____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 18.10.2015 do částky 109/2015 Sb. a 32/2015 Sb.m.s. - RA776

76/2003 Sb. - požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakao, čokoládu - poslední stav textu

 

76/2003 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 6. března 2003,

 

kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

 

Změna: 43/2005 Sb.

Změna: 148/2015 Sb.

 

                Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství,1) pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony:

 

ODDÍL 1

 

PŘÍRODNÍ SLADIDLA

 

§ 1

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) přírodními sladidly - ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů, stanovené touto vyhláškou,

 

b) cukrem - vyčištěná krystalizovaná sacharóza upravená zejména do krystalů, moučky, kostek, homolí, popřípadě doplněná přídatnými látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením,

 

c) tekutým cukrem - vodný roztok sacharózy,

 

d) tekutými výrobky z cukru - výrobky na bázi vodných roztoků sacharózy splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 bodě 2,

 

e) tekutým invertním cukrem - vodný roztok sacharózy částečně invertované hydrolýzou, v němž nepřevažuje podíl invertního cukru a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,

 

f) sirupem z invertního cukru - vodný roztok sacharózy (s možnou krystalizací), která byla částečně invertována hydrolýzou, přičemž obsah invertovaného cukru musí být vyšší než 50 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,

 

g) glukózovým sirupem - vyčištěný koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě člověka, získaných ze škrobu nebo inulinu, nebo jejich kombinací a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 5,

 

h) sušeným glukózovým sirupem - částečně vysušený glukózový sirup s nejméně 93 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 6,

 

i) dextrózou (dextróza monohydrát nebo dextróza bezvodá) - vyčištěná krystalizovaná D-glukóza s jednou molekulou krystalové vody (monohydrát) nebo bezvodá a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 3,

 

j) fruktózou - vyčištěná krystalizovaná D-fruktóza, splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 4.

 

§ 2

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 1 je uvedeno členění přírodních sladidel na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 3

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se označí

 

a) přírodní sladidla skupinou a podskupinou, s výjimkou tekutých výrobků z cukru,

 

b) tekuté výrobky z cukru podskupinou, obsahem sušiny a invertního cukru v sušině.

 

                (2) Název tekutý cukr a tekutý invertní cukr lze doplnit označením "bílý", pokud jsou splněny fyzikální a chemické požadavky uvedené v příloze č. 2.

 

                (3) U balených výrobků s hmotností nižší než 20 g nemusí být na obalu uvedena čistá hmotnost výrobku.

 

                (4) V případě, že sirup z invertního cukru obsahuje krystalky cukru, musí být jeho název doplněn slovem "krystalizovaný".

 

                (5) Označení "glukózový sirup" se změní na označení "glukózo-fruktózový sirup" a označení "sušený glukózový sirup" se změní na označení "sušený glukózo-fruktózový sirup" v případě, že výrobek obsahuje fruktózu v množství více než 5 % hmotnostních v přepočtu na sušinu a obsah glukózy převládá nad obsahem fruktózy, anebo se změní na označení "fruktózo-glukózový sirup" nebo "sušený fruktózo-glukózový sirup" v případě, že obsah fruktózy převládá nad obsahem glukózy.

 

                (6) Cukr bílý lze označit jen názvem "cukr".

 

                (7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

§ 4

 

Požadavky na jakost

 

                Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

§ 5

 

Technologické požadavky

 

                Cukr nesmí být podroben modření.

 

§ 6

 

Uvádění do oběhu

 

                (1) Cukr, s výjimkou cukru moučky, se skladuje při teplotě nejvýše 30 st.C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

 

                (2) Cukr moučka se skladuje při teplotě nejvýše 30 st.C při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65 %.

 

                (3) Tekuté výrobky z cukru se skladují při teplotě nejvýše 25 st.C.

 

                (4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, s výjimkou jednoporcového balení o hmotnosti 20 g.

 

§ 6a

 

Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři

 

                (1) Velkoobjemová přeprava surového cukru po moři je povolena v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou používány výhradně k přepravě potravin, jestliže

 

a) nádoby, kontejnery nebo cisterny byly před naložením surového cukru vyčištěny tak, aby byly odstraněny zbytky předchozího nákladu a zbytky jiných nečistot, a

 

b) nákladu surového cukru nepředcházela velkoobjemová přeprava tekutin.

 

                (2) O velkoobjemové přepravě surového cukru po moři musí být vedena podrobná dokumentace. Tato dokumentace musí obsahovat přesný a podrobný popis nákladu, který byl bezprostředně předtím přepravován v nádobě, kontejneru nebo cisterně, a způsobu a účinnosti procesu čištění použitého před přepravou surového cukru, v této dokumentaci musí být také zřetelně a nesmazatelně uvedeno v jednom nebo více jazycích Evropských společenství: "Tento výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě rafinován.".

 

                (3) Dokumentace uvedená v odstavci 2 musí doprovázet zásilku během celé přepravy do podniku provádějícího rafinaci cukru a její kopie musí být v tomto podniku ponechána.

 

                (4) Dokumentace uvedená v odstavci 3 i její kopie musí být na požádání orgánu dozoru (§ 14 zákona) předložena ke kontrole.

 

                (5) Surový cukr přepravovaný po moři v nádobách, kontejnerech nebo cisternách, které nejsou určeny výhradně k přepravě potravin, lze považovat za vhodný k použití jako potravinu nebo jako složku potraviny pouze tehdy, byl-li podroben úplné a účinné rafinaci.

 

                (6) Postup čištění nádob, kontejnerů nebo cisteren před naložením surového cukru podle odstavce 1 písm. a) musí být proveden tak, aby vzhledem k povaze přepravovaného nákladu nevzniklo riziko porušení zdravotní nezávadnosti2a) pro rafinovaný cukr.

