ÚVODNÍ STRÁNKA

PRASATA

Úvod

Základní pojmy 
- zootechnické údaje

Výživa a napájení

Reprodukce

Technologie ustájení

Bakteriální a virová onemocnění

Parazitární onemocnění

Neinfekční choroby
Ke stažení
PRASATA

Bakteriální a virová onemocnění

KŮŽE

·         Osutina prasat (Staphylococcus hyicus)

·         Červenka (Erysipelothrix rhusiopathiae)

·         PDNS (syndrom porcinní dermatonefropatie)

 

OSUTINA PRASAT

Jedná se o bakteriální onemocnění, které je vysoce kontagiózní. Původce vyvolává generalizované onemocnění kůže, které se projevuje exudativní epidermitidou.

Původce: Staphylococcus hyicus, G+

Výskyt

Onemocnění je rozšířeno na farmách po celém světě.  

Vnímavost a zdroj infekce

Toto onemocnění postihuje především mladé kategorie prasat, a to sající selata a odstávčata. U dospělých není toto onemocnění tak časté. K rozvoji infekce dochází zpravidla v důsledku bojů mezi selaty, kdy si mohou způsobit zranění. Odřeniny na končetinách nebo tržné rány na těle vzniku infekce předcházejí.  Narušení integrity kůže pak umožňuje průnik původce, který je za běžných okolností saprofytem a také epifytem na kůži prasat. Dalším faktorem, který umožňuje rozvoj onemocnění, jsou nevyhovující zoohygienické podmínky daného chovu.  Rozvoj osutiny u prasat může také vyvolat již přítomný svrab, parakeratóza nebo hyperkeratóza. V souvislosti s manipulací s postiženými zvířaty, se jedná o zoonózu. U člověka se onemocnění rovněž může rozvinout na kůži a sliznicích.   

Patogeneze

Vlivem faktorů virulence bakterie Staphylococcus hyicus dochází k zánětlivé reakci, která vede k zesílení epidermis (pokožky), infiltraci neutrofilních granulocytů a nadměrné tvorbě mazu.  Výsledkem je hnědavě zbarvená mastná kůže. Pokud se zánět rozšíří do hlubších vrstev kůže, mohou být postiženy akrální části těla (okrajové).  Především hrozí v těchto případech nekróza ocasu nebo ušních boltců.  Mezi závažné projevy patří i postižení vnitřních orgánů (játra, ledviny, CNS, mléčná žláza).

Klinické příznaky

Onemocnění je charakterizováno rychlým nástupem klinických příznaků. Při těžkém průběhů může morbidita dosáhnout až 90 % a mortalita až 70 %. Pokud dojde u zvířat k uzdravení, je u nich patrná nižší užitkovost a přírůstky po zbytek života.  Mezi charakteristické klinické příznaky patří kožní změny, kdy se na kůži vytvářím erytém a mazlavý exudát, který se po zaschnutí odlupuje. Tyto změny lze pozorovat hlavně v oblasti uší, na krku, v podpaží nebo v tříslech. Mokvání kůže může ale postihnout i celý povrch těla. Pro toto onemocnění není běžný pruritus. Ke svědění dochází zpravidla v důsledku přítomnosti i jiných patogenů.

Kromě změn na kůži lze pozorovat u selat a odstávčat snížený zájem o krmivo a vodu. Objevuje se u nich nechutenství, které tak vede k výraznému zhoršení kondice a k dehydrataci. U mladých selat pak může docházet k úhynům během několika dní v případě, že se jejich zdravotní stav neřeší.  Průnik původce hlouběji do kůže vede k nekrózám uší nebo ocásků a také k postižení vnitřních orgánů (viz výše).

Diagnostika

Průkaz onemocnění je založen na klinickém vyšetření s odhalením charakteristických klinických příznaků.  Diagnostika je podepřena bakteriologickým vyšetřením, kdy se provede odběr vzorků z lézí na kůži a prokazují se faktory virulence původce (exfoliativní toxiny) prostřednictvím testu ELISA.

Prevence

Pro zabránění výskytu tohoto onemocnění je důležité dodržovat zásady zoohygieny v chovech. V chovech prasat se velmi dbá na vysokou úroveň biosecurity. Preventivně lze na posílení imunity prasatům aplikovat vitamínové doplňky. Při výskytu jedince podezřelého z onemocnění, je vhodné jej umístit do karantény, případně zavést karanténu pro celý kotec prasat.

Terapie

Při léčbě je nutné zajistit prasatům dostatečný přísun vody, protože mohou být již silně dehydratovány. Postižená prasata je nutné omývat v dezinfekčním roztoku, ideálně s přídavkem lanolinu, který zajistí zvláčnění postižené kůže. Ustájení by mělo být pak na čisté podestýlce s optimální teplotou, aby nedošlo u postižených zvířat k podchlazení. Pro samotnou léčbu se využívají antibiotika, které se aplikují ve vysokých dávkách injekčně po dobu 7 dnů (dle schématu). Využívaná antibiotika jsou např. fluorchinolony – ciprofloxacin nebo linkosamidy – linkomycin.

 

ČERVENKA

Červenka představuje u prasat hospodářsky velice závažné onemocnění. Jedná se o onemocnění vysoce kontagiózní, které se manifestuje typickými klinickými příznaky a patologickými změnami.

Původce: Erysipelotrix rhusiopatiae, G+

Tato grampozitivní bakterie je velice odolná ve vnějším prostředí. V půdě je schopna přežívat několik měsíců.

Výskyt

Původce červenky je ubikvitárním organismem.  Běžně se tedy vyskytuje ve vnějším prostředí. Díky přirozenému výskytu původce v prostředí řadíme rovněž toto onemocnění mezi přírodní ohniskové nákazy. Onemocnění červenkou je v chovech prasat známo po celém světě. V současné době představuje rizika hlavně v extenzivních chovech prasat. V ČR je díky vakcinaci výskyt tohoto onemocnění omezený. 

Vnímavost a zdroj infekce

K infekci tímto onemocnění jsou vnímavá prasata ve věku od 3 do 12 měsíců stáří.  Odstávčata mladších 12 týdnů jsou chráněna před červenkou kolostrální imunitou, u prasat starších 1 roku je zpravidla vyvinuta dostatečná imunita podmíněna prostředím. Z pohledu zdrojů infekce bylo rovněž zjištěno, že až 20 % zdravých prasat přenáší červenku v mandlích.  K vylučování původce dochází trusem, ale také sekrety nosohltanu, které mohou kontaminovat prostředí. Do chovu se tak červenka nejčastěji dostane s bacilonosičem.  Kromě prasat může červenka postihnout také i jiné druhy zvířat (ovce, krůty, ale i některé druhy ryb, plazů a ptáků). U celé řady druhů probíhá onemocnění bez klinických příznaků a takovéto druhy zvířat se pak uplatňují při přenosu. Kromě obratlovců byla červenka prokázána i u bezobratlých. Z pohledu možného přenosu je velký význam přičítán krůtám a ovcím. Toto onemocnění je rovněž přenosné na člověka – jedná se o zoonózu. Člověk se nakazí nejčastěji poraněním, kdy dochází k rozvoji zánětu kůže, podkoží nebo kloubů.  Jedná se o typickou profesní nákazu řezníků nebo farmářů. 

Patogeneze

K přenosu infekce dochází nejčastěji perorálně – tedy pozřením nebo napitím se kontaminovaného krmiva a vody. Další možností je průnik patogena skrze kožní oděrky vzniklé při soubojích. K primárnímu pomnožení původce dochází v mandlích a mízních uzlinách střev. V organismu dochází k dystrofickým změnám na orgánech a tkáních. V cévách způsobuje vyšší propustnost endotelu, což vede k tvorbě edémů.

