____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA660

77/2003 Sb. - požadavky pro mléko, mléčné výrobky, mraž.krémy, jedlé tuky, oleje - stav k 31.12.2299

 

77/2003 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 6. března 2003,

 

kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

 

Změna: 124/2004 Sb.

Změna: 370/2008 Sb.

Změna: 336/2013 Sb.

 

                Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d,)h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství, pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje:

 

ODDÍL 1

 

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

 

§ 1

 

                (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) a upravuje požadavky pro mléko a mléčné výrobky.

 

                (2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

 

a) mlékem - mléko podle předpisu Evropských společenství1a) splňující požadavky zvláštních právních předpisů2),3) a ošetřené podle zvláštních právních předpisů,2),3)

 

b) smetanou - tekutý mléčný výrobek ošetřený podle zvláštních právních předpisů2),3) s obsahem tuku nejméně 10 % hmotnostních ve formě emulze (mléčného tuku v plazmě) získaný fyzikální separací z mléka,

 

c) kysaným mléčným výrobkem - mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi za použití mikroorganismů uvedených v příloze č. 2 tabulce 4, tepelně neošetřený po kysacím procesu,

 

d) jogurtem - kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů uvedených v příloze č. 2 tabulce 4,

 

e) zahuštěným mlékem nebo zahuštěnou smetanou - mléčný výrobek, slazený nebo neslazený, získaný částečným odpařením vody ze smetany nebo z mléka plnotučného, odtučněného nebo částečně odtučněného nebo z jejich směsi, ke kterým mohou být přidány smetana nebo sušené mléko nebo obojí, přičemž přídavek sušeného mléka nesmí v konečném výrobku přesahovat 25 % obsahu celkové sušiny,

 

f) sušeným mlékem nebo sušenou smetanou - mléčný výrobek v prášku získaný sušením mléka plnotučného, odtučněného nebo částečně odtučněného nebo smetany nebo jejich směsi, s obsahem vody nejvýše 5 % hmotnostních,

 

g) sýrem - mléčný výrobek vyrobený vysrážením mléčné bílkoviny z mléka působením syřidla nebo jiných vhodných koagulačních činidel, prokysáním a oddělením podílu syrovátky,

 

h) čerstvým sýrem - nezrající sýr tepelně neošetřený po prokysání,

 

i) tvarohem - nezrající sýr získaný kyselým srážením, které převládá nad srážením pomocí syřidla,

 

j) zrajícím sýrem - sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům,

 

k) taveným sýrem - sýr, který byl tepelně upraven za přídavku tavicích solí,

 

l) máslem - mléčný výrobek obsahující výhradně mléčný tuk ve formě emulze vody a tuku,

 

m) čerstvým máslem - máslo do 20 dnů od data výroby,

 

n) stolním máslem - máslo skladované nejdéle 24 měsíců od data výroby při teplotách minus 18 st.C a nižších,

 

o) máselným koncentrátem - mléčný výrobek s celkovým obsahem mléčného tuku vyšším než 90 % hmotnostních získaný z mléka, smetany nebo másla,

 

p) máselným tukem - bezvodý mléčný tuk získaný z mléka, smetany nebo másla obsahující více než 99,3 % hmotnostních mléčného tuku,

 

q) tradičním pomazánkovým - mléčný výrobek ze zakysané smetany, s přídavkem sušeného mléka s možností obohacení sušenou syrovátkou nebo sušeným podmáslím, obsahující nejméně 31 % hmotnostních a nejvíce 36 % hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny, který se vyrábí tradiční technologií pomocí vysokotlaké homogenizace smetanové směsi, následným prokysáním směsi a termizací s finální homogenizací před plněním do obalu,

 

r) máslem s přídavkem alkoholu - složený mléčný výrobek vyrobený z másla, cukru a alkoholického nápoje,

 

s) mléčným bílkovinným výrobkem - sušený mléčný výrobek získaný oddělením bílkovin z mléka nebo syrovátky,

 

t) kaseinem potravinářským - základní bílkovinná složka mléka nerozpustná ve vodě získaná z odtučněného mléka srážením za použití technologických pomocných látek, promytá a vysušená, aniž by byla dotčena možnost předchozího použití procesů iontové výměny nebo zahuštění, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 tabulce č. 14,

 

u) kaseinátem potravinářským - sušený mléčný bílkovinný výrobek získaný neutralizací kyselého kaseinu činidly potravinářské čistoty a splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 tabulce 15,

 

v) podmáslím - mléčný výrobek vznikající jako vedlejší produkt při výrobě másla,

 

w) syrovátkou - mléčný výrobek vznikající jako vedlejší produkt při výrobě sýrů, včetně tvarohů a kaseinů,

 

x) syrovátkovým sýrem - mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem,

 

y) tepelným ošetřením - technologický proces podle zvláštního právního předpisu,3) při kterém se použitím rozdílných kombinací teploty a doby působení tepelného záhřevu, jež vykazují rovnocenný účinek, omezuje počet nežádoucích mikroorganismů a zajišťuje zdravotní nezávadnost a prodloužení trvanlivosti mléka a konečného mléčného výrobku,

 

z) termizací - tepelné ošetření mléka, odpovídající účinku při zahřátí na teplotu 57 st.C až 68 st.C po dobu nejméně 15 sekund, a mléčných výrobků po ukončení kysacího procesu a před balením k potlačení nebo zastavení aktivity přítomné mléčné mikroflóry až do teploty 80 st.C,

 

aa) pasterací - tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků zahřátím mléka na teplotu nejméně 71,7 st.C po dobu nejméně 15 sekund nebo jinou kombinací času a teploty za účelem dosažení rovnocenného účinku,

 

bb) vysokou pasterací - tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků zahřátím mléka na teplotu nejméně 85 st.C s negativním výsledkem peroxidázového a fosfatázového testu,

 

cc) vysokotepelným ošetřením (UHT) - tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků krátkodobým zahřátím nepřerušovaného proudu mléka na vysokou teplotu, odpovídající účinku zahřátí na teplotu nejméně 135 st.C po dobu nejméně 1 sekundy, s následným aseptickým balením do neprůsvitných obalů tak, aby chemické, fyzikální a smyslové změny byly sníženy na minimum,

 

dd) sterilací mléka a mléčných výrobků - tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků jejich nepřímým ohřevem v hermeticky uzavřených obalech na teplotu nad 100 st.C po dobu zajišťující splnění požadavku na mikrobiologickou nezávadnost podle zvláštního právního předpisu3) bez porušení uzávěru,

 

ee) mléčným retentátem - výrobek získaný koncentrací mléčných bílkovin na základě ultrafiltrace mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka,

 

ff) mléčným permeátem - výrobek získaný odstraněním mléčných bílkovín a mléčného tuku z mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka na základě ultrafiltrace,

 

gg) laktózou - přírodní složka mléka, která se běžně získává ze syrovátky s obsahem bezvodé laktózy ve výši nejméně 99,0 % m/m v sušině; může být bezvodá nebo obsahovat jednu molekulu krystalové vody nebo může být směsí obou forem.

 

§ 2

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 1 je uvedeno členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 3

 

Označování obalů

 

                (1) Kromě požadavků uvedených v zákoně, zvláštním právním předpise4) a předpisech Evropských společenství4a) jsou další požadavky na označování stanoveny v odstavcích 2 až 43.

 

                (2) Mléko a smetana se označí

 

a) názvem druhu a skupiny,

 

b) názvem podskupiny podle obsahu tuku, který je pro jednotlivé výrobky stanoven předpisem Evropských společenství1a) nebo v příloze č. 2 tabulce 2,

 

c) obsahem tuku, přičemž u selského nestandardizovaného mléka se označení tuku uvede slovy "nejméně".

 

                (3) Tekuté mléko kravské nebo tekutá smetana z kravského mléka se označí pouze jako mléko nebo smetana.

 

                (4) U tekutého mléka a tekuté smetany se označí způsob tepelného ošetření podle zvláštního právního předpisu.3)

 

                (5) Názvem "trvanlivé mléko" nebo "trvanlivá smetana" se označí pouze tekuté mléko nebo tekutá smetana, u kterých bylo dosaženo prodloužení doby trvanlivosti tepelným ošetřením v souladu s § 1 písm. cc) a dd) a u nichž nedošlo k chemickým, fyzikálním a smyslovým změnám a které splňují mikrobiologické požadavky zvláštního právního předpisu3) po provedení termostatické zkoušky vzorku v uzavřeném obalu provedené při teplotě 30 st.C po dobu 15 dní nebo, v případě potřeby, při teplotě 55 st.C po dobu 7 dnů.

 

                (6) Zahuštěný mléčný výrobek se u názvu výrobku označí obsahem tukuprosté sušiny v procentech hmotnostních podle přílohy č. 2 tabulky 5.

 

                (7) Zahuštěný mléčný výrobek, s výjimkou zahuštěného mléka odtučněného slazeného i neslazeného, se u názvu výrobku označí obsahem tuku v procentech hmotnostních podle přílohy č. 2 tabulky 5.

 

                (8) Sušený mléčný výrobek, s výjimkou sušeného odtučněného mléka, se u názvu výrobku označí obsahem tuku v procentech hmotnostních podle přílohy č. 2 tabulky 6.

 

                (9) U sušeného mléka a sušené smetany v balení určeném pro konečného spotřebitele se uvede doporučený způsob ředění nebo způsob uvedení do původního stavu, včetně údaje o obsahu tuku v procentech hmotnostních v takto upraveném výrobku.

 

                (10) Je-li zahuštěný mléčný výrobek, sušený mléčný výrobek a tekutá smetana o hmotnosti menší než 20 g zabalen ve skupinovém obalu,5) mohou být údaje o označení uvedeny pouze na skupinovém obalu, s výjimkou uvedení názvu druhu výrobku.

 

                (11) U sušeného mléčného výrobku, s výjimkou výrobku určeného pro zvláštní výživu,6) se na obalu určeném pro konečného spotřebitele uvede označení "není určeno pro výživu kojenců do 12 měsíců".

