____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.11.2015 do částky 120/2015 Sb. a 32/2015 Sb.m.s. - RA787

215/2008 Sb. - o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů - poslední stav textu

 

215/2008 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 11. června 2008

 

o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

 

Změna: 159/2009 Sb.

Změna: 159/2009 Sb. (část)

Změna: 76/2010 Sb.

Změna: 382/2011 Sb.

Změna: 442/2013 Sb.

Změna: 104/2014 Sb.

Změna: 207/2014 Sb.

 

                Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy a základní pojmy

 

                (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

                (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

 

b) indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

 

c) hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

 

d) zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona.

 

                (3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

 

a) evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

 

b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,

 

c) severoamerickými zeměmi Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA),

 

d) americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,

 

e) kontinentálními americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

 

f) kontinentálními státy USA Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

 

§ 2

 

Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu

 

                (1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních předpisů3),4) se provádí

 

a) u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Humulus L., Malus Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Rubus L., Vitis L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

 

b) u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní způsob reprodukce.

 

                (2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) zveřejňuje ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Věstník“) vzor žádosti o provedení průzkumu podle § 6 odst. 1 zákona, způsob, termín a adresu místa podání žádosti. Žádost kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

 

a) identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,

 

b) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má být uznán.

 

§ 3

 

Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

 

[K § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona]

 

                (1) Je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

 

a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A k této vyhlášce,

 

b) rostliny nebo rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části A k této vyhlášce,

                pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části A k této vyhlášce.

 

                (2) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B k této vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.

 

                (3) Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B k této vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.

 

                (4) Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce se dělí na

 

a) organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Evropské unie, jsou významné pro celou Evropskou unii a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce,

 

b) organismy, jejichž výskyt je znám v Evropské unii, ale nejsou endemické nebo usídlené v celé Evropské unii, jsou významné pro celou Evropské unii a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v příloze č. 2 části A oddílu II k této vyhlášce,

 

c) ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B k této vyhlášce.

 

                (5) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

 

§ 4

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat

 

(K § 7 odst. 5 až 7 zákona)

 

                (1) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A k této vyhlášce, pokud pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.

 

                (2) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.

 

                (3) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

 

                (4) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

 

(5) Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné, vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše:

 

 

 

1. ovoce a zelenina kromě hlíz

bramboru (Solanum tuberosum L.)               2 kg

 

 

2. řezané květiny a části rostlin tvořící

jednu kytici                                  1 kytice

 

 

3. osivo kromě semen bramboru                 5 sáčků v originálním

(Solanum tuberosum L.)                        balení pro drobný prodej.

 

§ 5

 

Povolování nakládání s karanténním materiálem

 

(K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)

 

                (1) Povolit dovoz, přemístění a přechovávání škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1 zákona (dále také jen „karanténní materiál“) a manipulaci s nimi může Ústav jedině za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst. 1 až 3.

 

                (2) Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při jejich dovozu, přemísťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při dovozu, přemísťování, přechovávání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje Ústav na základě

 

a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

 

b) zhodnocení odborných a technických předpokladů dovozce nebo příjemce zásilky nebo dodávky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží, přemísťuje nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

 

c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

 

d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

 

                (3) Žádost o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

 

b) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

 

c) typ karanténního materiálu,

 

d) množství karanténního materiálu,

 

e) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady, včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce anebo odesílatele,

 

f) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu anebo přemístění,

 

g) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

 

h) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

 

i) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7, v případech, kdy je to vhodné,

 

j) navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení činností s tímto materiálem,

 

k) navrhované vstupní místo.

 

                (4) Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

 

b) vědecký název škodlivého organismu,

 

c) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván, popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12,

 

d) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

 

e) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to účelné,

 

f) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

                (5) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být Ústavem stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

 

                (6) Ústav před vydáním svého rozhodnutí

 

a) ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen, přemístěn nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro pokusné, vědecké, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,

 

b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce,

 

c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,

 

d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osoby pověřené prováděním činností s karanténním materiálem.

 

                (7) V rozhodnutí o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s ním stanoví Ústav, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 5 k této vyhlášce a s postupy podle odstavce 11, konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen „karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést kontrolu podle odstavce 13. Ústav může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu. Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho nabytí právní moci.

 

                (8) Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu, které vystavuje Ústav podle § 8 odst. 2 zákona, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Při dovozu nebo přemísťování se karanténní materiál dopravuje do místa přechovávání bez časové prodlevy.

 

                (9) Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem nebo jiným předmětem, které musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, musí být v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „This material is imported under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je dovážen podle směrnice 2008/61/ES) a případně zde musí být rovněž uvedeny příslušné škodlivé organismy.

 

                (10) Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12 odst. 1 a 2, uvede se v něm: „This material is moved under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je přemísťován podle směrnice 2008/61/ES).

 

                (11) Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu, určeného pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými organismy jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

                (12) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce 7, a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle odstavce 11, provedenými odborně vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo pověřenými osobami podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona, při nichž je karanténní materiál shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území Evropské unie je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 7 k této vyhlášce anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7 odst. 3 zákona.

 

                (13) Ústav kontroluje ve vhodných termínech, vždy však před uvolněním karanténního materiálu z karanténního režimu, plnění podmínek stanovených podle odstavce 7, zejména zda

 

a) postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo osobami pověřenými podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona,

 

b) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12, a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným Ústavem,

 

c) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným Ústavem,

 

d) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným Ústavem.

 

§ 6

 

Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost

 

(K § 9 zákona)

 

                Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9 zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce.

 

§ 7

 

Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů

 

(K § 10 odst. 1 zákona)

 

                Invazní škodlivé organismy a jejich výskyt podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

 

§ 8

 

Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů

 

(K § 10 odst. 4 zákona)

 

                (1) Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1, 3 a 8 k této vyhlášce a evidence o prvním výskytu škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, obsahuje tyto údaje:

 

a) rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10 odst. 1 zákona,

 

b) vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,

 

c) identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl výskyt škodlivého organismu zjištěn,

 

d) identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c), nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu - jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno, popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,

 

e) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

 

f) datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,

 

g) identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,

 

h) údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,

 

i) způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu škodlivých organismů, uvedených v odstavci 1, poskytnutých Ústavu fyzickými a právnickými osobami.

 

                (2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2 zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, poskytnutých Ústavu fyzickými a právnickými osobami.

 

§ 9

 

Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi

 

(K § 10 odst. 5 zákona)

 

                Ústav oznamuje Evropské komisi (dále jen „Komise“) a ostatním členským státům Evropské unie jakýkoliv výskyt

 

a) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce na území České republiky,

 

b) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B k této vyhlášce na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám.

 

§ 10

 

Registrace právnických a fyzických osob

 

(K § 12 odst. 2 a 8 zákona)

 

                (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen „rizikové rostliny“) podle

 

a) § 12 odst. 1 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A oddílech I a II k této vyhlášce,

 

b) § 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této vyhlášce,

 

c) § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

                (2) Žádost o registraci kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

 

a) rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípadě

 

b) informaci, zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4 zákona; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského pasu podle § 17 odst. 2 zákona.

 

§ 11

 

Povinnosti registrovaných osob

 

[K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

 

                (1) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce. Evidence obsahuje:

 

a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu6),

 

b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

 

c) záznamy o místech podle jiného právního předpisu7), kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

 

d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona,

 

e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných Ústavem a záznamy o rostlinolékařských pasech vystavených Ústavem nebo registrovanou osobou s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně data jejich vystavení.

 

                (2) Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

 

                (3) Registrovaná osoba provede nezbytné úkony nařízené Ústavem v souladu s § 13 odst. 2 zákona ke splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II a části B k této vyhlášce.

 

§ 12

 

Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

 

(K § 14 odst. 1 a 2 zákona)

 

                (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce.

 

                (2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce.

 

                (3) Na území členských států Evropské unie se přemísťují v souladu s § 14 odst. 2 zákona bez rostlinolékařských pasů dodávky osiva opatřené doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.

 

§ 13

 

Soustavná rostlinolékařská kontrola

 

(K § 15 odst. 1 zákona)

 

                (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce, popřípadě napadení škodlivými organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.

 

                (2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B k této vyhlášce a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 4 části B k této vyhlášce.

 

                (3) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může Ústav provést, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

§ 14

 

Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

 

(K § 17 odst. 1 a 2 zákona)

 

                (1) Ústav vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její žádosti podané Ústavu příslušnému

 

a) k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo

 

b) k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být pasy vystaveny, nalézají,

                a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

 

                (2) Oprávnění podle § 17 odst. 2, popřípadě náhradních pasů podle § 17 odst. 4 zákona může udělit na dobu neurčitou Ústav písemně na základě žádosti, pokud o oprávnění požádá žadatel o registraci v žádosti o registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná osoba. Pro registrovanou osobu jsou náležitosti žádosti uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

 

§ 15

 

Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů

 

(K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)

 

                (1) Rostlinolékařský pas tvoří buď návěska, pokud obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), nebo návěska a doprovodný dokument, pokud návěska obsahuje pouze údaje stanovené v odstavci 2 písm. a) až e) a doprovodný dokument obsahuje údaje stanovené v odstavci 2 písm. a) až j).

 

                (2) Rostlinolékařský pas obsahuje tyto údaje:

 

a) označení „EU Rostlinolékařský pas“,

 

b) označení kódu členské země,

 

c) označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice označení „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nebo „ÚKZÚZ“,

 

d) registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice Ústavem,

 

e) identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení),

 

f) vědecký botanický název rostliny,

 

g) množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

 

h) rozlišovací značku „ZP“ (Zona Protecta = chráněná zóna) s uvedením označení příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny); označení chráněných zón jsou stanovena v příloze č. 12 k této vyhlášce,

 

i) rozlišovací značku „RP“ (Replacement Passport = náhradní pas), a pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),

 

j) označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).

 

                (3) Návěska podle odstavce 1 musí být nepoužitá, vyhotovena z vhodného materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení a poškození, a musí být připojena k dodávce příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument podle odstavce 1 se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v obchodním styku.Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje požadované za účelem označování podle jiných právních předpisů o uvádění do oběhu osiva a sadby a reprodukčního materiálu lesních dřevin3),4), které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2.

 

                (4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se uvede v latinském jazyce. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

 

                (5) Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k přemísťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

 

                (6) Pro osivo slunečnice (Helianthus annuus L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

 

                (7) Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

 

                (8) Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

 

§ 16

 

Nahrazování rostlinolékařských pasů

 

(K § 19 odst. 1 a 2 zákona)

 

                (1) Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

 

                (2) Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona žádá o nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném časovém předstihu Ústav.

 

§ 17

 

Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s vystavováním rostlinolékařských pasů

 

(K § 20 odst. 2 zákona)

 

                (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.

 

                (2) Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g).

 

                (3) Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují Ústavu písemně nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této vyhlášce, pokud tyto rostliny pocházejí ze třetí země, a to do 7 dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí. Vzor ohlášení je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

 

§ 18

 

Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole

 

(K § 21 odst. 1 a 3 zákona)

 

                (1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při dovozu do České republiky ze třetích zemí podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této vyhlášce.

 

                (2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu podle § 21 odst. 1 zákona, pokud

 

a) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A k této vyhlášce anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A k této vyhlášce,

 

b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty uvedenými v příloze č. 3 části A k této vyhlášce a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,

 

c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a

 

d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A k této vyhlášce a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.

 

                (3) V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části B k této vyhlášce a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce, pocházející ze zemí v této příloze uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B k této vyhlášce.

 

§ 19

 

Dovozní rostlinolékařská kontrola

 

[K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona]

 

                (1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních jazyků Evropské unie do kolonek „Kontrola dokladů“, „Kontrola totožnosti“ a „Rostlinolékařská kontrola“ v rostlinolékařském dokladu o přesunu uvedeném v příloze č. 14 k této vyhlášce. Konečný výsledek dovozní rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce „Rozhodnutí“ v tomtéž dokladu.

 

                (2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

 

                (3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.

 

§ 20

 

Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport

 

(K § 23 zákona)

 

                (1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

 

a) je platné 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,

 

b) musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce a být vyplněné v některém z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení.

 

                (2) Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport vydané podle částí C a D přílohy č. 15 k této vyhlášce lze použít do 31. prosince 2009.

 

                (3) Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, neplatné. Kopie nebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení „kopie“ nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu odpovědného úředníka u tohoto označení.

 

                (4) Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země jejího původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

 

                (5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B k této vyhlášce, musí upřesňovat v kolonce „Dodatkové prohlášení“, které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.

 

§ 21

 

Oznámení dovozců

 

[K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

 

                (1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této vyhlášce, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu Ústavu jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno, popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování. Adresu místa podání oznámení zveřejní Ústav ve Věstníku.

 

                (2) Vzor oznámení podle § 24 odst. 2 písm. a) a náležitosti podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

 

                (3) Náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Dovozce zásilky potvrzuje rostlinolékařský doklad o přesunu zásilky pod dohledem úřadu vstupního místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.

 

§ 22

 

Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek

 

[K § 25 odst. 9 písm. b) zákona]

 

                (1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25 odst. 4 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

 

                (2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona musí probíhat odděleně od zboží Evropské unie i zásilek, které jsou napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.

 

§ 23

 

Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

 

[K § 25 odst. 9 písm. d) zákona]

 

                (1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 17 k této vyhlášce.

 

                (2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 6 zákona jsou uvedeny v příloze č. 18 k této vyhlášce.

 

§ 24

 

Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie

 

(K § 25a odst. 1 zákona)

 

                Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 19 k této vyhlášce.

 

§ 25

 

Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

 

(K § 26 odst. 6 zákona)

 

                (1) Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce. Ústav použije přednostně pro odeslání oznámení o zadržení zásilky nebo partie informační sítě, vytvořené Komisí pro tento účel.

 

                (2) Oznámení podle odstavce 1 odesílá Ústav všem adresátům do dvou pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie, v případě rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona přednostně rychleji.

 

§ 26

 

Zvláštní ustanovení

 

[K § 27 odst. 1 písm. c) zákona]

 

                Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona, na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3 zákona, jsou uvedena v § 4 odst. 5.

 

§ 27

 

Vývoz

 

(K § 28 odst. 1, 2 a 4 zákona)

 

                (1) Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v příloze č. 21 části A k této vyhlášce, které je v zelené barvě, nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 21 části B k této vyhlášce, které je v hnědé barvě, podává vývozce u Ústavu.

 

                (2) Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů zahrnuje pro zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, určených k vývozu

 

a) kontrolu předložených dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle § 28 odst. 7 písm. b) zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení součástí dovozních požadavků,

 

b) ověření platnosti dovozního povolení dovážejícího, popřípadě provážejícího státu, je-li vystavení tohoto povolení součástí dovozních požadavků tohoto státu,

 

c) kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a bylo-li takové osvědčení vystaveno,

 

d) ověření totožnosti zásilky porovnáním údajů v dokladech identifikujících zásilku a osvědčujících její původ se skutečným stavem,

 

e) ověření splnění případných dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, jejichž splnění nelze průkazně ověřit v místě provádění šetření,

 

f) odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní vzorkování a laboratorní testování k ověření nepřítomnosti škodlivých organismů, je jichž zavlékání do dovážejícího, popřípadě provážejícího státu je zakázáno dovozními požadavky tohoto státu, a nebo k ověření splnění dalších případných rostlinolékařských požadavků, pokud jsou takové požadavky součástí dovozních požadavků příslušného státu.

 

                (3) Minimálními požadavky na technické vybavení k provedení šetření podle § 28 odst. 2 zákona se rozumí vybavení místa

 

a) zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,

 

b) umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při snížené viditelnosti,

 

c) věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů tak, aby bylo možno provést reprezentativní prohlídku všech partií celé zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku, a je-li to u dané komodity potřebné,

 

d) kancelářskými prostory umožňujícími podrobnou prohlídku odebraných vzorků a vystavení rostlinolékařského osvědčení zejména tak, aby zde při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v zimním období na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li být v tomto období šetření prováděno, se zásuvkovým připojením k elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a odvodem odpadní vody do kanalizace.

 

                (4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, a škodlivé organismy způsobující na nich skryté napadení, jsou uvedeny v příloze č. 21a k této vyhlášce.

 

                (5) V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která má stanoveny úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána9).