Klinické příznaky

Červenka může probíhat ve formě perakutní, akutní, subakutní a chronické.

Perakutní forma se vyznačuje horečkou a náhlým úhynem. Nástup onemocnění bývá rychlý, mikroorganismy proniknou do krve, rychle se pomnoží a způsobí septikémii. S perakutní formou onemocnění se lze nejčastěji setkat v poslední fází výkrmu.

Pro akutní formu jsou typické kožní změny. Vytváří se růžové až tmavočerveně zabarvené okrsky kůže, často rhomboidního (kosočtvercového) tvaru, které palpovatelně prominují nad povrch kůže. Od podlitin, hematomů lze tyto změny odlišit tím, že při stlačení nedojde k jejich zmizení. Zároveň se u zvířat dostavuje vysoká horečka spojená s výrazným třesem. Prasata odmítají krmivo a pouze pijí. Kromě nechutenství zvířata trpí obstipací. U březích prasnic dochází k abortům (potratům). U kanců horečnaté onemocnění vede k poruše tvorby spermií, což pak snižuje jejich plodnost.  V důsledku těchto příznaků dochází zpravidla do několika dnů k úhynům.

Subakutní forma se vyznačuje obdobnými klinickými příznaky jako u formy akutní. Většina jedinců se ale zotaví do 4 dnů.

Chronický průběh onemocnění se může objevit v případě, že se červenka u zvířat neléči. Neustávající kožní změny mohou vést k tvorbě nekróz. Původce proniká do kloubů, kde způsobuje chronickou artritidu, která se u prasat projevuje bolestivostí při pohybu. Kromě kloubů dochází i k infekci srdeční chlopní, kde vyvolává endokarditidy (zánětlivé změny na chlopních). Onemocnění srdce může vést k jeho selhání při zátěži (např. při porodu nebo při přehánění). V souvislosti s chronickými změnami dochází ke ztrátě tělesné hmotnosti. Chronické změny jsou pozorovány zejména na jatkách.

Diagnostika

Diagnostika tohoto onemocnění je založena na typických změnách na kůži. Vždy by ale měla být podložena bakteriologickým vyšetřením vzorků z postižených míst (srdce, klouby, ale i další orgány). Lze rovněž využít i sérodiagnostiky. Pro stanovení konečné diagnózy však není zcela spolehlivá, protože nám pouze prokáže, že k expozici s daným onemocněním došlo.

Prevence

Jelikož se toto onemocnění vyskytuje ubikvitárně, v chovech se běžně provádí plošná vakcinace s pravidelnou revakcinací zvířat. Vakcinují se prasnice, selata i kanci. Z preventivních opatření je důležité také udržování zoohygieny a zabránění vniku volně žijících zvířat do chovů. Bakterie přežívá v půdě a hnoji dlouhou dobu. Je potřeba zabránit možné kontaminaci krmiva nebo vody.

Terapie

Původce onemocnění červenky je vysoce citlivý vůči penicilinu, který je tak antibiotikem první volby. Antibiotikum se aplikuje injekčně. Pokud je postižen větší počet zvířat lze využít aplikaci antibiotik do vody nebo do krmiva. Chronické změny způsobené červenkou se již vyléčit nedají. Změny na kloubech a srdci jsou nevratné.

 

 

 

 

PDNS - SYNDROM PORCINNÍ DERMATONEFROPATIE

Syndrom porcinní dermatonefropatie představuje poměrně nové virové onemocnění prasat, které má v chovech vážné důsledky.

Původce: Předpokládá se, že původcem je Circovirus.

Cirkoviry jsou považovány aktuálně za nejmenší popsané viry obratlovců.

Cirkoviry jsou rovněž původcem multisystémového chřadnutí selat po odstavu (PMWS).

PMWS se objevuje u selat mezi 5. a 12. týdnem života. PDNS se nejčastěji vyskytuje u běhounů v předvýkrmu. Běžně jsou onemocnění v chovech zjišťována zároveň. Společně s dalšími stejnými charakteristikami lze předpokládat, že obě tyto onemocnění jsou pouze vývojovými stádii téhož, tedy jednoho onemocnění.

Výskyt

Onemocnění se původně vyskytovalo ve Velké Británii, nyní je rozšířeno celosvětově. Odhaduje se, že je postiženo zhruba 10 % chovů. PDNS se nevyskytuje pouze v konvenčních chovech, ale také chovech SPF, což jsou chovy prosté všech významných patogenů dýchacího a trávicího ústrojí prasat.

Vnímavost a zdroj infekce

Zdrojem infekce bývají postižená prasata. Virus je vylučován do vnějšího prostředí především močí, ale také trusem a nosními sekrety.

Onemocnění se vyskytuje nejčastěji u prasat ve věku 12-16 týdnů (běhouni v předvýkrmu). U prasat mladších než 10 týdnů je mortalita nízká (3-20 %), u starších může dosahovat až 100 %. U dospělých prasat k onemocnění obvykle nedochází.

Patogeneze

K přenosu infekce dochází kontaktem. V organismu se cirkoviry množí především v lymfatické tkáni (mandle, slezina, brzlík), ale také v plicích, játrech a ledvinách. V důsledku jejich množení dochází ke snižování počtu lymfocytů a k imunosupresi.

Pro toto onemocnění je charakteristické ukládání imunitních komplexů do epiteliálních buněk cév, kde způsobují vaskulitidu a do glomerulů v ledvinách, kde vyvolávají fibrinózní glomerulonefritidu. Jedná se o hypersenzitivní reakci III. typu (reakce Arthusova typu).

Tento typ imunitní reakce je založen na reakci protilátek s antigenem. Společně tvoři imunokomplexy, které mají tendenci se ukládat v poškozených tkáních a vyvolávat zánět.

Klinické příznaky

PDNS může mít akutní nebo chronický průběh.  

Pro akutní formu onemocnění je charakteristický rychlý průběh, který často končí úhynem. Zvířata mohou mít horečku, jsou apatická, odmítají se pohybovat a nepřijímají potravu. Hlavním příznakem jsou změny na kůži, které se zpočátku lokalizují na pánevních končetinách a v perianální oblasti. Na kůži jsou patrné rudofialové skvrny, které pak přecházejí v nekrózy. U prasat s rychlým průběhem onemocnění se kožní změny ani nemusí vyvinout. U prasat s pomalejším průběhem se mohou kožní změny rozvinout na celém těle.
U chronického průběhu onemocnění se nekrotická kůže pokrývá strupy a následně dochází k vyhojení těchto míst s tvorbou jizev. U běhounů z výkrmových farem se mohou objevit i nervové příznaky, které doprovází ataxie a parézy.

Postižené jsou u zvířat i ledviny. Rozvíjí se glomerulonefritida, ledviny jsou zvětšené a při postmortálním vyšetření mají šedou barvu a jsou patrné krváceniny. Podstatou těchto změn jsou vaskulitidy (komplex antigen-protilátka).

Diagnostika

Průkaz onemocnění je možný dle charakteristických klinických  příznaků a patologických nálezů. Pro potvrzení je důležité i histologické vyšetření.

Prevence

Vhodná prevence pro ochranu chovů před cirkoviry není v současné době k dispozici. Základním nástrojem jsou tak běžná opatření v rámci zoohygieny, omezení pohybu zvířat nebo uplatňování systému uzavřeného obratu stáda.¨

Terapie

Vhodná léčba prasat postižených PDNS v současné době neexistuje.

