INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Dermatomykózy a systémové mykózyDERMATOMYKÓZY

Kandidóza

Hlavním původce kandidózy je Candida albicans. U zdravých zvířat a lidí se tyto kvasinky běžně vyskytují na vaginální sliznici a sliznici trávicího traktu. Predispozičními faktory pro vznik kandidózy je dlouhodobé užívání antibiotik nebo imunosupresiv. 


Primárně napadají místa na kůži s vyšší vlhkostí (meziprstí) a sliznice pohlavního traktu, trávicího traktu a dutiny ústní.  Charakteristické jsou mokvavé změny v meziprstí, na břichu, v pochvě nebo na šourku. Jsou schopny pronikat do živé tkáně a způsobovat tak i systémové onemocnění.  Při přemnožení v trávicím traktu mohou vyvolat mykotické enteritidy. 

Podle formy a lokalizace se volí lokální nebo systémová terapie.  Z hlediska prognózy se jedná o indikátor závažného celkového onemocnění nebo imunosuprese.


Mallasezióza

Kvasinky Mallasezia se běžně vyskytují v zevním zvukovodu nebo v análních váčcích u psů. Onemocnění vzniká při přemnožení těchto kvasinek nebo pokud vyvolají přecitlivělou odezvu organismu (tzv. hypersenzitivita). Jedná se o oportunní patogeny, které vyvolávají zánět zevního zvukovodu. Na jejich přemnožení se může podílet zvýšená vlhkost kůže, dlouhodobá terapie glukokortikoidy, antibiotiky, poruchy imunitního systému nebo zvýšená produkce mazu.

SYSTÉMOVÉ MYKÓZY

Mezi nejrozšířenější systémové mykózy patří kandidóza, kryptokokóza a aspergilóza. Podle vývoje onemocnění je dělíme na primární a sekundární.


Histoplazmóza

Vyskytuje se v půdě, která je kontaminována exkrementy ptáků nebo netopýrů. K infekci dochází vdechnutím spor nebo při poranění. Jedná se o nebezpečnou zoonózu. U lidí se projevuje nejčastěji plicní forma nebo kožní. Projevy u plicní histoplazmózy mohou připomínat chřipku nebo zápal plic. Vnímavé jsou k histoplazmóze různé druhy zvířat. Kromě plic se může rozšířit i do jiných orgánů a přejít do formy generalizované. Léčba se provádí za pomocí antimykotik.

Kryptokokóza

Je vyvolána kvasinkou Cryptococcus neoformans, která žije saprofyticky v půdě. Jedná se o zoonózu. Původce je normálně přítomen ve výkalech domácích i volně žijících ptáků.  Způsobuje hluboká kožní onemocnění s tvorbou abscesů a granulomů.  Vytvářejí se vředy a rány, které se obtížně hojí. U koček vyvolává rhinitidy. Vdechnutím se kvasinky dostává do dolních cest dýchacích, kde způsobuje záněty plic. Dále může napadat mozek a způsobovat meningoencefalitidy.


Mezi další mykózy, které jsou oportunními patogeny, řadíme aspergilózu, kandidomykózu nebo onemocnění způsobená plísněmi rodu Mucor a Rhizopus a další.

Aspergilóza – odkaz (viz níže)

Kandidomykóza – odkaz (viz výše)

Mucor, Rhizopus – odkaz (viz níže)

Ascospheróza

Původcem je Aschosphera apis, která způsobuje zvápenatění včelího plodu. 

 

Některé druhy plísní nezpůsobují pouze mykózy, ale mohou produkovat i mykotoxiny. Hovoříme o toxinogenních plísních, které mohou způsobit závažné onemocnění zvířat i člověka (mykotoxikózy). Zpravidla produkují jeden či více mykotoxinů


– např. Aspergillus flavus tvoří současně dva mykotoxiny: aflatoxiny a kyselinu cyklopiazonovou.

Produkce mykotoxinů závisí na celé řadě faktorů (především podmínky prostředí – teplota a vlhkost). V potravinách ovlivňuje tvorbu mykotoxinů přítomnost konzervačních látek, aktivita vody nebo pH.

Minimální vodní aktivita pro přežití u plísní je 0,7.

U plísní rodu Aspegillus kolísá optimální vodní aktivita mezi 0,72 až 0,9. Penicilia rostou nejlépe při aw  nad 0,95. Fuzária vyžadují vysokou vodní aktivitu (0,98 – 0,995).Je tedy nutné uvést, že samotná přítomnost toxinogenních plísní nemusí nutně znamenat i přítomnost jejich mykotoxinů.

Onemocnění způsobená mykotoxiny mohou být primární nebo sekundární. Dle průběhu je můžeme klasifikovat na akutní a chronické. Akutní primární mykotoxikózy vznikají při požití vyšších dávek mykotoxinů, např. v krmivu. V závislosti na druhu mykotoxinu se rozvíjí klinické příznaky, kdy vzniklý stav může vést k úmrtí zvířete. V případě požití malého množství nebo málo toxických mykotoxinů se rozvíjí zpravidla nespecifické příznaky a hovoříme o chronické primární mykotoxikóze. Zpravidla se vyskytují příznaky zahrnující sníženou konverzi krmiva, zpomalený růst, poruchy reprodukce. V případě dlouhodobé expozice nízkých dávek mykotoxinů může docházet k sekundárnímu onemocnění vyvolané mykotoxiny.

 


Mezi významné rody plísní, které způsobují onemocnění nebo produkují mykotoxiny, patří:  

Mucor

Rod Mucor se řadí vůbec k nejrozšířenějšímu rodu plísní. Nejčastěji tvoří vláknitý, bělavý porost s kulovitými nahnědlými sporangiemi. Méně často tvoří tmavě šedé až hnědé pigmenty. U některých druhů je typická tvorby mykotoxinů. Patogenní druhy mohou způsobovat rhinocerebrální mykózy, otomykózy zevního zvukovodu a infekci popálenin.

Rhizopus

Rod Rhizopus  a jejich plísně často kontaminují ovoce a způsobují jeho kažení.

Jsou schopny zkvašovat cukry, a proto je jich využíváno i k produkci alkoholických nápojů. Své uplatnění nachází i v textilním průmyslu, kdy jsou využívány k rosení lnu, ze kterého se za rozkladu pektinů uvolňují celulózová vlákna.

Kolonie jsou rychle rostoucí a na agaru tvoří hustý bílý nárůst (podobný bavlně), který se během sporulace stává šedým až tmavohnědým. Některé druhy jsou schopny tvořit mykotoxiny. Patogenní druhy mohou vyvolávat pneumomykózy, mykózy žaludku a předžaludků a parenchymatózní mykózy.

Aspergilus

Pro rod Aspergilus je charakteristický velmi rychlý růst, kdy během tři až pěti dní tvoří tyto plísně na agaru vybarvené kolonie, které mohou být různě zbarvené – žluté, zelenomodré až šedé pigmenty. Tyto plísně tvoří celou škálu enzymů: amylolytické, pektolytické, proteolytické.


Z tohoto důvodu jsou některé druhy využívány i v potravinářství, např. při výrobě kyseliny citrónové se využívá Aspergillus niger. 

Mimo jiné jsou plísně rodu Aspergillus schopny snášet nízkou vodní aktivitu.  Díky tomu mohou přežívat na různých biologických materiálech. Napadají různé druhy potravin, krmiv, jsou ale také zdrojem onemocnění u zvířat, kdy způsobují povrchové, ale i vážnější systémové mykózy. Navíc jsou rovněž schopny plísně rodu Aspergillus produkovat mykotoxiny, a to především aflatoxin, který se vyznačuje hepatotoxickými a mutagenními účinky.


Nejčastějšími původci infekcí jsou Aspegillus fumigatus, Aspegillus flavus a Aspegillus niger.


Aspergillus fumigatus je důležitým lidským patogenem. Je nejčastější příčinou všech forem invazivní a neinvazivní aspergilózy.

Aspegillus flavus se vyskytuje běžně v půdě jako saprofyt. Jedná se však o druhý nejčastější druh plísně spojený s lidskou aspergilózou. Je kontaminantem obilovin, ořechů a mnoha dalších plodin a významným producentem hepatototoxického aflatoxinu.

Aspergillus niger je jedním z nejběžnějších a snadno identifikovatelných druhů rodu Aspergillus s bílým až žlutým, později černým nárůstem. Jedná se o třetí nejčastější druh spojený s invazivní plicní aspergilózou u lidí. Je také běžným původcem aspergilomu a je nejčastějším původce otomykóz. Běžně je zjišťován také jako kontaminant laboratoří.

Pro léčbu aspergilózy u lidí se využívá antimykotik a kortikoidů, aspergilomy se odstraňují chirurgicky.


 

Mezi nejcitlivější druhy zvířat patří drůbež, postihuje také ale králíky, psy, skot a další druhy zvířat.  Stejně jako u lidí, vyvolává nejčastěji plicní aspergilózu. Mycelia mají ale tendenci se rozrůstat i do jiných orgánů a vyvolávají těžkou generalizovanou mykózu. Terapie těžkých forem nebývá antimykotiky příliš účinná. Hlavním opatření je prevence, která spočívá v dostatečné zoohygieně (asanace, ventilace) a také v kontrole krmiv (zaplísnění).

Aspergilóza je také původcem onemocnění u včel (Aspergillus flavus).  Způsobuje zkamenění včelího plodu. 


Fusarium

Plísně rodu Fusarium se vyskytují kosmopolitně. Můžeme je nalézt v půdě, často kontaminují ovoce nebo zeleninu (nejčastěji jablka, rajčata a brambory), ale také obilí, které je napadáno už během růstu. V závislosti na vhodných podmínkách – především teplota a vlhkost produkují rovněž mykotoxiny, které mohou způsobit vážné onemocnění u zvířat nebo lidí. Kolonie těchto plísní jsou obvykle rychle rostoucí, bledé nebo jasně zbarvené (v závislosti na druhu). Charakteristická je u některých druhů tvorba výrazného barviva (červené, modré, zelené a černé), kterým zbarvují starší mycelium.

Penicillium

Tento rod zahrnuje celou řadu druhů, které žijí saprofyticky v půdě, ale také v organickém materiálu. Pro kolonie je běžný rychlý růst (zelený odstín, bílé okraje).  I plísně rodu Penicillium způsobují kažení zeleniny a ovoce. Některé rody jsou schopny vyvolávat alergické reakce u citlivějších jedinců, způsobovat onemocnění či tvořit mykotoxiny. Řada druhu se využívá i v potravinářství – při výrobě sýrů.  


Mykotoxiny a jejich účinky

Mykotoxiny mohou vyvolávat různé toxické účinky s dopadem na vnitřní orgány. Hepatotoxický účinek mají aflatoxiny a ochratoxiny. Citrinin a ochratoxiny působí nefrotoxicky. Toxický účinek na kardiovaskulární systém má kyselina penicilová.


Mezi další účinky mykotoxinů patří:

Cytotoxicita, která vede k poruše buněčného cyklu, zástavě mitózy a inhibici růstu. Nejvýraznější cytotoxické účinky mají aflatoxiny a cytochalaziny.

Neurotoxicitu vyvolává citreoviridin a jemu příbuzné látky a tremorgenní mykotoxiny, kterých bylo objeveno více než 30 zástupců. Mezi účinky, které tyto látky u pokusných zvířat vyvolávají, patří třes, ataxie a slabost končetin.

Imunosupresivní účinky jsou charakteristické pro mykotoxiny produkované plísněmi rodu Fusarium. Imunosupresivní účinky mají ale i aflatoxiny, ochratoxin A a kyselina mykofenolová.

Teratogenita je přisuzována aflatoxinu B, citrininu a především ochratoxinu A.


Interferenci s DNA a mutagenitu jsou schopny vyvolávat např.: aflatoxin B1, sterigmatocystin a fusarin C.


Přehled mykotoxinů

Aflatoxiny

Jsou produkovány plísněmi Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus, které jsou schopny růst na téměř každém organickém materiálu. Byly objeveny v roce 1960 v Anglii, kde docházelo k hromadným úhynům drůbeže. Příčina byla nalezena v krmné mouce z podzemnice olejné, která pocházela z Brazílie. Prokázala se přítomnost látky, která vyvolávala u drůbeže úhyny. Zjistilo se, že tuto látku produkuje Aspergillus flavus a toxin byl označen jako aflatoxin. V současnosti jsou identifikovány 4 typy aflatoxinů: AFB1, AFB2, AFG1 a AFG2. Nejčastěji se vyskytuje AFB1, který má rovněž nejvyšší akutní toxicitu.  Dále se snižující se toxicitou následují G1, B2, G2. Produkce aflatoxinu je ovlivněna řadou biochemických faktorů, např. zastoupením stopových prvků v substrátu nebo přítomností nenasycených mastných kyselin. Pro účinek aflatoxinů je na rozdíl od jiný mykotoxinů nutná bioaktivace, kterou vzniká 2,3-epoxid a ten tvoří addukty s DNA. Jejich metabolismus probíhá především v játrech pomocí mikrozomálních oxidáz a cytozolických enzymů.

Mezi biologické účinky aflatoxinů patří: akutní toxicita, karcinogenita, mutagenita a teratogenita.

Citrinin

Mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus, které napadají hlavně uskladněné obilí. Ve 30. letech 20. století byl při svém objevu charakterizován jako antibiotikum.  Další jeho účinky jsou antiprotozoární a antimykotické. Tento mykotoxin je však i silným karcinogenem, mutagenem, je neurotoxický, působí na metabolismus jater a má výrazné nefrotoxické účinky. Běžně se vyskytuje na zaplísněných potravinách a krmivech společně s ochratoxinem A.

Fumonisiny

K objevu těchto mykotoxinů došlo v 80. letech 20. století v Jihoafrické republice. Producentem jsou toxinogenní kmeny rodu Fusarium. V současnosti je známa celá řada fumonisinů (A1 ,A2, B1, B2, B3, B4), z nichž fumonisin B1 je převládajícím fumonisinem v potravinách.

Ochratoxiny

Jedná se o mykotoxiny produkované především rody Aspergillus a Penicillium.  Nejvíce toxickým a nejčastějším mykotoxinem je ochratoxin A, který byl objeven při screeningu polnohospodářských plodin v Jižní Africe z kmene Aspergillus ochraceus. Ochratoxin A je silně nefrotoxický, imunotoxický a také karcinogenní a teratogenní. Ovlivňuje metabolismus bílkovin – proteosyntéza, metabolismus cukrů – glukoneogeneze, ale také např. transportní systémy mitochondrií. 

Patulin

Je produkován rody Penicillium, Aspergillus a Byssochlamys. Jedná se o nejběžnější kontaminanty ovoce, především jablek, ze kterých může přecházet do šťáv a dalších výrobků. Má karcinogenní účinky. Mutagenita se nepotvrdila. Jeho účinek spočívá ve zlomech v molekulách DNA. Způsobuje krvácení a otoky v gastrointestinálním traktu.

Sterigmatocystin

Je produkován především kmeny Aspergillus versicolor , Aspergillus flavus, Aspergillus nidulans, Aspergillus parasiticus. Jedná se o prekurzor aflatoxinu B. Má hepatotoxické a nefrotoxické účinky.  Vyskytuje se především v mase, jako reziduum kontaminovaných krmiv.

Trichotheceny

Nejčastějším zdrojem těchto mykotoxinů je obilí. Rozlišujeme 4 základní skupiny trichothecenů – typy A, B, C a D – dle charakteristických vlastností a počtu funkčních a substitučních skupin. Vyvolávají akutní, ale i chronickou toxicitu. Kromě toho se projevují i mutagenitou, genotoxicitou, cytotoxicitou, karcinogenitou a vyvolávají také imunosupresi. V prostředí jsou velice odolné. Jejich toxicita ale může být snížena biotransformací. Mezi běžné klinické příznaky patří nauzea, bolesti hlavy, zvracení, iritace pokožky a třesavka.

Zearalenon

Společně se svými metabolity se řadí mezi laktony kyseliny β-resorcylové. Jsou produkovány různými druhy rodu Fusarium, které napadají především kukuřici, oves, ječmen, pšenici a rýži. Zearalenon se vyznačuje vysokou stabilitou. I při tepelném zpracování mouky nebo při fermentaci zůstává nezměněný. Projevuje se estrogenními a anabolickými účinky.  Dříve se anabolického efektu využívalo v USA při výkrmu skotu k podpoře růstu. Mají také slabé antibakteriální a mutagenní účinky.


Diagnostika plísní

Materiál k vyšetření na plísně

Pro diagnostiku kožních mykóz je důležitý správný odběr materiálu. Vzorky je nutné odebírat z okrajů ložisek, a to seškrabem. Pro vyšetření je možné odebrat kromě šupin a krust také chlupy a drápy. Dalším materiálem mohou být sekrety. Odběr sekčního materiálu a krve je využitelný při diagnostice systémových mykóz nebo mykotoxinů. Pro diagnostiku mykotoxinů se kromě biologického materiálu odebírají také vzorky krmiv, případně potravin. 

Vlastní diagnostika

Pro diagnostiku plísní lze využít kultivaci, a to prostřednictvím selektivních půd jako je sladinový agar, Sabouraudův agar nebo Czapek-Dixův agar. Zpravidla se do půd přidávají antibiotika, aby se zabránilo růstu bakterií. Společně s kultivací se provádí i mikroskopie, kdy se využívají nativní nebo obarvené preparáty (podle Giemsy, podle Grama). Pro diagnostiku dermatofytů rodu Microsporum se dříve používala Woodova lampa. Po ozáření UV světlem dochází u některých kmenu k fluoreskování. Speciální kultivační médium pro dermatofytózy je DTM (dermatophyle test medium). U systémových mykóz se odebírají vzorky v závislosti na postižených orgánech z živých zvířat nebo z kadáverů zvířat utracených nebo uhynulých. Pro detekci mykotoxinů má průkaz plísní omezený význam, protože přítomnost plísní ve vyšetřovaném vzorku ještě neznamená, že jsou přítomny i mykotoxiny. Pro detekci mykotoxinů v krmivech, ale i v potravinách se proto využívají především chromatografické metody – tenkovrstvá chromatografie (TLC), vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) nebo plynová chromatografie (GC).  Další užívanou metodou je z imunochemických metod ELISA. 


DTM

Obr. 1: Speciální kultivační médium pro dermatofytózy je DTM (dermatophyle test medium)

ÚVODNÍ STRÁNKA

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Úvod

Imunita

Průběh infekce

Priony

Viry

Bakterie

Dermatomykózy
a systémové mykózyKe stažení