1. Úvod

 

2. Hygiena stájového prostředí

2.1. Bioklimatologie

2.2. Mikroklima a mikroklimatické faktory

2.3. Význam mikroklimatických měření

2.4. Způsoby měření mikroklimatu

2.5. Volba měřících stanovišť

 

3. Teplota vzduchu

3.1. Termoregulace

3.1.1. Reflexní termoregulace

3.1.2 Výdej tepla z organismu

3.2. Zdroje tepla

3.3. Tepelná bilance organismu

3.4. Měření teploty vzduchu

3.4.1. Historie měření teploty

3.4.2. Stupnice používané k vyjadřování teploty

3.4.3. Rozdělení teploměrů

3.4.4. Teploměry vhodné k měření teploty ve stájovém prostředí

3.4.5. Maximominimální teploměr Sixův

3.4.5.1. Popis přístroje a jeho funkce

3.4.5.2 Výhody a nevýhody přístroje

3.4.5.3. Zásady používání a kalibrace

3.4.6. Termohygrograf

3.4.6.1. Popis přístroje a jeho funkce

3.4.6.2. Výhody a nevýhody přístroje

3.4.6.3. Zásady používání a kalibrace

3.4.7. Data loggery Comet pro záznam teploty

3.4.7.1. Popis přístrojů a jejich funkce

3.4.7.2. Výhody a nevýhody přístrojů

3.4.7.3. Zásady používání a kalibrace

 

4. Vlhkost vzduchu

4.1. Fyziologický význam vlhkosti vzduchu

4.2. Zdroje vlhkosti (vodních par) ve stájích

4.3. Rozmezí přípustných hodnot relativní vlhkosti vzduchu

4.4. Měření vlhkosti vzduchu

4.4.1. Vážková metoda

4.4.2. Psychrometrické metody

4.4.3. Hygroskopické metody

4.4.4. Metody založené na měření rosného bodu

4.4.5. Metody odporové a kapacitní

4.5. Přístroje vhodné k měření vlhkosti ve stájovém prostředí

4.5.1. Vlasový vlhkoměr

4.5.1.1. Popis přístroje a jeho funkce

4.5.1.2. Výhody a nevýhody přístroje

4.5.1.3. Zásady používání a kalibrace

4.5.2. Psychrometr staniční (Augustův)

4.5.2.1. Popis přístroje a jeho funkce

4.5.2.2. Výhody a nevýhody přístroje

4.5.2.3. Zásady používání a kalibrace

4.5.3. Psychrometr aspirační (Assmannův)

4.5.3.1. Popis přístroje a jeho funkce

4.5.3.2. Výhody a nevýhody přístroje

4.5.3.3. Zásady používání a kalibrace

4.5.4. Data loggery Comet pro záznam vlhkosti

4.5.4.1. Popis přístrojů a jejich funkce

4.5.4.2. Výhody a nevýhody přístrojů

4.5.4.3. Zásady používání a kalibrace

 

5. Proudění vzduchu

5.1. Fyziologický význam proudění vzduchu

5.2. Měření proudění vzduchu

5.2.1. Měření směru proudění vzduchu

5.2.2. Měření rychlosti proudění vzduchu

5.3. Přístroje vhodné k měření rychlosti proudění vzduchu

5.3.1. Anemometr

5.3.2. Ruční anemometr

5.3.3. Panelová jednotka pro měření rychlosti větru

5.3.4. Registrační zařízení pro měření rychlosti větru

5.3.5. Katateploměr dle Hilla

5.3.5.1. Popis přístroje a jeho funkce

5.3.5.2. Výhody a nevýhody přístroje

5.3.5.3. Zásady používání a kalibrace

5.3.5.4. Prováděné výpočty

5.3.6. Ultrazvukový měřič rychlosti větru

5.3.7. Termoanemometry

5.3.7.1. Popis přístrojů a jejich funkce

5.3.7.2. Výhody a nevýhody přístrojů

5.3.7.3. Zásady používání a kalibrace

5.3.7.4. Příklady anemometrů vhodných pro použití ve stájovém prostředí

 