RESPIRAČNÍ TRAKT

Onemocnění dýchacího aparátu u prasat je příčinou značných ekonomických ztrát chovatelů po celém světě. Původci respiračních onemocnění se v chovech zpravidla neuplatňují samostatně, ale vyvolávají tzv. komplex respiračních onemocnění (PRDC).

PRDC má tedy multifaktoriální etiologii, kromě virových a bakteriálních patogenů se na jeho rozvoji uplatňují také nedostatečné zoohygienické podmínky nebo management chovu- časný odstav, transport, které mohou vést k oslabení imunity a snadnějšímu propuknutí infekčních onemocnění. Mezi spouštěče PRDC patří PRRS a Mycoplasma hyopneumoniae. Ostatní patogeny se mohou uplatnit až jako sekundární, tedy ve chvíli, kdy už došlo k narušení obranných mechanismů v respiračním traktu.

Mezi významné bakteriální a virové původce respiračních onemocnění patří:

      Aktinobacilová pleuropneumonie (Actinobacillus pleuropneumoniae)

      Respirační a reprodukční syndrom – PRRS (Arteriviridae)

      Enzootická pneumonie (Mycoplasma hyopneumoniae)

      Sípavka (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica)

 

AKTINOBACILOVÁ PLEUROPNEUMONIE

Jedná se o ekonomicky nejvýznamnější plicní onemocnění prasat v České republice.

Aktinobacilová pleuropneumonie je multifaktoriálním onemocněním. Na rozvoji této nákazy má vliv kromě přítomnosti patogena také celá řada faktorů – stres zvířat, imunita, zoohygiena chovu, velikost skupiny zvířat a další.

Původce: Actinobacillus pleuropneumoniae, G-

Výskyt

Toto bakteriální onemocnění je problémem chovů po celém světě. Výskyt v jednotlivých chovech může velmi kolísat.

Vnímavost a zdroj infekce

Šíří se vzduchem prostřednictvím kapénkové infekce. Na přenosu se uplatňují také vektory. Přenašečem můžou být lidé nebo jakákoliv používaná technika v chovu. Ve vnějším prostředí původce přežívá pouze krátce a běžnými dezinfekčními prostředky ho lze odstranit. Důležitou roli hrají v této nákaze bacilonosiči, kteří onemocnění zdolají. Přenos onemocnění mezi jednotlivými chovy je často i v důsledku jediného prasete, které je bacilonosičem bez příznaků.

K onemocnění dochází zpravidla od 3. měsíců věku, protože dříve jsou přítomny kolostrální protilátky. Onemocnět mohou ale i selata při jejich časné infekci ze strany matky, která většinou končí fatálně úhynem. 

Patogeneze

Po průniku patogena do organismu dochází k usídlení v dolních cestách dýchacích na řasinkách průdušnic a epitelu plicních alveolů. Díky faktorům virulence způsobuje poškození buněk, které vedou k patologickým změnám v plicní tkání.

Přítomnost Actinobacillus pleuropneumoniae v plicích může podmiňovat i přítomnost dalších respiračních infekcí, které se zde mohou rozvíjet. Společně s dalšími patogeny jej řadíme do tzv. komplexu respiračních chorob u prasat (PRDC).

Klinické příznaky

Probíhá v perakutní, akutní nebo chronické formě. Jedná se o onemocnění, které se vyznačuje vysokou morbiditou v akutní fázi. Morbidita je závislá na virulenci patogena a podmínkách prostředí.

Pro perakutní průběh je typická vysoká horečka, apatie a nechutenství. U zvířat se objevuje dušnost, intolerance zátěže. Na sliznicích je patrná cyanóza. V konečné fází dochází k selhání krevního oběhu a objevuje se zpěněný výtok z nozder, který může být i krvavý.  K úhynu dochází velice rychle, během několika hodin.

Akutní průběh se vyznačuje horečkou a nechutenstvím. U zvířat je charakteristická náhlá ztráta kondice. Dochází k dušnosti a objevuje se kašel. V důsledku oběhových potíží je na sliznicích patrná cyanóza. Nejčastěji hynou prasata v dobré kondici během jednoho týdne. Jedinci, kteří se uzdraví, se stávají bacilonosiči.

Při chronickém průběhu je u zvířat jen mírně zvýšená teplota. V důsledku sníženého příjmu krmiva jsou u zvířat patrné nižší přírůstky. Výsledkem je tak snížená konverze přijatého krmiva. Chronický průběh onemocnění se často projeví až nálezy na jatkách.

Diagnostika

Průkaz je založen na klinických příznacích a charakteristických nálezech na plicích, kde lze nalézt typická opouzdřená ložiska charakteru abscesů a srůsty na poplicnici a pohrudnici. Význam při diagnostice mají rovněž serologické metody.  

Prevence

K zabránění ekonomických ztráta se provádí pravidelně vakcinace. Vakcinují se prasnice 14. dní před porodem a selata 5-  8. týden věku (běží národní ozdravovací program). Nezbytná jsou také opatření v chovech. Nutné je důsledné dodržování zoohygieny, používání turnusového systému a důkladná dezinfekce. V případě potřeby je vhodné doplnit krmnou dávku vhodnými medikamenty.

Terapie

Terapie tohoto onemocnění má význam pouze při prvních klinických příznacích.  Spočívá v aplikaci ATB parenterálně (penicilin, cefalosporiny). Další možností je aplikace orálně v krmivu. Problémem jsou objevující se rezistence.

 

REPRODUKČNÍ A RESPIRAČNÍ SYNDROM PRASAT (PRRS)

Jedná se o virové onemocnění, které je charakteristické dvěma odlišnými syndromy. U prasnic vyvolává poruchy reprodukce a zmetání. U selat vyvolává onemocnění dýchacího aparátu.

Původce: z čeledi Arteriviridae

Výskyt

Onemocnění se poprvé objevilo v roce 1987 na východě USA, kde se projevilo poruchami reprodukce u prasnic.  V současné době je PRRS rozšířen ve většině chovů i v ČR.

Vnímavost a zdroj infekce

Virus se může přenášet aerogenně, při přímém kontaktu zvířat. Přenos je ale možný i  transplacentárně, semenem nebo mlékem. Vůči tomuto onemocnění jsou citlivé prasnice, novorozené a sající selata. U kanců bývá onemocnění bez příznaků, ale může u nich ovlivňovat plodnost (snížená pohyblivost spermií). V chovech, ve kterých se ještě PRRS neobjevil, jsou citlivá všechna zvířata.

Patogeneze

Virus se po proniknutí do organismu množí v mandlích a plicních alveolech (v makrofázích). S těmito bílými krvinkami proniká i do dalších tkání a orgánů (varlata, placenta). Pokud dojde k infekci v poslední třetině březosti, dochází ke zmetání.

Klinické příznaky

Poruchy reprodukce se u prasnic projevují poruchami se zabřezáváním, aborty, předčasnými porody a větším počtem mrtvě narozených selat. Pokud ke zmetání plodu nedochází, selata se rodí s výrazně oslabeným imunitním systémem. U selat a odstávčat pak bývá postižen respirační aparát a mohou se rozvinout pneumonie. Evropský kmen tohoto onemocnění způsobuje charakteristické namodralé zabarvení uší, rypáku nebo břicha. Mladé kategorie prasat jsou rovněž náchylnější k sekundárním infekcím.

Postižen bývá hlavně respirační aparát, což se projevuje cyanózou uší, spodiny břišní, rypáku a okolí vulvy.

Závažnost klinických příznaků ovlivňuje celá řada faktorů v chovu.