 

                (12) Mléčný výrobek, který byl vyroben z tepelně neošetřeného mléka nebo mléka ošetřeného termizací a který nebyl během výrobního procesu podroben tepelnému ošetření, se označí slovy "vyrobeno ze syrového mléka" nebo "vyrobeno z termizovaného mléka".

 

                (13) U mléčného výrobku, který prošel na konci výrobního procesu tepelným ošetřením, se uvede povaha tepelného ošetření podle zvláštního právního předpisu.3)

 

                (14) Kysaný mléčný výrobek se označí

 

a) názvem druhu nebo skupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 2 tabulkách 3 a 4,

 

b) obsahem tuku,

 

c) použitou ochucující složkou,

 

d) jako slazený, pokud je přidáno přírodní sladidlo7) nebo sladidlo.8)

 

                (15) Mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu a mléčný výrobek obohacený přídavkem mikroorganismů podle přílohy č. 2 tabulky 4 se označí

 

a) názvem druhu,

 

b) obsahem tuku,

 

c) použitou ochucující složkou podle zvláštního právního předpisu.4)

 

                (16) Mlékárenské máslo se označí podle předpisu Evropského společenství.8a)

 

                (17) Jako jednosložkový výrobek lze označit mlékárenské máslo, při jehož výrobě byly použity pouze sladká nebo zakysaná smetana a mléčná kultura.

 

                (18) U spotřebitelsky baleného stolního másla je datum použitelnosti 20 dnů od data vyskladnění z mrazírenského skladu. Datum výroby označí na obal určený pro spotřebitele výrobce, datum vyskladnění z mrazírenského skladu označí na vnější obal distributor a datum použitelnosti označí prodejce.

 

                (19) Tradiční pomazánkové se označí

 

a) obsahem tuku,

 

b) obsahem sušiny,

 

c) použitou ochucující složkou.

 

                (20) Tvaroh se označí

 

a) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 2 tabulce 11,

 

b) obsahem tuku nebo tuku v sušině,

 

c) obsahem sušiny,

 

d) použitou ochucující složkou.

 

                (21) Jako jednosložkový výrobek lze tvaroh označit, pokud surovinami jsou pouze mléko, mléčné kultury, syřidlo a chlorid vápenatý.

 

                (22) Jako "smetanový krém z vysokotučné smetany" se označí výrobek z vysokotučné smetany bez přídavku cukru. Dále se tento výrobek označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.

 

                (23) Jako "smetanový krém" se označí výrobek z tvarohu, mléka nebo smetany, s přídavkem cukru a s obsahem nejméně 30 % hmotnostních tuku v sušině. Dále se tento výrobek označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.

 

                (24) Sýr se označí

 

a) názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,

 

b) u skupiny přírodních sýrů lze sýr označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 2 tabulkách 9, 10 a 12,

 

c) obsahem tuku nebo tuku v sušině,

 

d) obsahem sušiny,

 

e) použitou ochucující složkou,

 

f) jako "tavený sýrový výrobek", pokud tavený sýr obsahuje více než 5 % laktózy.

 

                (25) Jako "nízkotučný" lze označit tavený sýr s obsahem tuku v sušině nejvýše 30 % hmotnostních. Jako vysokotučný lze označit tavený sýr s obsahem tuku v sušině nejméně 60 % hmotnostních.

 

                (26) Jako jednosložkový výrobek lze sýr označit, pokud surovinou je pouze mléko, sýrařské kultury, syřidlo a chlorid vápenatý a přísadou jedlá sůl do 2,5 % hmotnostních.

 

                (27) Bílkovinný mléčný výrobek se označí názvem druhu nebo skupiny a dále pak podskupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 2 tabulce 14.

 

                (28) Bílkovinný mléčný výrobek uváděný na trh jako směs se označí slovem "směs . . . " podle zvláštního právního předpisu.4)

 

                (29) Mléčná bílkovina ze syrovátky a směsi kaseinátů se označí obsahem bílkovin v procentech hmotnostních.

 

                (30) U kaseinátu potravinářského se uvede specifikace podle kationtu. V případě směsí lze tento údaj uvést pouze v průvodní dokumentaci výrobku.

 

                (31) Jako "čerstvé" lze označit tekuté mléko nebo tekutou smetanu, které byly tepelně ošetřeny pasterací nebo vysokou pasterací, máslo do 20 dnů od data výroby a nezrající sýr, který nebyl po prokysání tepelně ošetřen.

 

                (32) Datem použitelnosti se označí

 

a) tekuté mléko a tekutá smetana, které byly tepelně ošetřeny postupem podle § 1 písm. aa), bb), cc) a dd) a v souladu se zvláštním právním předpisem,3) pokud nejsou označeny podle odstavce 33,

 

b) kysaný mléčný výrobek,

 

c) mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu,

 

d) mléčný výrobek obohacený přídavkem mikroorganismů podle přílohy č. 2 tabulky 4,

 

e) čerstvé máslo,

 

f) tvaroh,

 

g) čerstvý nezrající sýr.

 

                (33) Tekuté mléko a tekutá smetana, které byly tepelně ošetřeny postupem podle § 1 písm. cc) a dd) a v souladu se zvláštním právním předpisem,3) lze namísto označení podle odstavce 32 označit minimální dobou trvanlivosti.

 

                (34) Označení "mléčný nápoj" lze použít u tekutého mléčného výrobku obsahujícího více než 50 % hmotnostních mléka nebo syrovátky. U ochuceného tekutého mléčného výrobku se u názvu výrobku uvede druh ochucující složky.

 

                (35) Označením "mléčný" lze označit mléčný výrobek, v němž mléko nebo mléčný výrobek tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

 

                (36) Označením "sýrový" lze označit výrobek, v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

 

                (37) Pro vícesložkový výrobek ze sýrů lze použít označení "sýrový dort", "sýrový dezert", "sýrová roláda", "salámový tavený sýr".

 

                (38) Jako "jogurtový" lze označit výrobek, v němž jogurt tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

 

                (39) U výrobků druhů koncentráty mléčného tuku a tradiční pomazánkové, do kterých byla přidána jedlá sůl, se její obsah uvede v procentech hmotnostních.

 

                (40) U výrobků druhů koncentráty mléčného tuku a tradiční pomazánkové se obsah tuku uvádí na celá procenta hmotnostní.

 

                (41) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 3.

 

                (42) Přípustná odchylka u sušiny zrajících sýrů činí minus 1 % hmotnostní od hodnot uvedených na obalu. Vyšší obsah sušiny u sýrů a tvarohu není na závadu. Přípustné technologické tolerance tuku v sušině u přírodních sýrů musí být nižší než plus 5 % hmotnostních, u tavených sýrů a tvarohů mohou dosahovat nejvýše plus 4 % hmotnostní od údaje uvedeného na obalu. Záporné technologické tolerance se nepřipouští.

 

§ 4

 

Požadavky na jakost

 

                (1) Jednotlivé skupiny mléčných výrobků a druhy mikroorganizmů mléčného kysání pro výrobu kysaných mléčných výrobků musí splňovat fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky uvedené v předpisech Evropských společenství8b) a v příloze č. 2. Fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky se týkají základních druhů výrobků bez ochucujících přísad.

 

                (2) Jako zdroj sacharózy pro zahuštěné mléčné výrobky slazené se smí použít pouze cukr extra bílý, cukr bílý nebo cukr polobílý podle zvláštního právního předpisu.7)

 

                (3) Při výrobě zahuštěných mléčných výrobků slazených se povoluje přídavek laktózy v množství nejvýše 0,03 % hmotnostních z celkové hmotnosti výrobku.

 

                (4) Přídavek sacharózy u zahuštěných mléčných výrobků slazených musí odpovídat hodnotě cukerného poměru 60,5 až 64,5 daného následujícím vzorcem:

                      

                        % sacharózy x 100

     cukerný poměr = -----------------------

                      % sacharózy + % vody

 

                (5) Trvanlivosti u zahuštěných mléčných výrobků neslazených lze dosáhnout pouze tepelným ošetřením podle zvláštního právního předpisu.3)

 

                (6) Trvanlivosti u zahuštěných mléčných výrobků slazených lze dosáhnout pouze přídavkem sacharózy v souladu s odstavcem 2.

 

                (7) Trvanlivosti u sušených mléčných výrobků lze dosáhnout pouze procesem sušení podle zvláštního právního předpisu.3)

 

                (8) U zahuštěných mléčných výrobků a sušených mléčných výrobků se povoluje přídavek potravních doplňků podle zvláštního právního předpisu.8)

 

                (9) U zahuštěného mléka a sušeného mléka lze obsah bílkovin v mléku upravit na minimální hranici 34 % hmotnostních v tukuprosté sušině, a to přidáním nebo odstraněním mléčných složek takovým způsobem, aby v upravovaném mléku nebyl změněn poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem. K této úpravě lze použít mléčný retentát, mléčný permeát a laktózu.

 

                (10) Ochucené kysané mléčné výrobky mohou obsahovat nejvýše 30 % hmotnostních ochucující složky.

 

                (11) Mléčný bílkovinný výrobek musí být vyroben ze suroviny tepelně ošetřené podle zvláštního právního předpisu.3)

 

                (12) Při výrobě kaseinu potravinářského kyselého lze použít pouze kyselinu mléčnou, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu sírovou, kyselinu citrónovou, kyselinu octovou, kyselinu orthofosforečnou, syrovátku nebo mikroorganismy používané při mléčném kysání jako technologické pomocné látky a bakteriální kultury, pokud splňují požadavky zvláštního právního předpisu.8)

 

                (13) Při výrobě kaseinu potravinářského sladkého lze použít pouze syřidlo nebo ostatní enzymy koagulující mléko jako technologické pomocné látky a bakteriální kultury, pokud splňují požadavky zvláštního právního předpisu.8)

 

                (14) Při výrobě kaseinátu potravinářského lze použít pouze hydroxidy, uhličitany, fosforečnany nebo citronany sodné, draselné, vápenaté, amonné nebo hořečnaté jako neutralizační a tlumivé činidlo, pokud splňují požadavky zvláštního právního předpisu.8)

 

§ 5

 

Uvádění do oběhu

 

                (1) Mléko, smetana a mléčné výrobky ošetřené podle § 1 písm. cc) a dd), zahuštěné mléko, sušené mléko, bílkovinné mléčné výrobky se skladují, přepravují a uvádějí do oběhu při teplotě do 24 st.C.