 

ODDÍL 2

 

MED

 

 

§ 7

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) medem - potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech,

 

b) medem květovým (nektarovým) - med pocházející zejména z nektaru květů,

 

c) medem medovicovým - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího z rostlin na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin,

 

d) pastovým medem - med, který byl po získání upraven do pastovité konzistence a je tvořen směsí jemných krystalů,

 

e) vytočeným medem - med získaný odstřeďováním odvíčkovaných bezplodových plástů,

 

f) plástečkovým medem - med uložený a zavíčkovaný včelami do bezplodových plástů čerstvě postavených na mezistěnách vyrobených výhradně ze včelího vosku nebo bez nich a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,

 

g) vykapaným medem - med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů,

 

h) medem s plástečky - med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu,

 

i) lisovaným medem - med získaný lisováním bezplodových plástů za použití mírného ohřevu do 45 st.C nebo bez použití tepla,

 

j) filtrovaným medem - med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických nebo organických látek takovým způsobem, že dochází k významnému odstranění pylu,

 

k) pekařským medem (průmyslovým medem) - med určený výhradně pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající kvašení nebo mohl být zahřát,

 

l) pylem - přirozená součást medu, která není podle čl. 2 odst. 2 písm. f) nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům4) považována za složku medu.

 

§ 8

 

Členění medu

 

                Med se člení:

 

a) podle původu

 

1. květový,

 

2. medovicový,

 

b) podle způsobu získávání nebo obchodní úpravy

 

1. vytočený med,

 

2. plástečkový med,

 

3. lisovaný med,

 

4. vykapaný med,

 

5. med s plástečky,

 

6. filtrovaný med,

 

7. pastový med,

 

8. pekařský med.

 

§ 9

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se med dále označí na etiketě

 

a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání nebo obchodní úpravy podle § 8 písm. b); v případě, že se jedná o vytočený med, lisovaný med nebo vykapávaný med, nemusí být původ, způsob získávání a obchodní úpravy uvedeny a výrobek lze označit jenom jako med,

 

b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze názvy zemí původu nahradit jedním z následujících označení:

1. „směs medů ze zemí EU“,

2. „směs medů ze zemí mimo EU“,

3. „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“.

 

                (2) Označení medu, s výjimkou filtrovaného medu a pekařského medu (průmyslového medu), může být doplněno následujícími údaji:

 

a) regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu,

 

b) ve vztahu k původu medu [§ 8 písm. a)] názvem "jednodruhový" nebo "smíšený",

 

c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky,

 

d) specifickými kritérii jeho jakosti.

 

                (3) Pekařský med a filtrovaný med kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu5) se na přepravních nádobách, obalech a v obchodních dokladech označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“ a „filtrovaný med“. Pokud je med pekařský nebo med filtrovaný přidaný do jiného druhu medu, označí se směs těchto medů jako „med pekařský“ nebo „med filtrovaný“.

 

                (4) Pekařský med (průmyslový med) musí být na všech obalech označen v blízkosti názvu údajem, že med je určen pouze na vaření, pečení nebo jiné zpracování.

 

                (5) Pokud je pekařský med (průmyslový med) použit jako složka potraviny, může být v názvu této potraviny použit termín "med" namísto termínu "pekařský med" nebo "průmyslový med"; v seznamu složek se však vždy uvede název "pekařský med" nebo "průmyslový med".

 

                (6) Přípustné záporné hmotnostní odchylky u spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce 3.

 

§ 10

 

Požadavky na jakost

 

                (1) Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek.

 

                (2) Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jiná specifická součást medu, s výjimkou případů, kdy tomu při odstraňování cizorodých anorganických a organických látek, zejména filtrací, nelze zabránit.

 

                (3) Med, s výjimkou pekařského (průmyslového) medu, nesmí

 

a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy,

 

b) začít kvasit nebo pěnit,

 

c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny nebo významně inaktivovány,

 

d) být u něj uměle změněna kyselost.

 

                (4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2.

 

ODDÍL 3

 

CUKROVINKY

 

 

§ 11

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) cukrovinkami - potraviny jiné než čokolády a čokoládové bonbony, jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla3) a další složky, jimiž mohou být i kakaové součásti nebo čokoláda, a které nesplňují požadavky na čokoládu nebo čokoládové bonbony podle § 19,

 

b) karamelami - cukrovinky tvárlivé konzistence, do určité míry žvýkavé, s různou příchutí,

 

c) dražé - cukrovinky tužší až tvrdé konzistence s různými vložkami, s nábalem zejména cukru,

 

d) želé - cukrovinky s konzistencí gelu vzniklou přídavkem želírujících látek, zejména pektinu, agaru, škrobu nebo želatiny,

 

e) marcipánem - cukrovinky polotuhé konzistence, různých tvarů vyrobené z nejméně 1 dílu surové marcipánové hmoty (sestávající nejméně z 50 % loupaných mandlí a nejvýše 50 % cukru) a nejvýše 1 dílu cukrové moučky, popřípadě přibarvené, upravené na povrchu sypáním, zdobením či polevou,

 

f) rahatem - škrobové želé různých tvarů obalených směsí práškového cukru a škrobu,

 

g) tureckým medem - šlehaný cukrosirupový roztok s bílkem, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů,

 

h) chalvou - šlehaná kandytová hmota s pěnotvornou látkou pastovité konzistence, popřípadě s přídavkem suchých skořápkových plodů a tuku,

 

i) lékořicovými cukrovinkami - cukrovinky ze směsi cukru, glukózového sirupu a mouky, popřípadě dalších surovin, jejichž charakteristickou složku tvoří výtažek z lékořice,

 

j) fondánovými cukrovinkami - cukrovinky polotuhé až tuhé konzistence z cukerné hmoty, popřípadě s přídavkem dalších látek s jemnou krystalickou strukturou,

 

k) komprimáty - cukrovinky vyráběné lisováním ochucených a obarvených práškovitých směsí, zejména ve tvaru čoček nebo tablet,

 

l) žvýkačkou - cukrovinka výrazně gumovité až tažné konzistence s různými příchutěmi,

 

m) dropsy - cukrovinky neplněné, z kandytové hmoty, složené převážně z cukrů a glukózového sirupu, různě tvarované, různé barvy a chuti, tvrdé konzistence,

 

n) roksy - cukrovinky tvrdé konzistence podobné dropsům, ve tvaru špalíčků, tyčinek nebo lízátek, které mohou mít na průřezu barevné obrazce z ochucených kandytových hmot,

 

o) furé - cukrovinky z kandytové hmoty, na povrchu matné, sklovité, tvrdé konzistence obsahující uvnitř minimálně 13 % polotuhé nebo tekuté náplně,

 

p) pěnovými cukrovinkami (marshmallow) - cukrovinky lehčené, pěnovité, žvýkavé konzistence, popřípadě s jemnými částicemi směsi práškového cukru nebo škrobu anebo jejich kombinací.