PRRS je významným patogenem respiračního komplexu u prasat. Je považován za primárního patogena (spouštěče) v komplexu respiračních onemocnění společně s Mycoplasma hyopneumoniae. Jsou schopni narušit obranné mechanismy (řasinkový epitel, makrofágy) a tím snížit odolnost prasat a vytvořit tak podmínky pro rozvoj dalších patogenů (sekundární).

Diagnostika

Pro průkaz viru je důležité zhodnocení reprodukčních ukazatelů, klinických příznaků a rovněž patologických nálezů. Na rozdíl od parvovirózy, která rovněž způsobuje odúmrť plodů, jsou plody u PRRS plně vyvinuté.  Pro detekci je vhodný odběr sekretu z dýchácích cest, a to bronchoalveolárním výplachem. Virus lze prokázat také serologicky.

Prevence

V rámci prevence je k dispozici vakcinace, která ale nezajišťuje úplnou ochranu. Nejvhodnější je provést v případě výskytu úplnou depopulaci, provést důkladnou dezinfekci, nechat halu určitou dobu prázdnou a poté naskladnit prasata z chovu prostého PRRS.

Důležitý je komplexní přístup k prevenci výskytu PRDC – komplexu respiračních onemocnění u prasat.

Terapie

Léčba vlastního onemocnění neexistuje.

 

ENZOOTICKÁ PNEUMONIE

Jedná se o chronické bakteriální onemocnění dýchacího aparátu prasat. Enzootická pneumonie je považována za ekonomicky nejvýznamnější onemocnění prasat v Evropě.

Původce: Mycoplasma hyopneumoniae

Mycoplasmata nemají buněčnou stěnu a díky své malé velikosti, schopnosti měnit tvar jsou schopni procházet i skrze filtry.

Výskyt

Onemocnění se vyskytuje na celém světě. V ČR je toto onemocnění rozšířeno až u 95 % zvířat ve výkrmu. Na jatkách jsou patologické změny související s tímto onemocněním zjišťovány u 40-50 % porážených prasat.

Přenos

Přenáší se vzduchem, a to i na vzdálenost 3 km. Mezi prasaty v kotci se přenáší přímým kontaktem. Mezi jednotlivými kotci dochází k přenosu kapénkovou infekcí.

Vnímavost a zdroj infekce

Nejčastěji propuká o nemocnění ve věku 3 - 6měsíců – u prasat ve výkrmu.

Toto onemocnění má vysokou morbiditu, ale nízkou mortalitu. Zdrojem infekce bývají zpravidla infikovaná dospělá zvířata, která jsou bacilonosiči.

Patogeneze

Na vzniku a průběhu onemocnění se podílí více faktorů (prostředí, výživa, sekundární infekce). Jedná se tak o multifaktoriální onemocnění.  Patogen proniká do dýchacích cest, kde kolonizuje řasinkový epitel, který poškozuje.

Společně s PRRS je významným patogenem respiračního komplexu u prasat. Je považován za primárního patogena (spouštěče) v komplexu respiračních onemocnění společně s PRRS. Podstatou patogenity je schopnost narušit obranné mechanismy (řasinkový epitel, makrofágy) a tím snížit odolnost prasat a vytvořit tak podmínky pro rozvoj dalších patogenů (sekundární).

Klinické příznaky

Po vyrušení se objevuje typický „štěkavý“ kašel, který není produktivní (suchý). Onemocnění má pomalý průběh a je chronického charakteru. Intezita klinických příznaků je závislá na přítomnosti sekundárních patogenů, které se vlivem oslabení imunitního systému mohou projevit. V důsledku onemocnění dochází ke sníženému příjmu krmiva a sníženým přírůstkům.

Diagnostika

V rámci diagnostiky je obtížné provádět kultivaci, protože tento druh bakterie velice obtížně a pomalu roste na agarech. V diagnostice se uplatňuje především PCR. Pro průkaz lze využít také sérologie.

Prevence

Prevence spočívá v důsledném dodržování turnusového systému chovu, v zajištění vhodných zoohygienických podmínek, v dezinfekci a ve vakcinaci. Samotná vakcinace však nezabrání samotné infekci. Pouze zmírňuje klinické projevy onemocnění a snižuje tak ekonomické ztráty. Pro respirační onemocnění jsou vysoká vlhkost vzduchu, nadměrná koncentrace stájových plynů, vysoká teplota a prašnost prostředí jedním ze spouštěcích faktorů rozvoje komplexního postižení dýchacího aparátu.

Terapie

K terapii jsou k dispozici TTC a další ATB, které ale nejsou tak účinné. Důležitější je prevence a provádění vakcinace.

 

ATROFICKÁ RHINITIS – SÍPAVKA

Jedná se o chronické bakteriální onemocnění horních cest dýchacích u prasat. Onemocnění se vyskytuje ve 2 formách – progresivní a neprogresivní. Hlavními projevy onemocnění jsou zakrslost a deformity celého rypáku.

Původce

Původcem sípavky je Pasteurella multocida (G-), která je schopna produkovat dermonekrotoxin a způsobuje tak progresivní formu atrofické rinitidy. Na infekci se může podílet i Bordetella bronchiseptica (G-), která však dermonekrotoxin neprodukuje a samostatně je schopna vyvolat pouze neprogresivní formu tohoto onemocnění.

Výskyt

Toto onemocnění se vyskytuje po celém světě.

Přenos

K přenosu dochází kapénkovou infekcí, a to od nosních sekretů matky.

Vnímavost a zdroj infekce

Nákaza se projevuje u selat ve věku do 6 týdnů. K plnému rozvoji klinických příznaků dochází v 5 měsících věku.  Zdrojem infekce jsou prasnice, kdy se selata infikují zpravidla již v porodně nebo při odstavu.

Patogeneze

Pro toto onemocnění je typická atrofie, degenerace až deviace kostních a chrupavčitých struktur (konchy a septa). Tyto změny jsou podmíněny účinkem dermonekrotoxinu, který způsobuje nerovnoměrný růst nosní chrupavky a jejich atrofii. Výsledkem těchto změn je rovněž zaostávání v růstu zvířat. Infekce způsobena pouze Bordetelou má mírnější klinické projevy onemocnění.

Klinické příznaky

Na počátku onemocnění se objevuje kýchání, sípání, výtok z nosu, který může být krvavý. Výtok je rovněž z očí a postupně se mění v hlenohnisavý. Při progresivní formě jsou později patrné deformace rypáku a jeho zkrácení, což vede u zvířat k apatii, anorexii a sníženým přírůstkům.

Diagnostika

Průkaz je založen na typických patologických nálezech pozorovaných při pitvě nebo během veterinárních prohlídky na jatkách. Pro diagnostiku je v současnosti rovněž využíváno PCR – průkaz dermonekrotoxinu. Serologie není příliš průkazná.

Prevence

Prevence spočívá v odpovídající hygieně prostředí dané stáje a v uzavřeném systému chovu. K dispozici je vakcinace, která se provádí u matek a selat.  Pro úplné ozdravení v chovu je vhodná radikální depopulace s nahrazením novou populací zvířat.

Terapie

K terapii se používají antibiotika, ale význam má aplikovat je pouze na počátku onemocnění a u všech jedinců. Pozdější deformity již nelze léčbou zvrátit.  

ZAŽÍVACÍ TRAKT

      Koliinfekce (E-coli)

      Ileititda (Lawsonia intracelullaris)

      Dyzenterie (Brachyspira hyodesenteriae)

      Salmonelóza (S. cholerasusi, S. typhisuis, S. typhimurium)

 

KOLIINFEKCE

Původce: E.coli (G-)

Escherichia coli je komenzálem střevní sliznice a je součástí normální mikroflóry trávicího aparátu. Zároveň se však jedná o nejčastější střevní patogeny, kdy jejich patogenita je podmíněna přítomností faktorů virulence. Koliinfekce představují ekonomicky významné onemocnění v chovech prasat, ale také skotu.