 

§ 28

 

Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu

 

(K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona)

 

                (1) Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 2 až 5. V případě jiných škodlivých organismů stanoví Ústav pro provádění průzkumu po vyhodnocení potřebných odborných údajů vhodné instrukce, které zveřejní ve Věstníku.

 

                (2) Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, Ústav shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu, pozorovací body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy s vyznačením rozmístění těchto pozorovacích bodů.

 

                (3) Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se provádí podle těchto kritérií:

 

a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,

 

b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,

 

c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech, v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

 

                (4) Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.

 

                (5) Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:

 

a) reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných produktů,

 

b) jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem, a zahrnuje:

1. vizuální prohlídky k zjištění příznaků výskytu příslušných škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto příznaky budou nejzřetelnější,

2. ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

3. v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se řídí biologií škodlivého organismu.

 

                (6) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1 zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II k této vyhlášce. Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

 

§ 29

 

Sdělování opatření

 

[K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

 

                Opatření provedené Ústavem u rostlin stanovených v příloze č. 7 k této vyhlášce se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.

 

§ 30

 

Škodlivé organismy

 

(K § 74 odst. 7 zákona)

 

                Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona, jsou

 

a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce,

 

b) škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona a

 

c) škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona.

 

§ 31

 

Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření

 

(K § 76 odst. 6 a 7 zákona)

 

                (1) Škodlivé organismy, v případě jejichž výskytu může Ústav upustit od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 6 písm. a) zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

 

                (2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona Ústav

 

a) ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,

 

b) zjistí původ jeho výskytu,

 

c) provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,

 

d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,

 

e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

 

f) posoudí případný kalamitní charakter přemnožení škodlivého organismu.

 

§ 32

 

Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provedení uložených mimořádných rostlinolékařských opatření

 

(K § 76 odst. 11 zákona)

 

                (1) Žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

 

a) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

 

b) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

 

c) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

 

d) popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

 

e) finanční vyjádření účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

 

                (2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládají:

 

a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),

 

b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

 

c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

 

d) doklady prokazující rozsah plnění nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření,

 

e) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslené účelně vynaložené náklady a způsobené ztráty v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

 

§ 33

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se:

 

1. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

2. Vyhláška č. 662/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

3. Vyhláška č. 247/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

4. Vyhláška č. 244/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

5. Vyhláška č. 493/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

 

§ 34

 

Přechodné ustanovení

 

                Formuláře rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport vydané podle dosavadního právního předpisu podle § 28 zákona lze používat do spotřebování zásob, nejpozději však do 31. května 2009.

 

§ 35

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4 upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Ministr:

 

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Příloha 1

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno

 

ČÁST A

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno

 

Oddíl I

 

Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Evropské unie a jsou závažné pro celou Evropskou unii

 

 

 

a)    Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

1.     Acleris spp. (neevropské druhy)

1.1.   Agrilus anxius Gory

1.2.   Agrilus planipennis Fairmaire

1.3.   Anthonomus eugenii Cano

2.     Amauromyza maculosa (Malloch)

3.     Anomala orientalis Waterhouse

4.     Anoplophora chinensis (Forster)

4.1.   Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5.     Anoplophora malasiaca (Thomson) [= syn. pro Anoplophora chinensis (Forster)]

6.     Arrhenodes minutus Drury

7.     Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropské populace), přenašeč virů jako např.:

       a)    Bean golden mosaic virus

       b)    Cowpea mild mottle virus

       c)    Lettuce infectious yellows virus

       d)    Pepper mild tigré virus

       e)    Squash leaf curl virus

       f)    Euphorbia mosaic virus

       g)    Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)

8.     Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo, že jsou přenašeči Piercovy choroby

       (působené bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), jako např.:

       a)    Carneocephala fulgida Nottingham

       b)    Draeculacephala minerva Ball

       c)    Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.     Choristoneura spp. (neevropské druhy)

10.    Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.0.  Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1.  Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2.  Diabrotica undecimpunctata hawardi Barber

10.3.  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4.  Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5.  Diaphorina citri Kuwayama

11.    Heliothis zea (Boddie) [= syn. pro Helicoverpa zea (Boddie)]

11.1.  Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.    Liriomyza sativae Blanchard

13.    Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

14.    Monochamus spp. (neevropské druhy)

15.    Myndus crudus Van Duzee

16.    Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

16.1.  Naupactus leucoloma Boheman

17.    Premnotrypes spp. (neevropské druhy)

18.    Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.    Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1.  Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)

20.    Scaphoideus luteolus Van Duzee

21.    Spodoptera eridania (Cramer)

22.    Spodoptera frugiperda (Smith)

23.    Spodoptera litura (Fabricius)

24.    Thrips palmi Karny

25.    Tephritidae (neevropské druhy), jako např.:

       a)    Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

       b)    Anastrepha ludens (Loew)

       c)    Anastrepha obliqua (Macquart)

       d)    Anastrepha suspensa (Loew)

       e)    Dacus ciliatus Loew

       f)    Dacus cucurbitae Coquillett [= syn. pro Bactrocera cucurbitae (Coquillett)]

       g)    Dacus dorsalis Hendel [= syn. pro Bactrocera dorsalis (Hendel)]

       h)    Dacus tryoni (Froggatt) [= syn. pro Bactrocera tryoni (Froggatt)]

       i)    Dacus tsuneonis Miyake [= syn. pro Bactrocera tsuneonis (Miyake)]

       j)    Dacus zonatus (Saunders) [= syn. pro Bactrocera zonata (Saunders)]

       k)    Epochra canadensis (Loew) [= syn. pro Euphranta canadensis (Loew)]

       l)    Pardalaspis cyanescens Bezzi [= syn. pro Neoceratitis cyanescens (Bezzi)]

       m)    Pardalaspis quinaria Bezzi [= syn. pro Ceratitis quinaria (Bezzi)]

       n)    Pterandrus rosa (Karsch) [= syn. pro Ceratitis rosa Karsch]

       o)    Rhacochlaena japonica Ito [= syn. pro Euphranta japonica (Ito)]

       p)    Rhagoletis cingulata (Loew)

       q)    Rhagoletis completa Cresson

       r)    Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

       s)    Rhagoletis indifferens Curran

       t)    Rhagolelis mendax Curran

       u)    Rhagoletis pomonella (Walsh)

       v)    Rhagoletis ribicola Doane

       w)    Rhagoletis suavis (Loew)

26.    Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27.    Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

 

b)     Bakterie

0.1.   Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease / citrus greening

1.     Xylella fastidiosa Wells et al.

 

c)    Houby

1.     Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.     Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.     Cronartium spp. (neevropské druhy)

4.     Endocronartium spp. (neevropské druhy)

5.     Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto & Itô

6.     Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)

7.     Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

8.     Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.     zrušeno

10.    Mycosphaerella larici-leptolepis Itô et al. (= syn. pro Mycosphaerella laricis-leptolepidis Itô et al.)

11.    Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.    Phoma andina Turkensteen (= syn. pro Phoma andigena Turkensteen)

13.    Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

14.    Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone & Boerema

15.    Thecaphora solani Barrus

15.1.  Tilletia indica Mitra

16.    Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers & Jackson

 

d)    Viry a virům podobné organismy

1.     Elm phloem necrosis mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma ulmi')

2.     Viry a virům podobné organismy na bramboru, jako např.:

       a) Andean potato latent virus

       b) Andean potato mottle virus

       c) Arracacha virus B, oca strain

       d) Potato black ringspot virus

       e) Potato spindle tuber viroid

       f) Potato virus T

       g) neevropské izoláty Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus V,

       Potato virus X, Potato virus Y (včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll virus

3.     Tobacco ringspot virus

4.     Tomato ringspot virus

5.     Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,

       Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., jako např.:

       a)    Blueberry leaf mottle virus

       b)    Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

       c)    Peach mosaic virus (americké izoláty)

       d)    Peach phony rickettsia (= syn. pro Xylella fastidiosa Wells et al.)

       e)    Peach rosette mosaic virus

       f)    Peach rosette mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

       g)    Peach X - disease mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

       h)    Peach yellows mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

       i)    Plum line pattern virus (americké izoláty) (= syn. pro American plum line pattern virus)

       j)    Raspberry leaf curl virus (americké izoláty)

       k)    Strawberry latent C virus

       l)    Strawberry vein banding virus

       m)    Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)

       n)    neevropské viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,

       Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6.     Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), jako např.:

       a)    Bean golden mosaic virus

       b)    Cowpea mild mottle virus

       c)    Lettuce infectious yellows virus

       d)    Pepper mild tigré virus

       e)    Squash leaf curl virus

       f)    Euphorbia mosaic virus

       g)    Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)

 

e)    Parazitické rostliny

1.     Arceuthobium spp. (neevropské druhy)

 

Oddíl II

 

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

 

 

 

a)     Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

0.01.  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

0.1.   zrušeno

1.     Globodera pallida (Stone) Behrens

2.     Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3.     zrušeno

4.     zrušeno

5.     zrušeno

6.1.   Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

6.2.   Meloidogyne fallax Karssen

7.     Opogona sacchari (Bojer)

8.     Popillia japonica Newman

8.1.   Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9.     Spodoptera littoralis (Boisduval)

10.    Trioza erytreae Del Guercio

 

b)     Bakterie

1.     Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

2.     Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 

c)     Houby

1.     Melampsora medusae Thümen

2.     Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

 

d)     Viry a virům podobné organismy

1.     Apple proliferation mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma mali')

2.     Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma prunorum')

3.     Pear decline mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pyri')

 

ČÁST B

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno

 

 

 

a)    Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

| Druh                          | Chráněná zóna                                           |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1. Bemisia tabaci (Gennadius)  | Finsko, Irsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior,      | 

|   (evropské populace)         | Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste    |

|                               | (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da |

|                               | Rainha, Lourinha, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres      |

|                               | Vedras) a Trás-os-Montes], Spojené království Velké     |

|                               | Británie a Severního Irska, Švédsko                     |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1.1. Daktulosphaira vitifoliae |  Kypr                                                   |

|    (Fitch) [= syn. pro Viteus |                                                         |

|     vitifoliae (Fitch)]       |                                                         |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1.2. Dryocosmus kuriphilus     | Irsko, Portugalsko, Spojené království Velké            |

|     Yasumatsu                 | Británie a Severního Irska                              |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|2. Globodera pallida (Stone)   | Finsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko                  |

|   Behrens                     |                                                         |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|3. Leptinotarsa decemlineata   | Finsko (okresy Aland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, |

|   (Say)                       | Turku a Uusimaa), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko       |

|                               | (Azory a Madeira), Spojené království Velké Británie a  |

|                               | Severního Irska, Španělsko (Ibiza a Menorca), Švédsko   |

|                               | (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar a Skane)   |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|4. Liriomyza bryoniae          | Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního    |

|   (Kaltenbach)                | Irska (Severní Irsko)                                   |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|5. Thaumatopoea processionea   | Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního    |

|   Linnaeus                    | Irska(s výjimkou těchto území pod místní správou:       |

|                               | Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of |

|                               | Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom |

|                               | and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham,      |

|                               | Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington,      |

|                               | Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth,    |

|                               | Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames,        |

|                               | Runnymede  District, Slough, South Oxfordshire,         |

|                               | Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets,  |

|                               | Wandsworth a West Berkshire)                            |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

 

 

b)  Viry a virům podobné organismy

 

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

| Druh                          | Chráněná zóna                                           |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1. Beet necrotic yellow vein   | Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory),   |

|   virus                       | Spojené království Velké Británie a Severního Irska     |

|                               | (Severní Irsko)                                         |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|2. Tomato spotted wilt virus   | Finsko, Švédsko                                         |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

 

 

 

Příloha 2

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

 

ČÁST A

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

 

Oddíl I

 

Škodlivé organismy, které se nevyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

 

 

 

a)    Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

 

1.     Aculops fuchsiae Keifer                Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě osiva

1.1.   zrušeno   

2.     Aleurocanthus spp.                     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

3.     Anthonomus bisignifer Schenkling       Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

4.     Anthonomus signatus Say                Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

5.     Aonidiella citrina (Craw)              Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

6.     Aphelenchoides besseyi Christie10)     Osivo Oryza L.

7.     Aschistonyx eppoi Inouye               Rostliny Juniperus L. kromě plodů a osiva, původem z neevropských zemí

8.     zrušeno   

9.     Carposina niponensis (Walsingham)      Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L.,  kromě osiva,

       (= syn. pro Carposina sasakii          původem z neevropských zemí

       Matsumura)

10.    zrušeno   

11.    Enarmonia packardi (Zelier)            Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

       (= syn. pro Grapholita packardi        původem z neevropských zemí

       Zeller) 

12.    Enarmonia prunivora Walsh [= syn.      Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. a Rosa L.,

       pro Grapholita prunivora (Walsh)]      určené k pěstování, kromě osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L.,

                                              původem z neevropských zemí

13.    Eotetranychus lewisi (McGregor)        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

14.    zrušeno   

15.    Grapholita inopinata Heinrich          Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

                                              původem z neevropských zemí

16.    Hishimonus phycitis (Distant)          Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

17.    Leucaspis japonica Cockerell           Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       [= syn. pro Lopholeucaspis             kromě plodů a osiva

       japonica (Cockerell)]

18.    Listronotus bonariensis (Kuschel)      Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie,

                                              Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye

19.    Margarodes spp. (neevropské druhy),    Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

       jako např.:

       a) Margarodes vitis (Phillippi)

       b) Margarodes vredendalensis de Klerk

       c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)

20.    Numonia pyrivorella (Matsumura)        Rostliny Pyrus L. kromě osiva, původem z neevropských zemí

       [= syn. pro Acrobasis pirivorella

       (Matsumura)]

21.    Oligonychus perditus Pritchard & Baker Rostliny Juniperus L. kromě plodů a osiva, původem z neevropských zemí

22.    Pissodes spp. (neevropské druhy)       Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

                                              (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales),

                                              původem z neevropských zemí

23.    Radopholus citrophilus Huettel et al.  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě

                                              plodů a osiva a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn.,

                                              Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

24.    zrušeno    

25.    Scirtothrips aurantii Faure            Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě osiva

26.    Scirtothrips dorsalis Hood             Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

27.    Scirtothrips citri (Moulton)           Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě osiva

28.    Scolytidae (neevropské druhy)          Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo

                                              jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem

                                              z neevropských zemí

28.1.  Scrobipalpopsis solanivora Povolny     Hlízy Solanum tuberosum L.

29.    Tachypterellus quadrigibbus Say        Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

       (= syn. pro Anthonomus quadrigibbus    původem z neevropských zemí

       Say)

30.    Toxoptera citricida (Kirkaldy)         Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

31.    zrušeno   

32.    Unaspis citri (Comstock)               Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

 

b)    Bakterie

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     zrušeno   

2.     Citrus variegated chlorosis (= syn.    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       pro Xylella fastidiosa Wells et al.)   kromě plodů a osiva

3.     Erwinia stewartii (Smith) Dye [= syn.  Osivo Zea mays L.

       pro Pantoea stewartii (Smith)

       Mergaert  et al.]

4.     Xanthomonas campestris (všechny        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       kmeny patogenní pro Citrus L.)         kromě osiva

5.     Xanthomonas campestris pv. oryzae      Osivo Oryza L.

       (Ishiyama) Dye [= syn. pro Xanthomonas

       oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings

       et al.] a Xanthomonas campestris pv.

       oryzicola (Fang et al.) Dye [= syn.

       pro Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

       (Fang et al.) Swings et al.]

 

c)    Houby

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Alternaria alternata (Fries) Keissler  Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování,

(neevropské patogenní kultury)                kromě osiva, původem z neevropských zemí

1.1.   Anisogramma anomala (Peck) E. Müller   Rostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Kanady a USA

2.     Apiosporina morbosa (Schweinitz)       Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

       von Arx

3.     Atropellis spp.                        Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, samostatná kůra a dřevo Pinus L.

4.     Ceratocystis virescens (Davidson)      Rostliny Acer saccharum Marsh. kromě plodů a osiva, původem z USA a Kanady,

       Moreau                                 dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady

5.     Cercoseptoria pini-densiflorae         Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, dřevo Pinus L.

       (Hori & Nambu) Deighton (= syn. pro

       Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans)

6.     Cercospora angolensis Carvalho         Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       & Mendes [= syn. pro Pseudocercospora  kromě osiva

       angolensis (T. de Carvalho & O.