 

§ 12

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 4 je uvedeno členění cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 13

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se cukrovinky označí názvem skupiny a podskupiny. Pokud výrobek nelze označit názvem skupiny nebo podskupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona.

 

                (2) V názvu výrobku se smí použít slova "s čokoládou" nebo jiné obdobné slovní spojení pouze v případech, kdy čokoláda jako složka byla použita při výrobě a její obsah ve výrobku je vyšší než 5 %.

 

                (3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

 

§ 14

 

Požadavky na jakost

 

                Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 1.

 

ODDÍL 4

 

KAKAOVÝ PRÁŠEK A SMĚSI KAKAA S CUKREM

 

§ 15

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) kakaovými boby - fermentovaná a sušená semena kakaovníku (Theobroma cacao L.),

 

b) kakaovým tukem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,

 

c) kakaovým máslem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 7 tabulce 3,

 

d) kakaovým práškem (kakaem) - potravina získaná z pražených kakaových bobů zbavených slupek, upravených do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla v sušině a nejvýše 9 % vody,

 

e) směsí kakaa s cukrem - potravina získaná mechanickým smísením nebo instantizací kakaa s cukrem v určitém poměru,

 

f) čokoládou v prášku - potravina vyrobená ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 32 % kakaa,

 

g) čokoládou k přípravě nápoje, slazeným kakaem, slazeným kakaovým práškem - potraviny vyrobené ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 25 % kakaa.

 

§ 16

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 6 je uvedeno členění kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 17

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se kakao označí názvem skupiny, popřípadě i názvem podskupiny.

 

                (2) Čokoláda v prášku, čokoláda k přípravě nápoje, slazený kakaový prášek (slazené kakao) se označí celkovým obsahem kakaové sušiny v procentech hmotnostních slovy: "kakao nejméně . . . . %".

 

                (3) Kakao a směsi kakaa s cukrem se označí slovy "se sníženým obsahem tuku" v případě, že obsah kakaového másla je nižší než 20 % hmotnostních z celkové sušiny. Na obale se označí údaje o skutečném obsahu kakaového másla.

 

                (4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulce 4.

 

§ 18

 

Požadavky na jakost

 

                (1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulkách 1 až 3.

 

                (2) Do kakaových prášků, čokolád v prášku, čokolád k přípravě nápojů nelze přidávat látky určené k aromatizaci, které napodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

 

ODDÍL 5

 

ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBONY

 

§ 19

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) čokoládou (hořkou čokoládou) - potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních sladidel, sladidel3) nebo jejich kombinací (dále jen "sladidel"), přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

 

b) mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

 

c) bílou čokoládou - potravina vyrobená z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků, sladidel, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

 

d) plněnou čokoládou - potravina, jejíž vnější vrstva je složena z čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády nebo bílé čokolády; vnitřní náplň nesmí být složena z pekařských výrobků nebo mražených krémů (zmrzliny); vnější čokoládový podíl musí činit nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,

 

e) Chocolate a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 8 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

 

f) Chocolate familiar a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 18 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9,

 

g) family mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z nižšího podílu kakaových součástí, sladidel a vyššího podílu mléka nebo mléčných výrobků, a která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze č. 9,

 

h) čokoládovým bonbonem - potravina o velikosti jednoho sousta, vyrobená z jednoho druhu čokolády nebo kombinace čokolád ve směsi (čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády nebo plněné čokolády) a jiných jedlých složek; celkový obsah čokolády musí být nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,

 

i) kakaovou součástí - kakaová drť, kakaová hmota, kakaový prášek, kakaové máslo, kakaové výlisky, kakaový tuk.

 

§ 20

 

Členění na druhy a skupiny

 

                V příloze č. 8 je uvedeno členění čokolády a čokoládových bonbonů na druhy a skupiny.

 

§ 21

 

Označování

 

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se v názvu čokolád a čokoládových bonbonů uvede

 

a) druh, popřípadě skupina,

 

b) název složky, která výrobek charakterizuje, například mandle, lískové ořechy, sušené ovoce aj., pokud byla složka použita.

 

                (2) Pokud výrobek nelze označit názvem druhu, popřípadě skupiny, název se odvodí podle základních surovin nebo technologií použitých při výrobě v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona.

 

                (3) Pokud se název "čokoláda" ("hořká čokoláda") doplní označením

 

a) "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny,

 

b) "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, nejméně 31 % kakaového másla a nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,

 

c) oříšková čokoláda "gianduja" nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z čokolády obsahující nejméně 32 % celkové kakaové sušiny, nejméně 8 % tukuprosté kakaové sušiny a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 20 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku. Lze přidat tyto další složky:

1. mléko nebo mléčnou sušinu, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, v takovém množství, aby celkový obsah mléčné sušiny v konečném výrobku činil nejvýše 5 % hmotnostních,

2. mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích, v takovém množství, aby celkový obsah těchto složek včetně lískových oříšků činil nejvýše 60 % celkové hmotnosti výrobku.

 

                (4) Pokud se název "mléčná čokoláda" doplní označením

 

a) "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek uváděn do oběhu ve formě zrn nebo vloček a musí obsahovat nejméně 20 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, a musí obsahovat nejméně 12 % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

 

b) "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 31 % hmotnostních celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

 

c) oříšková mléčná čokoláda "gianduja" nebo odvozeninou tohoto slova, musí být vyrobena z mléčné čokolády obsahující nejméně 10 % mléčné sušiny, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku a z jemně mletých lískových oříšků v množství nejméně 15 g a nejvýše 40 g lískových oříšků ve 100 g výrobku; lze přidat též mandle a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích v takovém množství, aby celkový obsah včetně lískových oříšků nepřesahoval 60 % celkové hmotnosti výrobku.

 

                (5) Pokud se slovo "mléčná" v názvu "mléčná čokoláda" nahradí slovem

 

a) "smetanová", musí výrobek obsahovat nejméně 5,5 % hmotnostních mléčného tuku,

 

b) "mléčná s odstředěným mlékem", musí výrobek obsahovat nejvýše 1 % hmotnostní mléčného tuku.