Výskyt

Jedná se o kosmopolitně vyskytující se bakterii.  

Vnímavost a zdroj infekce

Průjmová onemocnění může způsobovat u selat po narození, sajících selat nebo selat po odstavu.  Pro rozvoj infekce má význam úroveň imunity. Slabí jedinci jsou k onemocnění velmi citliví. Dalším faktorem je míra infekčního tlaku a stres. K přenosu infekce dochází orofekálně – pozřením fekálně kontaminovaného krmiva. K infekci může ale dojít také již během porodu. Zdrojem infekce bývají bacilonosiči, kteří nemají klinické příznaky.

Kromě prasat je ke koliinfekci vnímavá celá řada druhů zvířat. Způsobuje průjmy u telat, jehňat, kůzlat, králíků, psů nebo koček. Koliinfekce je také významnou zoonózou.

Patogeneze a klinické příznaky

V rámci patogenity se uplatňuje celá řada faktorů virulence – fimbrie, adheziny, toxiny. Dle patogenity se pak rozlišují ITEC- invazivní kmeny E-coli, ETEC- enterotoxigenní kmeny E-coli, EPEC- enteropatogenní kmeny a VTEC- verotoxigenní kmeny E-coli, které se také označují jako EHEC (enterohemoragické kmeny E-coli) a další.

Septikémická infekce novorozených selat – KOLISEPSE - ITEC

K onemocnění dochází u selat, která jsou málo životaschopná, slabá a zpravidla se jedná o jedince, kteří po narození nepřijali dostatek kolostra nebo se nebyli vůbec schopni napít. Onemocnění se projevuje zpravidla náhlými úhyny bez klinických příznaků nebo se může objevit u postižených selat horečka, apatie, vodnatý průjem a nervové příznaky. Postižena mohou být i sající selata nebo selata po odstavu. Terapie spočívá v zajištění přísunu kolostra od imunních prasnic.

Enterotoxigenní infekce sajících selat - ETEC

Postižena  bývají opět selata těsně po narození, ale i starší (až po odstav). Hlavním příznakem je průjem (řídký, šedožlutý, odporně zapáchající). V důsledku trvajícího průjmu dochází k dehydrataci, vyhublosti. Břicho selat bývá nafouklé, při vyčerpání může docházet k úhynům. Léčba musí být zahájena ihned po objevení se prvních klinických příznaků. Využívají se antibiotika.

Průjmové onemocnění selat po odstavu - ETEC

Toto onemocnění postihuje selata většinou 4. -14. den po odstavu. Výskyt průjmů souvisí v tomto období s tzv. poodstavovým syndromem u selat, který vede k oslabení imunity. Toto onemocnění se projevuje nechutenstvím. Charakteristický je profuzní vodnatým průjem nažloutlé barvy, který silně zapáchá. Může dojít i k náhlému úhynu. Pro léčbu je důležité zjistit citlivost. Nezbytná je podpůrná léčba dle příznaků (nutná rehydratace).

Edémová choroba – VTEC(EHEC)

Toto onemocnění postihuje především selata v dobré výživné kondici v období 7-10 dní po odstavu. Bakteriální toxin (verotoxin) působí nekrózu arteriol, což vede k edému mozku a objevení se nervových příznaků. Edémová choroba zpravidla postihne malou skupinu selat. V chovu se pak nalézají náhle uhynulá zvířata. Mezi klinické příznaky patří otoky víček nebo otoky hrtanu, které vedou k typickému změněnému hlasu prasat. Častější je zácpa než průjem. Zvířata zaostávají v růstu. Při těžkém průběhu se objevují nervové příznaky, které jsou způsobeny edémem mozku. Zvířata trpí křečemi, nejsou schopny se postavit a hynou. Léčba musí být zahájena při prvních klinických příznacích u všech zvířat. Omezit růst patogenní mikroflóry je také možné redukcí energetické dávky krmiva (snížení obsahu proteinů a sacharidů, zvýšení obsahu vlákniny).

Diagnostika

V rámci diagnostiky není zcela snadné odhalit skutečného původce průjmového onemocnění. Zpravidla se u zvířat objevuje syndrom průjmu, který může být multifaktoriální etiologie. V praxi má pro zjištění původce význam provést bakteriologické vyšetření s určením konkrétního kmene. Odběr vzorku se provádí přímo ze střeva uhynulého nebo utraceného zvířete. Odběr vzorků z rekta může odhalit patogeny, které ani nejsou příčinou daného onemocnění.

Terapie onemocnění E-coli

K terapii se používají antibiotika po průkazu původce a stanovení citlivosti. V opačném případu hrozí rezistence a neúčinnost při dané léčbě.  Selatům se aplikují antibiotika přímo do tlamy nebo injekčně. Starším kategoriím se aplikují do vody.

Prevence onemocnění E-coli

Prevence průjmu je založena na vakcinaci prasnic před porodem a zajištění vhodných zoohygienických podmínek. Nezbytné je důsledné dodržování turnusového systému, kdy mezi turnusy je nutné provést mechanickou očistu a dezinfekci hal.

V rámci podpůrné léčby se kromě rehydratace využívá i aplikace zinku, který má příznivý vliv na výskyt průjmu v období po odstavu. Účinek je založen na zvýšení nepropustnosti střevní sliznice a zabránění nasednutí E-coli na její povrch.  Zinek se často podává selatům i preventivně v kritickém období odstavu.

Nevýhodou aplikace oxidu zinečnatého je skutečnost, že velká jeho část se s organismu vylučuje trusem. Kejda používaná na polích tak vede k výrazné kumulaci tohoto prvků v půdách, což představuje riziko pro životní prostředí.

Riziko E-coli pro člověka

S infekcí patogenními kmeny E-coli se setkává i člověk. Zvlášť riziková je pro novorozence, děti, jedince s oslabeným imunitním systémem nebo starší populaci.

U těhotných žen, které prodělali onemocnění způsobené E-coli, je nutné po porodu vždy ověřit, zda k přenosu infekce nedošlo i na novorozence. Mohla by u něj vyvolat sepsi, tedy celkový zánět organismu.

Pro onemocnění E-coli je charakteristická nevolnost, vodnatý průjem, který může být s příměsí hlenu nebo krve. Dalšími příznaky jsou horečka, zvracení a celkové vyčerpání.

Nejvýznamnější ze všech patogenních kmenů E-coli přenosných na člověka je enterohemoragická E-coli (EHEC), a to kmen O157:H7, kdy rezervoárem tohoto patogenu je především skot a malí přežvýkavci. Člověk se může nakazit konzumací tepelně neupravených živočišných produktů (maso, mléko). Rizikem může být také fekální znečištění, ke kterému může dojít na jatkách. Kromě krvavých průjmu, které se objevují, je tento patogen pro člověka nebezpečný také rozvojem tzv. HUS – hemolyticko-uremického syndromu.  Tento syndrom vede k postižení vnitřních orgánů a především pak ledvin, které mohou selhávat. Příčinou poškození je tvorba sraženin v krevním řečišti. Tento enterohemoragický syndrom může mít pro člověka trvalé následky nebo může způsobit i smrt.

           

ILEITIDA – PROLIFERATIVNÍ ENTEROPATIE PRASAT

Proliferativní enteropatie prasat představuje u rostoucích a výkrmových prasat nejčastější příčinu onemocnění střevního traktu.  Pro chovatele má vážné ekonomické důsledky.

Původce: Lawsonia intracelularis, G-

Výskyt

Jedná se o celosvětově rozšířené onemocnění.