       Mendes) Crous & U. Braun]  

7.     zrušeno   

8.     Diaporthe vaccinii Shear               Rostliny Vaccinium L. určené k pěstování, kromě osiva

9.     Elsinoë spp.                           Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a

                                              osiva, a rostliny Citrus L. a jejich kříženců, kromě osiva a plodů,

                                              s výjimkou plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck,

                                              původem z Jižní Ameriky

10.    Fusarium oxysporum f. sp. albedinis    Rostliny Phoenix L. kromě plodů a osiva

       (Killian & Maire) Gordon

11.    Guignardia citricarpa Kiely [= syn.    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       pro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) kromě osiva

       Van der Aa] (všechny kmeny patogenní

       pro Citrus L.)

12.    Guignardia piricola (Nose) Yamamoto    Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

       (= syn. pro Botryosphaeria             původem z neevropských zemí

       berengeriana f. sp. pyricola

       Koganezawa & Sakuma)

13.    Puccinia pittieriana Hennings          Rostliny Solanaceae kromě plodů a osiva

14.    Scirrhia acicola (Dearness) Siggers    Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva

       (= syn. pro Mycosphaerella

       dearnessii Barr)

14.1.  Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)   Rostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování, kromě osiva

       Sydow & Sydow

15.    Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto   Rostliny Pyrus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

 

d)    Viry a virům podobné organismy

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Beet curly top virus (neevropské       Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva

       izoláty)

2.     Black raspberry latent virus (= syn.   Rostliny Rubus L. určené k pěstování

       pro Tobacco streak virus)

3.     Blight a Blight-like (= syn. pro       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       Citrus blight disease)                 kromě plodů a osiva

4.     Cadang-Cadang viroid (= syn. pro       Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

       Coconut cadang-cadang viroid)  

5.     Cherry leafroll virus11)               Rostliny Rubus L. určené k pěstování

5.1.    Chrysanthemum stem necrosis virus     Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum lycopersicum L., určené

                                              k pěstování, kromě osiva

6.     Citrus mosaic virus (= syn. pro        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       Citrus yellow mosaic virus)            kromě plodů a osiva

7.     Citrus tristeza virus (neevropské      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       izoláty)                               kromě plodů a osiva

8.     Leprosis (= syn. pro Citrus leprosis   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       virus C)                               kromě plodů a osiva

9.     Little cherry pathogen (= syn. pro     Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus

       Little cherry virus) (neevropské       sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus

       izoláty)                               speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.

                                              a jejich kříženců a kultivarů, určené k pěstování, kromě osiva

10.    Naturally spreading psorosis (= syn.   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       pro Citrus psorosis virus)             kromě plodů a osiva

11.    Palm lethal yellowing mycoplasm        Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

       (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma

       palmae')  

12.    Prunus necrotic ringspot virus12)      Rostliny Rubus L. určené k pěstování

13.    Satsuma dwarf virus                    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

14.    Tatter leaf virus (= syn. pro Apple    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       stem grooving virus)                   kromě plodů a osiva

15.    Witches' broom (MLO) (= syn. pro       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       'Candidatus Phytoplasma aurantifolia') kromě plodů a osiva

 

Oddíl II

 

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

 

 

 

a)    Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Aphelenchoides besseyi Christie        Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

2.     Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)      Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

       [= syn. pro Viteus vitifoliae (Fitch)]

3.     Ditylenchus destructor Thorne          Cibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn,

                                              ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus

                                              colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus

                                              tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené

                                              k pěstování, a hlízy  bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování

4.     Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev    Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum

                                              L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L. určené k pěstování,

                                              hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus

                                              Weston'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne,

                                              Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,

                                              Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago

                                              sativa L.

5.     Circulifer haematoceps (Mulsant & Ray) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       [= syn. pro Neoaliturus haematoceps    kromě plodů a osiva

       (Mulsant & Rey)]

6.     Circulifer tenellus (Baker)            Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

6.1.   Eutetranychus orientalis (Klein)       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

6.1.   Eutetranychus orientalis (Klein)       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

6.2.   Helicoverpa armigera (Hübner)          Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium L'Hérit

                                              ex Ait. a Solanaceae, určené k pěstování, kromě osiva

6.3.   Parasaissetia nigra (Nietner)          Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

7.     Radopholus similis (Cobb) Thorne       Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae,

                                              s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpělým

8.     Liriomyza huidobrensis (Blanchard)     Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené

                                              k pěstování, kromě:

                                              -    cibulí,

                                              -    hlíz,

                                              -    rostlin čeledi Graminae,

                                              -    oddenků,

                                              -    osiva

9.     Liriomyza trifolii (Burgess)           Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené

                                              k pěstování, kromě:

                                              -    cibulí,

                                              -    hlíz,

                                              -    rostlin čeledi Graminae,

                                              -    oddenků,

                                              -    osiva

10.    Paysandisia archon (Burmeister)        Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší

                                              než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc.,

                                              Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,

                                              Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

 

b)    Bakterie

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Clavibacter michiganensis subsp.       Osivo Medicago sativa L.

       insidiosus (McCulloch) Davis et al. 

2.     Clavibacter michiganensis subsp.       Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování

       michiganensis (Smith) Davis et al.

3.     Erwinia amylovora (Burrill) Winslow    Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus

       et al.                                 L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia

                                              davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené

                                              k pěstování, kromě osiva

4.     Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola   Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

       (Hellmers) Dickey (= syn. pro Dickeya

       dianthicola Samson et al.)

5.     Pseudomonas caryophylli (Burkholder)   Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

       Starr & Burkholder [= syn. pro

       Burkholderia caryophylli (Burkholder)

       Yabuuchi et al.] 

6.     Pseudomonas syringae pv. persicae      Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina

       (Prunier et al.) Young et al.          (Ait.) Maxim, určené k pěstování, kromě osiva

7.     Xanthomonas campestris pv. phaseoli    Osivo Phaseolus L.

       (Smith) Dye [= syn. pro Xanthomonas

       axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin

       et al.]

8.     Xanthomonas campestris pv. pruni       Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

       (Smith) Dye [= syn. pro Xanthomonas

       arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

       et al.]

9.     Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Rostliny Solanum lycopersicum L. a Capsicum L., určené k pěstování

       (Doidge) Dye [= syn. pro Xanthomonas

       vesicatoria (Doidge) Dowson]

10.    Xanthomonas fragariae Kennedy King     Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

11.    Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)    Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

       Willems et al.

 

 

c)    Houby

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Ceratocystis platani (J. M. Walter)    Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva, a dřevo

       Engelbrecht & Harrington               Platanus L. včetně dřeva hraněného

2.     zrušeno   

3.     Cryphonectria parasitica (Murrill)     Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, kromě osiva

       Barr

4.     Didymella ligulicola (Baker et al.)    Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

       von Arx

5.     Phialophora cinerescens (Wollenweber)  Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

       van Beyma

6.     Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       & Gikashvili                           kromě osiva

7.     Phytophthora fragariae Hickman var.    Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

       fragariae (= syn. pro Phytophthora

       fragariae Hickman)

8.     Plasmopara halstedii (Farlow)          Osivo Helianthus annuus L.

       Berlese & De Toni

9.     Puccinia horiana Hennings              Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

10.    Scirrhia pini Funk & Parker

       (= syn. pro Mycosphaerella pini        Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva

       E. Rostrup)

11.    Verticillium albo-atrum Reinke         Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osiva

       & Berthold

12.    Verticillium dahliae Klebahn           Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osiva

 

d)    Viry a virům podobné organismy

 

Druh                                          Rostlina, rostlinný produkt

1.     Arabis mosaic virus                    Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

2.     Beet leaf curl virus                   Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva

3.     Chrysanthemum stunt viroid             Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

4.     Citrus tristeza virus (evropské        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

       izoláty)                               kromě plodů a osiva

5.     zrušeno   

6.     Grapevine flavescence dorée MLO        Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

       (= syn. pro Grapevine flavescence

       dorée phytoplasma)

7.     Plum pox virus                         Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

8.     Potato stolbur mycoplasm (= syn.       Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva

       pro 'Candidatus Phytoplasma solani')

9.     Raspberry ringspot virus               Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

10.    Spiroplasma citri Saglio et al.        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

                                              kromě plodů a osiva

11.    Strawberry crinkle virus               Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

12.    Strawberry latent ringspot virus       Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

13.    Strawberry mild yellow edge virus      Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

14     Tomato black ring virus                Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

15.    Tomato spotted wilt virus              Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L.,

                                              Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny variety novoguinejských hybridů

                                              Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum

                                              L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro

                                              průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené

                                              k pěstování, kromě osiva

16.    Tomato yellow leaf curl virus          Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, kromě osiva

 

ČÁST B

 

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

 

 

 

a)    Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

 

Druh                           Rostlina, rostlinný produkt           Chráněná zóna

1.    Anthonomus grandis       Osivo a plody (tobolky)               Řecko, Španělsko (Andalusie, Extremadura,

      Boheman                  Gossypium L. a nevyzrněná bavlna      Katalánsko, Murcia, Valencia)

                                             

2.    Cephalcia lariciphila    Rostliny Larix Mill. určené           Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

      (Wachtl)                 k pěstování, kromě osiva              Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)        

3.    Dendroctonus micans      Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a

      (Kugelann)               Picea A. Dietr., Pinus L. a           Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)               

                               Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,                

                               kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

                               (Coniferales) s kůrou, samostatná

                               kůra jehličnanů (Coniferales)

4.    Gilpinia hercyniae       Rostliny Picea A. Dietr. určené k     Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie

      (Hartig)                 pěstování, kromě osiva                a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

5.    Gonipterus scutellatus   Rostliny Eucalyptus L'Hérit           Portugalsko (Azory), Řecko

      Gyllenhal                kromě plodů a osiva  

6.    (a) Ips amitinus         Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie

      (Eichhoff)               Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší     a Severního Irska

                               než 3 m, kromě plodů a osiva,

                               dřevo jehličnanů (Coniferales)

                               s kůrou, samostatná kůra jehličnanů

                               (Coniferales)   

      (b) Ips cembrae (Heer)   Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního

                               Picea A. Dietr., Pinus L. a           Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

                               Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,

                               kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

                               (Coniferales) s kůrou, samostatná

                               kůra jehličnanů (Coniferales)

      (c) Ips duplicatus       Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a

      (Sahlberg)               Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší     Severního Irska

                               než 3 m, kromě plodů a osiva,

                               dřevo jehličnanů (Coniferales)

                               s kůrou, samostatná kůra

                               jehličnanů (Coniferales)   

      (d) Ips sexdentatus      Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního

      (Börner)                 Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší     Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

                               než 3 m, kromě plodů a osiva,

                               dřevo jehličnanů (Coniferales)

                               s kůrou, samostatná kůra

                               jehličnanů (Coniferales)

      (e) Ips typographus      Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

      (Linnaeus)               Picea A. Dietr., Pinus L. a

                               Pseudotsuga Carr., vyšší než

                               3 m, kromě plodů a osiva,

                               dřevo jehličnanů (Coniferales)

                               s kůrou, samostatná kůra

                               jehličnanů (Coniferales)   

7.    zrušeno       

8.    zrušeno       

9.    Sternochetus mangiferae  Osivo Mangifera L. původem ze         Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španělsko

      (Fabricius)              třetích zemí                          (Granada a Malaga)

 

 

b)    Bakterie

 

Druh                           Rostlina, rostlinný produkt           Chráněná zóna

1.    Curtobacterium           Osivo Phaseolus vulgaris L.           Portugalsko, Řecko, Španělsko

      flaccumfaciens pv.       a Dolichos Jacq.

      flaccumfaciens (Hedges)

      Collins & Jones

2.    Erwinia amylovora        Části rostlin, kromě plodů a osiva,   Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (kromě města

      (Burrill) Winslow et al. a rostliny určené k pěstování, ale    Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko

                               včetně živého pylu pro opylování,     (kromě provincií Benátky a Rovigo, obcí Barbona, Boara

                               Amelanchier Med., Chaenomeles         Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano

                               Lindl., Cotoneaster Ehrh.,            a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se

                               Crataegus L., Cydonia Mill.,          jižně od dálnice A4 v provincii Verona), Emilia-Romagna

                               Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,       (provincie Parma a Piacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio,

                               Mespilus L., Photinia davidiana       Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio),

                               (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,     Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko,

                               Pyrus L. a Sorbus L.                  Umbrie a Údolí Aosty], Litva (kromě obcí Babtai a Kedainiai

                                                                     v regionu Kaunas), Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko

                                                                     [s výjimkou obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, 

                                                                     Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce

                                                                     a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres

                                                                     Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava),

                                                                     Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,

                                                                     Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [s výjimkou

                                                                     regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí

                                                                     Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Spojené

                                                                     království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko,

                                                                     ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě

                                                                     autonomních společenství Aragonie, Extremadura, Kastilie

                                                                     a León, Kastilie-La Mancha,  La Rioja, Murcie a Navarra,

                                                                     provincie Guipuzcoa (autonomní společenství Baskicko),

                                                                     okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó  Mitja v provincii

                                                                     Alicante a obcí Alborache a Turís v  provincii Valencia

                                                                     (autonomní společenství Valencie)]

 

c)    Houby

 

Druh                           Rostlina, rostlinný produkt           Chráněná zóna

0.0.1. Ceratocystis platani    Rostliny Platanus L. určené           Spojené království Velké Británie a Severního Irska

       (J. M. Walter)          k pěstování, kromě osiva,

       Engelbrecht &           a dřevo Platanus L. včetně

       Harrington              dřeva hraněného

0.1.   Cryphonectria           Dřevo, kromě dřeva prostého kůry,     Česká republika, Irsko, Spojené království Velké

       parasitica              samostatná kůra a rostliny určené     Británie a Severního Irska, Švédsko

       (Murrill) Barr          k pěstování Castanea Mill.

1.     Glomerella gossypii     Osivo a plody (tobolky) Gossypium L.  Řecko

       Edgerton (= syn. pro

       Colletotrichum gossypii

       Southworth)   

2.     Gremmeniella abietina   Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,    Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

       (Lagerberg) Morelet     Picea A. Dietr., Pinus L. a           Irska (Severní Irsko)

                               Pseudotsuga Carr., určené k

                               pěstování, kromě osiva

3.     Hypoxylon mammatum      Rostliny Populus L. určené k          Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

       (Wahlenberg) J. Miller  pěstování, kromě osiva                Irska (Severní Irsko)

 

d)    Viry a virům podobné organismy

 

Druh                           Rostlina, rostlinný produkt           Chráněná zóna

1.    Citrus tristeza virus    Plody Citrus L., Fortunella Swingle,  Malta, Portugalsko (kromě Algarve a Madeiry), Řecko

      (evropské izoláty)       Poncirus Raf. a jejich kříženců,      (kromě správních jednotek Argolida a Chania)

                               s listy a stopkami

2.    Grapevine flavescence    Rostliny Vitis L. kromě plodů a       Česká republika, Francie [Alsasko, Champagne-Ardenne,

      dorée MLO (= syn. pro    osiva                                 Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry,

      Grapevine flavescence                                          Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko],

      dorée phytoplasma)                                             Itálie (Apulie, Basilicata a Sardinie)

 

 

Příloha 3

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat

 

ČÁST A

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat na území Evropské unie

 

 

 

Popis                                                        Země původu

 

1.     Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis      neevropské země

       Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr.,

       Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě

       plodů a osiva

2.     Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy          neevropské země

3.     Rostliny Populus L. s listy                           severoamerické země

4.     zrušeno   

5.     Samostatná kůra Castanea Mill.                        třetí země

6.     Samostatná kůra Quercus L. kromě kůry Quercus         severoamerické země

       suber L.

7.     Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.                 severoamerické země

8.     Samostatná kůra Populus L.                            kontinentální americké země

9.     Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill.,           neevropské země

       Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.

       Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny

       ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

9.1.   Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování,          Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika,

       jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté         třetí země kromě Švýcarska

       listů, květů a plodů                                  Korejská republika a USA

10.    Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory

11.    Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů        třetí země

       Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování,

       kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodě

       10. části A této přílohy

12.    Hlízy druhů Solanum L. a jejich kříženců, kromě       Kromě zvláštních požadavků, které se vztahují k hlízám

       těch, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. části     bramboru a které jsou uvedeny v příloze č. 4 části A oddílu I,

       A této přílohy                                        třetí země kromě Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka,

                                                             Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a kromě evropských třetích

                                                             zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis

                                                             subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. podle

                                                             čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13) nebo jejichž opatření jsou

                                                             shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter

                                                             michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis

                                                             et al. podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13)

13.    Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě         třetí země kromě evropských zemí

       osiva a kromě rostlin, které jsou uvedeny v bodech

       10., 11. nebo 12. části A této přílohy

14.    Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo        Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Turecko, Ukrajina a třetí země

       zčásti zeminou nebo pevnými organickými částicemi     nepřináležející ke kontinentální Evropě, kromě Egypta, Izraele,

       jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny        Libye, Maroka a Tuniska

       nebo kůry, jiné než ty, které jsou složeny

       výhradně z rašeliny

15.    Rostliny Vitis L. kromě plodů                         třetí země kromě Švýcarska

16.    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus      třetí země

       Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva

17.    Rostliny Phoenix L. kromě plodů a osiva               Alžírsko, Maroko

18.    Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.        neevropské země kromě neevropských zemí středozemní oblasti,

       a Pyrus L. a jejich kříženců a Fragaria L.,           Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních států USA,

       určené k pěstování, kromě osiva                       i pro tyto země však platí zákaz pro příslušné rostliny,

                                                             uvedený v bodu 9. části A této přílohy

19.    Rostliny čeledi Graminae kromě okrasných              třetí země kromě zemí evropských a neevropských zemí středozemní

       vytrvalých trav podčeledí Bambusoideae,               oblasti

       Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua

       Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf.,

       Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda,

       Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L.,

       Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa

       L. a Uniola L., určené k pěstování, kromě osiva

 

ČÁST B

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat na území určitých chráněných zón

 

 

 

Popis                                                        Chráněná zóna

1.    Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z         Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (s výjimkou města Galway),

      bodů 9. a 18. části A této přílohy, kde je to vhodné,  Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko (kromě provincií

      rostliny a živý pyl pro opylování: Amelanchier Med.,   Benátky a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

      Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,       Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti

      Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,           nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona),

      Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů    Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Kalábrie, Kampánie,

      a osiva, původem ze třetích zemí, kromě Švýcarska a    Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Mantova

      zemí, které  jsou uznané za prosté Erwinia amylovora   a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko,

      (Burrill) Winslow et al. postupem podle čl. 18         Umbrie a Údolí Aosty], Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kedainiai

      odst. 2 směrnice  2000/29/ES13) nebo v nichž byly ve    v regionu Kaunas), Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [kromě obcí

      vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.    Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská

      zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu     (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice),

      v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro     Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov

      fytosanitární opatření, uznané jako takové podle       (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa,

      čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13)                 Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [kromě

                                                             regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a

                                                             Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Spojené království Velké

                                                             Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské

                                                             ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Aragonie,

                                                             Extremadura, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha, La Rioja, Murcie

                                                             a Navarra, provincie Guipuzcoa (autonomní společenství Baskicko),

                                                             okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja v provincii Alicante a

                                                             obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (autonomní společenství

                                                             Valencie)]

2.    Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z         Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (s výjimkou města Galway),

      bodu 9.1. a rostliny a živý pyl pro opylování:         Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko (kromě provincií Benátky

      Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.)         a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza

      Cardot, kromě plodů a osiva, původem ze třetích        d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti

      zemí, kromě těch, které jsou uznané za prosté          nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona), Emilia-Romagna

      Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. postupem    (provincie Parma a Piacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie,

      podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13) nebo       Lombardie (s výjimkou provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise,

      v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill)   Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie a Údolí Aosty], Litva

      Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto           (s výjimkou obcí Babtai a K?dainiai v regionu Kaunas), Lotyšsko,

      škodlivého organismu v souladu s příslušným            Portugalsko, Slovensko [kromě obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto,

      mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření,    Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce

      uznané jako takové podle čl. 18 odst. 2 směrnice       a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové

      2000/29/ES 13)                                         Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany

                                                             (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres

                                                             Trebišov)], Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a

                                                             Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)],

                                                             Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko,

                                                             ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních

                                                             společenství Aragonie, Extremadura, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha,

                                                             La Rioja, Murcie a Navarra, provincie Guipuzcoa (autonomní společenství

                                                             Baskicko), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja v provincii

                                                             Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (autonomní

                                                             společenství Valencie)]

 

 

Příloha 4

 

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

 

ČÁST A

 

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Evropské unie

 

Oddíl I

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z jiných než členských států Evropské unie

 

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty                  Zvláštní požadavky

 

1.1.   Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě rodů Thuja        Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:

       L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno        a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu

       mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva          dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě

       ve formě                                                  po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu          prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo

         získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,      jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           nebo

       krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,       b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18

       jednoduchých palet, skříňových palet a jiných             odst. 2 směrnice  2000/29/ES13); provedení této fumigace musí

       nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,             být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede

       bez ohledu na to, zda je či není právě používán           účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba

       k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou             expozice (h),

       prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou            nebo

       vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,     c) vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku  

       jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné           schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13);

       fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,        provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se  

       - dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého             v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psí nebo

       je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek            kPa) a koncentrace (%),

       užitím tepelného ošetření při dosažení teploty         a

       nejméně 82 °C po dobu 7-8 dní,                         úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, 

       ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny,            která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů

       Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika,          rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období

       Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje                     čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného

       Bursaphelenchus xylophilus (Steiner &                  letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry,   

       Buhrer) Nickle et al.                                  v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem     

                                                              Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani

                                                              jeho přenašečem.

 

1.2.   Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu             Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:

       na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze           a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém

       č. 9 části B, ve formě                                    profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu          po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí

       získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,        být uvedena v rostlinolékařském osvědčení,

       původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské                nebo

       republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se            b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18

       vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus              odst. 2 směrnice  2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být

      (Steiner & Buhrer) Nickle et al.                           prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná

                                                                 látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),

                                                              a

                                                              úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země,

                                                              která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů

                                                              rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období

                                                              čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného

                                                              letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry,

                                                              v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem

                                                              Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani

                                                              jeho přenašečem.

 

1.3.   Dřevo Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda       Úřední potvrzení, že dřevo:

       je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B,        a) je prosté kůry,

       kromě dřeva ve formě                                      nebo

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu       b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, 

         získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,      nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný  

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,        provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried",

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez       použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,  

         ohledu na to, zda je či není právě používán k           nebo

         přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou          c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou          v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,      nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření 

         jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné         musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

         fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,      nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, 

       ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska,     nebo  

       Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA,  d) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené     

       kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus                  postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení

       xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.               této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském  

                                                                 osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3)

                                                                 a doba expozice (h),

                                                                 nebo

                                                              e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití

                                                                 přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

                                                                  2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím,

                                                                 že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak

                                                                 (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

 

1.4.   zrušeno   

 

1.5.   Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to,      Úřední potvrzení, že dřevo:

       zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B,    a) pochází z oblastí prostých:

       kromě dřeva ve formě                                      - Monochamus spp. (neevropských druhů)

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu          - Pissodes spp. (neevropských druhů)

         získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,      - Scolytidae (neevropských druhů);

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení,

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,        v kolonce "Místo původu",

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           nebo

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez    b) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu  

         ohledu na to, zda je či není právě používán k           Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento

         přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů    účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,   

         k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze       nebo

         dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,     

         v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární         nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný

         požadavky Unie jako dřevo v zásilce,                    jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

       ale včetně dřeva hraněného, původem z Kazachstánu,        provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried", 

       Ruska a Turecka                                           "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

                                                                 použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,                                                                 

                                                                 nebo

                                                              d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

                                                                 v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

                                                                 nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření

                                                                 musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

                                                                 nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                 nebo

                                                              e) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

                                                                 postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení

                                                                 této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                 osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

                                                                 (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                 nebo

                                                              f) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití

                                                                 přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

                                                                  2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno

                                                                 tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka,

                                                                 tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

 

1.6.   Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to,      Úřední potvrzení, že dřevo:

       zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části       a) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu

       B, kromě dřeva ve formě                                   Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu          definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,

         získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,      nebo 

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,        b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech 

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,        sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez       doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou  

         ohledu na to, zda je či není právě používán k           "kiln-dried", "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením

         přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou             umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou          nebo

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné            c) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

         kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují       postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení  

         stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo          této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

         v zásilce,                                              osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka  

      ale včetně dřeva hraněného, původem ze třetích zemí        (g/m3) a doba expozice (h),

      kromě                                                      nebo 

      - Kazachstánu, Ruska a Turecka,                         d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití        

      - evropských zemí,                                         přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

      - Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika,      2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím,  

        Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko               že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak

        Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer)            (psí nebo kPa) a koncentrace (%),

        Nickle et al.                                            nebo

                                                              e) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

                                                                 v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

                                                                 nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření

                                                                 musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

                                                                 nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.

 

1.7.   Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků   Úřední potvrzení, že dřevo:

       a odpadu získaných zcela nebo částečně z jehličnanů    a) pochází z oblastí prostých:

       (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno           - Monochamus spp. (neevropských druhů)

       mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, původem z            - Pissodes spp. (neevropských druhů)

       - Kazachstánu, Ruska a Turecka,                           - Scolytidae (neevropských druhů);

       - neevropských zemí kromě Číny, Japonska, Kanady,         název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení,

         Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA,           v kolonce "Místo původu",

         kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus                nebo

         xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.          b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,

 

                                                                 nebo

                                                              c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

                                                                 jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

                                                                 nebo

                                                              d) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

                                                                 postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení

                                                                 této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                 osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

                                                                 (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                 nebo

                                                              e) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

                                                                 v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

                                                                 nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu

                                                                 ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

                                                              

 

 

2.     Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic,       Dřevěný obalový materiál musí:

       laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých  - být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I 

       palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin,     Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 

       nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda          "Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v

       je či není právě používán k přepravě předmětů            mezinárodním obchodu" a

       různého druhu, s výjimkou surového dřeva o tloušťce    - být opatřen označením podle přílohy II uvedeného mezinárodního   

       6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu,        standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl

       tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k           podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s

       podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze          uvedeným standardem.

       dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je

       dřevo v zásilce, a které splňují stejné

       fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v

       zásilce, původem ze třetích zemí kromě Švýcarska

 

2.1.   Dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného,    Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

       kromě dřeva ve formě                                   vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl

       - dřeva určeného k výrobě dýh,                         dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,      tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření 

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,        musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným 

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,     mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu   

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných        nebo jakémkoli jeho obalu.

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,        

         bez ohledu na to, zda je či není právě používán        

         k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,

         jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné

         fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

         původem z Kanady a USA    

 

2.2.   Dřevo Acer saccharum Marsh. určené k výrobě dýh,       Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis

       původem z Kanady a USA                                 virescens (Davidson) Moreau a je určené k výrobě dýh.

 

2.3.   Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,         Úřední potvrzení, že:

       Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.    a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis

       a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bez ohledu        Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

       na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9         2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském

       části B, kromě dřeva ve formě                             osvědčení, v kolonce "Místo původu",

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu          nebo

         získaných zcela nebo částečně  z těchto stromů,      b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,        rostlin, která nad ním vykonává dohled,

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           nebo

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,        c) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak,

         bez ohledu na to, zda je či není právě používán         že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy

         k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou           absorbované dávky.

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné

         kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují

         stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo

         v zásilce,

       ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných           Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti uznané za prostou

       předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem      Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl.

       z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově              18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden

       demokratické republiky, Korejské republiky,            v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

       Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA

 

2.4.   Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin,

       zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně

       z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,

       Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana

       Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

       bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN

       v příloze č. 9 části B,

       původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

       lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

       Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA

 

2.5.   Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry             Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za prostou

       Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,               Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18

       Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana            odst. 2 směrnice  2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden

       Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,        v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

       bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy

       KN v příloze č. 9 části B,

       původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

       lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

       Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

 

3.     Dřevo Quercus L. kromě dřeva ve formě                  Úřední potvrzení, že dřevo:

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,      a) je hraněné, tak, že veškerý zaoblený povrch je odstraněn,

       - sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných              nebo

         bednářských výrobků a jejich částí a součástí,       b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20 % (vyjádřeno

         ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud         v % sušiny),

         je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno           nebo

         pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo      c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo

         teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,                horkou vodou,

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           nebo

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,     d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak se zbytky kůry),

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,           nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný

         bez ohledu na to, zda je či není právě používán         jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

         k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou           provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried",

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou          "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné               podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

         kvality, jako je dřevo v zásilce, a které

         splňují stejné fytosanitární požadavky

         Evropské unie jako dřevo v zásilce,

       ale včetně dřeva hraněného, původem z USA

 

4.1.   Dřevo Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno         Úřední potvrzení, že:

       mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě                a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly

       dřeva ve formě                                               odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu             rostlin, která nad ním vykonává dohled,

         získaných zcela nebo částečně z Betula L.,                 nebo

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           b) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se  

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,           v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.   

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,

         bez ohledu na to, zda je či není právě

         používán k přepravě předmětů různého druhu,

         s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva,

         které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu

         a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce,

         a které splňují stejné fytosanitární požadavky

         Evropské unie jako dřevo v zásilce,

       ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných

       předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem

       z Kanady a USA, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory

 

4.2.   Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků      Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země prosté Agrilus anxius Gory.

       a odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula L.,

       bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN

       v příloze č. 9 části B

 

4.3.   Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L., bez ohledu     Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.

       na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9

       části B, původem z Kanady a USA, kde se vyskytuje

       Agrilus anxius Gory

 

5.     Dřevo Platanus L. kromě dřeva ve formě štěpků, třísek,    Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

       pilin, hoblin, zbytků a odpadu, ale včetně dřeva          vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

       hraněného, původem z Arménie, Švýcarska a USA             technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak

                                                                 i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí

                                                                 být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným

                                                                 mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na

                                                                 dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

 

6.     Dřevo Populus L., kromě dřeva ve formě                    Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

       - štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,         vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl

       - dřevěného obalového materiálu ve formě beden,           dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

         krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů,        tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí

         jednoduchých palet, skříňových palet a jiných           být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným mezinárodně

         nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,           uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo

         bez ohledu na to, zda je či není právě používán         jakémkoli jeho obalu.

         k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou

         prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

         vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,

         jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné

         fytosanitární požadavky Evropské unie jako dřevo

         v zásilce,

       ale včetně dřeva hraněného, původem z

       kontinentálních amerických zemí   

 

7.1.1. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin,             Úřední potvrzení, že dřevo:

       zbytků a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno         a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,

       mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, získaných               nebo

       zcela nebo částečně z                                     b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

       - Acer saccharum Marsh., původem z Kanady a USA,             sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický

       - Populus L., původem z kontinentálních amerických zemí      postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska

                                                                    délky doby sušení,

                                                                    nebo

                                                                 c) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

                                                                    postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení

                                                                    této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

                                                                    (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                    nebo

                                                                 d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

                                                                    dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň

                                                                    56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu

                                                                    ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

 

7.1.2. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků      Úřední potvrzení, že dřevo:

a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN          a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně               nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak

z Platanus L., původem z Arménie, Švýcarska a USA                   z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

                                                                    nebo

                                                                 b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

                                                                    postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13); provedení

                                                                    této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

                                                                    (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                    nebo

                                                                 c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

                                                                    dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty

                                                                    alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka

                                                                    doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení.

 

7.2.   Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků      Úřední potvrzení, že dřevo:

       a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN   a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

       v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně        nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak

       z Quercus L., původem z USA                                  z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

                                                                    nebo

                                                                 b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

                                                                    postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13); provedení

                                                                    této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

                                                                    (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                    nebo

                                                                 c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

                                                                    dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty

                                                                    alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka

                                                                    doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení.

 

7.3.   Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)                  Úřední potvrzení, že samostatná kůra

       původem z neevropských zemí                               a) byla podrobena vhodné fumigaci za použití fumigantu schváleného

                                                                    postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13); provedení

                                                                    této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka

                                                                    (g/m3) a doba expozice (h),

                                                                    nebo

                                                                 b) byla podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

                                                                    dosaženo v celém profilu kůry (včetně jejího jádra) teploty

                                                                    alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby

                                                                    průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení

                                                                 a

                                                                 byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává,

                                                                 přepravována mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se

                                                                 zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc

                                                                 na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období,

                                                                 nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry

                                                                 háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

                                                                 et al. ani jeho přenašečem.