 

                (6) Pokud jsou výrobky čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, plněná čokoláda nebo čokoládové bonbony prodávány současně v jednom balení, lze označit výrobek jen názvem "směs čokolády" nebo "kolekce plněné čokolády", nebo obdobnými názvy. V tomto případě může být uveden pouze seznam složek pro všechny čokolády ve směsi.

 

                (7) Čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se označí na obalu slovy: "obsah kakaové sušiny nejméně . . . . %". Obsahem kakaové sušiny se rozumí celkový obsah sušiny kakaových součástí vyjádřený v procentech k celkové hmotnosti výrobku.

 

                (8) Čokolády, do kterých lze přidávat jiný rostlinný tuk podle 22 odst. 2, se označí slovy: "vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky". Toto označení se na obalu uvede v blízkosti seznamu složek, avšak zřetelně odděleně a minimálně stejně velkými písmeny jako složení.

 

                (9) Vyšší jakost výrobků čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda a čokoládové polevy z těchto čokolád může být na obalu vhodně vyjádřena například slovy "extra", "vysoká jakost" apod. a doplněna popisem nebo informacemi o příslušných jakostních parametrech, a to za podmínky, že

 

a) čokoláda (hořká čokoláda) obsahuje nejméně 43 % celkové kakaové sušiny a nejméně 26 % kakaového másla,

 

b) mléčná čokoláda obsahuje nejméně 30 % celkové kakaové sušiny a nejméně 18 % mléčné sušiny a nejméně 4,5 % mléčného tuku v mléčné sušině, získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné, případně sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,

 

c) čokoládová poleva obsahuje nejméně 16 % tukuprosté kakaové sušiny.

 

                (10) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 2.

 

§ 22

 

Požadavky na jakost

 

                (1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 1.

 

                (2) Vedle kakaového másla lze do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza přidávat jiné rostlinné tuky uvedené v příloze č. 10; jejich podíl však nesmí být vyšší než 5 % ve výrobku po odečtení celkové hmotnosti všech použitých jiných jedlých složek a nesmí být snížen minimální obsah kakaového másla nebo celkové kakaové sušiny.

 

                (3) Do čokolády (hořké čokolády), mléčné čokolády, family mléčné čokolády, bílé čokolády, Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza mohou být přidány jen takové látky určené k aromatizaci, které nenapodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

 

                (4) Do všech druhů čokolád podle přílohy č. 8 a čokoládových bonbonů je zakázáno přidávat

 

a) živočišné tuky, které nepocházejí výhradně z mléka,

 

b) mouky, granulované nebo práškové škroby, s výjimkou Chocolate a la taza a Chocolate familiar a la taza.

 

                (5) K čokoládám uvedeným v odstavci 3 mohou být přidány i jiné složky, nejvýše však do 40 % celkové hmotnosti výrobku.

 

                (6) Výpočet procentických podílů stanovených složek a jejich hodnot v čokoládových výrobcích se provádí tímto způsobem:

 

a) procentický obsah stanovených složek ve výrobcích čokoláda (hořká čokoláda), mléčná čokoláda, family mléčná čokoláda, bílá čokoláda, Chocolate a la taza, Chocolate familiar a la taza se vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek,

 

b) u výrobků čokoláda plněná a čokoládové bonbony se procentický obsah stanovených složek vypočte po odečtení hmotnosti přidaných jedlých složek a hmotnosti náplně,

 

c) procentický obsah použitého druhu čokolády u výrobků uvedených v písmenu b) se vypočte ve vztahu k celkové hmotnosti konečného výrobku včetně náplně.

 

ODDÍL 6

 

§ 23

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se:

 

                1. Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.

 

                2. Vyhláška č. 94/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.

 

§ 24

 

Přechodné ustanovení

 

                Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

§ 25

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

Ministr:

 

Ing. Palas v. r.

 

Příloha 1

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

 

 

+-----------------+-----------------------+----------------------+

|     Druh        |       Skupina         |      Podskupina      |

+-----------------+-----------------------+----------------------+

|                 |cukr extra bílý        |                      |

|                 +-----------------------+krystal, krupice,     |

|                 |cukr bílý              |moučka                |

|                 +-----------------------+                      |

|                 |cukr polobílý          |                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |cukr moučka s obsahem  |                      |

|                 |protihrudkujících      |                      |

|                 |látek                  |                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |tvarovaný cukr         |                      |

|                 |(kostky, bridž, homole)|                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|Přírodní sladidla|cukr s přísadami       |                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |přírodní cukr          |                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |kandys                 |                      |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |tekuté výrobky z cukru |tekutý cukr           |

|                 |                       |tekutý invertní cukr  |

|                 |                       |sirup z invertního    |

|                 |                       |cukru                 |

|                 |                       |karamel               |

|                 +-----------------------+----------------------+

|                 |dextróza               |dextróza monohydrát   |

|                 |fruktóza               |dextróza bezvodá      |

|                 |glukózový sirup        |sušený glukózový sirup|

+-----------------+-----------------------+----------------------+

 

 

 

Příloha 2

 

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

 

 

 

1. Cukr

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|                 |   Sacharóza  |Invertní|Ztráta  |   Barva     |

|                 |polarimetricky|  cukr  |sušením |v roztoku při|

|                 |              |        |        |   420 nm    |

|Skupina          |  (% hmot.    |(% hmot.|(% hmot.|   (IU       |

|                 |  nejméně)    |nejvýše)|nejvýše)|  nejvýše)   |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|cukr extra bílý  |    99,7      | 0,04   |  0,06  |   22,5      |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|cukr bílý        |    99,7      | 0,04   |  0,06  |    45       |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|cukr polobílý    |    99,5      | 0,1    |  0,1   |   150       |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|cukr moučka      |    96,7      | 0,1    |  0,2   |             |

|s obsahem        |              |        |        |             |

|protihrudkujících|              |        |        |             |

|látek nejvýše 3 %|              |        |        |             |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|tvarovaný cukr   |    99,5      | 0,1    |  0,25  |   150       |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|cukr s přísadami |    85,0      |        |  1,2   |             |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|přírodní cukr    |    97,5      | 0,09   |  1,4   |             |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|kandys           |    98,5      |        |  1,0   |             |

+-----------------+--------------+--------+--------+-------------+

|U skupin cukr extra bílý, cukr bílý, cukr polobílý obsah        |

|nerozpustných látek nejvýše 50 mg/kg                            |

+----------------------------------------------------------------+

 