Vnímavost a zdroj infekce

K přenosu dochází orofekálně. Původce je velice odolný a může přežívat v zevním prostředí i dva týdny. Nejčastěji jsou postižena prasata ve výkrmu, tedy po odstavu. K infekci může docházet už během porodu.

Patogeneze

Po průniku do organismu způsobuje postižení buněk střevní sliznice, kde vyvolává zánětlivé změny. Poškozené enterocyty neumožňují vstřebávání živin, dochází tak blokování absorpce, ztrátám bílkovin i tekutin. V důsledku toho se objevují průjmy. Zánětlivé změny vedou k zesílení sliznice v tenkém i tlustém střevě a k tvorbě charakteristických hlubokých řas. Dále se může objevit ileitida(zánět kyčelníku) nebo hemoragická enteropatie(krvácení ve střevě). V důsledku zánětlivých změn může docházet k nekrotické enteritidě (hrozí až perforace střevní stěny).

Klinické příznaky

Lawsonia intracelularis je zodpovědná za akutní a chronické onemocnění s různými příznaky.

Akutní hemoragická forma je charakteristická náhlými úhyny. U prasat, které přežijí se objevuje anemie a typický černý trus vlivem krvácení ve střevě. Objevuje se u jedinců ve věku 4-12 měsíců. Chronická forma onemocnění je mírnější. Objevuje se nechutenství. Snížený příjem krmiva vede ke zpomalení růstu. Průjem nebývá u všech jedinců. Typické jsou žluté zbarvené pastovité výkaly. Postihuje hlavně odstávčata (6-20 týdnů).

Diagnostika

Pro průkaz je charakteristický patologický nález na jatkách. Pro diagnostiku je možné využít také PCR nebo serologických metod.

Prevence

Prevence spočívá v obecných zoohygienických opatřeních chovu, v dodržování turnusového systému chovu a v dezinfekci.

Terapie

K terapii se používají antibiotika. Vhodné je antibiotika aplikovat do napájecí vody. Nezbytná je rovněž rehydratace. K dispozici je rovněž vakcína, která však nezabrání samotné infekci, pouze je schopna zmírnit klinické projevy onemocnění.

 

SALMONELÓZA

Salmonelóza způsobuje akutní i chronické onemocnění zvířat i lidí. Onemocnění postihuje GIT, ale může se projevit i generalizovaně.

Původce:

Mezi druhy salmonel vyskytujících se v chovu prasat patří S.cholerasuis, S. typhisuis, S. derby, S.typhimurium (G-).

Salmoneĺóza je v prostředí velice odolná. Ve vodě nebo v půdě jsou schopny přežívat několik týdnů.

Výskyt

Salmonelózy se vyskytuje po celém světě. Mezi nejdůležitější rezervoáry salmonel v přírodě patří drůbež.

Vnímavost a zdroj infekce

Zdrojem infekce jsou nejčastěji nemocná zvířata nebo kontaminované krmivo. K přenosu dochází orofekální cestou. Může se ale šířit i vzduchem. Přítomnost infekce ještě neznamená, že se onemocnění v chovu projeví. Hlavním spouštěcím faktorem bývá stres. Onemocnění se tak objevuje hlavně v předvýkrmu – v období, kdy dochází k sociálnímu upevňování odstávčat z různých vrhů prasnic.

Patogeneze

Po průniku do organismu ve střevě způsobují zánětlivý proces a vlivem ucpání krevních kapilár způsobují nekrózu sliznic. Dále mohou pronikat do jater, sleziny nebo ledvin, kde mohou rovněž způsobovat poškození.

Klinické příznaky

Onemocnění může probíhat jako septikémie nebo enterokolitida.

Nejzávažnější onemocnění vyvolává S.cholerasuis , která způsobuje průjmy odstavených selat. Projevuje se formou septikémie. Do 24-48 hodin po infekci se u zvířat projevuje apatie, inapetence, horečka a průjem. Na rypáku, uších, končetinách nebo ocasu je patrná cyanóza. Kůže je naopak zarudlá. V důsledku postižení jater, plic, kloubů a mozku se objevuje u zvířat dušnost, kašel, kulhání a nervové příznaky. Onemocnění je charakteristické vysokou mortalitou. Enterokolitida je vyvolána S.typhimurium. Má zpravidla chronický charakter. Objevuje se zejména u prasat ve výkrmu. U zvířat se projevuje vodnatým průjmem, který je žlutavě zbarvený a silně páchnoucí. Onemocnění mívají mírnější průběh.

Prevence

Účinná vakcinace u prasat není k dispozici. Prevence spočívá v obecných zoohygienických opatřeních chovu, v dodržování turnusového systému chovu a v dezinfekci.

Diagnostika

Pro průkaz lze využít kultivaci nebo serologické metody.

Terapie

Aplikace antibiotik je podmíněna ověřením citlivosti. Salmonely jsou vůči celé řadě antibiotik rezistentní. Důležitá je rehydratace jedinců.

Salmonelóza u člověka

U člověka se nejčastěji projevuje akutním průjmem. Hostitelsky specifickou salmonelou u člověka je S. typhi, která je původcem břišního tyfu nebo S. paratyphi. Z pohledu mezihostitelského přenosu jsou významné S. enteritidis a S. typhimurium.  K infekci dochází většinou sekundárně, konzumací fekálně kontaminovaných potravin. Z pohledu lidského zdraví jsou chovy prasat a vepřové maso druhým nejvýznamnějším zdrojem salmonel a alimentárních onemocnění. Na prvním místě jsou chovy drůbeže a produkované drůbeží maso.

 

DYSENTÉRIE

Jedná se o kontagiózní bakteriální onemocnění postihující trávicí trakt především běhounů a výkrmových prasat.

Původce: Brachyspira hyodysenteriae, G-

Výskyt

Dyzenterie prasat se vyskytuje po celém světě v intenzivních chovech.

Vnímavost a zdroj infekce

Napadá primárně běhouny a výkrmová prasata. Objevit se může ale i u dospělých jedinců, zejména u prasnic. Přenos se uskutečňuje orofekální cestou. Zdrojem infekce bývají bacilonosiči bez klinických příznaků, klinicky nemocná zvířata a kontaminované krmivo a voda. Na přenosu se mohou podílet i hlodavci. Morbidita dosahuje až 90 %. Jedná se o zoonózu.

Patogeneze

Po průniku patogenu do organismu způsobuje poškození střevní sliznice tlustého střeva. Výsledkem jsou zánětlivě změny na sliznici, narušená reasorpce tekutin a poškození kapilár krevního řečiště ve střevě. Zánětlivé změny pak mohou vést k tvorbě nekrotických ložisek na sliznici.

Klinické příznaky

Onemocnění má zpravidla akutní průběh, kdy se objevuje profuzní průjem s příměsí hlenu a krve. Průjem bývá zpravidla cihlové barvy. V důsledku výrazného krvácení ve střevě může mít až čokoládové zabarvení. Bolest v břišní dutině se u prasat projevuje typickým nahrbením – tzv. kapří hřbet. U chronického průběhu jsou vlivem inapetence snížené přírůstky.

Diagnostika

Pro průkaz lze využít kultivace, která je ale u brachyspir obtížná. V současné době se uplatňuje při diagnostice vzorků trusu především PCR nebo lze využít serologických metod.

Prevence

Prevence spočívá v obecných zoohygienických opatřeních chovu, v dodržování turnusového systému chovu a v dezinfekci.

Terapie

Pro léčbu lze využít antibiotika, a to po stanovení citlivosti. Léčbu je nutné provést u všech zvířat najednou.