6. Chemické faktory stájového mikroklimatu

6.1. Oxid uhličitý - CO2

6.1.1 Metody ke stanovení obsahu CO2 ve stájovém vzduchu

6.1.2. Orientační metody – stanovení pomocí indikátorových trubiček

6.1.2.1 Titrační analytická metoda (Subbotin-Nagorski)

6.1.2.2 Metoda infračervených senzorů

6.1.2.2. Příklady přístrojů využívajících infračervených senzorů

6.2. Amoniak - NH3

6.2.1. Tvorba amoniaku

6.2.2. Vliv amoniaku na složení stájového vzduchu

6.2.3. Vliv amoniaku na zdravotní stav a welfare

6.2.4. Metody ke stanovení obsahu NH3 ve stájovém vzduchu

6.2.4.1. Orientační metody

6.2.4.2. Analytická – titrační metoda (metoda odměrného stanovení)

6.2.4.3. Metoda fotometrického stanovení

6.2.4.4. Metoda potenciometrická

6.2.4.5. Elektrochemické metody

6.3. Sirovodík – H2S (sulfan)

6.3.1. Vliv sirovodíku na zdravotní stav a welfare

6.3.2. Metody ke stanovení obsahu H2S ve stájovém vzduchu

 

7. Sluneční záření a osvětlení stájových objektů

7.1. Fyziologický význam osvětlení  

7.2. Definice základních pojmů

7.3. Princip měření osvětlení

7.4. Přístroje vhodné k měření intenzity osvětlení – Luxmetry

7.5. Zásady měření luxmetry

7.6. Volba stanovišť

7.7. Ukazatelé hodnocení denního osvětlení

7.7.1. Činitel denní osvětlenosti (kvocient denního osvětlení)

7.7.2 Rovnoměrnost denního osvětlení

7.7.3. Koeficient denního osvětlení

7.7.4. Odraznost ploch

7.8. Ukazatelé hodnocení umělého osvětlení

 

8. Prašnost

8.1. Hygienický význam prašnosti prostředí

8.2. Zdroje prašnosti ve stájích

8.3. Omezení prašnosti stájového prostředí

8.3.1. Obecná opatření proti zvyšování koncentrace prachových částic ve stájích

8.3.2. Praktická opatření pro omezení prašnosti

8.4. Metody stanovení prašnosti vzduchu ve stájích

8.4.1. Metody váhové (gravimetrické)

8.4.1.1. Sedimentace prachu do nádob

8.4.1.2. Metody filtrační

8.4.2. Metody číselné (konimetrické)

8.4.2.1. Konimetr (Zeiss Jena)

8.4.2.2. Počítání prachových částic na sklíčkách

8.4.2.3. Absorpce v kapalinách i v pevném prostředí

8.4.2.4. Zachycování a počítání na membránových filtrech

8.4.2.5. Termo – a elektro- precipitace

 

9. Mikrobiální kontaminace ovzduší

9.1. Hygienický význam mikrobiální kontaminace stájového vzduchu

9.2. Přenos chorob vzduchem

9.3. Metody stanovení mikrobiální kontaminace ovzduší

9.3.1. Sedimentační metoda (Kochova)

9.3.2. Impaktní metoda (aeroskopická)

9.3.3. Impingerová metoda

9.3.4. Filtrační metody

 

10. Praktické příklady využití mikroklimatických měření (případové studie)

10.1. Možnosti zlepšení stájového mikroklimatu v odchovu telat stavebními úpravami a jeho vyhodnocení.

10.2. Vliv různých technologií ustájení na koncentraci amoniaku v chovech prasat 

10.3. Možnosti snižování emisí amoniaku v chovech prasat

10.3.1. Použití preparátu VevoVitall® ve výkrmu prasat

10.3.2. Praktické zkušenosti s použitím preparátu Calprona PB 3 ve výkrmu prasat

 

11. Literatura

 

12. Přílohy

12.1. Psychrometrické tabulky pro výpočet relativní vlhkosti vzduchu

12.2. Kompletní protokol pro vyhodnocení výsledků mikroklimatických měření v rámci kontroly chovu

12.3. Software pro stažení a vyhodnocení dat z dataloggerů Comet

12.4. Kodekový balíček pro přehrávání komprimovaného videa

12.5. Monitoring mikroklimatu nevhodného stájového prostředí ve výkrmu býků (video)

12.6. Moderní způsob přepravy kuřat a elektronické sledování podmínek přepravy (video)

12.7. Moderní způsob mléčné výživy telat – krmný automat (video)