

| 1,4097   44,981   |1,4152  47,674   | 1,4207   50,312   | 1,4262   52,897   |  1,4317   55,433   |

| 1,4098   45,031   |1,4153  47,722   | 1,4208   50,359   | 1,4263   52,944   |  1,4318   55,479   |

| 1,4099   45,080   |1,4154  47,771   | 1,4209   50,407   | 1,4264   52,990   |  1,4319   55,524   |

| 1,4100   45,130   |1,4155  47,819   | 1,4210   50,454   | 1,4265   53,037   |  1,4320   55,570   |

| 1,4101   45,179   |1,4156  47,868   | 1,4211   50,502   | 1,4266   53,083   |  1,4321   55,616   |

| 1,4102   45,228   |1,4157  47,916   | 1,4212   50,549   | 1,4267   53,130   |  1,4322   55,661   |

| 1,4103   45,278   |1,4158  47,964   | 1,4213   50,596   | 1,4268   53,176   |  1,4323   55,707   |

| 1,4104   45,327   |1,4159  48,013   | 1,4114   50,644   | 1,4269   53,223   |  1,4324   55,752   |

| 1,4105   45,376   |1,4160  48,061   | 1,4215   50,691   | 1,4270   53,269   |  1,4325   55,798   |

| 1,4106   45,426   |1,4161  48,109   | 1,4216   50,738   | 1,4271   53,316   |  1,4326   55,844   |

| 1,4107   45,475   |1,4162  48,158   | 1,4217   50,786   | 1,4272   53,362   |  1,4327   55,889   |

| 1,4108   45,524   |1,4163  48,206   | 1,4218   50,833   | 1,4273   53,408   |  1,4328   55,935   |

| 1,4109   45,574   |1,4164  48,254   | 1,4219   50,880   | 1,4274   53,455   |  1,4329   55,980   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,4330   56,026   |1,4385  58,503   | 1,4440   60,935   | 1,4495   63,324   |  1,4550   65,672   |

| 1,4331   56,071   |1,4386  58,547   | 1,4441   60,979   | 1,4496   63,367   |  1,4551   65,714   |

| 1,4332   56,116   |1,4387  58,592   | 1,4442   61,023   | 1,4497   63,410   |  1,4552   65,756   |

| 1,4333   56,162   |1,4388  58,637   | 1,4443   61,066   | 1,4498   63,453   |  1,4553   65,798   |

| 1,4334   56,207   |1,4389  58,681   | 1,4444   61,110   | 1,4499   63,496   |  1,4554   65,841   |

| 1,4335   56,253   |1,4390  58,726   | 1,4445   61,154   | 1,4500   63,539   |  1,4555   65,883   |

| 1,4336   56,298   |1,4391  58,770   | 1,4446   61,198   | 1,4501   63,582   |  1,4556   65,925   |

| 1,4337   56,343   |1,4392  58,815   | 1,4447   61,241   | 1,4502   63,625   |  1,4557   65,967   |

| 1,4338   56,389   |1,4393  58,859   | 1,4448   61,285   | 1,4503   63,668   |  1,4558   66,010   |

| 1,4339   56,434   |1,4394  58,904   | 1,4449   61,329   | 1,4504   63,711   |  1,4559   66,052   |

| 1,4340   56,479   |1,4395  58,948   | 1,4450   61,372   | 1,4505   63,754   |  1,4560   66,094   |

| 1,4341   56,525   |1,4396  58,993   | 1,4451   61,416   | 1,4506   63,797   |  1,4561   66,136   |

| 1,4342   56,570   |1,4397  59,037   | 1,4452   61,460   | 1,4507   63,840   |  1,4562   66,178   |

| 1,4343   56,615   |1,4398  59,082   | 1,4453   61,503   | 1,4508   63,882   |  1,4563   66,221   |

| 1,4344   56,660   |1,4399  59,126   | 1,4454   61,547   | 1,4509   63,925   |  1,4564   66,263   |

| 1,4345   56,706   |1,4400  59,170   | 1,4455   61,591   | 1,4510   63,968   |  1,4565   66,305   |