 

                (2) Všechny ostatní mléčné výrobky se skladují, přepravují a uvádějí do oběhu při teplotě od 4 st.C do 8 st.C.

 

                (3) Sušené mléčné výrobky se skladují při relativní vlhkosti vzduchu do 70 %.

 

ODDÍL 2

 

MRAŽENÉ KRÉMY

 

§ 6

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) mraženým krémem - výrobek získaný zmrazením směsi připravené v závislosti na skupině mraženého krému, zejména z vody, mléka, smetany, tuku, cukru a dalších složek, pevné nebo pastovité konzistence, který je uváděn do oběhu a určen ke konečné spotřebě ve zmrazeném stavu,

 

b) zmrazením - technologický proces konzervace výrobků rychlým snížením teploty na teplotu minus 18 st.C a nižší v souladu s ustanoveními zvláštního právního předpisu.9)

 

§ 7

 

Členění na skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 4 je uvedeno členění mražených krémů na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 8

 

Označování obalů

 

                (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpisu4) jsou další požadavky na označení obalů mražených krémů stanoveny v odstavcích 2 až 9.

 

                (2) Mražený krém se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny.

 

                (3) Mražený krém ovocný se označí názvem druhu a podskupiny, pokud byla ovocná složka nahrazena suchými skořápkovými plody podle § 9 odst. 5.

 

                (4) Mražený krém balený lze označit rovněž jako zmrzlina.

 

                (5) Mražený krém, který byl ochucen pouze látkou určenou k aromatizaci, se v názvu výrobku označí slovy "s příchutí", s výjimkou vanilkového ochucení.

 

                (6) Mražený krém se označí

 

a) jako čokoládový, obsahuje-li nejméně 3,0 % hmotnostní kakaa,

 

b) jako kakaový, obsahuje-li nejméně 1,5 % hmotnostní kakaa,

 

c) podle použitých druhů suchých skořápkových plodů, obsahuje-li nejméně 1,0 % hmotnostní těchto plodů nebo jejich past, s výjimkou mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet,

 

d) názvem použitého druhu ovoce.

 

                (7) V názvu mraženého krému mléčného lze výraz "mléčný" nahradit názvem mléčného výrobku, který byl jako složka použit při jeho výrobě, například jogurtový, tvarohový.

 

                (8) U výrobku s alkoholickou složkou musí být tato složka v názvu výrobku uvedena, přičemž obsah alkoholu nesmí být vyšší než 3,0 % hmotnostní.

 

                (9) Mražený krém se označí údajem o přípustném způsobu skladování.

 

                (10) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení jsou uvedeny v příloze č. 6.

 

§ 9

 

Požadavky na jakost

 

                (1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost mražených krémů jsou uvedeny v příloze č. 5.

 

                (2) Konzistence mraženého krému musí být jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin; výrobek může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě.

 

                (3) Mražený krém mléčný a mražený krém smetanový nesmí obsahovat záměrně přidaný tuk a bílkoviny jiné než mléčný tuk a mléčné bílkoviny.

 

                (4) Jako ovocnou složku lze použít ovoce, ovocnou dřeň, ovocnou šťávu nebo jiný ovocný výrobek čerstvý nebo konzervovaný vhodným technologickým postupem.

 

                (5) Ovocnou složku u mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet lze nahradit suchými skořápkovými plody nebo pastami ze suchých skořápkových plodů.

 

                (6) Mražený krém vodový a mražený krém sorbet nesmí obsahovat žádný záměrně přidaný tuk.

 

                (7) Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u citrusového ovoce a dalšího ovoce nebo jejich směsí, u kterých celková kyselost šťáv, vyjádřená jako kyselina citrónová, je vyšší než 2,5 % hmotnostních.

 

                (8) Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u exotického ovoce s výrazným aromatem a chutí a hustou konzistencí (např. ananas, banán, kiwi, mango, avokádo, litchie, maracuja).

 

                (9) Podíl suchých skořápkových plodů nebo past ze suchých skořápkových plodů u mraženého krému sorbet lze z technologických důvodů snížit maximálně na 5 % hmotnostních.

 

§ 10

 

Uvádění do oběhu

 

                (1) Mražený krém určený pro konečného spotřebitele se dodává pouze balený.

 

                (2) Mražený krém se přepravuje dopravním prostředkem, který umožňuje zachování teploty mraženého krému minus 18 st.C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 st.C. Dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu schváleným podle zvláštního právního předpisu. 10) Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost výrobku je delší než 1 rok, záznam se uchovává do data minimální trvanlivosti.

 

                (3) Dopravní prostředek nemusí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle odstavce 2 v případě, že jde o rozvoz mražených krémů do maloobchodu, zařízení společného stravování a domácností, maximálně však do vzdálenosti 200 km; v tomto případě musí být dopravní prostředek vybaven jedním teploměrem umístěným na viditelném místě.

 

                (4) Mražený krém se skladuje v mrazírenském skladě při teplotě vzduchu minus 18 st.C a nižší. Teplota vzduchu v mrazírenském skladě, s výjimkou skladů menších než 10 m3 musí být měřena vhodným přístrojem pro záznam teplot.11) V mrazírenském skladě o objemu mrazícího prostoru menším než 10 m3 stačí, aby teplota byla měřena alespoň jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru. Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku. V případě, že minimální trvanlivost skladovaného mraženého krému je delší než 1 rok, záznam se uchovává až do data minimální trvanlivosti.

 

                (5) Mražený krém se uchovává při prodeji o teplotě minus 18 st.C a nižší, v mrazicích boxech a mrazicím zařízení, schopných udržet jeho teplotu a vybavených ukazatelem teploty vzduchu umístěným na viditelném místě. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění.

 

                (6) Teplota ve všech bodech mraženého krému během doby skladování nesmí být vyšší než minus 18 st.C.

 

                (7) Zmrazování roztátých výrobků a jejich uvádění do oběhu není dovoleno.

 

ODDÍL 3

 

JEDLÉ TUKY A OLEJE

 

§ 11

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) jedlým tukem a olejem - směs smíšených triacylglycerolů, které se v závislosti na poměrném zastoupení mastných kyselin v triacylglycerolu vyskytují za normálních podmínek v tekutém nebo tuhém stavu,

 

b) rostlinným tukem a olejem - jedlý tuk a olej získaný ze semen, plodů nebo jader plodů olejnatých rostlin,

 

c) živočišným tukem a olejem - jedlý tuk a olej získaný z poživatelných tukových tkání jatečných zvířat nebo mořských živočichů za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,2)

 

d) ztuženým tukem - jedlý tuk, který byl získán ztužováním rostlinných a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí,

 

e) přeesterifikovaným tukem - jedlý tuk, který byl získán přeesterifikací rostlinných nebo živočišných tuků a olejů, nebo jejich směsí, včetně ztužených tuků,

 

f) pokrmovým tukem - jedlý tuk, který prošel procesem ztužování nebo přeesterifikace, nebo kombinací těchto procesů, nebo směsi ztužených tuků a jedlých tuků a olejů, nebo směsi jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků,

 

g) roztíratelným tukem - jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků, nebo kombinací těchto procesů, splňující požadavky stanovené předpisem Evropských společenství,12)

 

h) směsným roztíratelným tukem - jedlý tuk podle předpisu Evropských společenství,12)

 

i) tekutým emulgovaným tukem - jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků, nebo směs ztužených a přeesterifikovaných tuků, s jedlými oleji a tuky, ve formě emulze vody a tuku, s obsahem 10 % až 90 % hmotnostních tuku, který je při teplotě 20 st.C tekutý,

 

j) koncentrovaným tukem - tuk, jehož celkový obsah tuku je vyšší než 90 % hmotnostních a nižší než 99,5 % hmotnostních,

 

k) olejem lisovaným za studena - olej získaný pouze mechanickými postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu, které nevedou ke změnám charakteru oleje a pro jeho vyčištění se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování,

 

l) panenským olejem - olej podle jednotného nařízení o společné organizaci trhů1a).

 

§ 12

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

                V příloze č. 7 je uvedeno členění jedlých tuků a olejů na druhy, skupiny a podskupiny.

 

§ 13

 

nadpis vypuštěn

 

                (1) Požadavky na jakost a označování jedlých tuků a olejů jsou upraveny předpisy Evropských společenství.13)

 

                (2) Jedlý tuk a jedlý olej se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny podle přílohy č. 7 tabulky 1. To neplatí pro roztíratelné tuky a směsné roztíratelné tuky, které se označí podle předpisu Evropských společenství.12)

 

                (3) Jedlý tuk nebo jedlý olej vyrobený z geneticky modifikované suroviny nebo surovin se označí podle předpisů Evropských společenství.14)

 

                (4) Jako "vepřové sádlo" se označí vepřový tuk získaný škvařením pouze syrového vepřového sádla hřbetního a plstního, přičemž musí splňovat hodnoty uvedené v příloze č. 11 tabulce 1.

 

                (5) Jako "výběrový hovězí lůj" se označí hovězí lůj získaný tavením pouze syrového hovězího loje ledvinového, osrdečníkového, obžaludkového a střevního při nízké teplotě, přičemž musí splňovat hodnoty uvedené v příloze č. 11 tabulce 2.

 

                (6) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení jedlých tuků a olejů jsou uvedeny v příloze č. 12 tabulce 1.

 

§ 14

 

zrušen

 

 

§ 15

 

Uvádění do oběhu

 

                (1) Jedlé tuky a oleje se skladují a přepravují tak, aby byly chráněny před přímým slunečním světlem.

 

                (2) Teplota při skladování nesmí přesáhnout

 

a) u rostlinných tuků a olejů 20 st.C,

 

b) u živočišných tuků a olejů, roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a tekutých emulgovaných tuků 15 st.C,

 

c) u ztužených a pokrmových tuků 20 st.C.

 

                (3) Jedlé rostlinné a živočišné tuky a oleje a výrobky z nich určené pro konečného spotřebitele jsou uváděny do oběhu pouze balené.