8.     zrušeno   

 

8.1.   Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů,    Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy

       původem z neevropských zemí                               č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny

                                                                 byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Pissodes

                                                                 spp. (neevropských druhů).

 

8.2.   Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů,    Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy

       vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí                č. 3 části A a požadavků platných pro tyto rostliny uvedených

                                                                 v bodu 8.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,

                                                                 úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a

                                                                 místo produkce je prosté Scolytidae (neevropských druhů).

 

9.    Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva          Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.

                                                                 přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1. a 8.2. části A oddílu I

                                                                 této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho

                                                                 bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního

                                                                 ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia

                                                                 acicola (Dearness) Siggers.

 

10.    Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr.,        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.

       Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k       přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1., 8.2. nebo 9. části A oddílu I

       pěstování, kromě osiva                                    této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě

                                                                 produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány

                                                                 od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné

                                                                 příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 

11.01. Rostliny Quercus L. kromě osiva a plodů, původem z USA    Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3

                                                                 části A, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí

                                                                 prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

 

11.1.  Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., kromě osiva a       Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2.

       plodů, původem z neevropských zemí                        přílohy č. 3 části A a v bodu 11.01 části A oddílu I této přílohy,

                                                                 úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

                                                                 okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období žádné příznaky Cronartium spp. (neevropských

                                                                 druhů).

 

11.2.  Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené              Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2.

       k pěstování, kromě osiva                                  přílohy č. 3 části A a v bodu 11.1. části A oddílu I této přílohy,

                                                                 úřední potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica

                                                                    (Murrill) Barr,

                                                                    nebo

                                                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                                    pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                                    žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

 

11.3.  Rostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva,      Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

původem z Kanady a USA 

                                                                 a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní

                                                                    organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

                                                                    mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá

                                                                    Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a která je uvedena

                                                                    v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

                                                                    nebo

                                                                 b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno

                                                                    státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s

                                                                    příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření,

                                                                    na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce

                                                                    nebo v jeho bezprostředním okolí od začátku posledních tří

                                                                    ukončených vegetačních období, jako prosté Anisogramma anomala

                                                                    (Peck) E. Müller, a které je uvedeno v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení" a prohlášeno za

                                                                    prosté Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

 

11.4.  Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,         Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané za

       Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a     prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle

       Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kromě osiva a       čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13). Název oblasti musí být

       plodů, ale včetně řezaných větví s listy nebo bez         uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

       listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

       lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

       Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

 

11.5   Rostliny Betula L. kromě osiva a plodů, ale včetně        Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země prosté Agrilus

       řezaných větví s listy nebo bez listů                     anxius Gory.

 

12.    Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva,     Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

       původem z Arménie, Švýcarska a USA                        okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního

                                                                 období žádné příznaky napadení Ceratocystis platani

                                                                 (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington.

 

13.1.  Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osiva,      Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 3. přílohy č. 3

       původem ze třetích zemí                                   části A, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho

                                                                 bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního

                                                                 ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora

                                                                 medusae Thümen.

 

13.2.  Rostliny Populus L. kromě osiva a plodů, původem          Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 3.

       z kontinentálních amerických zemí                         přílohy č. 3 části A a v bodu 13.1. části A oddílu I této přílohy,

                                                                 úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

                                                                 okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella

                                                                 populorum G. E. Thompson.

 

14.    Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, kromě osiva,        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 11.4.

       původem ze severoamerických zemí                          části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě 

                                                                 produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od

                                                                 začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky

                                                                 napadení Elm phloem necrosis mycoplasm.

 

15.    zrušeno   

 

16.    zrušeno   

 

16.1.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.        Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být

       a jejich kříženců, původem ze třetích zemí                vyznačen původ zboží.

 

16.2.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.        Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech

       a jejich kříženců, původem ze třetích zemí                16.1., 16.3., 16.4. a 16.5. části A oddílu I této přílohy, úřední

                                                                 potvrzení, že:

                                                                 a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris

                                                                    (všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu s postupem

                                                                    podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13),

                                                                    nebo

                                                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas

                                                                    campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu

                                                                    s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13), a

                                                                    která je uvedená v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 c) buď

                                                                    - na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí při

                                                                      úředním režimu ochrany a sledování nebyly pozorovány od začátku

                                                                      posledního  vegetačního období žádné příznaky Xanthomonas

                                                                      campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus L.)

                                                                      a

                                                                      žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval

                                                                      příznaky napadení Xanthomonas campestris (všech kmenů

                                                                      patogenních pro Citrus L.)

                                                                      a

                                                                      plody byly ošetřeny orthofenylfenolátem sodným, což musí být

                                                                      uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                      a

                                                                      plody byly baleny v zařízeních nebo v expedičních střediscích

                                                                      zaregistrovaných k tomuto účelu,

                                                                      nebo

                                                                    - byl použit jiný certifíkační systém uznaný za rovnocenný

                                                                      k výše uvedeným opatřením v souladu s postupem podle čl. 18

                                                                      odst. 2 směrnice  2000/29/ES13).

 

16.3.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.        Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech

       a jejich kříženců, původem ze třetích zemí                16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. části A oddílu I této přílohy,

                                                                 úřední potvrzení, že:

                                                                 a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis

                                                                    Carvalho & Mendes v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2

                                                                    směrnice  2000/29/ES 13),

                                                                    nebo

                                                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Cercospora

                                                                    angolensis Carvalho & Mendes v souladu s postupem podle

                                                                    čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13), která je uvedena

                                                                    v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí

                                                                    nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány

                                                                    žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carvalho & Mendes

                                                                    a

                                                                    žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval

                                                                    při vhodných úředních prohlídkách příznaky napadení Cercospora

                                                                    angolensis Carvalho & Mendes.

 

16.4.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.        Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech

       a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L.,       16.1., 16.2., 16.3. a 16.5. části A oddílu I této přílohy, úřední

       původem ze třetích zemí                                   potvrzení, že:

                                                                 a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa

                                                                    Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu

                                                                    s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13),

                                                                    nebo

                                                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Guignardia

                                                                    citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.)

                                                                    v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13),

                                                                    která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                                    od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné

                                                                    příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních

                                                                    pro Citrus L.) a při úředních prohlídkách na plodech sklizených

                                                                    v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Guignardia

                                                                    citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech),

                                                                    nebo

                                                                 d) plody pocházející z produkčního pozemku, který byl vhodně

                                                                    ošetřen proti Guignardia citricarpa Kiely (všem kmenům patogenním

                                                                    pro Citrus L.)

                                                                    a

                                                                    při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených

                                                                    na produkčním pozemku nevykazoval příznaky napadení Guignardia

                                                                    citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.).

 

16.5.  Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.        Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených

a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých           v bodech 16.1., 16.2. a 16.3. části A oddílu I této přílohy,

se na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské           úřední potvrzení, že:

druhy)                                                           a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu,

                                                                    nebo, pokud tato podmínka nemůže být splněna;

                                                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                                    pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                                    při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně

                                                                    v průběhu posledních tří měsíců před sklizní žádné známky

                                                                    přítomnosti příslušných škodlivých organismů a žádný z plodů

                                                                    sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední

                                                                    kontrole známky přítomnosti příslušných škodlivých organismů,

                                                                    nebo, pokud také tyto podmínky nemohou být splněny,

                                                                 c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů

                                                                    prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií

                                                                    příslušných škodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka

                                                                    nemůže být splněna,

                                                                 d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným

                                                                    způsobem ošetřeny; a to horkou párou, podchlazením nebo rychlým

                                                                    zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti příslušnému

                                                                    škodlivému organismu jako účinné, ale nepoškozující plody, nebo,

                                                                    pokud toto ošetření není možné, chemickým ošetřením, které

                                                                    vyhovuje předpisům Evropské unie.

 

17.    Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,            Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,           v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

       Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia     č. 3 části B nebo v bodu 15. části A oddílu I této přílohy,

       davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.      kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

       a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva

                                                                 a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za prosté

                                                                    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu

                                                                    s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES

                                                                    nebo

                                                                 b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve

                                                                    vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu

                                                                    s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření

                                                                    jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako

                                                                    takové uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13),

                                                                    nebo

                                                                 c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním

                                                                    okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora

                                                                    (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.

 

18.    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.     Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 16.

       a jejich kříženců, kromě osiva a plodů, a rostliny        přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

       Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a          a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus citrophilus

       Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným      Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne,

       pěstebním substrátem                                         nebo

                                                                 b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly

                                                                    v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                                    podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus

                                                                    citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne,

                                                                    a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých

                                                                    organismů.

 

18.1.  Rostliny Aegle Correa, Aeglopsis Swingle, Afraegle        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 

       Engl, Atalantia Corr?a, Balsamocitrus Stapf,              18.2. a 18.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že

       Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya        rostliny pocházejí ze země uznané za prostou Candidatus Liberibacter

       Kunth, Clausena  Burm. f., Limonia L., Microcitrus        spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/

       Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle,      citrus greening, v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

       Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a         směrnice  2000/29/ES 13).

       Vepris Comm., kromě  plodů, ale včetně osiva, a osivo

       Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich

       kříženců, původem ze třetích zemí

 

18.2.  Rostliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f.,           Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       Vepris Comm. a Zanthoxylum L., kromě osiva a plodů,       v bodech 18.1. a 18.3. části A oddílu I této přílohy, úřední

       původem ze třetích zemí                                   potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza

                                                                    erytreae (Del Guercio),

                                                                    nebo

                                                                 b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

                                                                    ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

                                                                    standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza

                                                                    erytreae (Del Guercio) a která je uvedena v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení v kolonce "Dodatkové prohlášení".

 

18.3.  Rostliny Aegle Correa, Aeglopsis Swingle, Afraegle        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Correa, Balsamocitrus  18.1. a 18.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

       Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman,      a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae

       Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia           (Del Guercio) Kuwayama,

       Kunth., Glycosmis Correa, Limonia L., Merrillia Swingle,     nebo

       Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi     b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany

       Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea           rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro

       Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia            fytosanitární opatření za prostou Diaphorina citri Kuwayama 

       Lour., Vepris Comm. a Zanthoxylum L., kromě osiva            a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce

       a plodů, původem ze třetích zemí                             "Dodatkové prohlášení".

 

19.1.  Rostliny Crataegus L. určené k pěstování, kromě osiva,    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta     v bodu 9. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17. části A

       solitaria Ellis & Everhart                                oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě

                                                                 produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního

                                                                 období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria

                                                                 Ellis & Everhart.

 

19.2.  Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,         Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       Prunus L., Pyrus L., Ribes L. a Rubus L., určené          v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17.

       k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých     části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách

       se na těchto rodech vyskytují příslušné škodlivé          v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného

       organismy                                                 vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených

       Příslušné škodlivé organismy jsou:                        příslušnými škodlivými organismy.

       pro Fragaria L.:

       - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

       - Arabis mosaic virus

       - Raspberry ringspot virus

       - Strawberry crinkle virus

       - Strawberry latent ringspot virus

       - Strawberry mild yellow edge virus

       - Tomato black ring virus

       - Xanthomonas fragariae Kennedy & King

       pro Malus Mill.:

       - Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

       pro Prunus L.:

       - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

       - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

       pro Prunus persica (L.) Batsch.:

       - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)

         Young et al.

       pro Pyrus L.:

       - Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

       pro Rubus L.:

       - Arabis mosaic virus

       - Raspberry ringspot virus

       - Strawberry latent ringspot virus

       - Tomato black ring virus

       pro všechny druhy:

       - jiné neevropské viry a virům podobné organismy   

 

20.    Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování,    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       kromě osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje        v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15.,

       Pear decline mycoplasm                                    17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení,

                                                                 že z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu

                                                                 posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny

                                                                 rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující

                                                                 podezření na Pear decline mycoplasm.

 

21.1.  Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné        v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodu 19.2. části A

       škodlivé organismy                                        oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

       Příslušné škodlivé organismy jsou:                        a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly

       - Strawberry latent C virus                                  - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je

       - Strawberry vein banding virus                                požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu

       - Strawberry witches' broom mycoplasm                          udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu

                                                                      testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo

                                                                      jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé

                                                                      organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto

                                                                      škodlivých organismů,

                                                                      nebo

                                                                    - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných

                                                                      podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených

                                                                      vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování

                                                                      s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

                                                                      rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy

                                                                      a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých

                                                                      organismů,

                                                                 b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

                                                                 v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního

                                                                 ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

                                                                 chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

 

21.2.  Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě            Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje           v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2. a 21.1.

       Aphelenchoides besseyi Christie                           části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku

                                                                    posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné

                                                                    příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,

                                                                    nebo

                                                                 b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí

                                                                    z rostlin, které splňují podmínku uvedenou pod písmenem a)

                                                                    tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou

                                                                    úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi

                                                                    Christie.

21.3.  Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě            Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       osiva                                                     v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2., 21.1. a 21.2.

                                                                 části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny

                                                                 pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a

                                                                 Anthonomus bisignifer Schenkling.

 

22.1.  Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné        v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

       škodlivé organismy na Malus Mill.                         č. 3 části B a v bodech 15., 17. a 19.2. části A oddílu I této

       Příslušné škodlivé organismy jsou:                        přílohy, úřední potvrzení, že:

       - Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)               a) rostliny byly:

       - Tomato ringspot virus                                      - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém

                                                                      je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu

                                                                      udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného

                                                                      s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

                                                                      rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného

                                                                      prostým těchto škodlivých organismů,

                                                                      nebo

                                                                    - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek

                                                                      a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období

                                                                      nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných

                                                                      indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně

                                                                      na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých

                                                                      organismů,

                                                                 b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

                                                                    v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního

                                                                    ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob

                                                                    působených uvedenými škodlivými organismy.

 

22.2.  Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation     v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3

       mycoplasm                                                 části B a v bodech 15., 17., 19.2. a 22.1. části A oddílu I této

                                                                 přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation

                                                                    mycoplasm,

                                                                    nebo

                                                                 b)

                                                                  (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze

                                                                       semen, byly:

                                                                       - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve

                                                                         kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii

                                                                         z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného

                                                                         úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

                                                                         rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple

                                                                         proliferation mycoplasm a shledaného v těchto testech

                                                                         prostým tohoto škodlivého organismu,

                                                                         nebo

                                                                       - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za

                                                                         vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních

                                                                         šesti ukončených vegetačních období alespoň jednou

                                                                         úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

                                                                         rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple

                                                                         proliferation mycoplasma shledaného v těchto testech

                                                                         prostým tohoto škodlivého organismu,

                                                                  (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

                                                                       rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

                                                                       posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány

                                                                       žádné příznaky choroby působené Apple proliferation

                                                                       mycoplasm.

 

23.1.  Rostliny následujících druhů rodu Prunus L. určené        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých     v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 19.2.

       se vyskytuje Plum pox virus:                              části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

       - Prunus amygdalus Batsch.                                a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen,

       - Prunus armeniaca L.                                        byly:

       - Prunus blireiana Andre                                     - buď úředně uznány podle certifikačního schématu,

       - Prunus brigantina Vill.                                      ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé

       - Prunus cerasifera Ehrh.                                      linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek

       - Prunus cistena Hansen                                        a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných

       - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.                             indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod

       - Prunus domestica ssp. domestica (L.)                         alespoň na Plum pox virus a shledaného v těchto testech

       - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.           prostým tohoto škodlivého organismu,

       - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi                  nebo

       - Prunus glandulosa Thunb.                                   - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za

       - Prunus holosericea Batal.                                    vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních 

       - Prunus hortulana Bailey                                      tří ukončených vegetačních období alespoň jednou

       - Prunus japonica Thunb.                                       úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

       - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne                           rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum

       - Prunus maritima Marsh.                                       pox virus a shledaného v těchto testech prostým tohoto

       - Prunus mume Sieb. et Zucc.                                   škodlivého organismu,   

       - Prunus nigra Ait.                                       b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

       - Prunus persica (L.) Batsch.                                v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních

       - Prunus salicina L.                                         tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky

       - Prunus sibirica L.                                         choroby působené Plum pox virus

       - Prunus simonii Carr.                                    c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob 

       - Prunus spinosa L.                                          působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob,

       - Prunus tomentosa Thunb.                                    byly odstraněny.   

       - Prunus triloba Lindl.

