ÚVODNÍ STRÁNKA

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Úvod

Imunita

Průběh infekce

Priony

Viry

Bakterie

Dermatomykózy
a systémové mykózy
Ke staženíINFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

ÚvodInfekce

Jako infekci označujeme průnik mikroorganismu do organismu zvířete, jeho množení a působení v něm, jež vede k vyvolání chorobných příznaků. K infekci může docházet přirozenou cestou, kdy rozlišujeme dle místa průniku infekce různé vstupní brány infekce. V určitých situacích může být infekce vyvolána uměle. V případě, že veterinární lékař provede zákrok chybně nebo nedodrží zásady asepse, může se rozvinout iatrogenní infekce.

Kolonizace

Naproti tomu kolonizací označujeme proniknutí mikroorganismu do organismu zvířete, jeho množení a působení v něm, ale bez vyvolání chorobných příznaků. Mezi charakteristické příklady můžeme uvést kolonizaci tlustého střeva bakteriální mikroflórou (např.: rod Bacterioides, Escherichia coli, Lactobacillus). U přežvýkavců je pro trávení celulózy a syntézu mikrobiálního proteinu nezbytná přítomnost nálevníků, kvasinek a hub, které tvoří bachorovou mikroflóru. Pokud dojde k metabolickým poruchám spojeným s devitalizací této mikroflóry, je nutná opětovná kolonizace,
kdy u přežvýkavců lze využít bachorové tekutiny zdravé krávy.

Vstupní brány infekce

TRÁVICÍ TRAKT

Pro většinu patogenů se jedná o nejčastější místo průniku do těla. Hovoříme o tzv. alimentární infekci, ke které dochází ze samotného prostředí nebo prostřednictvím kontaminované vody nebo krmení. Z trávicího traktu mohou mikroorganismy pronikat do celého těla, a to v jakékoliv části GIT. Příkladem infekcí mohou být: salmonelózy, koliinfekce, kolienteritidy, virové gastroenteritidy.


RESPIRAČNÍ TRAKT

Představuje vstupní bránu pro aerogenní infekce. Do dýchacích cest pronikají mikroorganismy prostřednictvím prachového aerosolu nebo kapénkami a dále přecházejí skrze sliznici dutiny nosní nebo plicními alveoly do krevního řečiště. Příkladem infekcí mohou být: laryngeotracheitida, pasterelóza, IBR.


KŮŽE

Kůže jako největší orgán představuje přirozenou bariéru pro patogenní mikroorganismy. V případě narušení integrity (poranění) může dojít k infekci, která vede k lokální zánětlivé reakci. Výhradní vstupní branou je kůže pro onemocnění vyvolané plísněmi – dermatomykózy. Příkladem další infekcí mohou být: tetanus, klostridie, vzteklina, bodnutí členovci.


MOČOPOHLAVNÍ ÚSTROJÍ

Infekce spojené s postižením UGT vyvolávají např. chlamydia, brucelóza.


MLÉČNÁ ŽLÁZA

Galaktogenní infekce vyvolávají mastitidy. Důležitou prevencí zánětů mléčných žláz je hygiena při dojení a po dojení, údržba dojícího zařízení, načasování krmení po dojení a také zaprahování s využitím přípravků pro uzavření struků.

SPOJIVKA

Přenos infekce skrze spojivku je charakteristický pro pastevní nákazu – IKKS (infekční keratokonjunktivitida skotu)


PUPEK

Umbilikální infekce je riziková u mláďat po narození. Bývá vyvolána především pyogenními mikroorganismy, které mohou vyvolat sepsi. Původcem infekcí mohou být: stafylokoky, E.coli.


UMĚLÉ INFEKCE

Kromě narušení přirozených bariér, mohou patogeny proniknout uměle, a to např. při chirurgickém zákroku provedeném veterinárním lékařem v případě nedodržení zásad asepse – iatrogenní infekce.

Infekční proces

Skutečnost, jestli vůbec onemocnění vznikne a jak závažný bude jeho průběh, je ovlivněna řadou faktorů, které můžeme rozdělit na ty, které jsou závislé na mikroorganismu a ty, které závisí na hostiteli.

Ze strany mikroorganismu se jedná o jeho patogenitu, virulenci a infekční dávku. Ze strany hostitele se uplatňuje zejména nespecifická a specifická imunita ale i další vlastnosti jako věk, výživa, stres. Velký význam pro šíření, vznik a průběh onemocnění má pak i samotné prostředí a jeho faktory.


Obr. 1.:  Pro rozvoj imunity u telat v mléčných chovech má velký význam individuální ustájení,
které však musí mít odpovídající úroveň zoohygieny

PATOGENITA je schopnost vyvolat onemocnění. Podle toho dělíme patogeny na:

(Yersinia pestis – mor člověka, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, vzteklina)

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus)

(laktobacily – potravinářské bakterie)

VIRULENCE je stupeň patogenity a rozdělujeme tak organismy na:

Oslabení virulence (atenuace) dosahujeme pasážováním na méně vnímavých hostitelích. (využití při vývoji vakcín).
Zesílení virulence dosáhneme pasážováním na více vnímavých hostitelích (nebezpečí při šíření nemoci).

LETÁLNÍ DÁVKA A INFEKČNÍ DÁVKA představuje množství mikroba (počet), které usmrtí nebo vyvolá onemocnění. Používá se tzv.:

LD50   padesátiprocentní letální dávka = množství mikroba, které usmrtí 50 % infikovaných zvířat

ID50   padesátiprocentní infekční dávka = množství mikroba, které vyvolá onemocnění u 50 % infikovaných zvířat


Kochovy postuláty:

Jedná se o soubor pravidel formovaných do 4 postulátů, které ustanovil v roce 1877 Robert Koch. Umožňují nám zjistit
a prokázat, zda daný mikroorganismus je příčinou určité nemoci.

  1.  Mikrob musí být prokázán u všech nemocných a zároveň jej nelze prokázat u zdravých jedinců.
  2. Z nemocných zvířat musí být možné získat čistou kulturu mikroba.
  3. Inokulace mikroba do pokusného zvířete vede ke vzniku nemoci s obdobnými příznaky.
  4. Z pokusně infikovaného hostitele lze izolovat stejného mikroba, kterého jsme získali izolací z nemocných zvířat.