 

                (4) Olivový olej se uvádí do oběhu podle předpisů Evropských společenství.15)

 

§ 15a

 

Velkoobjemová přeprava tuků a olejů po moři

 

                (1) Na námořních plavidlech může být velkoobjemová přeprava tekutých olejů a tuků určených pro přebalení do obalů určených pro spotřebitele nebo jako surovina pro další zpracování prováděna v nádržích, které nejsou výlučně určeny pro přepravu potravin, jestliže:

 

a) olej nebo tuk je přepravován v nádrži z nerezavějící oceli nebo nádrži potažené epoxidovou pryskyřicí nebo její technickou obdobou a náklad přepravovaný bezprostředně před tímto nákladem byl potravinou nebo nákladem ze seznamu nákladů uvedených v příloze č. 13,

 

b) je olej nebo tuk přepravován v nádrži z materiálu jiného než uvedeného v písmenu a), pokud byly tři předchozí náklady přepravované v nádržích potravinou nebo nákladem uvedeným v příloze č. 13.

 

                (2) Na námořních plavidlech může být velkoobjemová přeprava olejů nebo tuků, které nejsou určeny k dalšímu zpracování a které jsou určeny k lidské spotřebě, prováděna v nádržích, které nejsou vyhrazeny výlučně pro přepravu potravin, jestliže:

 

a) nádrž je vyrobena z nerezavějící oceli nebo je potažena epoxidovou pryskyřicí nebo její technickou obdobou,

 

b) tři předcházející náklady přepravované v nádrži byly potravinami.

 

                (3) O třech předcházejících nákladech v nádrži a účinnosti procesu čištění nádrží provedeného mezi těmito náklady musí být vedeny přesné dokumentační záznamy.

 

                (4) Pokud byl náklad překládán z lodi na loď, musí být kromě dokumentace podle odstavce 3 uchovávána též přesná dokumentace a) o tom, že velkoobjemová přeprava tekutého oleje nebo tuku při předcházející lodní přepravě byla prováděna v souladu s odstavci 1 a 2, b) o účinnosti procesu čištění nádrží použitého mezi těmito náklady na druhém plavidle.

 

                (5) Na požádání orgánu dozoru15a) musí být poskytnuta dokumentace podle odstavců 3 a 4.

 

§ 16

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se:

 

                1. Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

 

                2. Vyhláška č. 347/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

 

                3. Vyhláška č. 90/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

 

                4. Vyhláška č. 390/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

 

§ 17

 

Přechodná ustanovení

 

                1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

                2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 30. dubna 2004.

 

§ 18

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

 

Ministr:

 

Ing. Palas v. r.

 

Příloha 1

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

 

 

+--------------+---------------------+---------------------------+

|Druh          |Skupina              |Podskupina                 |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |tekuté               |odtučněné nebo odstředěné  |

|              |                     |částečně odtučněné nebo    |

|              |                     |polotučné                  |

|              |                     |plnotučné                  |

|              |                     |plnotučné selské           |

|              |                     |nestandardizované          |

|              +---------------------+---------------------------+

|Mléko         |zahuštěné            |odtučněné, slazené nebo    |

|              |                     |neslazené                  |

|              |                     |částečně odtučněné nebo    |

|              |                     |polotučné,                 |

|              |                     |slazené nebo neslazené     |

|              |                     |plnotučné, slazené nebo    |

|              |                     |neslazené                  |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |sušené               |odtučněné                  |

|              |                     |částečně odtučněné nebo    |

|              |                     |polotučné                  |

|              |                     |plnotučné                  |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |tekutá               |ke šlehání                 |

|              |                     |vysokotučná                |

|              +---------------------+---------------------------+

|Smetana       |zahuštěná            |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |sušená               |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |jogurt               |nízkotučný nebo odtučněný  |

|              |                     |se sníženým obsahem tuku   |

|              |                     |smetanový                  |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |jogurtové mléko      |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |acidofilní mléko     |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |kefír                |                           |

|              +---------------------+                           |

|Kysaný mléčný |kefírové mléko       |                           |

|výrobek       +---------------------+                           |

|              |kysané mléko nebo    |                           |

|              |smetanový zákys      |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |kysaná nebo zakysaná |                           |

|              |smetana              |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |kysané podmáslí      |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |kysaný mléčný výrobek|                           |

|              |s bifido kulturou    |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|Mléčný výrobek|                     |                           |

|tepelně       |                     |                           |

|ošetřený      |                     |                           |

|po kysacím    |                     |                           |

|procesu       |                     |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|Mléčný výrobek|                     |                           |

|obohacený     |                     |                           |

|přídavkem     |                     |                           |

|mlékařské     |                     |                           |

|kultury       |                     |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |máselný tuk nebo     |                           |

|              |mléčný tuk bezvodý   |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |máselný koncentrát   |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |čerstvé máslo        |                           |

|Máslo         +---------------------+                           |

|mlékárenské   |máslo                |                           |

|a koncentráty +---------------------+                           |

|mléčného tuku |máslo stolní         |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |máslo                |                           |

|              |se sníženým obsahem  |                           |

|              |tuku                 |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |máslo                |                           |

|              |s nízkým obsahem tuku|                           |

|              |nebo nízkotučné      |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|Složený mléčný|mléčný roztíratelný  |                           |

|výrobek       |tuk (máselný         |                           |

|              |přípravek)           |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |mléčný roztíratelný  |                           |

|              |tuk se sníženým      |                           |

|              |obsahem tuku         |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |mléčný roztíratelný  |                           |

|              |tuk nízkotučný       |                           |

|              +---------------------+                           |

|              |máslo s přídavkem    |                           |

|              |alkoholu             |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |měkký nebo odtučněný |termizovaný                |

|              |nízkotučný nebo jemný|                           |

|              |polotučný            |                           |

|Tvaroh        |tučný                |                           |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |tvrdý nebo           |                           |

|              |na strouhání nebo    |                           |

|              |ke strouhání         |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|              |                     |nezrající                  |

|              |                     |termizovaný                |

|              |                     +---------------------------+

|              |                     |zrající                    |

|              |                     |zrající pod mazem          |

|Sýr           |přírodní             |zrající v celé hmotě       |

|              |                     |s plísní na povrchu        |

|              |                     |s plísní uvnitř hmoty      |

|              |                     |dvouplísňový               |

|              |                     |v solném nálevu, bílý      |

|              |                     +---------------------------+

|              |                     |extra tvrdý (ke strouhání) |

|              |                     |tvrdý                      |

|              |                     |polotvrdý                  |

|              |                     |poloměkký                  |

|              |                     |měkký                      |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |tavený               |nízkotučný (roztíratelný)  |

|              |                     |vysokotučný (roztíratelný) |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |syrovátkový          |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

|Bílkovinný    |kasein               |kyselý                     |

|mléčný        |potravinářský        |sladký                     |

|výrobek       +---------------------+---------------------------+

|              |kaseinát             |                           |

|              |potravinářský        |                           |

|              +---------------------+---------------------------+

|              |mléčná               |                           |

|              |bílkovina            |                           |

+--------------+---------------------+---------------------------+

 

 

 

Příloha 2

 

Fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky a na druhy mikroorganismů mléčného kysání

 

Tabulka 1 zrušena

Tabulka 2 - Smetana tekutá

+-----------------------+--------------------------+

|Druh výrobku           |     Obsah tuku           |

|                       |    (v % hmot.)           |

+-----------------------+--------------------------+

|Smetana                |    více než 10,0 včetně  |

+-----------------------+--------------------------+

|Smetana ke šlehání     |    více než 30,0 včetně  |

+-----------------------+--------------------------+

|Smetana vysokotučná    |    více než 35,0 včetně  |

+-----------------------+--------------------------+

 

 

Tabulka 3 - Kysané mléčné výrobky

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Druh výrobku           |      Obsah tuku    |   Obsah sušiny    |

|                       |      (v % hmot.)   |    tukuprosté     |

|                       |                    |(v % hmot. nejméně)|

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Kysaná smetana         |více než 10,0 včetně|                   |

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Kysané mléko včetně    |   více než 0,5     |        8,0        |

|jogurtového            |                    |                   |

+-----------------------+--------------------+                   |

|Kysané mléko odtučněné |méně než 0,5 včetně |                   |

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Podmáslí               |méně než 1,5 včetně |        7,0        |

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Jogurt bílý smetanový  |více než 10,0 včetně|                   |

+-----------------------+--------------------+-------------------+

|Jogurt bílý            |více než 3,0 včetně |                   |

+-----------------------+--------------------+                   |

|Jogurt bílý se sníženým|   méně než 3,0     |        8,2        |

|obsahem tuku           |                    |                   |

+-----------------------+--------------------+                   |

|Jogurt bílý nízkotučný |méně než 0,5 včetně |                   |

|nebo odtučněný         |                    |                   |

+-----------------------+--------------------+-------------------+

 

 

Tabulka 4 - Druhy živých mikroorganismů v kysaných mléčných

            výrobcích

+----------------+----------------------------------+------------+

|Druh výrobku    |Použité mikroorganismy            |   Mléčná   |

|                |                                  | mikroflóra |

|                |                                  |   výrobku  |

|                |                                  |    v 1 g   |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Acidofilní mléko|Lactobacillus acidophlilus        |            |

|                |a další mezofilní, příp.          |    106     |

|                |termofilní kultury bakterií       |Lactobacilus|

|                |mléčného kvašení                  |acidophilus |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Jogurty*)       |protosymbiotická směs             |            |

|                |Streptococcus salivarius          |   107      |

|                |subsp. thermophilus a             |            |

|                |Lactobacillus delbrueckii         |            |

|                |subsp. bulgaricus                 |            |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Kysané mléko,   |monokultury nebo směsné kultury   |            |

|vč. smetanového |bakterií mléčného kvašení         |   106      |

|zákysu, podmáslí|                                  |            |

|a kysané smetany|                                  |            |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Kefír           |zákys připravený z kefírových zrn,|  bakterie  |

|                |jehož mikroflora se skládá        |  mléčného  |

|                |z kvasinek zkvašujících laktózu   |  kvašení   |

|                |Kluyveromyces marxianus i         |    106     |

|                |nezkvašujících laktózu            | a kvasinky |

|                |Sacharomyces unisporus,           |    104     |

|                |Sacharomyces cerevisiae,          |            |

|                |Sacharomyces exignus a dále       |            |

|                |Leuconostoc, Lactococcus a        |            |

|                |Aerobacter, rostoucí ve vzájemném |            |

|                |společenství                      |            |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Kefírové mléko  |zákys skládající se z kvasinkových|  bakterie  |

|                |kultur rodu Kluyveromyces,        |  mléčného  |

|                |Torulopsis nebo Candida valida a  |  kvašení   |

|                |mezofilních a termofilních kultur |   106      |

|                |bakterií mléčného kvašení         | a kvasinky |

|                |v symbióze                        |   102      |

+----------------+----------------------------------+------------+

|Kysaný mléčný   |Bifidobacterium sp. v kombinaci   |   106      |

|výrobek s       |s mezofilními a termofilními      | bifido-    |

|bifidokulturou  |bakteriemi mléčného kvašení       | bakterie   |

+----------------+----------------------------------+------------+

*) U  jogurtových  výrobků  mohou  být  kromě  základní  jogurtové

   kultury   přidávány   kmeny    produkující   kyselinu   mléčnou

   a pomáhající  dotvářet  specifickou  chuťovou  nebo  texturovou

   charakteristiku výrobku. Musí však být zachován optimální poměr

   obou základních kmenů jogurtové kultury.