       - jiné k Plum pox virus náchylné druhy Prunus L.

 

23.2.  Rostliny Prunus L. určené k pěstování                       Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L.            9. a 18. přílohy č. 3 části A nebo v bodech 15., 19.2. a 23.1.

          vyskytují příslušné škodlivé organismy                 části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

       b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se            a) rostliny byly:

          vyskytují příslušné škodlivé organismy                    - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve

       c) kromě osiva, původem z neevropských zemí, ve                kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii

          kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.          z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného

       Příslušné škodlivé organismy jsou:                             úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

       pro případy uvedené pod písmenem a):                           rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné

       - Tomato ringspot virus                                        škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým

       pro případy uvedené pod písmenem b):                           těchto škodlivých organismů,

       - Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)                    nebo

       - Peach mosaic virus (americké izoláty)                      - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných

       - Peach phony rickettsia                                       podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených

       - Peach rosette mycoplasm                                      vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování

       - Peach yellows mycoplasm                                      s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

       - Plum line pattern virus (americké izoláty)                   rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy

       - Peach X-disease mycoplasm                                    a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých

       pro případy uvedené pod písmenem c):                           organismů,

       - Little cherry pathogen                                  b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

                                                                 v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří

                                                                 ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky chorob

                                                                 působených uvedenými škodlivými organismy.

 

24.    Rostliny Rubus L. určené k pěstování                      Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

       a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují   v bodu 19.2. části A oddílu I této přílohy,

          příslušné škodlivé organismy                           a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich vajíček,

       b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují  b) úřední potvrzení, že:

          příslušné škodlivé organismy.                             (aa) rostliny byly:

       Příslušné škodlivé organismy jsou:                                - buď úředně uznány podle certifikačního schématu,

       pro případy uvedené pod písmenem a):                                ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé

       - Tomato ringspot virus                                             linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek

       - Black raspberry latent virus                                      a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných

       - Cherry leafroll virus                                             indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod

       - Prunus necrotic ringspot virus                                    alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného

       pro případy uvedené pod písmenem b):                                v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,

       - Raspberry leaf curl virus (americké izoláty)                      nebo

       - Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)                       - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za

                                                                           vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních

                                                                           tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu

                                                                           testování s použitím vhodných indikátorových rostlin

                                                                           nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné

                                                                           škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým

                                                                           těchto škodlivých organismů,

                                                                    (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

                                                                         rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

                                                                         posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné

                                                                         příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

 

25.1.  Hlízy Solanum tuberosum L. původem ze zemí,               Kromě zákazů, vyplývajících pro hlízy z bodů 10., 11. a 12.

       ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum          přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že:

       (Schilbersky) Percival                                    a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum

                                                                    (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1,

                                                                    což je obecná evropská rasa) a od začátku odpovídajícího

                                                                    období nebyly v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí

                                                                    pozorovány příznaky napadení Synchytrium endobioticum

                                                                    (Schilbersky) Percival,

                                                                    nebo

                                                                 b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium

                                                                    endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle čl. 18 odst. 2

                                                                    směrnice  2000/29/ES13) uznána za rovnocenná opatřením Evropské

                                                                    unie.

 

25.2.  Hlízy Solanum tuberosum L.                                Kromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3

                                                                 části A a v bodu 25.1. části A oddílu I této přílohy, úřední

                                                                 potvrzení, že:

                                                                 a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis

                                                                    subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

                                                                    nebo

                                                                 b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter

                                                                    michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff)

                                                                    Davis et al. byla podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13)

                                                                    uznána za rovnocenná opatřením Evropské unie.

 

25.3.  Hlízy Solanum tuberosum L. kromě raných brambor,          Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10.,

       původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato           11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1. a 25.2. části A

       spindle tuber viroid                                      oddílu I této přílohy, ošetření k potlačení možnosti klíčení.

 

25.4.  Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování             Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10.,

                                                                 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3.

                                                                 části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy

                                                                 pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis

                                                                 (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a

                                                                 a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Ralstonia

                                                                    solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., nebo

                                                                 b) pro oblasti, ve kterých se Ralstonia solanacearum (Smith)

                                                                    Yabuuchi et al. vyskytuje, hlízy pocházejí z místa produkce,

                                                                    které bylo shledáno prostým Ralstonia solanacearum (Smith)

                                                                    Yabuuchi et al., nebo které je považováno za prosté

                                                                    Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. po

                                                                    provedení vhodného programu eradikace Ralstonia

                                                                    solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., stanoveného podle

                                                                    čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13),

                                                                    a

                                                                 c) hlízy buď pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne

                                                                    chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne

                                                                    fallax Karssen, nebo

                                                                 d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne

                                                                    chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne

                                                                    fallax Karssen,

                                                                    - buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na

                                                                      základě ročního sledování hostitelských porostů vizuálními

                                                                      prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných

                                                                      termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po

                                                                      sklizni v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne

                                                                      chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne

                                                                      fallax Karssen,

                                                                      nebo

                                                                    - hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď

                                                                      prověřeny na přítomnost příznaků napadení použitím

                                                                      vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo

                                                                      byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž

                                                                      ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce

                                                                      před uváděním na trh v souladu s postupy blíže uvedenými

                                                                      v zákoně o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3)

                                                                      provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly

                                                                      shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

                                                                      (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.

 

25.4.1. Hlízy Solanum tuberosum L. kromě hlíz určených           Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodu 12. přílohy

        k pěstování                                              č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I

                                                                 této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve

                                                                 kterých se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 

25.4.2. Hlízy Solanum tuberosum L.                               Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11.

                                                                 a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.

                                                                 a 25.4.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje

                                                                    Scrobipalpopsis solanivora Povolny,

                                                                    nebo

                                                                 b) hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána státní organizací

                                                                    ochrany rostlin za prostou Scrobipalpopsis solanivora Povolny

                                                                    podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární

                                                                    opatření.

 

25.5.  Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva,      Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur   v bodech 10., 11., 12. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech

       mycoplasm                                                 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4. části A oddílu I této přílohy,

                                                                 úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly

                                                                 od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány

                                                                 žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm.

 

25.6.  Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě hlíz        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       Solanum tuberosum L. a kromě osiva Solanum lycopersicum   v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.5. části

       L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato       A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

       spindle tuber viroid                                      že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního

                                                                 ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                 Potato spindle tuber viroid.

 

25.7.  Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené      11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5. a 25.6. části A

       k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, v nichž        oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

       se vyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi      a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými

       et al.                                                       Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

                                                                    nebo

                                                                 b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního

                                                                    ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení

                                                                    Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 

26.    Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování,           Úřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly

       kromě osiva                                               od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány

                                                                 žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

                                                                 a Verticillium dahliae Klebahn.

 

27.1.  Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L.         Úřední potvrzení, že:

       a Pelargonium L'Hérit. ex Ait., určené k pěstování,       aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

       kromě osiva                                                   ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

                                                                     standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa

                                                                     armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval)

                                                                     nebo

                                                                 a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

                                                                    vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení

                                                                    Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis

                                                                    (Boisduval)

                                                                    nebo

                                                                 b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

 

27.2.  Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L.         Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

       a Pelargonium L'Hérit. ex Ait., kromě osiva               v bodu 27.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                                 aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

                                                                     ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

                                                                     standardů pro fytosanitární opatření za prostou Spodoptera

                                                                     eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera

                                                                     litura (Fabricius),

                                                                     nebo

                                                                 a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

                                                                    vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera

                                                                    eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera

                                                                    litura (Fabricius),

                                                                    nebo

                                                                 b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.

 

28.    Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené               Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       k pěstování, kromě osiva                                  27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny jsou nejvýše třetí generací pocházející z materiálu,

                                                                    který byl ve virologických testech shledán prostým Chrysanthemum

                                                                    stunt viroid, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl

                                                                    při úřední prohlídce provedené v průběhu kvetení prohlédnut

                                                                    reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a tento vzorek

                                                                    byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,

                                                                 b) rostliny nebo řízky

                                                                    - pocházejí z podniků, které byly úředně kontrolovány nejméně

                                                                      jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláním, a při

                                                                      těchto kontrolách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                      Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí

                                                                      nebyly po dobu tří měsíců před vývozem pozorovány žádné

                                                                      příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,

                                                                      nebo

                                                                    - rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným

                                                                      způsobem ošetřeny,

                                                                 c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani

                                                                    na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, pozorovány

                                                                    žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.)

                                                                    von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich,

                                                                    ani v místech zakořenění, pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                    Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.

 

28.1.  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum           Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

       lycopersicum L., určené k pěstování, kromě osiva          v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 25.7.,

                                                                 27.1., 27.2. a 28. části A oddílu I této přílohy, úřední

                                                                 potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté Chrysanthemum

                                                                    stem necrosis virus,

                                                                    nebo

                                                                 b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla

                                                                    uznána státní organizací ochrany rostlin vyvážející země

                                                                    za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus podle příslušných

                                                                    mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,

                                                                    nebo

                                                                 c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, které

                                                                    bylo uznáno za prosté Chrysanthemum stem necrosis virus a

                                                                    ověřeno pomocí úředních prohlídek, a případně i testování.

 

29.    Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva      Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

                                                                 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední

                                                                 potvrzení, že:

                                                                 - rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin,

                                                                   u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně

                                                                   jednou během předchozích dvou let prokázáno, že jsou prosté

                                                                   Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey,

                                                                   Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder a

                                                                   Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma,

                                                                   a

                                                                 - na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky uvedených

                                                                   škodlivých organismů.

30.    Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž      Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány během

       je podle balení nebo jinak zřejmé, že jsou určené k       posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení

       přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v        Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

       rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květin

 

31.    Rostliny Pelargonium L'Hérit. ex Ait určené k             Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

       pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se    v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy,

       vyskytuje Tomato ringspot virus a                         úřední potvrzení, že rostliny:

       a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum         a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato ringspot virus,

          Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní           nebo

          přenašeči Tomato ringspot virus                        b) jsou nejvýše čtvrtou generací pocházející z matečných

                                                                   rostlin, které byly podle úředně uznaného systému

                                                                   virologického testování shledány prostými Tomato

                                                                   ringspot virus;

       b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum           úřední potvrzení, že rostliny:

          Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní        a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou půda a

          přenašeči Tomato ringspot virus                           rostliny prosté Tomato ringspot virus,

                                                                    nebo

                                                                 b) jsou nejvýše druhou generací pocházející z matečných rostlin,

                                                                    které byly podle úředně uznaného systému virologického

                                                                    testování shledány prostými Tomato ringspot virus.

 

32.1.  Rostliny bylinných druhů určené k pěstování,              Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       kromě                                                     27.1., 27.2., 28. a 29. části A oddílu I této přílohy, kde je to

       - cibulí,                                                 vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

       - oddenkových hlíz,                                       a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena

       - rostlin čeledi Graminae,                                   státní organizací ochrany rostlin této země v souladu    

       - oddenků,                                                   s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární

       - osiva,                                                     opatření za prostou Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza

       - hlíz,                                                      maculosa (Malloch) a která je uvedena v rostlinolékařském

       původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje             osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

       Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza                 nebo

       maculosa (Malloch)                                        b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu

                                                                    stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země

                                                                    v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro

                                                                    fytosanitární opatření za prosté Liriomyza sativae Blanchard

                                                                    a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno

                                                                    v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové

                                                                    prohlášení", a na základě úředních prohlídek prováděných

                                                                    nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo

                                                                    prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza

                                                                    maculosa (Malloch),

                                                                    nebo

                                                                 c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření

                                                                    proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa

                                                                    (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza

                                                                    sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti

                                                                    o ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je

                                                                    prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa

                                                                    (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě

                                                                    ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy

                                                                    Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

                                                                    a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.

 

32.2.  Řezané květiny Dendranthema (DC) Des Moul.,               Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

       Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L., listová         - pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a

       zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.                    Amauromyza maculosa (Malloch),

                                                                   nebo

                                                                 - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány

                                                                   prostými Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa

                                                                   (Malloch).

 

32.3.  Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, kromě        Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       - cibulí,                                                 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1. části A oddílu I této přílohy,

       - oddenkových hlíz,                                       úřední potvrzení, že:

       - rostlin čeledi Graminae,                                a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis

       - oddenků,                                                   (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),

       - osiva,                                                     nebo

       - hlíz,                                                   b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných

       původem ze třetích zemí                                      nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány

                                                                    žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a

                                                                    Liriomyza trifolii (Burgess),

                                                                    nebo

                                                                 c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty

                                                                    a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza

                                                                    trifolii (Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření proti

                                                                    Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),

                                                                    nebo

                                                                 d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu),

                                                                    který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza

                                                                    maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné

                                                                    půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy

                                                                    Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

                                                                    a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.

 

33.    Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování,      Úřední potvrzení, že:

       vypěstované ve volné půdě                                  a) místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis subsp.

                                                                     sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium

                                                                     endobioticum (Schilbersky) Percival

                                                                     a

                                                                  b) rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone)

                                                                     Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens.

 

34.    Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo      Úřední potvrzení, že:

       s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti zeminou nebo     a) substrát při vysázení byl

       pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin,            - buď prostý zeminy a organických látek,

       humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené částečně          nebo

       jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení       - shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a podroben vhodnému

       vitality rostlin, původem z                                     vyšetření nebo tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby

       - Turecka,                                                      bylo zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých organismů,

       - Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,                nebo

       - neevropských zemí kromě Alžírska, Egypta, Izraele,          - podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci,

         Libye, Maroka a Tuniska                                       tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů

                                                                     a

                                                                  b) od doby vysázení

                                                                     - buď byla učiněna vhodná opatření, která zabezpečila,

                                                                       že substrát zůstal prostý škodlivých organismů,

                                                                       nebo

                                                                     - rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů před

                                                                       odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo

                                                                       pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro

                                                                       udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že

                                                                       rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro

                                                                       tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.

 

35.1.  Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování,             Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány od začátku

       kromě osiva                                               posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení

                                                                 Beet curly top virus (neevropskými izoláty).

 

35.2.  Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě       Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

       osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet      35.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

       leaf curl virus                                           a) v oblasti produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus

                                                                    a

                                                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                                    pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                                    žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.

 

36.1.  Rostliny určené k pěstování kromě                         Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       - cibulí,                                                 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. a 32.3. části A oddílu I této

       - oddenkových hlíz,                                       přílohy, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány

       - oddenků,                                                ve školkách a:

       - osiva,

       - hlíz,

       původem ze třetích zemí

                                                                 a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní

                                                                    organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

                                                                    mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá

                                                                    Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

                                                                    nebo

                                                                 b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno

                                                                    státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

                                                                    mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté

                                                                    Thrips palmi Karny a které je uvedeno v rostlinolékařském 

                                                                    osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení", a na základě úředních

                                                                    prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců

                                                                    před vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny,

                                                                    nebo

                                                                 c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření

                                                                    proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prostými

                                                                    Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v

                                                                    rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je

                                                                    prostý Thrips palmi Karny, jsou pěstovány in vitro na sterilní

                                                                    živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení

                                                                    organismem Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v průhledných

                                                                    obalech za sterilních podmínek.

 

36.2.  Řezané květiny Orchidaceae a plody Momordica L.           Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:

       a Solanum melongena L., původem ze třetích zemí           - pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny,

                                                                 nebo

                                                                 - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány

                                                                   prostými Thrips palmi Karny.

 

36.3.  Plody Capsicum L. původem z Belize, Dominikánské          Úřední potvrzení, že plody:

       republiky, Francouzské Polynésie, Guatemaly,              a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin

       Hondurasu, Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy,            uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární

       Panamy, Portorika, Salvadoru a USA, kde se vyskytuje         opatření za prostou Anthonomus eugenii Cano a která je uvedena

       Anthonomus eugenii Cano                                      v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

                                                                    nebo

                                                                 b) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany

                                                                    rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních

                                                                    standardů pro fytosanitární opatření za prosté Anthonomus eugenii

                                                                    Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce

                                                                    "Dodatkové prohlášení", a které bylo prohlášeno za prosté

                                                                    Anthonomus eugenii Cano na základě úředních prohlídek prováděných

                                                                    v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou

                                                                    měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.