 

Bodové hodnocení bílých cukrů

+------------------------------+-----------------+-----------+

|                              | Cukr extra bílý | Cukr bílý |

+------------------------------+-----------------+-----------+

|celkový počet bodů nejvýše    |        8        |    22     |

+------------------------------+-----------------+-----------+

|z toho:                       |                 |           |

+------------------------------+-----------------+-----------+

|popel - body nejvýše          |        6        |    15     |

+------------------------------+-----------------+-----------+

|barva v roztoku - body nejvýše|        3        |     6     |

+------------------------------+-----------------+-----------+

|typová řada - body nejvýše    |        4        |     9     |

+------------------------------+-----------------+-----------+

 

 

Jeden bod odpovídá:

a) 0,0018  % obsahu  popela určeného  konduktometricky podle metod

   ICUMSA,

b) 7,5 jednotek ICUMSA (IU) pro barvu v roztoku,

c) 0,5 jednotek barevné typy podle metody Brunswick.

 

Dělení podle tvaru a velikosti částic sacharózy:

a) cukr krystal je volně sypká směs krystalů stejnoměrného zrnění,

b) cukr  krupice  je  volně  sypká  směs  menších nebo rozdrcených

   krystalů stejnoměrného zrnění,

c) cukr moučka je volně sypká směs jemně drcených krystalů,

d) přírodní cukr je sypká, zrnitá světležlutá až světlehnědá hmota

   na omak mírně lepkavá,

e) kandys  je směs  velkých krystalů  a srostlic,  bílé, žluté  až

   hnědé barvy.

 

Třídění podle velikosti částic sacharózy

+-----------------+-------------------------------------------+

|Délka strany oka |                   Podíl                   |

|kontrolního síta |                 (% hmot.)                 |

|    (mm)         +--------------+--------------+-------------+

|                 | cukr krystal | cukr krupice | cukr moučka |

+-----------------+--------------+--------------+-------------+

| 2,00 - 0,40     | nejméně 70   |              |             |

+-----------------+--------------+--------------+-------------+

| 0,80 - 0,16     |              | nejméně 70   |             |

|  nad 1,00       |              | nejvýše 5    |             |

+-----------------+--------------+--------------+-------------+

| 0,80 - 0,40     |              |              | nejvýše 5   |

+-----------------+--------------+--------------+-------------+

|  pod 0,40       |              |              | nejméně 95  |

+-----------------+--------------+--------------+-------------+

 

 

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelských balení

- pro přírodní sladidla, s výjimkou tekutých výrobků z cukru

+------------------------------+----------------------+

|     Hmotnostní rozsah        | Hmotnostní odchylka  |

|           (g)                |         (%)          |

+------------------------------+----------------------+

|do 50 včetně                  |      - 10,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 50 do 250 včetně    |       - 4,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 250 do 500 včetně   |       - 3,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 500 do 1000 včetně  |       - 2,0          |

+------------------------------+----------------------+

|nad 1000                      |       - 1,0          |

+------------------------------+----------------------+

 

 

2. Tekuté výrobky z cukru

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|                  |Sušina    |Invertní     | pH  | Popel   | Barva  |

|                  |refrakto- |  cukr       |     |kondukto-|roztoku |

|                  |metricky  |v sušině     |     |metricky |  při   |

|                  |          |             |     |v sušině |420 nm  |

|                  |(% hmot.  |(% hmot.)    |     |(% hmot. |  (IU   |

|                  |nejméně)  |             |     |nejvýše) |nejvýše)|

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|tekutý cukr       |  62      |nejvýše 3*)  |  -  |  0,1    |  45    |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|tekutý cukr bílý  |  62      |nejvýše 3    |  -  |  0,1    |  25    |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|tekutý invertní   |  62      |více než 3**)|  -  |  0,4    |   -    |

|cukr              |          |nejvýše 50   |     |         |        |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|tekutý invertní   |  62      |více než 3   |  -  |  0,1    |  25    |

|cukr bílý         |          |nejvýše 50   |     |         |        |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|sirup z invertního|  62      |více než 50  |  -  |  0,4    |   -    |

|cukru             |          |             |     |         |        |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

|karamel           |  73      |nejméně 50   |4 - 6|   -     |   -    |

+------------------+----------+-------------+-----+---------+--------+

 *) poměr fruktózy k dextróze 1,0 +/- 0,2

**) poměr fruktózy k dextróze 1,0 +/- 0,1

 

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro tekuté výrobky z cukru

+------------------------------+----------------------+

|     Hmotnostní rozsah        | Hmotnostní odchylka  |

|           (g)                |         (%)          |

+------------------------------+----------------------+

|do 300 včetně                 |      - 5,0           |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 300 do 1000 včetně  |      - 4,0           |

+------------------------------+----------------------+

|nad 1000                      |      - 3,0           |

+------------------------------+----------------------+

 

 

3. Dextróza

+---------------------+---------------+---------+----------------+

|                     |   Dextróza    | Sušina  |    Sulfátový   |

|                     | (D - glukóza) |         |      popel     |

|                     |(% hmot. sušiny| (% hmot.| (% hmot. sušiny|

|                     |   nejméně)    | nejméně)|     nejvýše)   |

+---------------------+---------------+---------+----------------+

|dextróza monohrydrát |     99,5      |   90,0  |       0,25     |

+---------------------+---------------+---------+----------------+

|dextróza bezvodá     |     99,5      |   98,0  |       0,25     |

+---------------------+---------------+---------+----------------+

 

 

4. Fruktóza

+---------+----------+---------+---------+----------+------------+

|         |  Obsah   |  Obsah  | Ztráta  |  Popel   |   Barva    |

|         | fruktózy | glukózy | sušením | kondukto-|  roztoku   |

|         |          |         |         | metricky | při 420 nm |

|         | (% hmot.)| (% hmot.| (% hmot.| (% hmot. |    (IU     |

|         | nejméně  | nejvýše)| nejvýše)| nejvýše) |  nejvýše)  |

+---------+----------+---------+---------+----------+------------+

|fruktóza |   98     |   0,5   |   0,5   |   0,1    |    30      |

+---------+----------+---------+---------+----------+------------+

 

 