REPRODUKČNÍ APARÁT

      Parvoviróza prasat (Parvovirus)

      PRRS (Arteriviridae)

      Syndrom multisystémového chřadnutí selat po odstavu (Circovirus)

      SMEDI syndrom (Enterovirus)

      Mykotoxiny (Zearalenon)

 

PARVOVIRÓZA PRASAT

Jedná se o virové onemocnění, které se u prasnic projevuje poruchami reprodukce.

Původce: Parvovirus

Pro parvoviry je charakteristická hostitelská specifita, jsou adaptovány vždy na jeden živočišný druh.

Výskyt

Parvovirová onemocnění se vyskytují po celém světě. Virus se nachází ve většině chovů prasat i v České republice.

Vnímavost a zdroj infekce

K přenosu dochází zpravidla kapénkovou infekcí, perorálně, ale také přes placentu. Zdrojem infekce může být semeno kanců. U prasnice jsou to plodové obaly nebo kontaminované výkaly. Rizikové je toto onemocnění v období březosti, kdydochází k infekce embryí a plodů, které následně hynou. U samotných prasnic parvoviróza nevyvolává žádné klinické příznaky. Po prodělání infekce vzniká u prasnic celoživotní imunita. K nákaze mladých zvířat nedochází dříve než ve 3 měsících, kdy do této doby jsou selata chráněna proti infekci kolostrálními protilátkami. Mimo období březosti toto onemocnění nemá klinický význam.

Patogeneze a klinické příznaky

Virus má afinitu k mitoticky aktivním buňkám. U březích zvířat může vést ke vstřebání plodu, k mumifikaci plodů, k potratům nebo k porodům málo životaschopných selat (v závislosti na stádiu vývoje – stáří plodu při infekci). Starší plody jsou už většinou schopny se s infekcí vypořádat a ubránit se jí. V chovech již promořených touto infekcí bývají příznaky onemocnění mírnější. U samic se objevuje opožděný nástup říje, poruchy zabřezávání nebo málo početné vrhy selat.

Diagnostika

Významné jsou pro diagnostiku klinické příznaky onemocnění. Pro potracené plody je charakteristické, že jsou nedovyvinuté (mumifikované), na rozdíl od abortovaných plodů v důsledku onemocnění PRRS, kde jsou plody plně vyvinuté. Pro průkaz má význam i sérologie k prověření situace v chovu.

Prevence

Prevence spočívá v pravidelné vakcinaci chovných zvířat. V případě, že máme chov prostý parvovirózy, je nutné v případě nově zakoupených zvířat vždy ověřit, zda jsou zdravá (serologicky).

Terapie

Léčba se neprovádí.

 

REPRODUKČNÍ A RESPIRAČNÍ SYNDROM PRASAT (PRRS)

Virus odpovědný za toto onemocnění patří do čeledi Arteriviridae. Působí velké ztráty díky poruchám reprodukce, které se projevují aborty, mumifikovanými plody, mrtvě narozenými selaty nebo jejich úhynem krátce po porodu. Selata, která přežijí, vykazují výraznou imunosupresi. Postižen bývá hlavně respirační aparát, což se projevuje cyanózou uší, spodiny břišní, rypáku a okolí vulvy. Terapie není známa, vakcinace nezajišťuje úplnou ochranu, nejlepší je úplná depopulace. Viz výše.

SYNDROM MULTISYSTÉMOVÉHO CHŘADNUTÍ SELAT PO ODSTAVU

Původce: Porcinní cirkovirus, PCV-2

Cirkoviry jsou považovány aktuálně za nejmenší popsané viry obratlovců.

U cirkovirů se rovněž předpokládá, že jsou původcem porcinní dermatonefropatie prasat. 

Výskyt

Onemocnění se původně vyskytovalo v Kanadě, nyní je rozšířeno celosvětově.

Vnímavost a zdroj infekce

Zdrojem infekce bývají postižená prasata. Virus je vylučován do vnějšího prostředí především močí, ale také trusem a nosními sekrety.

Multisystémové chřadnutí selat po odstavu (PMWS) se objevuje u selat mezi 5. a 12. týdnem života. PDNS se nejčastěji vyskytuje u běhounů v předvýkrmu. Běžně jsou onemocnění v chovech zjišťována zároveň. Společně s dalšími stejnými charakteristikami lze předpokládat, že obě tyto onemocnění jsou pouze vývojovými stádii téhož, tedy jednoho onemocnění.

Na vzniku PMWS se podílí celá řada faktorů, jako jsou vysoká hustota prasat v ustájení, neturnusový systém chovu nebo míchání prasat různých věkových kategorií.

Patogeneze

K přenosu infekce dochází kontaktem. Přenos je možné ale také vertikálně – z matky na plod. V organismu se cirkoviry množí především v lymfatické tkáni (mandle, slezina, brzlík), ale také v plicích, játrech a ledvinách. V důsledku jejich množení dochází ke snižování počtu lymfocytů a k imunosupresi.

Klinické příznaky

Pro PMWS jsou u selat běžné příznaky inapetence, hubnutí a průjmu. Zvířata celkově chřadnou a objevují se u nich zvětšené mízní uzliny. V důsledku postižení plic se projevuje dušnost a anemie. Patologické změny na játrech vedou k ikteru. Selata jsou výrazně oslabená a mohou uhynout. V případě prasnic, které se nakazily v období březosti, dochází k potratům nebo porodům selat, u kterých se objevuje kongenitální tremor, tedy třes již od narození (vrozený).

Diagnostika

Průkaz onemocnění je možný dle charakteristických klinických příznaků a patologických nálezů. Pro potvrzení je důležité i histologické vyšetření mízních uzlin.

Prevence

Vhodná prevence pro ochranu chovů před cirkoviry není v současné době k dispozici. Základním nástrojem jsou tak běžná opatření v rámci zoohygieny, omezení pohybu zvířat nebo uplatňování systému uzavřeného obratu stáda. K dispozici je inaktivovaná vakcína.

Terapie

Vhodná léčba selat postižených tímto syndromem v současné době neexistuje.

 

 

SMEDI SYNDROM

Jedná se o syndrom, který se projevuje časnými porody mrtvých selat, mumifikací plodů, hynutím embryií a neplodností u prasnic (stillbirth, mumification, embryonic, death, infertility).

Původce: viry čeledi Picornaviridae, rod Enterovirus

Vnímavost

Virus se nejčastěji projevuje u prasniček, které byly poprvé zařazeny do reprodukce.

Patogeneze a klinické příznaky

Po nakažení v době březosti se viry dostávají do dělohy, přestupují přes placentu a infikují embrya, což vede k jejich úhynu. Charakter změn u plodů závisí na stádiu březosti, ve kterém k infekci došlo. Klinickými příznaky pak může být SMEDI, viz výše. U prasnic dochází kromě neplodnosti, také k postižení dýchacího aparátu, což se projevuje kašlem, zrychleným dechem, apatií a nechutenstvím.

Terapie a prevence

Léčba se neprovádí, prevence spočívá v tvorbě protilátek u prasniček záměrnou infikací. Tu lze u prasničky vyvolat tím, že se zařadí do produkční skupiny prasnic, kde lze předpokládat přítomnost viru, alespoň měsíc před vlastní plánovanou inseminací.

 

PORUCHY REPRODUKCE ZPŮSOBENÉ MYKOTOXINY

Mykotoxikózy u hospodářských zvířat jsou v chovech příčinou značných zdravotních problémů a ekonomických ztrát. Pro průběh mykotoxikóz bývá typická chronicita.