| 1,4346   56,751   |1,4401  59,215   | 1,4456   61,634   | 1,4511   64,011   |  1,4566   66,347   |

| 1,4347   56,796   |1,4402  59,259   | 1,4457   61,678   | 1,4512   64,054   |  1,4567   66,389   |

| 1,4348   56,841   |1,4403  59,304   | 1,4458   61,721   | 1,4513   64,097   |  1,4568   66,431   |

| 1,4349   56,887   |1,4404  59,348   | 1,4459   61,765   | 1,4514   64,139   |  1,4569   66,473   |

| 1,4350   56,932   |1,4405  59,392   | 1,4460   61,809   | 1,4515   64,182   |  1,4570   66,515   |

| 1,4351   56,977   |1,4406  59,437   | 1,4461   61,852   | 1,4516   64,225   |  1,4571   66,557   |

| 1,4352   57,022   |1,4407  59,481   | 1,4462   61,896   | 1,4517   64,268   |  1,4572   66,599   |

| 1,4353   57,067   |1,4408  59,525   | 1,4463   61,939   | 1,4518   64,311   |  1,4573   66,641   |

| 1,4354   57,112   |1,4409  59,569   | 1,4464   61,983   | 1,4519   64,353   |  1,4574   66,683   |

| 1,4355   57,157   |1,4410  59,614   | 1,4465   62,026   | 1,4520   64,396   |  1,4575   66,725   |

| 1,4356   57,202   |1,4411  59,658   | 1,4466   62,070   | 1,4521   64,439   |  1,4576   66,767   |

| 1,4357   57,247   |1,4412  59,702   | 1,4467   62,113   | 1,4522   64,481   |  1,4577   66,809   |

| 1,4358   57,292   |1,4413  59,746   | 1,4468   62,156   | 1,4523   64,524   |  1,4578   66,851   |

| 1,4359   57,337   |1,4414  59,791   | 1,4469   62,200   | 1,4524   64,567   |  1,4579   66,893   |

| 1,4360   57,382   |1,4415  59,835   | 1,4470   62,243   | 1,4525   64,609   |  1,4580   66,935   |

| 1,4361   57,427   |1,4416  59,879   | 1,4471   62,287   | 1,4526   64,652   |  1,4581   66,977   |

| 1,4362   57,472   |1,4417  59,923   | 1,4472   62,330   | 1,45Z7   64,695   |  1,4582   67,019   |

| 1,4363   57,517   |1,4418  59,967   | 1,4473   62,373   | 1,4528   64,737   |  1,4583   67,061   |

| 1,4364   57,562   |1,4419  60,011   | 1,4474   62,417   | 1,4529   64,780   |  1,4584   67,103   |

| 1,4365   57,607   |1,4420  60,056   | 1,4475   62,460   | 1,4530   64,823   |  1,4585   67,145   |

| 1,4366   57,652   |1,4421  60,100   | 1,4476   62,503   | 1,4531   64,865   |  1,4586   67,186   |

| 1,4367   57,697   |1,4422  60,144   | 1,4477   62,547   | 1,4532   64,908   |  1,4587   67,228   |

| 1,4368   57,742   |1,4423  60,188   | 1,4478   62,590   | 1,4533   64,950   |  1,4588   67,270   |

| 1,4369   57,787   |1,4424  60,232   | 1,4479   62,633   | 1,4534   64,993   |  1,4589   67,312   |

| 1,4370   57,832   |1,4425  60,276   | 1,4480   62,677   | 1,4535   65,035   |  1,4590   67,354   |

| 1,4371   57,877   |1,4426  60,320   | 1,4481   62,720   | 1,4536   65,078   |  1,4591   67,396   |

| 1,4372   57,921   |1,4427  60,364   | 1,4482   62,763   | 1,4537   65,120   |  1,4592   67,437   |

| 1,4373   57,966   |1,4428  60,408   | 1,4483   62,806   | 1,4538   65,163   |  1,4593   67,479   |

| 1,4374   58,011   |1,4429  60,452   | 1,4484   62,849   | 1,4539   65,205   |  1,4594   67,521   |