 

 

 

Tabulka 5 Zahuštěné mléčné výrobky

 

Zahuštěné mléčné výrobky neslazené

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Druh výrobku                        Obsah tuku (v % hmot.)   Mléčná sušina (v  % Mléčná  sušina

                                                             hmot. nejméně)      tukuprostá  (v %

                                                                                 hmot. nejméně)

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Zahuštěná neslazená smetana         více než 15,0 včetně     26,5                 11,5

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Zahuštěné neslazené plnotučné mléko více než 7,5 včetně      25,0               

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Zahuštěné částečně odstředěné mléko 1,0 až 7,5               20,0                 17,5

                                    -----------------------                      ---------------------

Zahuštěné odstředěné mléko          méně než 1,0 včetně                         

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

 

Zahuštěné mléčné výrobky slazené

------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

Zahuštěné mléčné výrobky

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Druh výrobku                  Obsah tuku (v % hmot.)     Mléčná  sušina (v %     Mléčná   sušina

                                                         hmot. nejméně)          tukuprostá (v %

                                                                                 hmot. nejméně)

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zahuštěná slazená smetana     více než 16,0 včetně                               14,0

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zahuštěné slazené plnotučné   více než 8,0 včetně        28,0                   

mléko

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zahuštěné slazené  mléko      více než 1,0 nejvíce však  24,0                    20,0

částečně odstředěné           8,0

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zahuštěné slazené mléko       méně než 1,0 včetně        24,0                    20,0

odstředěné

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

Tabulka 6 ­ Sušené mléčné výrobky

 

----------------------------------------- ------------------------------

Druh výrobku                                Obsah tuku (v % hmot.)

----------------------------------------- -----------------------------

Sušená smetana                              více než 42,0 včetně

Sušené plnotučné mléko                      26,0 až 42,0

Sušené částečně odstředěné mléko            více než 1,5 až 26,0 včetně

Sušené odstředěné mléko                     méně než 1,5 včetně

----------------------------------------- -----------------------------

 

Tabulka 7 zrušena

Tabulka 8 zrušena

Tabulka 9 - Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence

            ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra

+-------------+-----------------------+

|Sýr          |      % VVTPH*)        |

+-------------+-----------------------+

|Extra tvrdý  |  méně než 47,0 včetně |

|Tvrdý        |     47,0 až 54,9      |

|Polotvrdý    |     55,0 až 61,9      |

|Poloměkký    |  62,0 až 68,0 včetně  |

|Měkký        |     více než 68,0     |

+-------------+-----------------------+

*) VVTPH  = voda v tukuprosté  hmotě sýra, která se  stanoví podle

   následujícího vzorce:

 

                g vody

   % VVTPH = ------------ x 100

             100 - g tuku

 

Tabulka 10 - Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku

             v sušině

+-------------+------------------------+

|Sýr          |     Tuk v sušině*)     |

|             |      (v % hmot.)       |

+-------------+------------------------+

|Vysokotučný  |  více než 60,0 včetně  |

|Plnotučný    |  více než 45,0 včetně  |

|Polotučný    |  více než 25,0 včetně  |

|Nízkotučný   |  více než 10,0 včetně  |

|Odtučněný    |     méně než 10,0      |

+-------------+------------------------+

*) Obsah tuku v sušině  v procentech hmotnostních se stanoví podle

   následujícího vzorce:

 

                              g tuku

   % hmot. tuku v sušině = ------------ x 100

                           100 - g vody

 

Tabulka 11 - Klasifikace tvarohu podle konzistence a obsahu tuku v

             sušině

+-------------------------------+----------------------+

|Tvaroh                         |     Tuk v sušině     |

|                               |      (v % hmot.)     |

+-------------------------------+----------------------+

|Tučný                          | více než 38,0 včetně |

+-------------------------------+----------------------+

|Polotučný                      |     25,0 až 15,0     |

+-------------------------------+----------------------+

|Nízkotučný nebo jemný          | méně než 15,0 včetně |

+-------------------------------+----------------------+

|Odtučněný nebo měkký nebo tvrdý| méně než 5,0 včetně  |

+-------------------------------+----------------------+

 

 

Tabulka 12 - Klasifikace přírodního sýra podle zrání

+---------------+------------------------------------------------+

|Sýr            |  Charakteristika                               |

+---------------+------------------------------------------------+

|Sýr nezrající  |  čerstvý                                       |

|               |  termizovaný                                   |

+---------------+------------------------------------------------+

|Sýr zrající    |  na povrchu                                    |

|               |  s mazem na povrchu                            |

|               |  v celé hmotě                                  |

|               |                                                |

|z toho         |                                                |

|Plísňový sýr   | s tvorbou charakteristické plísně na povrchu   |

|               | s tvorbou charakteristické plísně uvnitř hmoty |

|               | dvouplísňový                                   |

+---------------+------------------------------------------------+

 

 

Tabulka 13 - Obecný přehled složek jiných než sýry pro výrobu

             tavených sýrů a tavených sýrových výrobků

+-------------------+-----------------------------------------------+-------------------+

|Složka jiná než sýr|      Tavený sýr a tavený roztíratelný sýr     | Tavený sýrový     |

|                   +------------------------+----------------------+     výrobek       |

|                   |   druhově pojmenovaný  |druhově nepojmenovaný |                   |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Máslo, máselný tuk,| pouze pro standardizaci|         ano          |        ano        |

|smetana, máselný   |       obsahu tuku      |                      |                   |

|koncentrát         |                        |                      |                   |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Ostatní mléčné     |            ne          |         ano          |        ano        |

|složky             |                        |    obsah nejvýše     | 51 % hmot. sušiny |

|                   |                        |  5 % hmot. laktózy   |  pochází ze sýra  |

|                   |                        |    ve finálním       |                   |

|                   |                        |    taveném sýru      |                   |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Jedlá sůl          |           ano          |         ano          |        ano        |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Bakteriální kultury|           ano          |         ano          |        ano        |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Enzymy*)           |           ano          |         ano          |        ano        |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Cukry (sacharidy se|            ne          |          ne          |        ano        |

|sladícím účinkem)  |                        |                      |                   |

+-------------------+------------------------+----------------------+-------------------+

|Koření a sezónní   | podle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo     |

|zelenina           |           konečnému výrobku charakteristickou chuť                |

+-------------------+-----------------------------------------------+-------------------+

|Ostatní zdravotně  |                      ano                      |        ano        |

|nezávadné potraviny| v množství nepřekračujícím jednu šestinu      |                   |

|                   | celkového obsahu sušiny konečného výrobku     |                   |

|                   | a za předpokladu, že mají dodávat pouze       |                   |

|                   | charakteristickou chuť a že se nejedná        |                   |

|                   | o cukry                                       |                   |

+-------------------+-----------------------------------------------+-------------------+

*) zdravotně nezávadné se specifickými účinky

 

Tabulka 14

Kasein potravinářský

 

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

|                            | Sladký                     |  Kyselý                        |

|                            | (v % hmot.)                |  (v % hmot.)                   |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah vlhkosti             | méně než 10,0 včetně       |  méně než 10,0 včetně          |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah bílkoviny v sušině   | více než 84,0 včetně       |  více než 90,0 včetně          |

| z toho obsah kaseinu       | více než 95,0 včetně       |  více než 95,0 včetně          |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah tuku v sušině        | méně než 2,0 včetně        |  méně než 2,25 včetně          |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah bezvodé laktózy      | méně než 1,0 včetně        |  méně než 1,0 včetně           |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Titrační kyselost          |                            |  méně než 0,27 ml 1 N roztoku  |

|                            |                            |  NaOH na 1 g včetně            |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah popela (včetně P2O5) | více než 7,5 včetně        |  méně než 2,5 včetně           |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Obsah sedimentu (připálené | méně než 22,5 mg v 25 g    |  méně než 22,5 mg v 25 g       |

| částice)                   | včetně                     |  včetně                        |

+----------------------------+----------------------------+--------------------------------+

| Přítomnost látek           |                   nepřítomny ve 25 g                        |

| cizího původu              |                                                             |

+----------------------------+-------------------------------------------------------------+

| Vůně                       |                   bez cizích pachů                          |

+----------------------------+-------------------------------------------------------------+

| Barva                      |                   bílá až krémově bílá                      |

+----------------------------+-------------------------------------------------------------+

| Vzhled                     | připouští se hrudky, které lze rozmělnit mírným tlakem.     |

+----------------------------+-------------------------------------------------------------+

 