5. Glukózový sirup

+----------------+--------+---------------------+----------------+

|                | Sušina |      Dextrózový     |   Sulfátový    |

|                |        | ekvivalent vyjádřený|     popel      |

|                |        |    jako D-glukóza   |                |

|                |(% hmot.|   (% hmot. sušiny   | (% hmot. sušiny|

|                |nejméně)|       nejméně)      |      nejvýše)  |

+----------------+--------+---------------------+----------------+

|glukózový sirup |   70   |        20,0         |       1,0      |

+----------------+--------+---------------------+----------------+

 

 

6. Sušený glukózový sirup

+----------------+--------+---------------------+----------------+

|                | Sušina |      Dextrózový     |   Sulfátový    |

|                |        | ekvivalent vyjádřený|     popel      |

|                |        |    jako D-glukóza   |                |

|                |(% hmot.|   (% hmot. sušiny   | (% hmot. sušiny|

|                |nejméně)|       nejméně)      |      nejvýše)  |

+----------------+--------+---------------------+----------------+

|sušený          |   93   |        20,0         |       1,0      |

|glukózový sirup |        |                     |                |

+----------------+--------+---------------------+----------------+

 

 

 

Příloha 3

 

 

 

Tabulka 1 - Smyslové požadavky

+----------+--------------------+---------------+----------------+

|Med       |Konzistence a vzhled|     Chuť      |     Barva      |

+----------+--------------------+---------------+----------------+

|          |mírně až silně      |výrazně sladká | vodově čistá až|

|květový   |viskózní, tekutý,   |až škrablavá   | s nazelenalým  |

|          |částečně až plně    |               | nádechem,      |

|          |krystalický         |               | slabě žlutá až |

|          |                    |               | zlatavě žlutá  |

+----------+--------------------+---------------+----------------+

|          |mírně až silně      |sladká,        | tmavohnědá     |

|medovicový|viskózní, tekutý,   |popřípadě      | s nádechem do  |

|          |částečně až plně    |kořeněná až    | červenohněda   |

|          |krystalický         |mírně škrablavá|                |

+----------+--------------------+---------------+----------------+

 

 

Tabulka 2 - Fyzikální a chemické požadavky

+------------------------+---------------------------------------+

|                        |            Druh medu                  |

|                        +----------+-------------+--------------+

|Požadavek               |  květový | medovicový  |   pekařský   |

|                        |          |             | (průmyslový) |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|součet obsahů fruktózy  |  60,0    |    45,0     |      -       |

|a glukózy               |          |             |              |

|(% hmot. nejméně)       |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|obsah sacharózy         |   5,01)  |     5,0     |      -       |

|(% hmot. nejvýše)       |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|obsah vody              |  20,0    |    20,0     |     23,0     |

|(% hmot. nejvýše)3)     |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|kyselost                |  50,0    |    50,0     |     80       |

|(mekv/kg nejvýše)       |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|hydroxymethylfurfural   |  40,0    |    40,0     |      -       |

|(mg/kg nejvýše)4)       |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|obsah ve vodě           |   0,10   |     0,10    |      -       |

|nerozpustných           |          |             |              |

|látek (% hmot.          |          |             |              |

|nejvýše)2)              |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|elektrická vodivost     | nejvýše  | nejméně 80,0|      -       |

|(mS.m-1)5)              |  80,0    |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

|aktivita diastázy       |   8,0    |     8,0     |      -       |

|(stupňů podle Schadeho  |          |             |              |

|nejméně)6)              |          |             |              |

+------------------------+----------+-------------+--------------+

 

 

1) U medu  květového  jednodruhového  akátového  z trnovníku akátu

   (Robinia  pseudoacacia), z  tolice vojtěšky  (Medicago sativa),

   z banksie   (Banksia  menziesii),   z  kopyšníku   (Hedysarum),

   z blahovičníku  (Eucalyptus camadulensis),  z Eucryphia lucida,

   z Eucryphia miliganii, z citrusů  (Citrus spp)., může být obsah

   sacharózy nejvýše 10,0 %; u levandulového medu (Lavandula spp.)

   a u medu  z brutnáku lékařského  (Borago officinalis) může  být

   obsah sacharózy nejvýše 15,0 %.

2) U medu lisovaného  se připouští nejvýše 0,50  % hmotnostních ve

   vodě nerozpustných látek.

3) U vřesového (Calluna) medu může být obsah vody nejvýše 23 %; u

   pekařského medu z vřesu (Calluna vulgaris) může být obsah vody

   nejvýše 25 %.

4) U medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a

   směsi obsahující výlučně tyto medy může být obsah

   hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.

5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník

   (Eucalyptus camadulensis), lípa (Tilia spp.), vřes obecný

   (Calluna vulgaris), balmín neboli manuka (Leptospermum),

   kajeput (Melaleuca spp.).

6) U medu s přirozeně  nízkým obsahem enzymů (citrusové medy)

   a obsahem HMF nižším než 15  mg/kg může být aktivita diastázy

   nejméně 3.

 

Tabulka 3 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od

            spotřebitelského balení

+------------------------------+----------------------+

|     Hmotnostní rozsah        | Hmotnostní odchylka  |

|           (g)                |         (%)          |

+------------------------------+----------------------+

|do 100 včetně                 |      - 8,0           |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 100 do 250 včetně   |      - 5,0           |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 250 do 500 včetně   |      - 3,0           |

+------------------------------+----------------------+

|nad 500                       |      - 1,0           |

+------------------------------+----------------------+

 

 

 

Příloha 4

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

 

 

+-----------+----------------------+-----------------------------+

|     Druh  |       Skupina        |      Podskupina             |

+-----------+----------------------+-----------------------------+

|           |karamely              |tukové s jádrovinami,        |

|           +----------------------+s ovocnou příchutí,          |

|           |dražé                 |mléčné, kakaové nebo kávové, |

|           +----------------------+podle druhu vložky (cukrová, |

|           |želé                  |želé, jádroviny, sušené      |

|           +----------------------+ovoce nebo proslazené,       |

|           |rahat                 |marcipán a další             |

|           |chalva                |                             |

|           |turecký med           |                             |

|           +----------------------+                             |

|           |lékořicové cukrovinky |                             |

|           +----------------------+                             |

|cukrovinky |pěnové cukrovinky     |                             |

|           |(marshmallow)         |                             |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |komprimáty            |                             |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |žvýkačky              |balónkové (bubble gum)       |

|           |                      |plátkové                     |

|           |                      |dražované                    |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |dropsy                |                             |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |roksy                 |                             |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |furé                  |s tukovou náplní             |

|           |                      |s cukernou (sirupovou) náplní|

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |marcipán              |                             |

|           +----------------------+-----------------------------+

|           |fondánové cukrovinky  |                             |

+-----------+----------------------+-----------------------------+

 