| 1,4375   58,056   |1,4430  60,496   | 1,4485   62,893   | 1,4540   65,248   |  1,4595   67,563   |

| 1,4376   58,101   |1,4431  60,540   | 1,4486   62,936   | 1,4541   65,290   |  1,4596   67,604   |

| 1,4377   58,145   |1,4432  60,584   | 1,4487   62,979   | 1,4542   65,333   |  1,4597   67,640   |

| 1,4378   58,190   |1,4433  60,628   | 1,4488   63,022   | 1,4543   65,375   |  1,4598   67,688   |

| 1,4379   58,235   |1,4434  60,672   | 1,4489   63,065   | 1,4544   65,417   |  1,4599   67,729   |

| 1,4380   58,279   |1,4435  60,716   | 1,4490   63,108   | 1,4545   65,460   |  1,4600   67,771   |

| 1,4381   58,324   |1,4436  60,759   | 1,4491   63,152   | 1,4546   65,502   |  1,4601   67,813   |

| 1,4382   58,369   |1,4437  60,803   | 1,4492   63,195   | 1,4547   65,544   |  1,4602   67,854   |

| 1,4383   58,413   |1,4438  60,847   | 1,4493   63,238   | 1,4548   65,587   |  1,4603   67,896   |

| 1,4384   58,458   |1,4439  60,891   | 1,4494   63,281   | 1,4549   65,629   |  1,4604   67,938   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,4605   67,979   |1,4660  70,249   | 1,4715   72,482   | 1,4770   74,678   |  1,4825   76,841   |

| 1,4606   68,021   |1,4661  70,290   | 1,4716   72,522   | 1,4771   74,718   |  1,4826   76,880   |

| 1,4607   68,063   |1,4662  70,331   | 1,4717   72,562   | 1,4772   74,758   |  1,4827   76,919   |

| 1,4608   68,104   |1,4663  70,372   | 1,4718   72,602   | 1,4773   74,797   |  1,4828   76,958   |

| 1,4609   68,146   |1,4664  70,413   | 1,4719   72,643   | 1,4774   74,837   |  1,4829   76,997   |

| 1,4610   68,187   |1,4665  70,453   | 1,4720   72,683   | 1,4775   74,876   |  1,4830   77,036   |

| 1,4611   68,229   |1,4666  70,494   | 1,4721   72,723   | 1,4776   74,916   |  1,4831   77,075   |

| 1,4612   68,270   |1,4667  70,535   | 1,4722   72,763   | 1,4777   74,956   |  1,4832   77,113   |

| 1,4613   68,312   |1,4668  70,576   | 1,4723   72,031   | 1,4778   74,995   |  1,4833   77,152   |

| 1,4614   68,353   |1,4669  70,617   | 1,4724   72,843   | 1,4779   75,035   |  1,4834   77,191   |

| 1,4615   68,395   |1,4670  70,658   | 1,4725   72,884   | 1,4780   75,074   |  1,4835   77,230   |

| 1,4616   68,436   |1,4671  70,698   | 1,4726   72,924   | 1,4781   75,114   |  1,4836   77,269   |

| 1,4617   68,478   |1,4672  70,739   | 1,4727   72,964   | 1,4782   75,153   |  1,1837   77,308   |

| 1,4618   68,519   |1,4673  70,780   | 1,4728   73,004   | 1,4783   75,193   |  1,4838   77,347   |

| 1,4619   68,561   |1,4674  70,821   | 1,4729   73,044   | 1,4784   75,232   |  1,4839   77,386   |

| 1,4620   68,602   |1,4675  70,861   | 1,4730   73,084   | 1,4785   75,272   |  1,4840   77,425   |

| 1,4621   68,643   |1,4676  70,902   | 1,4731   73,124   | 1,4786   75,311   |  1,4841   77,463   |

| 1,4622   68,685   |1,4677  70,943   | 1,4732   73,164   | 1,4787   75,350   |  1,4842   77,502   |

| 1,4623   68,726   |1,4678  70,984   | 1,4733   73,204   | 1,4788   75,390   |  1,4843   77,541   |