Tabulka 15

Kaseinát potravinářský

+---------------------------+------------------------------------+

|                           |       Kaseináty                    |

|                           |       (v % hmot.)                  |

+---------------------------+------------------------------------+

|Obsah vlhkosti             | méně než 8,0 včetně                |

+---------------------------+------------------------------------+

|Obsah kaseinu přepočteného | více než 88,0 včetně               |

|na suchý extrakt           |                                    |

+---------------------------+------------------------------------+

|Obsah tuku přepočteného    | méně než 2,0 včetně                |

|na suchý extrakt           |                                    |

+---------------------------+------------------------------------+

|Obsah bezvodé laktózy      | méně než 1,0 včetně                |

+---------------------------+------------------------------------+

|Hodnota pH                 | 6,0 až 8,0                         |

+---------------------------+------------------------------------+

|Obsah sedimentu            | méně než 22,5 mg v 25 g včetně     |

|(připálené částice)        |                                    |

+---------------------------+------------------------------------+

|Přítomnost látek           | nepřítomny ve 25 g                 |

|cizího původu              |                                    |

+---------------------------+------------------------------------+

|Vůně                       | velmi slabá cizí vůně nebo zápach  |

+---------------------------+------------------------------------+

|Barva                      | bílá až krémově bílá               |

+---------------------------+------------------------------------+

|Vzhled                     | připouští se přítomnost hrudek,    |

|                           | které lze rozmělnit mírným tlakem  |

+---------------------------+------------------------------------+

|Rozpustnost                | téměř zcela rozpustný v destilované|

|                           | vodě, s výjimkou kaseinátu         |

|                           | vápenatého                         |

+---------------------------+------------------------------------+

 

 

 

Příloha 3

 

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků

 

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

 

|Výrobek               |      Hmotnost nebo        |       Přípustná záporná       |

|                      |      objem balení         |   hmotnostní nebo objemová    |

|                      |                           |          odchylka             |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Mléko tekuté, smetana | do 250 ml nebo 250 g      | - 5,0 % u jednotlivého balení |

|tekutá, kysaný mléčný +---------------------------+-------------------------------+

|výrobek               | do 500 ml nebo 500 g      | - 3,0 % u jednotlivého balení |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | do 1 000 ml nebo 1 000 g  | - 2,0 % u jednotlivého balení |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | nad 1 000 ml nebo 1 000 g | - 1,5 % u jednotlivého balení |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Zahuštěný mléčný      | do 1 000 g                | - 3,0 % u jednotlivého balení |

|výrobek               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | nad 1 000 g               | - 2,0 % u jednotlivého balení |

|                      |                           | - 0,5 % u 20 ks balení        |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Sušený mléčný         | do 250 g                  | - 3,0 % u jednotlivého balení |

|výrobek               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |

|Bílkovinný mléčný     +---------------------------+-------------------------------+

|výrobek               | do 1 000 g                | - 2,0 % u jednotlivého balení |

|                      |                           | - 0,5 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | nad 1 000 g               | - 1,0 % u jednotlivého balení |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Sýr a tvaroh          | do 125 g                  | - 10,0 % u jednotlivého balení|

|                      |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | do 250 g                  | - 5,0 % u jednotlivého balení |

|                      |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | do 500 g                  | - 3,0 % u jednotlivého balení |

|                      |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | nad 500 g                 | - 1,0 % u jednotlivého balení |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Porcovaný a           | do 250 g                  | - 7,0 % u jednotlivého balení |

|plátkový sýr,         |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |

|porcovaný tvaroh      |                           |                               |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

|Máslo mlékárenské     | do 20 g                   | - 10,0 % u jednotlivého balení|

|a koncentráty         |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |

|mléčného tuku         +---------------------------+-------------------------------+

|a složené mléčné      | do 250 g                  | - 1,5 % u jednotlivého balení |

|výrobky               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |

|                      +---------------------------+-------------------------------+

|                      | nad 250 g                 | - 1,0 % u jednotlivého balení |

+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

 

 

 

Příloha 4

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

 

 

+-------------+--------------------+--------------------------+

|Druh         | Skupina            |      Podskupina          |

+-------------+--------------------+--------------------------+

|Mražený krém | smetanový          | podle použité ochucující |

|             +--------------------+      složky např.:       |

|             | mléčný             |                          |

|             +--------------------+      vanilkový           |

|             | s rostlinným tukem |      jahodový            |

|             +--------------------+      malinový            |

|             | vodový             |      meruňkový           |

|             +--------------------+      citrónový           |

|             | ovocný             |      pomerančový         |

|             +--------------------+      oříškový            |

|             | sorbet             |      pistáciový          |

|             |                    |      čokoládový          |

|             |                    |      karamelový          |

|             |                    |      kávový              |

|             |                    |      kakaový             |

+-------------+--------------------+--------------------------+

 

 

 

Příloha 5

 

Fyzikální a chemické požadavky na jakost mražených krémů

 

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

 

|Druh                  |Celková   |Tukuprostá   |Mléčný tuk|Ovocná složka|suché     |

|                      |sušina    |mléčná sušina|(v % hmot.|(v % hmot.   |skořápkové|

|                      |(v % hmot.|(v % hmot.   |nejméně)  |nejméně)     |plody     |

|                      |nejméně)  |nejméně)     |          |             |(v % hmot.|

|                      |          |             |          |             |nejméně)  |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém smetanový|          |             |   8,0    |             |          |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém mléčný   |          |   6,0       |   2,5    |             |          |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém          |          |             |   5,0*)  |             |          |

|s rostlinným tukem    |          |             |          |             |          |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém vodový   | 12,0     |             |          |             |          |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém ovocný   | 12,0     |             |          |    15,0     |   5,0    |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

|Mražený krém sorbet   | 12,0     |             |          |    25,0     |   7,0    |

+----------------------+----------+-------------+----------+-------------+----------+

*) obsah rostlinného tuku

Poznámka:  U mraženého  krému  ovocného  a mraženého  krému sorbet

platí  v závislosti  na  použité  ochucující složce  požadavek pro

obsah ovocné složky nebo pro obsah suchých skořápkových plodů.

 

Příloha 6

 

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mražených krémů

 

 

 

+------------+---------------------+-----------------------------+

|Výrobek     | Hmotnost nebo objem | Přípustná záporná hmotnostní|

|            |       balení        |    nebo objemová odchylka   |

+------------+---------------------+-----------------------------+

|Mražený krém|do 100 ml nebo 100 g |- 5,0 % u jednotlivého balení|

|            +---------------------+-----------------------------+

|            |do 500 ml nebo 500 g |- 3,0 % u jednotlivého balení|

|            +---------------------+-----------------------------+

|            |nad 500 ml nebo 500 g|- 1,0 % u jednotlivého balení|

+------------+---------------------+-----------------------------+

 

 

 

Příloha 7

 

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

 

Tabulka 1 - Základní členění jedlých tuků a olejů na druhy,

            skupiny a podskupiny

+----------+-----------------+-----------------------------------+

|Druh      |Skupina          |      Podskupina                   |

+----------+-----------------+-----------------------------------+

|          |rostlinný        |jednodruhový                       |

|          |                 |vícedruhový                        |

|          +-----------------+-----------------------------------+

|          |živočišný        |vepřové sádlo, vepřový tuk         |

|          |                 |výběrový hovězí lůj, hovězí lůj    |

|Jedlý tuk |                 |tuk nebo olej podle druhu živočicha|

|nebo jedlý+-----------------+-----------------------------------+

|olej      |ztužený          |                                   |

|          +-----------------+-----------------------------------+

|          |pokrmový         |                                   |

|          +-----------------+-----------------------------------+

|          |roztíratelný12)  |                                   |

|          +-----------------+-----------------------------------+

|          |směsný           |                                   |

|          |roztíratelný12)  |                                   |

|          +-----------------+-----------------------------------+

|          |tekutý emulgovaný|                                   |

+----------+-----------------+-----------------------------------+

 

Tabulka 2 - Členění a požadavky na jednodruhové rostlinné tuky

            a oleje

+-----------------+----------------------------------------------+

|Výrobek          | Požadavky                                    |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Olej z podzemnice| olej vyrobený z jader podzemnice olejné      |

|olejné           | (jádra druhu Arachis hypogaea L.)            |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Babassový olej   | vyrobený z jader plodů několika druhů palem  |

|                 | Orbignya spp.                                |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Kokosový tuk     | vyrobený z dužiny (kopry) kokosových ořechů, |

|                 | plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.)     |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Bavlníkový olej  | vyrobený ze semen různých kultivovaných druhů|

|                 | bavlníku Gossypum spp.                       |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Hroznový olej    | vyrobený ze semen hroznů révy vinné (Vitis   |

|                 | vinifera L.)                                 |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Kukuřičný olej   | vyrobený z klíčků kukuřice (zárodek Zea mays |

|                 | L.)                                          |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Hořčičný olej    | Vyrobený ze semen hořčice bílé (Sinapis alba |

|                 | L. nebo Brassica hirta Moench), hořčice hnědé|

|                 | nebo žluté (Brassica juncea (L.) Czernajev a |

|                 | Cossen) a hořčice černé (Brassica negra (L.) |

|                 | Koch).                                       |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Palmojádrový tuk | vyrobený z jader plodů palmy olejové (Elaeis |

|                 | guineensis)                                  |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Palmový tuk      | vyrobený z dužiny plodů palmy olejové        |

|                 | (Elaeis guineensis)                          |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Řepkový olej     | vyrobený ze semen druhů řepky olejné         |

|                 | Brassica napus L., Brassica campestris L.,   |

|                 | Brassica juncea L. a Brassica tournefortii   |

|                 | Gouan                                        |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Řepkový olej     | vyrobený ze semen s nízkým obsahem kyseliny  |

|nízkoerukový     | erukové vyšlechtěných druhů řepky olejné     |

|                 | Brassica napus L., Brassica campestris L. a  |

|                 | Brassica juncea L.                           |

|                 | musí obsahovat nejvíce 2 % hmot. erukové     |

|                 | kyseliny z celkového obsahu mastných kyselin |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Světlicový olej  | vyrobený ze semen světlice barvířské         |

|                 | (Carthamus tinctorius L.)                    |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Světlicový olej  | vyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny |

|s vysokým obsahem| olejové kultivovaných druhů světlice         |

|kyseliny olejové | barvířské (Carthamus tinctorius L.)          |

|                 | musí obsahovat nejméně 70 % hmot. kyseliny   |

|                 | olejové z celkového množství mastných kyselin|

+-----------------+----------------------------------------------+

|Sezamový olej    | vyrobený ze semen sezamu (Sesamum indicum L.)|

+-----------------+----------------------------------------------+

|Sójový olej      | vyrobený ze semen sóji (Glycine max (L.)     |

|                 | Merr.)                                       |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Slunečnicový olej| vyrobený ze semen slunečnice (Helianthus     |

|                 | annuu L.)                                    |

+-----------------+----------------------------------------------+

|Slunečnicový olej| vyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny |

|s vysokým obsahem| olejové kultivovaných druhů semen slunečnice |

|kyseliny olejové | (Helianthus annuu L.)                        |

|                 | musí obsahovat nejméně 75 % hmot. kyseliny   |

|                 | olejové z celkového množství mastných kyselin|

+-----------------+----------------------------------------------+

|Olivový olej     | olej získaný z plodů olivovníku (Olea        |

|v členění        | europaea sativa Hoff. et Link)               |

|uvedeném         |                                              |

|v tabulce 3      |                                              |

+-----------------+----------------------------------------------+

 