 

 

Příloha 5

 

 

 

Tabulka 1 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost

+------------------------+----------------------+

|Skupina                 |       Vlhkost        |

|                        | (v % hmot. nejvýše)  |

+------------------------+----------------------+

|karamely                |          -           |

+------------------------+----------------------+

|dražé                   |          -           |

+------------------------+----------------------+

|želé                    |        22,0          |

+------------------------+----------------------+

|rahat, chalva           |        20,0          |

+------------------------+----------------------+

|turecký med             |         8,0          |

+------------------------+----------------------+

|lékořicové cukrovinky   |        19,0          |

+------------------------+----------------------+

|pěnové                  |        25,0          |

+------------------------+----------------------+

|fondánové cukrovinky    |        12,0          |

+------------------------+----------------------+

|komprimáty s glukózou   |        10,0          |

|komprimáty ostatní      |         7,0          |

+------------------------+----------------------+

|žvýkačky:               |    při 105 st.C      |

|                        |         7,5          |

+------------------------+----------------------+

|dropsy:                 |                      |

|lité a lisované kandyty |         5,0          |

|protahované             |         6,0          |

+------------------------+----------------------+

|roksy                   |         6,0          |

+------------------------+----------------------+

|furé                    |          -           |

+------------------------+----------------------+

 

 

Poznámka:

U výrobku balených do sáčků může být podíl drobné tříště nejvýše:

- dropsy a furé 2 % hmot.

- komprimáty 5 % hmot.

 

Tabulka 2 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od

            spotřebitelského balení

+------------------------------+----------------------+

|     Hmotnostní rozsah        | Hmotnostní odchylka  |

|           (g)                |         (%)          |

+------------------------------+----------------------+

|do 105 včetně                 |      - 10,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 105 do 150 včetně   |       - 8,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 150 do 250 včetně   |       - 5,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 250 do 500 včetně   |       - 3,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 500 do 1000 včetně  |       - 2,0          |

+------------------------------+----------------------+

|nad 1000 (k rozvažování)      |       - 1,0          |

+------------------------------+----------------------+

 

 

 

Příloha 6

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

 

 

+--------------------+----------------------+--------------------+

|Druh                |       Skupina        |    Podskupina      |

+--------------------+----------------------+--------------------+

|                    | - kakaový prášek     |                    |

|kakaový prášek/kakao| - kakaový prášek se  |                    |

|                    | sníženým obsahem tuku|                    |

+--------------------+----------------------+--------------------+

|                    | - směs kakaa s cukrem| čokoláda v prášku  |

|                    |                      |                    |

|                    +----------------------+ čokoláda k přípravě|

|                    | - směs kakaa se      |       nápoje       |

|směs kakaa s cukrem | sníženým obsahem tuku|                    |

|                    | s cukrem             | slazené kakao      |

+--------------------+----------------------+--------------------+

 

 

 

Příloha 7

 

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

 

 

 

Tabulka 1 - Kakaový prášek

+------------------------+---------------------+-----------------+

|                        |Obsah kakaového másla| Obsah vlhkosti  |

|                        |     v sušině        |(% hmot. nejvýše)|

|                        |        (%)          |                 |

+------------------------+---------------------+-----------------+

|kakaový prášek          |    nejméně 20,0     |       9,0       |

|(kakao)                 |                     |                 |

+------------------------+---------------------+-----------------+

|kakaový prášek          |   méně než 20,0     |       9,0       |

|se sníženým obsahem tuku|                     |                 |

+------------------------+---------------------+-----------------+

 

 

Tabulka 2 - Směsi kakaa s cukrem

+--------------------------+--------------------------+

 

 

|                          | Obsah kakaového prášku*) |

|                          |      (% hmot. nejméně)   |

+--------------------------+--------------------------+

 

|čokoláda v prášku         |             32,0         |

+--------------------------+--------------------------+

|slazený kakaový prášek,   |             25,0         |

|(slazené kakao)           |                          |

+--------------------------+--------------------------+

|čokoláda k přípravě nápoje|             25,0         |

+--------------------------+--------------------------+

|slazený kakaový prášek se |             25,0         |

|sníženým obsahem tuku     |                          |

+--------------------------+--------------------------+

|čokoláda k přípravě nápoje|             25,0         |

|se sníženým obsahem tuku  |                          |

+--------------------------+--------------------------+

*) v případě  směsí  kakaového  prášku  se  sníženým  obsahem tuku

   s cukrem  - obsah  kakaového  prášku  se sníženým  obsahem tuku

   v sušině

 

Tabulka 3 - Kakaové máslo

+----------------------+------------------+----------------------+

|                      |                  |     Obsah volných    |

|                      |    Podíl látek   |    mastných kyselin  |

|                      | nezmýdelnitelných|       vyjádřených    |

|                      |   petroletherem  | jako kyselina olejová|

|                      | (% hmot. nejvýše)|   (% hmot. nejvýše)  |

+----------------------+------------------+----------------------+

|lisované kakaové máslo|        0,35      |           1,75       |

+----------------------+------------------+----------------------+

|kakaové máslo         |        0,50      |           1,75       |

+----------------------+------------------+----------------------+

 

 

Tabulka 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od

            spotřebitelského balení

+------------------------------+----------------------+

|     Hmotnostní rozsah        | Hmotnostní odchylka  |

|           (g)                |         (%)          |

+------------------------------+----------------------+

|do 100 včetně                 |       - 5,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 100 do 250 včetně   |       - 3,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 250 do 500 včetně   |       - 2,0          |

+------------------------------+----------------------+

|větší než 500 do 1000 včetně  |       - 1,0          |

+------------------------------+----------------------+

 

 

 

Příloha 8

 

Členění na druhy a skupiny

 

 

 