Původce: zearalenon

Zearalenon je produkován různými druhy plísní rodu Fusarium a plísní Gibberella zeae, které napadají především kukuřici, oves, ječmen, pšenici a rýži. Zearalenon se vyznačuje vysokou stabilitou. Častější jsou u zvířat onemocnění v zimních měsících, protože plíseň potřebuje pro tvorbu toxinu nižší teplotu.

Zdroj infekce

K nákaze dochází pozřením zaplísněného krmiva. V České republice je zearalenon velice rozšířený a vyskytuje se zejména v kukuřici, pšenici, žitu, ječmeni a ovsu.

Patogeneze

Zearalenon nebo-li F-2 toxin se projevuje estrogenními účinky. Podobá se tak estradiolu.  Má také anabolické a slabé antibakteriální a mutagenní účinky.

Klinické příznaky

U prasniček ve věku 6 -7 měsíců příjem tohoto mykotoxinu způsobuje hyperemii a edém vulvy. Objevuje se u nich vulvovaginitida doprovázená výtoky. Častý bývá výhřez pochvy. Na vaječnících se tvoří cysty a dochází k otokům a zvětšení mléčné žlázy. Výsledkem estrogenizace u samic bývají prodloužené nebo naopak zkrácené říje, poruchy zabřezávání a častá raná embryonální mortalita. U kanců se projevuje poruchami spermiogeneze. Dlouhodobé působení může vést k atrofii varlat. Projevy estrogenního působení jsou dány dávkou přijatého toxinu a délkou doby jeho příjmu.

Diagnostika

Průkaz je založen na typických klinických příznacích a stanovení zearalenonu v krmivu.

Terapie a prevence

Pro předcházení vzniku mykotoxikóz je nutné provést opatření k zabránění zaplísnění skladovaného krmiva. Je potřeba zajistit vhodné podmínky skladování. Při zjišťování příčiny poruch reprodukce je nutné vyloučit jiné infekční příčiny onemocnění. Indikací pro vyšetření krmiva na mykotoxiny je špatný příjem nebo odmítání krmiva, plošný výskyt poruch reprodukce nebo snížené přírůstky u všech zvířat.

POHYBOVÝ APARÁT

      Streptococcus suis

      Mycoplasma hyosynoviae

      Mycoplasma hyorhinis

      Truperuella pyogenes

      Staphylococcus aureus

 

STREPTOCOCCUS SUIS

Streptococcus suis patří mezi patogeny, u kterých byla prokázána možnost přenosu na člověka prostřednictvím kontaktu s infikovanými prasaty nebo masem.

Jedná se o grampozitivní bakterii, která u prasat vyvolává meningitidy, bronchopneumonie, polyserositidy, polyartritidy, endokarditidy, aborty a septikémie.

Výskyt a vnímavost

Onemocnění se vyskytuje po celém světě a je zodpovědné za úhyny, zejména u selat po odstavu. Nejčastěji dochází k onemocnění právě u odstávčat, kolem 6. týdne věku. K projevům onemocnění dochází také u dospělých prasat. Selata po narození mohou být chráněny kolostrálními protilátkami a onemocnění se u nich neprojeví. Ke vzplanutí onemocnění pak může dojít v období odstavu. Zdrojem infekce v chovu jsou obvykle prasnice. Selata se mohou nakazit v porodních cestách, v období odstavu pak aerogenně nebo perorálně. Pro rozvoj onemocnění jsou důležité predispoziční faktory: špatné zoohygienické podmínky v chovu nebo např. transport zvířat.

Klinické příznaky

Projevuje se zduřením kloubů, jejich bolestivostí a kulháním. Nejvýraznější jsou nervové příznaky, kdy se objevuje neochota k pohybu, držení hlavy na stranu, nefyziologický postoj zvířat. Prasata nejsou schopny koordinace pohybů. V souvislosti s pohybem dochází k parézám a paralýzám. Nakonec prase není schopno se postavit a leží v těžkých křečích.  Původce proniká také do srdeční svaloviny, kde způsobuje endokarditidy. U březích zvířat může vyvolat aborty.

Terapie a prevence

Léčba musí být zahájena při zjištění prvních klinických příznaků. Pro terapii antibiotiky je nutné stanovení citlivosti. Dostupné vakcíny na trhu nejsou proti infekci plně účinné. 

 

MYCOPLASMA HYORHINIS

Mycoplasma hyorhinis je příčinou artritid u selat obvykle ve věku 3-10 týdnů.

Zdroj infekce

K infekci dochází od prasnic nebo starších prasat v předvýkrmu. K přenosu dochází kapénkovou infekcí.

Klinické příznaky

Onemocnění se projevuje zvýšenou teplotou a neklidem prasat. Zvířata trpí mírnou anorexií. Dochází k podkasávání břicha a jeho bolestivosti. Objevuje se u nich namáhavé dýchání. V důsledku oteklých kloubů a jejich bolestivosti se projevuje u zvířat kulhání. Většinu času prasata leží, nejsou ochotná se pohybovat.

Terapie

V rámci léčby lze využít antibiotika – linkomycin a tylosin. Terapie již nemocných zvířat však nebývá příliš úspěšná.

MYCOPLASMA HYOSINOVIAE

Mycoplasma hyosynoviase  způsobuje artritidy u prasat ve věku 12-24 týdnů.

Klinické příznaky

Ve stáří 12-24 týdnů dochází ke vzplanutí akutního kulhání u prasat.  Při léčbě nezabírají některá antibiotika – např. penicilin. Úspěšná je léčba s využitím tylosinu nebo linkomycinu.

Prevence

Pro obě tyto onemocnění má význam omezit predispoziční faktory, které zahrnují stres a výskyt respiračních a GIT infekcí. 

TRUPERUELLA PYOGENES

Grampozitivní bakterie s dřívějším názvem Arcanobacter pyogenes, která je zodpovědná za tvorbu abscesů v různých orgánových systémech.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Stafylokoky se běžně vyskytují na kůži zdravých zvířat i lidí. Jedná se o ubikvitární organismy, které patří mezi saprofyty a epifyty kůže.  V případě porušení přirozených bariér – při narušení integrity kůže může vyvolat hnisavé zánětlivé onemocnění kůže, sliznic i orgánů u celé řady druhů zvířat i člověka.  Staphyloccus aureus tak patří mezi potenciální patogeny.


NESPECIFICKÉ INFEKCE U PRASAT

GLASSEROVA CHOROBA

Původce: Haemophilus parasuis

Haemophilus parasuis je komenzálem dýchacích cest prasat, ale může se podílet na komplexu respiračních onemocnění u prasat (PRDC), způsobit Glässerovu chorobu nebo septikemii.

Výskyt

Jedná se o celosvětově rozšířené onemocnění, které má vzestupný trend.

Zdroj infekce

Přenašečem onemocnění bývají prasnice. Nejčastěji postihuje odstavená selata nebo prasata v předvýkrmu.

Klinické příznaky

Infekce se projevuje těžkými polyserositidami a artritidami. Septický průběh vede k náhlým úhynům. Akutní průběh se klinicky projevuje kvičením prasat v důsledku intenzivní bolesti. Na kloubech jsou patrné otoky. U zvířat se objevuje nechutenství, prasata jsou apatická a trpí horečkou.  Vlivem postižení dýchacího aparátu se objevuje kašel, dušnost a cyanóza sliznic. Postižením mozku a rozvojem meningitid dochází k nekoordinovaným pohybům a těžkým křečím. V terminálním stádiu zvířata leží a nakonec hynou. U chronických infekcí jsou prasata zakrslá, mírně kašlou, kulhají, mají drsnou a zježenou srst.

Terapie a prevence

K léčbě se využívají antibiotika, a to penicilin.  Prevence spočívá ve vakcinaci matek a prasniček.