 

 

Příloha 8

 

zrušena

 

 

Příloha 9

 

zrušena

 

 

Příloha 10

 

zrušena

 

 

Příloha 11

 

Živočišné tuky

 

Tabulka 1 - Vepřový tuk

+------------------------+---------------+-----------------------+

|                        | Vepřové sádlo |     Vepřový tuk       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Obsah volných mastných  | méně než 0,75 | méně než 1,25 včetně  |

|kyselin (v % hmot.      | včetně        |                       |

|jako kyselina olejová)  |               |                       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Peroxidové číslo        | méně než 4,0  | méně než 6,0 včetně   |

|(mekv O2/kg)            | včetně        |                       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Obsah vody a nerozpustné|         méně než 0,5 včetně           |

|nečistoty (v % hmot.)   |                                       |

+------------------------+---------------------------------------+

|Barva, chuť a vůně      |  bílá až nažloutlá, charakteristická  |

|                        |  pro vepřový tuk bez cizích příchutí  |

|                        |  a náznaků žluknutí                   |

+------------------------+---------------------------------------+

 

 

Tabulka 2 - Hovězí lůj

+------------------------+---------------+-----------------------+

|                        | Výběrový      |     Hovězí lůj        |

|                        | hovězí lůj    |                       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Obsah volných mastných  | méně než 0,75 | méně než 1,25 včetně  |

|kyselin (v % hmot.      | včetně        |                       |

|jako kyselina olejová)  |               |                       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Peroxidové číslo        | méně než 4,0  | méně než 4,0 včetně   |

|(mekv O2/kg)            | včetně        |                       |

+------------------------+---------------+-----------------------+

|Obsah vody a nerozpustné|         méně než 0,15 včetně          |

|nečistoty (v % hmotn.)  |                                       |

+------------------------+---------------------------------------+

|Barva, chuť a vůně      | bílá až nažloutlá, charakteristická   |

|                        | pro lůj bez cizích příchutí a náznaků |

|                        | žluknutí                              |

+------------------------+---------------------------------------+

 

 

 

Příloha 12

 

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení jedlých tuků a olejů

 

+-----------------+---------------+------------------------------+

 

|Výrobek          |  Hmotnost nebo|  Přípustná záporná hmotnostní|

|                 |  objem balení |    nebo objemová odchylka    |

+-----------------+---------------+------------------------------+

|Rostlinný olej   | do 1 litru    | - 4,0 % u jednotlivého balení|

|                 |               | - 2,0 % u 20 ks balení       |

|                 +---------------+------------------------------+

|Tekutý emulgovaný| 1 až 15 litrů | - 1,0 % u jednotlivého balení|

|tuk              +---------------+------------------------------+

|                 | nad 15 litrů  | - 0,1 % u jednotlivého balení|

+-----------------+---------------+------------------------------+

|Roztíratelný tuk,|   do 500 g    | - 1,5 % u jednotlivého balení|

|směsný           |               | - 1,0 % u 20 ks balení       |

|roztíratelný     +---------------+------------------------------+

|tuk, ztužené a   | 0,5 až 5,0 kg | - 1,0 % u jednotlivého balení|

|pokrmové tuky,   +---------------+------------------------------+

|živočišné tuky   |   nad 5 kg    | - 0,1 % u jednotlivého balení|

+-----------------+---------------+------------------------------+

 

 

 

Příloha 13

 

Seznam látek, které jsou přijatelnými nebo podmíněně přijatelnými předcházejícími náklady

 

------------------------------------------------------------------

 

Látka (synonyma)                                     číslo CAS

------------------------------------------------------------------

Kyselina octová                                      64-19-7

------------------------------------------------------------------

Anhydrid kyseliny octové (acetanhydrid)              108-24-7

------------------------------------------------------------------

Aceton (dimethylketon, 2-propanon)                   67-64-1

------------------------------------------------------------------

Mastné kyseliny a destiláty z rostlinných olejů

a tuků nebo jejich směsi s živočišnými a rybími

tuky a oleji

------------------------------------------------------------------

Hydroxid amonný (roztok amoniaku; vodný amoniak)     1336-21-6

------------------------------------------------------------------

Polyfosforečnan (polyfosfát amonný)                  68333-79-9

                                                     10124-31-9

------------------------------------------------------------------

Živočišné, mořské a rostlinné oleje a hydrogenované

tuky a oleje (jiné než olej ze skořápek ořechů kešu

a surový tálový olej)

------------------------------------------------------------------

Včelí vosk (bílý a žlutý)                            8012-89-3

                                                     8006-40-4

------------------------------------------------------------------

Benzylalkohol (pouze farmaceutické kvality           100-51-6

a činidlo)

------------------------------------------------------------------

Butyl-acetáty (n-, sek-, terc-)                      123-86-4

                                                     -------------

                                                     105-46-4

                                                     -------------

                                                     540-88-5

------------------------------------------------------------------

Roztok chloridu vápenatého je přijatelný jako        10043-52-4

předchozí náklad pouze v případě, kdy jeho předchozí

náklad je uvedený v tomto seznamu a není podobně

omezen

------------------------------------------------------------------

Lignosulfonan vápenatý (kalcium-lignosulfonát)       8061-52-7

------------------------------------------------------------------

Kandelilový vosk                                     8006-44-8

------------------------------------------------------------------

Karnaubský vosk (brazilský vosk)                     8015-86-9

------------------------------------------------------------------

Cyklohexan                                           110-82-7

------------------------------------------------------------------

Epoxidovaný sójový olej (s max. obsahem              8013-07-8

ethylenoxidového kyslíku 7 - 8 %)

------------------------------------------------------------------

Ethanol (ethylalkohol)                               64-17-5

------------------------------------------------------------------

Ethyl-acetát (octan ethylnatý, ester kyseliny        141-78-6

octové)

------------------------------------------------------------------

2-ethylhexanol (2-ethylhexylalkohol)                 104-76-7

------------------------------------------------------------------

Mastné kyseliny:

Kyselina arachidová (kyselina ikosanová)             506-30-9

------------------------------------------------------------------

Kyselina behenová (kyselina dokosanová)              112-85-6

------------------------------------------------------------------

Kyselina máselná (butanová kyselina)                 107-92-6

------------------------------------------------------------------

Kyselina kaprinová (kyselina dekanová)               334-48-5

------------------------------------------------------------------

Kyselina kapronová (kyselina hexanová)               142-62-1

------------------------------------------------------------------

Kyselina kaprylová (kyselina oktanová)               124-07-2

------------------------------------------------------------------

Kyselina eruková (kyselina cis-13-dokosenová,

kyselina (Z)-dokos-13-enová)                         112-86-7

------------------------------------------------------------------

Kyselina enanthová (kyselina heptanová)              111-14-8

------------------------------------------------------------------

Kyselina laurová (n-dodekanová kyselina)             143-07-7

------------------------------------------------------------------

Kyselina lauroolejová (dedekenová kyselina)          4998-71-4

------------------------------------------------------------------

Kyselina linolová (kyselina 9,12-oktadienová,

kyselina okta-9,12-dienová)                          60-33-3

------------------------------------------------------------------

Kyselina linolenová (kyselina

9,12,15-oktadekatrienová kyselina oktadeka

-9,1215-trienová)                                    463-40-1

------------------------------------------------------------------

Kyselina myristová (kyselina tetradekanová)          544-63-8

------------------------------------------------------------------

Kyselina myristolejová (kyselina tetradecenová)      544-64-9

------------------------------------------------------------------

Kyselina olejová (kyselina oktadecenová,

kyselina (Z)-oktadec-9-enová)                        112-80-1

------------------------------------------------------------------

Kyselina palmitová (kyselina hexadekanová)           57-10-3

------------------------------------------------------------------

Kyselina palmitolejová (kyselina cis-hexadec-

9-enová, kyselina (Z)-hexadec-9-enová)               373-49-9

------------------------------------------------------------------

Kyselina pelargonová (nonanová kyselina)             112-05-0

------------------------------------------------------------------

Kyselina ricinolejová (kyselina ricinového oleje,

kyselina cis-12-hydroxy-oktadec-9-enová, kyselina

(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová)                       141-22-0

------------------------------------------------------------------

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová)            57-11-4

------------------------------------------------------------------

Kyselina valerová (kyselina pentanová)               109-52-4

------------------------------------------------------------------

Mastné alkoholy

------------------------------------------------------------------

Butylalkohol (butan-1-ol)                            71-36-3

------------------------------------------------------------------

Hexylalkohol (hexan-1-ol)                            111-27-3

------------------------------------------------------------------

Oktylalkohol (oktan-1-ol, kaprylalkohol)             111-87-5

------------------------------------------------------------------

Cetylakohol (alkohol C16, hexadekan-1-ol,

hexadecylalkohol, palmitylalkohol)                   36653-82-4

------------------------------------------------------------------

Decylalkohol (dekan-1-ol)                            112-30-1

------------------------------------------------------------------

Enanthylalkohol (heptan-1-ol, heptylalkohol)         111-70-6

------------------------------------------------------------------

Laurylalkohol (dodekan-1-ol, dodecylalkohol)         112-53-8

------------------------------------------------------------------

Myristylalkohol (tetradekan-1-ol, tetradecylalkohol) 112-72-1

------------------------------------------------------------------

Nonylakohol (nonan-1-ol, alkohol pelargonový)        143-08-8

------------------------------------------------------------------

Oleylakohol ((Z)-oktadec-9-enol)                     143-28-2

------------------------------------------------------------------

Stearylalkohol (oktadekan-1-ol)                      112-92-5

------------------------------------------------------------------

Tridecylakohol - (tridekan-1-ol)                     27458-92-0

                                                     112-70-9

------------------------------------------------------------------

Směsi alkoholů mastných kyselin

------------------------------------------------------------------

laurylalkoholu a myristylalkoholu (C-12 až C-14)

------------------------------------------------------------------

cetylakoholu a stearylalkoholu (C-16 až C-18)

------------------------------------------------------------------

Estery mastných kyselin - jakýkoli ester vyrobený

reakcí výše uvedených mastných kyselin s kterýmkoliv

z výše uvedených mastných alkoholů. Příklady jsou

butylester kyseliny myristové (butyl-myristát),

oleylester kyseliny palmitové (oleyl-palmitát)

a cetylester kyseliny stearové (cetyl-stearát).