+-----------------------------+----------------------------------+

|            Druh             |           Skupina                |

+-----------------------------+----------------------------------+

|čokoláda (hořká čokoláda)    | bez přísad                       |

|mléčná čokoláda              | s přísadami                      |

|family mléčná čokoláda       | na vaření                        |

|bílá čokoláda                | plněná                           |

+-----------------------------+----------------------------------+

|Chocolate a la taza          |                                  |

|Chocolate familiar a la taza |                                  |

+-----------------------------+----------------------------------+

|                             | formované v různých tvarech,     |

|čokoládové bonbóny formované | s různými náplněmi (tukovými,    |

|                             | krémovými, likérovými atd.),     |

|                             | nebo bez náplně                  |

+-----------------------------+----------------------------------+

|                             | různé druhy vložek (želé, fondán,|

|                             | vylehčené hmoty pěnou a další),  |

|čokoládové bonbóny máčené    | máčené čokoládou, mléčnou        |

|nebo polomáčené              | čokoládou, family mléčnou        |

|                             | čokoládou, nebo bílou čokoládou, |

|                             | s výjimkou Chocolate a la taza   |

|                             | a Chocolate familiar a la taza   |

+-----------------------------+----------------------------------+

|čokoládové dražé             | podle druhu vložek               |

+-----------------------------+----------------------------------+

 

 

 

Příloha 9

 

Tabulka 1 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost

            (% hmot. vztažených na sušinu)

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|                   |          |  Obsah   | Obsah |        |         |      |  Obsah   |

|                   |   Obsah  |tukuprosté|celkové| Obsah  |  Obsah  |Obsah |  mouky   |

|      Druh         | kakaového| kakaové  |kakaové|mléčného|celkového|mléčné|  nebo    |

|                   |   másla  | sušiny   |sušiny | tuku   |  tuku*) |sušiny|  škrobu  |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|čokoláda           |          |          |       |        |         |      |          |

|(hořká čokoláda)   |    18    |   14     |  35   |  -     |    -    |   -  |   -      |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|mléčná čokoláda    |     -    |  2,5     |  25   |  3,5   |   25    |  14  |   -      |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|family mléčná      |     -    |  2,5     |  20   |   5    |   25    |  20  |   -      |

|čokoláda           |          |          |       |        |         |      |          |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+                       

|bílá čokoláda      |    20    |   -      |   -   |  3,5   |    -    |  14  |   -      |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|Chocolate a la taza|    18    |   14     |  35   |   -    |    -    |   -  |nejvýše 8 |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

|Chocolate familiar |    18    |   12     |  30   |   -    |    -    |   -  | nejvýše  |

|a la taza          |          |          |       |        |         |      |   18     |

+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+

*) obsah celkového tuku = součet  obsahu kakaového másla a mléčného tuku

 

 

 

Poznámka: uvedené hodnoty znamenají nejnižší limitující požadavek,

s výjimkou hodnot označených jako nejvyšší limitující požadavek

 

Tabulka 2 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od

            spotřebitelského balení

+-----------+------------------------------+---------------------+

| Druh      |       Hmotnostní rozsah      | Hmotnostní odchylka |

|           |             (g)              |         (%)         |

+-----------+------------------------------+---------------------+

|čokolády   |  do 50 včetně                |        - 10         |

|           |  větší než 50 do 100 včetně  |         - 5         |

|           |  větší než 100 do 250 včetně |         - 3         |

|           |  větší než 250 do 500 včetně |         - 2         |

|           |  větší než 500 do 1000 včetně|         - 1         |

+-----------+------------------------------+---------------------+

|čokoládové |  do 105 včetně               |        - 10         |

|bonbóny    |  větší než 105 do 150 včetně |         - 8         |

|           |  větší než 150 do 250 včetně |         - 5         |

|           |  větší než 250 do 500 včetně |         - 3         |

|           |  větší než 500 do 1000 včetně|         - 2         |

|           |  nad 1000                    |         - 1         |

+-----------+------------------------------+---------------------+

 

 

 

Příloha 10

 

Rostlinné tuky povolené do čokoládových výrobků

 

 

 

+------------------------------+---------------------------------+

|Obvyklý název rostlinného tuku| Botanický název rostlin, ze     |

|                              | kterých mohou být uvedené tuky  |

|                              | získány                         |

+------------------------------+---------------------------------+

|1. Illipe, bornejský tuk,     | Shorea spp.                     |

|   Tengkawang                 |                                 |

+------------------------------+---------------------------------+

|2. Palmový olej               | Elaeis guineensis               |

|                              | Elaeis olifera                  |

+------------------------------+---------------------------------+

|3. Sal                        | Shorea robusta                  |

+------------------------------+---------------------------------+

|4. Shea (bambucký tuk,        | Butyrospermum parkii            |

|   olej z máslovníku)         |                                 |

+------------------------------+---------------------------------+

|5. Kokum gurgi                | Garcinia indica                 |

+------------------------------+---------------------------------+

|6. Olej z jader manga         | Mangifera indica                |

+------------------------------+---------------------------------+

 

 

Poznámka: uvedené tuky musí splňovat tyto požadavky:

 

a) neobsahují  kyselinu   laurovou,  jsou  bohaté   na  symetrické

   monoenové triglyceridy typu POP, POSt a StOSt1;

b) jsou  mísitelné v  jakémkoli poměru  s kakaovým  máslem a  jsou

   slučitelné s  jeho fyzikálními vlastnostmi (bod  tání a teplota

   krystalizace, rychlost tání, nezbytnost temperování);

c) jsou  získány  pouze  rafinací  nebo  frakcionací,  to vylučuje

   enzymatickou změnu triglyceridové struktury.

 

P = kyselina palmitová

O = kyselina olejová

St = kyselina stearová

 

Jako  výjimku  z  použití  stanovených  rostlinných  tuků je možno

použít  též kokosového  oleje v  čokoládách, použitých  při výrobě

mražených krémů (zmrzlin).

Vybraná ustanovení novel

 

 Čl. II vyhlášky č. 147/2015 Sb.

 

Přechodná ustanovení

 

                1. Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

                2. Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 76/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

 

____________________

 

 

1) Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích cukru určených k lidské spotřebě.

 

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě.

 

Směrnice Komise 98/28/ES ze dne 29. dubna 1998, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o přepravu volně loženého surového cukru po moři.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu.

 

2a) § 3 odst. 1 písm. j) zákona. Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. a vyhlášky č. 161/2004 Sb.

 

3) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

 

3) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

 

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/HS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

 

5) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.