 

37.    Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva,          Kromě zákazů, vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 17.

       původem z neevropských zemí                               přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal

                                                                    yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid, a v místě produkce

                                                                    nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku

                                                                    posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto

                                                                    chorob,

                                                                    nebo

                                                                 b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku posledního

                                                                    ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Palm

                                                                    lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid / a

                                                                    rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky

                                                                    vzbuzující podezření z možného napadení těmito chorobami,

                                                                    byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti

                                                                    Myndus crudus Van Duzee;

                                                                 c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen

                                                                    z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).

 

37.1.  Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr     Kromě zákazů, vyplývajících z bodu 17. části A přílohy č. 3

       kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících      a požadavků uvedených v bodu 37. části A oddílu I této přílohy,

       rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,           úřední potvrzení, že rostliny:

       Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal         a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje

       Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,               Paysandisia archon (Burmeister),

       Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.                          nebo

                                                                 b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní

                                                                    organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon

                                                                    (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro

                                                                    fytosanitární opatření,

                                                                    nebo

                                                                 c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před vývozem v místě

                                                                    produkce:

                                                                    - které je registrováno státní organizací ochrany rostlin

                                                                      v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a

                                                                    - kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou

                                                                      ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister)

                                                                      nebo za použití vhodných preventivních ošetření a

                                                                    - kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia

                                                                      archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok

                                                                      prováděných ve vhodnou dobu, včetně doby bezprostředně před

                                                                      vývozem.

 

38.1.    zrušeno   

 

38.2.  Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě             Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány

       osiva, původem z Brazílie a USA                           žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně

                                                                 před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými

                                                                 Aculops fuchsiae Keifer.

 

39.    Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a           Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených

       rostlin v buněčných a pletivových kulturách, původem      v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3

       ze třetích zemí kromě zemí evropských nebo středozemních  části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 8.2., 9.,

                                                                 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1.,

                                                                 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,

                                                                 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2.,

                                                                 37., 38.1. a 38.2. části A oddílu I této přílohy, kde je to

                                                                 vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

                                                                 - jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a

                                                                   plodů,

                                                                 - byly vypěstovány ve školkách,

                                                                 - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány,

                                                                   přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení

                                                                   škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy,

                                                                   a buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

                                                                   druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení

                                                                   těmito škodlivými organismy, nebo byly podrobeny vhodnému

                                                                   ošetření k likvidaci těchto organismů.

 

40.    Listnaté stromy a keře určené k pěstování, kromě          Kromě opatření pro tyto rostliny, uvedené v bodech 2., 3.,

       osiva a rostlin v buněčných a pletivových kulturách,      9., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

       původem ze třetích zemí kromě zemí evropských a           č. 3 části B a v bodech 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2.,

       středozemních                                             14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1.,

                                                                 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. a 45.1. části A oddílu

                                                                 I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se

                                                                 rostliny nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.

 

41.    Jednoleté a dvouleté rostliny kromě čeledi Graminae,      Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       určené k pěstování, kromě osiva, původem z jiných než     11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1.,

       evropských a středozemních zemí                           32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2. částí A oddílu I této přílohy,

                                                                 kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

                                                                 - byly vypěstovány ve školkách,

                                                                 - jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

                                                                 - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány,

                                                                   a

                                                                   - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi,

                                                                     viry a virům podobnými organismy,

                                                                     a

                                                                   - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

                                                                     háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

                                                                     organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

                                                                     těchto organismů.

 

42.    Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy         Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

       z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe      v bodech 33. a 34. části A oddílu I této přílohy, kde je

       Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans.,            to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

       Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak.    - byly vypěstovány ve školkách,

       ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L.,    - jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

       Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L.        - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány

       a Uniola L., určené k pěstování, kromě osiva, původem       a

       z jiných než evropských a středozemních zemí                - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými

                                                                     bakteriemi, viry a virům podobnými organismy

                                                                   a

                                                                    - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

                                                                      háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

                                                                      organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

                                                                      těchto organismů.

 

43.    Přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje)           Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských   1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A,

       zemí                                                      v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 9., 10., 11.1.,

                                                                 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2.,

                                                                 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,

                                                                 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2.,

                                                                 37., 38.1., 38.2., 39., 40. a 42. části A oddílu I této

                                                                 přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

                                                                 a) rostliny včetně rostlin získaných přímo z přírodního

                                                                    stanoviště musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně

                                                                    dva po sobě následující roky před odesláním v úředně

                                                                    registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru,

                                                                 b) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být:

                                                                 (aa) nejméně v období uvedeném pod a)

                                                                    - nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na

                                                                      regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,

                                                                    - vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté

                                                                      neevropských rzí; účinná látka, koncentrace a datum

                                                                      aplikace těchto ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském

                                                                      osvědčení, v kolonce "Dezinfekční anebo dezinsekční ošetření",

                                                                    - úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných

                                                                      intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů

                                                                      uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být

                                                                      provedeny také na rostlinách v bezprostředním okolí školek

                                                                      uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na

                                                                      každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech

                                                                      částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního

                                                                      substrátu, s použitím namátkového vzorku z nejméně 300

                                                                      rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto

                                                                      rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když

                                                                      celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,

                                                                    - při těchto kontrolách shledány prostými příslušných

                                                                      škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce;

                                                                      napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny,

                                                                      pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc

                                                                      po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno,

                                                                      že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,

                                                                    - pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu,

                                                                      nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován

                                                                      nebo

                                                                    - vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán prostým všech

                                                                      škodlivých organismů,

                                                                    - udržovány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát

                                                                      zůstává prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů

                                                                      před odesláním byly:

                                                                    - otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn

                                                                      původní pěstební substrát, a udržovány jako prostokořenné,

                                                                      nebo

                                                                    - otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní

                                                                      pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu,

                                                                      který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa),

                                                                      v páté odrážce,

                                                                      nebo

                                                                    - vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební

                                                                      substrát je prostý škodlivých organismů; účinná látka,

                                                                      koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uvedeny

                                                                      v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dezinfekční

                                                                      a/nebo dezinsekční ošetření"

                                                                 (bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny

                                                                      a označeny registračním číslem registrované školky; toto

                                                                      číslo musí být také k umožnění identifikace zásilky uvedeno

                                                                      v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení".

 

44.    Bylinné vytrvalé rostliny určené k pěstování,             Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

       kromě osiva, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou         32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34. části A oddílu I této přílohy,

       Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC)    kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

       Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae a Rosaceae (s         - byly vypěstovány ve školkách,

       výjimkou Fragaria L.), původem ze třetích zemí kromě      - jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

       zemí evropských a středozemních                           - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány

                                                                   a

                                                                   - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými

                                                                     bakteriemi, viry a virům podobnými organismy

                                                                   a

                                                                   - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

                                                                     háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

                                                                     organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

                                                                     těchto organismů.

 

45.1. Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L.               Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech

      a Hibiscus L., určené k pěstování, kromě cibulí,           27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a 36.1. části A oddílu I

      oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem           této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:

      z neevropských zemí                                        a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena

                                                                    státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s

                                                                    příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření

                                                                    jako prostá Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací)

                                                                    a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce

                                                                    "Dodatkové prohlášení",

                                                                    nebo

                                                                 b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu

                                                                    stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země

                                                                    v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro

                                                                    fytosanitární opatření jako prosté Bemisia tabaci

                                                                    (Gennadius) (neevropských populací) a které je uvedeno

                                                                    v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové

                                                                    prohlášení", a na základě úředních prohlídek prováděných

                                                                    nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem

                                                                    uznáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),

                                                                    nebo

                                                                 c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci

                                                                    (Gennadius) (neevropským populacím) v případě, že byly

                                                                    udržovány nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém

                                                                    byl zjištěn výskyt Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

                                                                    populací), a toto místo produkce bylo následně v důsledku

                                                                    provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia

                                                                    tabaci (Gennadius) (neevropských populací) shledáno prostým

                                                                    Bemisia tabaci (Gennadius), a to na základě jak úředních

                                                                    prohlídek prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů

                                                                    před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného

                                                                    období; podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském

                                                                    osvědčení,

                                                                    nebo

                                                                 d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který

                                                                    je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),

                                                                    jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních

                                                                    podmínkách, které zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci

                                                                    (Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou odeslány v

                                                                    průhledných obalech za sterilních podmínek.

 

45.2. Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L.,       Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

      Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L.,         - pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

      Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem          populací),

      z neevropských zemí                                          nebo

                                                                 - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty

                                                                   a shledány prostými Bemisia tabaci (Gennadius)

                                                                   (neevropských populací).

 

45.3. Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování,       Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

      kromě osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Tomato      bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6. a

      yellow leaf curl virus                                     v 25.7. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,

      a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)           úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné

                                                                 příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus

      b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)             úřední potvrzení, že:

                                                                 a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky

                                                                    napadení Tomato yellow leaf curl virus

                                                                    a

                                                                    (aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia

                                                                         tabaci (Gennadius),

                                                                         nebo

                                                                    (bb) místo produkce bylo shledáno prostým Bemisia tabaci

                                                                         (Gennadius) na základě úředních prohlídek provedených

                                                                         alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem,

                                                                    nebo

                                                                 b) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení

                                                                    Tomato yellow leaf curl virus a místo produkce bylo

                                                                    podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění

                                                                    nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius).

 

46.   Rostliny určené k pěstování, jiné než osivo,               Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

      cibule, hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve kterých se    13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2.,

      vyskytují příslušné škodlivé organismy                     32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. a 45.3. části A oddílu I

                                                                 této přílohy, kde je to vhodné,

 

      a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia          úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního

         tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných      období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými

         škodlivých organismů                                    škodlivými organismy,

      b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia            úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení

         tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných      dostačujícího období nebyly pozorovány žádné příznaky

         škodlivých organismů                                    napadení příslušnými škodlivými organismy a

 

      Příslušné škodlivé organismy jsou:                         a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci

      - Bean golden mosaic virus                                    (Gennadius) a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,

      - Cowpea mild mottle virus                                    nebo

      - Lettuce infectious yellows virus                         b) při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech           

      - Pepper mild tigré virus                                     bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius)

      - Squash leaf curl virus                                      a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,

      - jiné viry přenášené Bemisia tabaci (Gennadius)              nebo

                                                                 c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia

                                                                    tabaci (Gennadius),

                                                                    nebo

                                                                 d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu),

                                                                    který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

                                                                    populací) a nevykazují žádné příznaky napadení příslušnými

                                                                    škodlivými organismy, jsou pěstovány in vitro na sterilní

                                                                    živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení

                                                                    Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou

                                                                    odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.

 

47.   Osivo Helianthus annuus L.                                 Úřední potvrzení, že:

                                                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara

                                                                    halstedii (Farlow) Berlese & De Toni,

                                                                    nebo

                                                                 b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám

                                                                    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni, vyskytující

                                                                    se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti

                                                                    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni.

 

48.   Osivo Solanum lycopersicum L.                              Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční

                                                                 metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle čl. 18

                                                                 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13), a

                                                                 a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter

                                                                    michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

                                                                    Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye a Potato

                                                                    spindle tuber viroid,

                                                                    nebo

                                                                 b) na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního

                                                                    období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito

                                                                    škodlivými organismy,

                                                                    nebo

                                                                 c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování

                                                                    nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných

                                                                    metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto

                                                                    škodlivých organismů.

 

49.1. Osivo Medicago sativa L.                                   Úřední potvrzení, že:

                                                                 a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného

                                                                    vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl

                                                                    zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na

                                                                    reprezentativním vzorku,

                                                                    nebo

                                                                 b) před vývozem byla provedena fumigace,

                                                                    nebo

                                                                 c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti

                                                                    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních

                                                                    testech provedených na reprezentativním vzorku bylo

                                                                    shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

 

49.2. Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve               Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 49.1.

      kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis subsp.      části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

      insidiosus (McCulloch) Davis et al.                        a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani v jejím

                                                                    bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let

                                                                    zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

                                                                    (McCulloch) Davis et al.;

                                                                 b) buď

                                                                    - sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána

                                                                      jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis

                                                                      subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,

                                                                      nebo

                                                                    - v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté

                                                                      ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl

                                                                      nejvýše jednu předcházející sklizeň semen,

                                                                      nebo

                                                                    - obsah neškodných nečistot v osivu, které byly

                                                                      stanoveny podle pravidel používaných pro uznávání osiva

                                                                      pro jeho tržní oběh v Evropské unii, nepřevyšuje 0,1 %

                                                                      jeho hmotnosti;

                                                                 c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo,

                                                                    je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období,

                                                                    nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících

                                                                    porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky

                                                                    napadení Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

                                                                    (McCulloch) Davis et al.,

                                                                 d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních

                                                                    třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago

                                                                    sativa L.).

 

50.   Osivo Oryza sativa L.                                      Úřední potvrzení, že:

                                                                 a) semena byla úředně testována vhodnými nematologickými

                                                                    metodami a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christie,

                                                                    nebo

                                                                 b) semena byla podrobena vhodnému ošetření horkou vodou nebo

                                                                    jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.

 

51.   Osivo Phaseolus L.                                         Úřední potvrzení, že:

                                                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris

                                                                    pv. phaseoli (Smith) Dye,

                                                                    nebo

                                                                 b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto

                                                                    testech shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli

                                                                    (Smith) Dye.

 

52.   Osivo Zea mays L.                                          Úřední potvrzení, že:

                                                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii

                                                                    (Smith) Dye,

                                                                    nebo

                                                                 b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto

                                                                    testech shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye.

 

53.   Osivo rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale        Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých

      Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku,            se nevyskytuje Tilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí

      Íránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu,              být uveden v rostlinolékařském osvědčení.

      Pákistánu a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica

      Mitra

 

54.   Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale,        Úřední potvrzení, že:

      původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Íránu,               a) semena pocházejí z oblasti, ve které se nevyskytuje

      Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA,       Tilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí být uveden

      kde se vyskytuje Tilletia indica Mitra                        v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu",

                                                                    nebo

                                                                 b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány během

                                                                    posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky

                                                                    napadení Tilletia indica Mitra a reprezentativní vzorky

                                                                    semen, odebrané jednak v době sklizně a jednak před odesláním

                                                                    zásilky, byly testovány a shledány v těchto testech prostými

                                                                    Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčení,

                                                                    v kolonce "Název výrobku" musí být uvedeno "testováno a

                                                                    shledáno prostým Tilletia indica Mitra".

 

Oddíl II

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unie

 

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty                  Zvláštní požadavky

 

1.    zrušeno    

 

2.    Dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněného                a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

                                                                 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht &

                                                                 Harrington,

                                                                 nebo

                                                              b) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

                                                                 jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

                                                                 použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při

                                                                 zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

                                                                 sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický

                                                                 postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska

                                                                 délky doby sušení.

3.    zrušeno    

 

4.    Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva       Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

                                                              okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

                                                              vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini

                                                              Funk & Parker.

 

5.    Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,     Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 4.

Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené             části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

k pěstování, kromě osiva                                      že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                              pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                              žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 

6.    Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osiva     Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

                                                              okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

                                                              vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 

7.    Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené            Úřední potvrzení, že:

      k pěstování, kromě osiva                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria

                                                                 parasitica (Murrill) Barr,

                                                                 nebo

                                                              b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí

                                                                 nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria

                                                                 parasitica (Murrill) Barr.

 

8.    Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva    Úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Ceratocystis platani

                                                                 (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington,

                                                                 nebo

                                                              b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

                                                                 pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

                                                                 žádné příznaky napadení Ceratocystis platani (J. M. Walter)

                                                                 Engelbrecht & Harrington.

 

9.    Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,          Úřední potvrzení, že:

      Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,         a) rostliny pocházejí ze zón uznaných za prosté Erwinia

      Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia      amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s postupem

      davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.       podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES13),

      a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva               nebo

                                                              b) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním

                                                                 okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora

                                                                 (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.