------------------------------------------------------------------

Methylestery mastných kyselin

------------------------------------------------------------------

Methyl-laurát (methyl-dodekanoát)                    111-82-0

------------------------------------------------------------------

Methyl-palmitát (methyl-nexadekanoát)                112-39-0

------------------------------------------------------------------

Methyl-stearát (methyl-oktadekanoát)                 112-61-8

------------------------------------------------------------------

Methyl-oleát (methyl-oktadecenoát)                   112-62-9

------------------------------------------------------------------

Glykoly

------------------------------------------------------------------

Butandiol

------------------------------------------------------------------

Butan-1,3-diol (1,3-butandiol, 1,3-butylenglykol)    107-88-0

------------------------------------------------------------------

Butan-1,4-diol (1,4-butandiol, 1,4-butylenglykol)    110-63-4

------------------------------------------------------------------

Polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší

než 400)                                             25322-69-4

------------------------------------------------------------------

Propylenglykol (1,2-propylenglykol, propan-1,2-diol,

monopropylenglykol (MPG), methylglykol)              57-55-6

------------------------------------------------------------------

Propan-1,3-diol (1,3-propandiol, 1,3-propylenglykol,

trimetylglykol)                                      504-63-2

------------------------------------------------------------------

n-Heptan                                             142-82-5

------------------------------------------------------------------

n-Hexan (technický)                                  110-54-3

                                                     64742-49-0

------------------------------------------------------------------

Isobutyl-acetát                                      110-19-0

------------------------------------------------------------------

Isodecylalkohol (isodekanol)*)                       25339-17-7

------------------------------------------------------------------

Isononylalkohol (isononanol)*)                       27458-94-2

------------------------------------------------------------------

Isooktylalkohol (isooktanol)*)                       26952-21-6

------------------------------------------------------------------

Roztok chloridu hořečnatého                          7786-30-3

------------------------------------------------------------------

Methanol (methylalkohol)                             67-56-1

------------------------------------------------------------------

Methylethylketon (butan-2-on, 2-butanon,

ethyl(methyl)keton)                                  78-93-3

------------------------------------------------------------------

Methylisobutylketon (4-methylpentan-2-on,

isobutyl(methyl)keton)                               108-10-1

------------------------------------------------------------------

Methyl-terc-butylether (MBTE,

terc-butyl(methyl)ether)                             1634-04-4

------------------------------------------------------------------

Melasy                                               57-50-1

------------------------------------------------------------------

Zemní vosk (montánní vosk)*)                         8002-53-7

------------------------------------------------------------------

Parafin*)                                            8002-74-2

                                                     63231-60-7

------------------------------------------------------------------

Pentan                                               109-66-0

------------------------------------------------------------------

Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)       7664-38-2

------------------------------------------------------------------

Pitná voda je přípustná jako předchozí náklad, pouze

náklad bezprostředně před ní je v tomto seznamu

a nemá podobné omezení

------------------------------------------------------------------

Hydroxid draselný je přípustný jako předchozí

náklad, pouze pokud náklad bezprostředně před ní

je v tomto seznamu a nemá podobné omezení            1310-58-3

------------------------------------------------------------------

Propyl-acetát (n-propylacetát)                       109-60-4

------------------------------------------------------------------

Tetramer propenu (tetramer propylenu)                6842-15-5

------------------------------------------------------------------

Propylalkohol (propan-1-ol, 1-propanol)              71-23-8

------------------------------------------------------------------

Hydroxid sodný je přípustný jako předchozí náklad,

pouze pokud náklad bezprostředně před ní je

v tomto seznamu a nemá podobné omezení               1310-73-2

------------------------------------------------------------------

Oxid křemičitý (mikrosilika)                         7631-86-9

------------------------------------------------------------------

Křemičitan sodný (vodní sklo)                        1344-09-8

------------------------------------------------------------------

Sorbitol (D-sorbitol, D-sorbit)                      50-70-4

------------------------------------------------------------------

Kyselina sírová                                      7664-93-9

------------------------------------------------------------------

Roztok močoviny amonno-dusíkaté (UAN)

------------------------------------------------------------------

Vinný kámen (surový kalium-hydrogen-tartarát)        868-14-4

------------------------------------------------------------------

Bílý minerální olej*)                                8042-47-5

------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------

 

*) Látky,  které  budou  nejpozději  do  31.  prosince  2006 znovu

   vyhodnoceny na základě nových vědeckých údajů a bude revidováno

   jejich použití.

Vybraná ustanovení novel

 

 Čl.II vyhlášky č. 124/2004 Sb.

 

Přechodné ustanovení

 

                Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů s tím, že zahuštěné mléko, sušené mléko, zahuštěná smetana a sušená smetana, které nesplňují požadavky na označování stanovené touto vyhláškou, mohou být prodávány a nabízeny k prodeji nejdéle do 17. července 2004.

 

 Čl.II vyhlášky č. 78/2005 Sb.

 

neplatil

 

 

 Čl. III vyhlášky č. 336/2013 Sb.

 

Přechodné ustanovení

 

                Potraviny označené podle vyhlášky č. 77/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. května 2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

 

____________________

 

 

1) Směrnice Rady 83/417/EHS z 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě.

 

Směrnice 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.

 

Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.

 

1a) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).

 

1b) Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 z 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 222/88.

 

2) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

 

3) Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.

 

4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.

 

4a) Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87.

 

Nařízení Rady (ES) č. 2597/97.

 

Nařízení Rady (ES) č. 2991/94 z 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 577/1997.

 

Nařízení Komise (ES) č. 577/1997 z 1. dubna 1997, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.

 

5) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

 

6) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

 

7) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

 

8) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

 

8a) Nařízení Rady (ES) č. 2991/94.

 

Nařízení Komise (ES) č. 577/97.

 

8b) Nařízení Rady (ES) č. 2597/97.

 

Nařízení Rady (ES) č. 2991/94.

 

Nařízení Komise (ES) č. 577/97.

 

9) Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb. a vyhlášky č. 160/2002 Sb.

 

10) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.

 

11) ČSN EN 12830 Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci zchlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzlin - Zkoušky, provedení, použitelnost.

 

12) Nařízení Rady (ES) č. 2991/94.

 

13) Nařízení Rady (ES) č. 2991/94.

 

Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 z 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1964/2002 a nařízení Komise (ES) č. 1176/2003.

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 z 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 3682/1991, nařízení Komise (EHS) č. 1429/92, nařízení Komise (EHS) č. 1683/92, nařízení Komise (EHS) č. 3288/92, nařízení Komise (ES) č. 183/93, nařízení Komise (ES) č. 177/94, nařízení Komise (ES) č. 656/95, nařízení Komise (ES) č. 2527/95, nařízení Komise (ES) č. 2472/97, nařízení Komise (ES) č. 282/98, nařízení Komise (ES) č. 2248/98, nařízení Komise (ES) č. 379/99, nařízení Komise (ES) č. 2042/2001, nařízení Komise (ES) č. 796/2002 a nařízení Komise (ES) č. 1989/2003.

 

14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. září 2003, které se týká sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravinářských výrobků a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice (ES) č. 2001/18.

 

15) Nařízení Rady (EHS) č. 136/66 z 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2146/68, nařízení Rady (EHS) č. 1253/70, nařízení Rady (EHS) č. 2554/70, nařízení Rady (EHS) č. 2727/71, nařízení Rady (EHS) č. 1547/72, nařízení Rady (EHS) č. 1707/73, nařízení Rady (EHS) č. 2560/77, nařízení Rady (EHS) č. 1419/78, nařízení Rady (EHS) č. 1562/78, nařízení Rady (EHS) č. 590/79, nařízení Rady (EHS) č. 1585/80, nařízení Rady (EHS) č. 1917/80, nařízení Rady (EHS) č. 3454/80, nařízení Rady (EHS) č. 1413/82, nařízení Rady (EHS) č. 1097/84, nařízení Rady (EHS) č. 1101/84, nařízení Rady (EHS) č. 1556/84, nařízení Rady (EHS) č. 2260/84, nařízení Rady (EHS) č. 231/85, nařízení Rady (EHS) č. 3768/85, nařízení Rady (EHS) č. 1454/86, nařízení Rady (EHS) č. 1915/87, nařízení Komise (EHS) č. 3994/87, nařízení Rady (EHS) č. 1098/88, nařízení Rady (EHS) č. 2210/88, nařízení Rady (EHS) č. 1225/89, nařízení Rady (EHS) č. 2902/89, nařízení Rady (EHS) č. 3499/90, nařízení Rady (EHS) č. 3577/90, nařízení (EHS) č. 1720/91, nařízení Rady (EHS) č. 356/92, nařízení Rady (EHS) č. 2046/92, nařízení Rady (ES) č. 3179/93, nařízení Rady (ES) č. 3290/94, nařízení Rady (ES) č. 1581/96, nařízení Rady (ES) č. 1638/98, nařízení Rady (ES) č. 2702/1999, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 a nařízení Rady (ES) č. 1513/2001.

 

Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1964/2002 a nařízení Komise (ES) č. 1176/2003.

 

15a) § 14 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.