| 1,4624   68,768   |1,4679  71,024   | 1,4734   73,244   | 1,4789   75,429   |  1,3844   77,580   |

| 1,4625   68,809   |1,4680  71,065   | 1,4735   73,285   | 1,4790   75,469   |  1,4845   77,619   |

| 1,4626   68,850   |1,4681  71,106   | 1,4736   73,325   | 1,4791   75,508   |  1,4846   77,657   |

| 1,4627   68,892   |1,4682  71,146   | 1,4737   73,365   | 1,4792   75,547   |  1,4847   77,696   |

| 1,4628   68,933   |1,4683  71,187   | 1,4738   73,405   | 1,4793   75,587   |  1,4848   77,735   |

| 1,4629   68,974   |1,4684  71,228   | 1,4739   73,445   | 1,4794   75,626   |  1,4849   77,774   |

| 1,4630   69,016   |1,4685  71,268   | 1,4740   73,485   | 1,4795   75,666   |  1,4850   77,812   |

| 1,4631   69,057   |1,4686  71,309   | 1,4741   73,524   | 1,4796   75,705   |  1,4851   77,851   |

| 1,4631   69,098   |1,4687  71,349   | 1,4742   73,564   | 1,4797   75,744   |  1,4852   77,890   |

| 1,4633   69,139   |1,4688  71,390   | 1,4743   73,604   | 1,4798   75,784   |  1,4853   77,928   |

| 1,4634   69,181   |1,4689  71,431   | 1,4744   73,644   | 1,4799   75,823   |  1,4854   77,967   |

| 1,4635   69,222   |1,4690  71,471   | 1,4745   73,684   | 1,4800   75,862   |  1,4855   78,006   |

| 1,4636   69,263   |1,4691  71,512   | 1,4746   73,724   | 1,4801   75,901   |  1,4856   78,045   |

| 1,4637   69,304   |1,4692  71,552   | 1,4747   73,764   | 1,4802   75,941   |  1,4857   78,083   |

| 1,4638   69,346   |1,4693  71,593   | 1,1748   73,804   | 1,4803   75,980   |  1,4858   78,122   |

| 1,4639   69,387   |1,4694  71,633   | 1,4749   73,844   | 1,4804   76,019   |  1,4859   78,160   |

| 1,4640   69,428   |1,4695  71,674   | 1,4750   73,884   | 1,4805   76,058   |  1,4860   78,199   |

| 1,4641   69,469   |1,4696  71,714   | 1,4751   73,924   | 1,4806   76,098   |  1,4861   78,238   |

| 1,4642   69,510   |1,4697  71,755   | 1,4752   73,963   | 1,4807   76,137   |  1,4862   78,276   |

| 1,4643   69,551   |1,4698  71,795   | 1,4753   74,003   | 1,4808   76,176   |  1,4863   78,315   |

| 1,4644   69,593   |1,4699  71,836   | 1,4754   74,043   | 1,4809   76,215   |  1,4864   78,353   |

| 1,4645   69,634   |1,4700  71,876   | 1,4755   74,083   | 1,4810   76,254   |  1,4865   78,392   |

| 1,4646   69,675   |1,4701  71,917   | 1,4756   74,123   | 1,4811   76,294   |  1,4866   78,431   |

| 1,4647   69,716   |1,4702  71,957   | 1,4757   74,162   | 1,4812   76,333   |  1,4867   78,469   |

| 1,4648   69,757   |1,4703  71,998   | 1,4758   74,202   | 1,4813   76,372   |  1,4868   78,508   |

| 1,4649   69,798   |1,4704  72,038   | 1,4759   74,242   | 1,4814   76,411   |  1,4869   78,546   |

| 1,4650   69,839   |1,4705  72,078   | 1,4760   74,282   | 1,4815   76,450   |  1,4870   78,585   |

| 1,4651   69,880   |1,4706  72,119   | 1,4761   74,321   | 1,4816   76,489   |  1,4871   78,623   |

| 1,4652   69,921   |1,4707  72,159   | 1,4762   74,361   | 1,4817   76,528   |  1,4872   78,662   |

| 1,4653   69,962   |1,4708  72,199   | 1,4763   74,401   | 1,4818   76,567   |  1,4873   78,700   |

| 1,4654   70,003   |1,4709  72,240   | 1,4764   74,441   | 1,4819   76,607   |  1,4874   78,739   |

| 1,4655   70,044   |1,4710  72,280   | 1,4765   74,480   | 1,4820   76,646   |  1,4875   78,777   |

| 1,4656   70,085   |1,4711  72,320   | 1,4766   74,520   | 1,4821   76,685   |  1,4876   78,816   |

| 1,4657   70,126   |1,4712  72,361   | 1,4767   74,560   | 1,4822   76,724   |  1,4877   78,854   |

| 1,4658   70,167   |1,4713  72,401   | 1,4768   74,599   | 1,4823   76,763   |  1,4878   78,892   |

| 1,4659   70,208   |1,4714  72,441   | 1,4769   74,639   | 1,4824   76,802   |  1,4879   78,931   |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| n (20    Sacharosa|n (20   Sacharosa| n (20    Sacharosa| n (20    Sacharosa|  n (20    Sacharosa|

| st. C)   (%)      |st. C)  (%)      | st. C)   (%)      | st. C)   (%)      |  st. C)   (%)      |

+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+ --------------------+

| 1,4880   78,969   |1,4920  80,497   | 1,4960   82,007   | 1,5000   83,500   |  1,5040   84,976   |

| 1,4881   79,008   |1,4921  80,534   | 1,4961   82,044   | 1,5001   83,537   |  1,5041   85,013   |

| 1,4882   79,046   |1,4922  80,572   | 1,4962   82,082   | 1,5002   83,574   |  1,5042   85,049   |

| 1,4883   79,084   |1,4923  80,610   | 1,4963   82,119   | 1,5003   83,611   |  1,5043   85,086   |

| 1,4884   79,123   |1,4924  80,648   | 1,4964   82,157   | 1,5004   83,648   |  1,5044   85,123   |

| 1,4885   79,161   |1,4925  80,686   | 1,4965   82,194   | 1,5005   83,685   |  1,5045   85,159   |

| 1,4886   79,199   |1,4926  80,724   | 1,4966   82,232   | 1,5006   83,722   |  1,5046   85,196   |

| 1,4887   79,238   |1,4927  80,762   | 1,4967   82,269   | 1,5007   83,759   |  1,5047   85,233   |

| 1,4888   79,276   |1,4928  80,800   | 1,4968   82,307   | 1,5008   83,796   |  1,5048   85,269   |

| 1,4889   79,314   |1,4929  80,838   | 1,4969   82,344   | 1,5009   83,833   |  1,5049   85,306   |

| 1,4890   79,353   |1,4930  80,876   | 1,4970   82,381   | 1,5010   83,870   |  1,5050   85,343   |

| 1,4891   79,391   |1,4931  80,913   | 1,4971   82,419   | 1,5011   83,907   |  1,5051   85,379   |

| 1,4892   79,429   |1,4932  80,951   | 1,4972   82,456   | 1,5012   83,944   |  1,5052   85,416   |

| 1,4893   79,468   |1,4933  80,989   | 1,4973   82,494   | 1,5013   83,981   |  1,5053   85,452   |

| 1,4894   79,506   |1,4934  81,027   | 1,4974   82,531   | 1,5014   84,018   |  1,5054   85,489   |

| 1,4895   79,544   |1,4935  81,065   | 1,4975   82,569   | 1,5015   84,055   |  1,5055   85,525   |

| 1,4596   79,582   |1,4936  81,103   | 1,4976   82,606   | 1,5016   84,092   |  1,5056   85,562   |

| 1,4597   79,620   |1,4937  81,140   | 1,4977   82,643   | 1,5017   84,129   |  1,5057   85,598   |

| 1,4898   79,659   |1,4938  81,178   | 1,4978   32,681   | 1,5018   84,166   |  1,5058   85,635   |

| 1,4899   79,697   |1,4939  81,216   | 1,4979   82,718   | 1,5019   84,203   |  1,5059   85,672   |