 

10.   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus        Úřední potvrzení, že:

      Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva             a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri

                                                                 Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli &

                                                                 Gikashvili a Citrus tristeza virus (evropských izolátů),

                                                                 nebo

                                                              b) rostliny byly získány podle certifikačního schématu, ve

                                                                 kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z

                                                                 materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož

                                                                 každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza

                                                                 virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod

                                                                 v souladu s mezinárodními standardy, a aby byly trvale

                                                                 pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo

                                                                 v izolovaných boxech, a na těchto rostlinách nebyly pozorovány

                                                                 žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al.,

                                                                 Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili ani Citrus

                                                                 tristeza virus (evropskými izoláty),

                                                                 nebo

                                                                 c) rostliny

                                                                 - byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém

                                                                   je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu,

                                                                   který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý

                                                                   jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus

                                                                   (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v

                                                                   souladu s mezinárodními standardy, a tento materiál byl v

                                                                   těchto testech shledán prostým Citrus tristeza virus

                                                                   (evropských izolátů) a byl certifikován jako prostý nejméně

                                                                   Citrus tristeza virus (evropských izolátů) v úředních testech

                                                                   každého jedince podle metod uvedených v této odrážce,

                                                                   a

                                                                 - byly kontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního

                                                                   období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení

                                                                   Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila

                                                                   (Petri) Kanchaveli & Gikashvili a Citrus tristeza virus.

 

10.1. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus        Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou

      Raf. a jejich kříženců a Casimiroa La Llave,            státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných

      Clausena Burm f., Vepris Comm. a Zanthoxylum L.,        mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou

      kromě plodů a osiva                                     Trioza erytreae (Del Guercio).

 

11.   Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea         Úřední potvrzení, že:

      Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým     a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního

      nebo připojeným pěstebním substrátem                       období nebylo zjištěno žádné zamoření organismem Radopholus

                                                                 similis (Cobb) Thorne,

                                                                 nebo

                                                              b) půda a kořeny podezřelých rostlin byly od začátku

                                                                 posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu

                                                                 nematologickému testování nejméně na Radopholus similis

                                                                 (Cobb) Thorne a byly v těchto testech shledány prostými

                                                                 tohoto škodlivého organismu.

 

12.   Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L.,             Úřední potvrzení, že:

      určené k pěstování, kromě osiva                         a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých

                                                                 organismů,

                                                                 nebo

                                                              b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné

                                                                 příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.

                                                              Příslušné škodlivé organismy jsou:

                                                              pro Fragaria L.:

                                                              - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

                                                              - Arabis mosaic virus

                                                              - Raspberry ringspot virus

                                                              - Strawberry crinkle virus

                                                              - Strawberry latent ringspot virus

                                                              - Strawberry mild yellow edge virus

                                                              - Tomato black ring virus

                                                              - Xanthomonas fragariae Kennedy & King

 

                                                              pro Prunus L.:

                                                              - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

                                                              - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 

                                                              pro Prunus persica (L.) Batsch:

                                                              - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

                                                              pro Rubus L.:

                                                              - Arabis mosaic virus

                                                              - Raspberry ringspot virus

                                                              - Strawberry latent ringspot virus

                                                              - Tomato black ring virus.

 

13.   Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k             Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9.

      pěstování, kromě osiva                                  části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline

                                                                 mycoplasm,

                                                                 nebo

                                                              b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly

                                                                 v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období

                                                                 odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky

                                                                 vzbuzující podezření na napadení organismem Pear decline

                                                                 mycoplasm.

 

14.   Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva    Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12.

                                                              části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides

                                                                 besseyi Christie,

                                                                 nebo

                                                              b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné

                                                                 příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,

                                                                 nebo

                                                              c) rostliny v buněčných a pletivových kulturách musí

                                                                 pocházet z rostlin, splňujících požadavky uvedené pod

                                                                 písmenem b) nebo musí být úředně testovány vhodnou

                                                                 nematologickou metodou a v těchto testech shledány prostými

                                                                 Aphelenchoides besseyi Christie.

 

15.   Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva    Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9.

                                                              části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation

                                                                 mycoplasm

                                                                 nebo

                                                              b)

                                                              (aa) rostliny, jiné než ty, které byly vypěstované ze semen,

                                                                   -  buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu,

                                                                      ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii

                                                                      z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách

                                                                      a úředně testován za použití vhodných indikátorových

                                                                      rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple

                                                                      proliferation mycoplasm a byl v těchto testech shledán

                                                                      prostým uvedeného škodlivého organismu,

                                                                      nebo

                                                                   -  pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován

                                                                      ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních

                                                                      šesti ukončených vegetačních období úředně testován za

                                                                      použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

                                                                      rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm

                                                                      a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého

                                                                      organismu,

                                                              (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

                                                                   rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

                                                                   posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné

                                                                   příznaky napadení Apple proliferation mycoplasm.

 

16.   Rostliny následujících druhů Prunus L. určené           Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12.

      k pěstování, kromě osiva                                části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

      - Prunus amygdalus Batsch.                              a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus,

      - Prunus armeniaca L.                                      nebo

      - Prunus blireiana Andre                                b)

      - Prunus brigantina Vill.                                 (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstované ze semen,

      - Prunus cerasifera Ehrh.                                      - buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu,

      - Prunus cistena Hansen                                          ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii

      - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.                               z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách

      - Prunus domestica ssp. domestica (L.)                           a úředně testován za použití vhodných indikátorových 

      - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.             rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox     

      - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.                   virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného

      - Prunus glandulosa Thunb.                                       škodlivého organismu,

      - Prunus holosericea Batal.                                      nebo

      - Prunus hortulana Bailey                                      - pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován 

      - Prunus japonica Thunb.                                         ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během

      - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne                             posledních tří ukončených vegetačních období úředně             

      - Prunus maritima. Marsh.                                        testován za použití vhodných indikátorových rostlin

      - Prunus mume Sieb. et Zucc.                                     nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox

      - Prunus nigra Ait.                                              virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného

      - Prunus persica (L.) Batsch.                                    škodlivého organismu,

      - Prunus salicina L.                                      (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

      - Prunus sibirica L.                                           rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

      - Prunus simonii Carr.                                         posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány  

       - Prunus spinosa L.                                           žádné příznaky napadení Plum pox virus,

      - Prunus tomentosa Thunb.                                 (cc) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky

      - Prunus triloba Lindl.                                        chorob působených jinými viry nebo virům podobnými patogeny,

      - jiné k Plum pox virus náchylné druhy Prunus L.               byly odstraněny.

 

17.   Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva                   Úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce

                                                              nebyly od začátku posledních dvou ukončených vegetačních

                                                              období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine

                                                              flavescence dorée mycoplasm a Xylophilus ampelinus

                                                              (Panagopoulos) Willems et al.

 

18.1. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování           Úřední potvrzení, že:

                                                              a) byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti

                                                                 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

                                                                 a

                                                              b) hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis

                                                                 subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

                                                                 nebo byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti

                                                                 tomuto organismu

                                                                 a

                                                              c) aa) hlízy pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje

                                                                     Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

                                                                     nebo

                                                                 bb) v oblastech, v nichž se Ralstonia solanacearum

                                                                     (Smith) Yabuuchi et al. vyskytuje, pocházejí hlízy

                                                                     z místa produkce, které bylo shledáno prostým Ralstonia

                                                                     solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., nebo je za prosté

                                                                     uvedeného organismu považováno v důsledku zavedení programu

                                                                     eradikace Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

                                                                 a

                                                              d) hlízy buď pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytují

                                                                 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

                                                                 a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblastí,

                                                                 v nichž se Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny

                                                                 populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytují:

                                                                 - hlízy buď pocházejí z místa produkce, které bylo na

                                                                   základě ročního průzkumu hostitelských plodin, prováděného

                                                                   vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných

                                                                   termínech a vizuální prohlídkou povrchu a řezu hlíz po

                                                                   sklizni brambor v místě produkce, shledáno prostým

                                                                   Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a

                                                                   Meloidogyne fallax Karssen, nebo

                                                                 - hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkontrolovány

                                                                   na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody,

                                                                   která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány,

                                                                   a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i

                                                                   na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů

                                                                   nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle zákona o

                                                                   uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) a nebyly

                                                                   zjištěny žádné příznaky napadení Meloidogyne chitwoodi

                                                                   Golden et al. (všemi populacemi) a Meloidogyne fallax Karssen.

 

18.1.1. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování,        Kromě požadavků platných pro hlízy Solanum tuberosum L.

        kromě těch, které mají být pěstovány v souladu        určené k pěstování, uvedených v bodu 18.1. části A oddílu II této

        s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady                přílohy, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Evropské unie

        2007/33/ES14)                                         pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera

                                                              rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

 

18.2. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování,          Kromě požadavků platných pro hlízy, uvedených v bodu 18.1.

      kromě hlíz těch odrůd, které jsou úředně uznány         části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:

      jedním nebo více členskými státy                        - patří k deklarované selekci a to potvrzením, které je

                                                                odpovídajícím způsobem uvedeno na dokladu doprovázejícím

                                                                příslušné hlízy,

                                                              - byly vypěstovány na území Evropské unie

                                                                a

                                                              - byly získány přímo z materiálu, udržovaného ve vhodných

                                                                podmínkách a podrobeného na území Evropské unie karanténnímu

                                                                úřednímu testování podle vhodných metod a shledaného

                                                                v těchto testech prostým škodlivých organismů.

 

18.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů       a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách

Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování                 a musí být v karanténních testech shledány prostými všech

v rámci výzkumu nebo šlechtění, kromě hlíz Solanum               škodlivých organismů;

tuberosum L. uvedených v bodech 18.1. nebo 18.2.              b) karanténní testy zmíněné pod písmenem a) musí:

části A oddílu II této přílohy a kromě kultur                    (aa) být vedené pod dozorem státní organizace ochrany

udržovaných jako materiál v genobankách nebo                          rostlin daného členského státu a být prováděné vědecky

genetických sbírkách                                                  školenými pracovníky této organizace nebo jiného úředně

                                                                      oprávněného orgánu,

                                                                 (bb) být prováděné v místě s odpovídajícím vybavením vyhovujícím

                                                                      pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálu,

                                                                      včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo

                                                                      zamezeno jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů,

                                                                 (cc) být prováděné u každé partie materiálu

                                                                      - vizuální prohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené

                                                                        jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v

                                                                        pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho

                                                                        celého vegetačního období s ohledem na typ materiálu

                                                                        a jeho vývojového stadia v době testování

                                                                      - testováním podle vhodných metod, které musí být

                                                                        předloženy Stálému fytosanitárnímu výboru postupem

                                                                        podle čl. 18 odst. 2 směrnice  2000/29/ES 13).

                                                                        - v případě veškerého materiálu bramboru nejméně na:

                                                                          - Andean potato latent virus

                                                                          - Arracacha virus B, oca strain

                                                                          - Potato black ringspot virus

                                                                          - Potato spindle tuber viroid

                                                                          - Potato virus T

                                                                          - Andean potato mottle virus

                                                                          - Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S,

                                                                            Potato virus V, Potato virus X, Potato virus Y

                                                                            (včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll

                                                                            virus

                                                                          - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

                                                                            (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

                                                                          - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

                                                                          - v případě semen bramboru nejméně na viry a viroidy

                                                                            ve výše uvedeném seznamu

                                                                   (dd) vhodným testováním určit škodlivý organismus

                                                                        způsobující jakékoliv jiné příznaky, které byly

                                                                        pozorovány při vizuální prohlídce;

                                                              c) veškerý materiál, který nebyl testováním uvedeným pod b)

                                                                 shledán prostým škodlivých organismů uvedených pod b), musí

                                                                 být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím

                                                                 tento škodlivý organismus (tyto škodlivé organismy);

                                                              d) každá právnická nebo fyzická osoba mající ve svém držení

                                                                 takový materiál, musí o tomto materiálu informovat Ústřední

                                                                 kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

18.4. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů       Každá organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení

      Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování        takový materiál musí o tomto materiálu informovat odpovědný úřední

      a udržované jako materiál v genobankách nebo            orgán členského státu, na území České republiky Ústřední kontrolní

      genetických sbírkách                                    a zkušební ústav zemědělský.

 

18.5. Hlízy Solanum tuberosum L. kromě těch, které jsou       Na obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených

      uvedeny v bodech 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. nebo      brambor) musí být uvedeno registrační číslo potvrzující, že

      18.4. části A oddílu II této přílohy                    brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným pěstitelem

                                                              nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek

                                                              úředně zaregistrovaných a umístěných v oblasti produkce, a

                                                              dokládající, že hlízy jsou prosté Ralstonia solanacearum

                                                              (Smith) Yabuuchi et al. a že byla dodržena:

                                                              a) ustanovení Evropské unie pro boj proti Synchytrium

                                                                 endobioticum (Schilbersky) Percival

                                                                 a

                                                              b) v případě potřeby ustanovení Evropské unie pro boj

                                                                 proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

                                                                 (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

                                                                 a

                                                              c) ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida

                                                                 (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

 

18.6. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě           Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1.,

      osiva a rostlin uvedených v bodech 18.4. nebo 18.5.           18.2. a 18.3. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

      části A oddílu II této přílohy                                úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm,

                                                                 nebo

                                                              b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního

                                                                 ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

                                                                 napadení Potato stolbur mycoplasm.

 

18.6.1.Rostliny Capsicum spp., Solanum lycopersicum L.        Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodě

       a Solanum melongena L., s kořeny, určené k             18.6. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že jsou

       pěstování, kromě rostlin, které mají být pěstovány     dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida

       v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady       (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

       2007/33/ES14)

 

18.7.  Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum      Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

       L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L.,      18.6. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

       určené k pěstování, kromě osiva                        úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány

                                                                 prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

                                                                 nebo

                                                              b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku

                                                                 posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné

                                                                 příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 

19.    Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování,        Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku

       kromě osiva                                            posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

                                                              napadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold a

                                                              Verticillium dahliae Klebahn.

 

19.1.  Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají         Úřední potvrzení, že: rostliny

       průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do          a) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní

       následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc.,            organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon

       Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br.,           (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro

       Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,                 fytosanitární opatření,

       Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,                nebo  

       Washingtonia Raf.                                      b) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před přemístěním

                                                                 v místě produkce:

                                                                 - které je registrováno příslušným úředním orgánem

                                                                   v členském státu původu a tento subjekt nad ním vykonává

                                                                   dohled,

                                                                 - kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou

                                                                   ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister)

                                                                   nebo za použití vhodných preventivních ošetření

                                                                   a

                                                                 - kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia

                                                                   archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok

                                                                   prováděných ve vhodnou dobu.

 

20.   Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L.       Úřední potvrzení, že:

      a Pelargonium L'Hérit. ex Ait, určené k pěstování,      aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

      kromě osiva                                                 ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

                                                                  standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa

                                                                  armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval),

                                                                  nebo

                                                              a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

                                                                 vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa

                                                                 armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval),

                                                                 nebo

                                                              b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

 

21.1.  Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené            Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

       k pěstování, kromě osiva                               20. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

                                                              úřední potvrzení, že:

                                                              a) rostliny jsou nejvýše třetí generací získanou z materiálu,

                                                                 který byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid

                                                                 v průběhu virologických testů, nebo jsou přímo získány

                                                                 z materiálu, u kterého byl v období kvetení úředně

                                                                 kontrolován reprezentativní vzorek alespoň 10 % rostlin

                                                                 a byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid;

                                                              b) rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:

                                                                 - které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně

                                                                   v průběhu tří měsíců před odesláním a na kterých nebyly

                                                                   v tomto období pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia

                                                                   horiana Hennings a v bezprostředním okolí nebyly v průběhu

                                                                   tří měsíců před prodejem pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                   Puccinia horiana Hennings,

                                                                 nebo

                                                                 - zásilka byla vhodně ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;

                                                              c) v případě nezakořeněných řízků nebyly na řízcích nebo

                                                                 na rostlinách, ze kterých byly řízky získány, pozorovány

                                                                 žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.)

                                                                 von Arx nebo, v případě zakořeněných řízků, nebyly na řízcích

                                                                 nebo v místech zakořenění pozorovány žádné příznaky napadení

                                                                 Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.

 

21.2.  Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva   Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

                                                              20. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

                                                              - rostliny byly získány přímo z matečných rostlin, které

                                                                byly úředně testované nejméně jednou v průběhu dvou

                                                                předcházejících letech na Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

                                                                (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder)

                                                                Starr & Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenweber)

                                                                van Beyma a byly shledány prosté těchto škodlivých organismů,

                                                              - na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení