INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Priony


Toto infekční agens se od ostatních liší především absencí nukleové kyseliny. Neobsahuje tedy DNA ani RNA a jedná se o bílkovinu, která je tělu vlastní. Prionová bílkovina PrPc se zcela přirozeně vyskytuje v mozkové tkání. Priony se také nachází v buňkách očí, srdce, plic, střeva, sleziny, brzlíku, lymfatických uzlin a krevních cév. 


Skutečná funkce nezměněné prionové bílkoviny není zcela známá. Předpokládá se, že se podílí na cirkadiálních rytmech, a to tím, že ovlivňuje spánek a bdění. Zapojuje se pravděpodobně také do udržování homeostázy mědi v organismu, zasahuje do apoptózy neuronů a také do antioxidačních procesů v těle.

Fyziologická forma PrPc má 254 aminokyselin a v prostorovém uspořádání převažuje alfa helix. Patologickou formou je PrPSc, která má 142 aminokyselin a liší se prostorovým uspořádáním, kde převahuje beta skládaný list. Za normálních okolností je prionová bílkovina štěpena proteinázou K a může tak být metabolizována a odbourána. Zmutovaná bílkovina je však vlivem své změny konformace odolná vůči enzymům, které umožňují likvidaci poškozených bílkovin. Vlivem toho dochází k jejich přetrvávání v mozkové tkání. Mimo jiné jsou patogenní priony velmi odolné i vůči fyzikálním i chemickým vlivům (dezinfekce, sterilizace).


PrPSc vznikají mutací zdravé formy prionové bílkoviny nebo infekcí ze zevního prostředí, kdy patogenní forma prionové bílkoviny slouží jako matrice pro vznik nových PrPSc. Zvažuje se rovněž spontánní přepnutí a změna konformace vlivem faktorů zevního a vnitřního prostředí.

Prion se tvoří vždy pouze v hostitelské buňce. Jelikož se jedná o bílkovinu tělu vlastní, nevyvolává imunitní odpověď ani v případě patologické formy. Hromaděním PrPSc v nervových buňkách dochází k postupné vakuolární degeneraci nervové tkáně. Výsledkem je spongioformní vzhled nervové tkáně. Hovoříme tedy o chronickém neurodegenerativním onemocnění. 

Diagnostika prionů

Vzorky se odebírají z poražených zvířat na jatkách nebo ze zvířat uhynulých. Pomocí odběrové soustavy se odebírá vzorek prodloužené míchy. Patohistologickým vyšetřením se zjišťuje vakuolární degenerace neuronů (způsobuje spongiformní = houbovitý vzhled mozku). K diagnostice se používá metoda Western-blot, Vyvíjí se průkaz markerových proteinů v cerebrospinálním moku (metoda ELISA). Referenčními laboratořemi pro vyšetření jsou SVÚ v Praze, Jihlavě a Olomouci.

Přehled prionových onemocnění

SCRAPIE

Jedná se o nebezpečnou nákazu, která byla poprvé popsána již v roce 1732. Toto onemocnění, označované jako klusavka vyvolává neurodegenerativní onemocnění především u ovcí, ale mohou onemocnět i kozy. Na rozdíl od BSE se priony vyskytují ve všech tkáních a rovněž také v plodových obalech a vodách fétů.Přenos tohoto onemocnění je možný vertikálně i horizontálně kontaminovaným krmivem nebo vodou. Klinické příznaky se většinou objevují ve věku 2-5 let a jsou spojeny s výrazným pruritem. K úpornému svědění dochází především na kůži pánevních končetin, na bedrech a hlavě. Ovce se otírají a vlnu si vykusují. Výsledkem je výrazná iritace kůže a ztráta rouna na postižených místech. Dochází ke změnám v chování, které zahrnují plachost, strach, zaostávání za stádem, ale i agresivitu.  Postupně se objevuje třes hlavy, atypické držení a zvedání hrudních a pánevních končetin, inkoordinace pohybů a v konečném stádiu ochablost, ulehnutí a neschopnost stát. Zvíře výrazně hubne a hyne do 6 měsíců. Scrapie je velmi podobná metabolickým onemocněním (ketóza, hypokalcémie, hypomagnezémie). Z hlediska prevence, byla prokázána geneticky podmíněná vnímavost u některých plemen dána specifickými kodony. Tyto poznatky tak lze využít k cílenému tlumení scrapie pomocí genotypizace.


BOVINNÍ SPONGIOFORMNÍ ENCEFALOPATIE

BSE řadíme společně se scrapie mezi transmisivní spongioformní encefalopatie. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění skotu, pro které neexistuje terapie ani vakcína. Projevuje se změnami chování, poruchami koordinace pohybů, má chronický průběh a vždy končí fatálně.

Inkubační doba u infekcí TSE je obecně u všech vnímavých zvířat velmi dlouhá, například u skotu 2-10 let (s průměrem 4-5 let) a u ovcí a koz 1-5 let v závislosti na velikosti infekční dávky, vnímavosti k onemocnění a stresovým vlivům.

Poprvé se BSE objevilo ve Velké Británii v roce 1986. Za příčinu tohoto onemocnění se uvádí zkrmování masokostních mouček nebo kafilerního tuku z ovcí nemocných scrapie. V ČR se BSE poprvé objevilo v roce 2001. Do roku 2010 bylo u nás diagnostikováno 30 případů. Od roku 2010 nebyly další případy zaznamenány. K přenosu tohoto onemocnění dochází nepřímo – např. kontaminovaným krmivem.


Klinické příznaky

Pro TSE je charakteristický subakutní nebo chronický průběh onemocnění spojený se ztrátou kondice a příznaky typickými pro narušení centrálního nervového systému. Počáteční příznaky bývají nespecifické a jsou spojeny s podrážděností, změnou chování a neklidem. Nemocná zvířata se oddělují od zbytku stáda, nechtějí chodit do dojírny, do stáji nebo do boxů. Zvířata mohou být nezvladatelné až agresivní. V další fází onemocnění se objevují nervové příznaky zahrnující třes, poruchy koordinace pohybů a slabost zadních končetin. Nemocná zvířata ze stáda jsou typická zvýšenou pohybovou aktivitou, neustálým proměnami chování zvířat – lekavost, neklid, kopání, hrabání, napadání jiných zvířat, pocity strachu, přebíháním z místa na místo a narážením do překážek. Při pohybu u skotu, ale také u ovcí je dále pozorováno vyhazování končetinami na stranu, vysoké našlapování (tzv. kohoutí krok), nedostatečné ohýbání pánevních končetin a strnulý pohyb s občasným upadnutím. Ležící zvíře má problémy vstát a s postupujícím onemocněním zůstává dlouhodobě ležet. Ačkoliv chuť k příjmu krmiva zůstává zachována, pro TSE je charakteristické výrazné hubnutí a ztráta kondice. Sporadicky může být pozorováno mírné zvýšení tělesné teploty nad 39,5 °C, co může souviset se sekundární infekcí. Klasická symptomatická léčba je při tomto onemocnění zcela neúčinná. Nemocná zvířata hynou za nervových příznaků na celkové vyčerpání během několika týdnů (cca 1 až 8).


Transmisivní spongioformní encefalopatie se objevují i u jiných druhů zvířat:


Prionová onemocnění u lidí


V rámci experimentu byly prováděny pokusy přenést prion z nemocného člověka na zvíře (zdravý šimpanz). Tyto pokusy nebyly úspěšné. Nicméně, při experimentech s makaky se podařilo vyvolat onemocnění podobné Creutzfeldt-Jakobově chorobě. Ačkoliv určitá možnost přenosu existuje, možnost mezidruhové přenosu prionů ze zvířat na člověka se spíše vylučuje.


Zcela první byla popsána v roce 1920:

CREUTZFELDT-JAKOBOVA CHOROBA 


Toto onemocnění se objevuje ve věku kolem 65 let. Hlavními klinickými příznaky jsou rozvíjející se demence, únava, poruchy chování, ztráta schopnosti mluvit a svalové křeče. K úmrtí dochází do několika měsíců od nástupu příznaků. Neexistuje zde predispozice v rámci pohlaví ani lidských ras. Cca 5–10 % nemocných získává nemoc dědičně. Existuje i nová varianta této choroby popsána v roce 1996, která se vyskytuje u lidí ve věku 19–39 let a mívá delší průběh, kdy převažují příznaky psychické.


KURU


K objevu tohoto onemocnění přispěl mladý americký epidemiolog D. C. Gajdusek, potomek slovenských přistěhovalců. V letech 1956-1957 působil na Nové Guinei, kde se spolupracovníky zaznamenal u místního kmene Fore smrtelné onemocnění, kteří domorodci označovali jako kuru, což v překladu znamená „třesu se“. Toto onemocnění bylo spojeno s nervovými příznaky, kdy se postupně projevovaly poruchy řeči, záchvaty a v konečném stádiu ztráta hybnosti a smrt, která nastala do několika měsíců.

Toto onemocnění připomínalo již známou Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (CJD) a při mikroskopické diagnostice mozků zemřelých se prokázala houbovitá konzistence spojena s neurodegenerativními procesy.

Gajdusek provedl experiment, kdy naočkoval suspenzi buněk mozku zemřelých různým laboratorním zvířatům včetně opic. Po dlouhé inkubační době se příznaky onemocnění u nich projevily. Přenos onemocnění na Nové Guinei byl objasněn tím, že u kmene Forejců stále přetrvával rituální kanibalismus, kdy příbuzní v rámci obřadů jedli zemřelé- nemocné. Díky zákazu kanibalismu ze strany australské vlády došlo k vymizení tohoto onemocnění.

Gerstmannův-Sträusslerův–Scheinkerův syndrom a je dán specifickou mutací v genu pro protein PrP. Nástup klinických příznaků může být trvat i 15 let.

Fetální familiální nespavost (insomnie) je rovněž dána specifi ckou mutací v genu pro protein PrP, kdy po objevení se klinických příznaku dochází také jako u předchozího onemocnění ke smrti do 1 roku.

Mnohočetná systémová atrofie (MSA)

V roce 2015 byla na univerzitě v San Franciscu  prokázáno, že příčinou tohoto smrtelného systémového neurodegenerativního onemocnění jsou právě priony.Lze předpokládat, že existují i další neurodegenerativní onemocnění lidí i zvířat, které nebyly dosud objeveny, kdy jejich původcem jsou pozměněné bílkoviny tělu vlastní – priony.

Charakteristika prionů 

Pro priony je charakteristické:     

 1. vysoká odolnost vůči fyzikálním i chemickým vlivům (sterilizace, dezinfekce)

 2. nevyvolávají imunitní odpověď (nemají NK)

 3. prionové onemocnění má dlouhou inkubační dobu

 4. priony se fyziologicky vyskytují v mozkové tkáni – PrP

 5. patogenní priony vyvolávají neurodegenerativní nezánětlivé smrtelné onemocnění zvířat i lidí 1. PRIONY
  1. Diagnostika prionů
  2. Přehled prionových onemocnění
   1. SCRAPIE
   2. BOVINNÍ SPONGIOFORMNÍ ENCEFALOPATIE
  3. Prionová onemocnění u lidí
   1. CREUTZFELDT-JAKOBOVA CHOROBA 
   2. KURU
  4. Charakteristika prionů 
ÚVODNÍ STRÁNKA

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Úvod


Imunita

Průběh infekce

Priony

Viry


Bakterie

Dermatomykózy
a systémové mykózy
Ke stažení