____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA660

366/2005 Sb. - o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny - poslední stav textu

 

366/2005 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 5. září 2005

 

o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

 

                Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

                Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje způsob označování, minimální technologické požadavky, způsob skladování a manipulace během uvádění do oběhu, požadavky na přepravu a na odběr vzorků pro některé zmrazené potraviny.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

                (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) zmrazováním - konzervace potravin snížením teploty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo zastavuje průběh fyzikálních, biochemických a mikrobiologických procesů v těchto potravinách,

 

b) některými zmrazenými potravinami - hluboce zmrazené potraviny, které byly podrobeny procesu zmrazování tak, aby byla co nejrychleji překonána zóna maximální tvorby krystalů a dosažena konečná teplota po tepelné stabilizaci minus 18 st. C nebo nižší ve všech částech výrobku.

 

                (2) Za hluboce zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny, mražené krémy a zmrazené máslo.

 

§ 3

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise3) se obaly označí

 

a) slovy, že potravina byla hluboce zmrazena,

 

b) datem minimální trvanlivosti při teplotě skladování minus 18 C nebo nižší,

 

c) teplotou skladování,

 

d) slovy "po rozmrazení znovu nezmrazujte".

 

                (2) Na obalu pro spotřebitele musí být uvedena informace o době, po kterou má být potravina uchovávána spotřebitelem, a teplota uchování. Informace se uvede slovy "Uchování u spotřebitele".

 

§ 4

 

Technologické požadavky

 

                (1) Jako zmrazovací média, která přicházejí do přímého kontaktu s hluboce zmrazovanou potravinou, lze použít pouze

 

a) vzduch,

 

b) oxid uhličitý,

 

c) kapalný dusík.

 

                (2) Suroviny používané pro výrobu hluboce zmrazených potravin musí splňovat požadavky stanovené dalšími prováděcími předpisy4).

 

                (3) Příprava a zmrazování výrobků se musí provádět neprodleně za použití vhodného technického zařízení tak, aby chemické, biochemické a mikrobiologické změny byly omezeny na nejnižší možnou míru.

 

                (4) Hluboce zmrazené potraviny musí být chráněny vhodným obalem5) před mikrobiální nebo jinou vnější kontaminací a proti vysychání.

 

                (5) Mrazírenské sklady musí být provozovány tak, aby byla udržena, při minimálním kolísání teploty vzduchu a jeho cirkulaci, teplota ve všech částech výrobku minus 18 st. C nebo nižší. Vyjadřování mrazírenských teplot je uvedeno v příloze č. 1.

 

                (6) V mrazírenských skladech menších než 10 m3 určených pro ukládání zásob v maloobchodních prodejnách lze provádět měření teploty pouze jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru6).

 

                (7) Veškerá manipulace s hluboce zmrazenými potravinami při skladování musí být prováděna za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny nad minus 15 C.

 

                (8) Odběr vzorků pro měření teploty hluboce zmrazené potraviny a vlastní měření teploty se provádí v souladu s příslušnou českou technickou normou7).

 

                (9) Přebalování hluboce zmrazených potravin lze provádět pouze za kontrolovaných podmínek8), přičemž teplota výrobku v průběhu přebalování nesmí být vyšší než minus 5 C.

 

                (10) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení hluboce zmrazených potravin jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

§ 5

 

Uvádění do oběhu

 

                (1) Hluboce zmrazené potraviny se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty hluboce zmrazených potravin minus 18 st. C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 st. C.

 

                (2) Nebalené hluboce zmrazené potraviny lze uchovávat nebo nabízet k prodeji v mrazicím zařízení pouze odděleně tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivňování.

 

                (3) Veškerá manipulace při prodeji hluboce zmrazených potravin musí být prováděna za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny nad minus 15 st. C.

 

§ 6

 

Přechodné ustanovení

 

                Obaly vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejdéle do 30. června 2007.

 

§ 7

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se:

 

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.

 

2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 44/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.

 

3. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 160/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.

 

§ 8

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

Ministr:

 

Ing. Zgarba v. r.

 

Příl.1

Vyjadřování mrazírenských teplot

 

Obrázek 366-2005.pcx

 

 

Vysvětlení:

 

 

Nejvýše - 12 st. C znamená - 12 st. C a vyšší teploty

 

Nejméně - 22 st. C znamená - 22 st. C a nižší teploty

 

Příl.2

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

  Výrobek                              Hmotnost balení             Přípustná  

                                                                   záporná    

                                                                   hmotnostní 

                                                                   odchylka   

 ------------------------------------------------------------------------------

  Hluboce zmrazená zelenina a výrobky  Výrobky balené ručně:                  

  z hluboce zmrazené zeleniny         -----------------------------------------

                                       do 250 g                   - 5 %       

                                      -----------------------------------------

                                       nad 250 g nebo 500 g       - 3 %       

  Hluboce zmrazené ovoce a výrobky    -----------------------------------------

  z ovoce, protlaky                    nad 500 g nebo 1500 g      - 2 %       

                                      -----------------------------------------

                                       nad 1500 g                 - 1 %       

  Hluboce zmrazené výrobky z brambor  -----------------------------------------

                                      -----------------------------------------

                                       Výrobky balené strojně:                

  Hluboce zmrazené pekařské           -----------------------------------------

  a cukrářské výrobky                  do 250 g                   - 10 %      

                                      -----------------------------------------

                                       nad 250 g do 500 g         - 10 %      

  Hluboce zmrazené pokrmy, polévky     (s hmotností jednotlivých              

  a polotovary                         kusů vyšší než 3 g)                    

                                      -----------------------------------------

                                       nad 250 g do 500 g         - 6 %       

  Hluboce zmrazené výrobky z vajec     (ostatní výrobky)                      

                                      -----------------------------------------

                                       nad 500 g do 1500 g        - 4 %       

  Hluboce zmrazené maso, masné        -----------------------------------------

  výrobky a masné polotovary           nad 1500 g                 - 2 %       

-------------------------------------------------------------------------------

  Hluboce zmrazené ryby, ostatní       Výrobky balené ručně:                  

  vodní živočichové, polotovary       -----------------------------------------

  z ryb, ostatních vodních živočichů   do 250 g                   - 6 %       

  a ze strojně odděleného masa ryb    -----------------------------------------

  a ostatních vodních živočichů,       nad 250 g nebo 500 g       - 5 %       

  Surimi                               (s hmotností jednotlivých              

                                       kusů ryb vyšší než 200 g)  (- 7 %)     

                                      -----------------------------------------

                                       nad 500 g nebo 1500 g      - 3 %       

                                      -----------------------------------------

                                       nad 1500 g                 - 2 %       

                                      -----------------------------------------

                                      -----------------------------------------

                                       Výrobky balené strojně:                

                                      -----------------------------------------

                                       do 250 g                   - 10 %      

                                      -----------------------------------------

                                       nad 250 g do 500 g         - 6 %       

                                      -----------------------------------------

                                       nad 500 g do 1500 g        - 4 %       

                                      -----------------------------------------

                                       nad 1500 g                 - 2 %       

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

____________________

 

 

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

 

2) Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených pro lidskou spotřebu.

 

Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru vzorků a metoda analýzy Společenství při kontrole teploty hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě.

 

3) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb.

 

4) Například vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb., vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

 

5) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

 

6) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.

 

7) ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení zmrazených výrobků. Část 2: Odběr vzorků.

 

ČSN 56 0290-7 Metody zkoušení zmrazených výrobků. Část 7: Měření teplot.

 

8) Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů.