ÚVODNÍ STRÁNKA

PRASATA

Úvod

Základní pojmy 
- zootechnické údaje

Výživa a napájení

Reprodukce

Technologie ustájení

Bakteriální a virová onemocnění


Parazitární onemocnění

Neinfekční choroby




Ke stažení















PRASATA

Technologie ustájení

Požadavky nejen na ustájení jsou ukotveny v právních předpisech (především zákon č. 246/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 208/2004 Sb).

 

V intenzivních chovech se využívá bezstelivového nebo stelivového systému ustájení. Stelivové systémy jsou vhodné především pro menší chovy a jako podestýlka se využívá především sláma, piliny nebo rašelina na pevné podlaze.

 

Podlahy v bezstelivovém systému jsou celoroštové nebo poloroštové. Tento systém umožňuje prošlapování výkalů a odvod tekutých výkalů.

Výhodou je snížení rizik respiračních a gastrointestinálních infekcí, pokud je důsledně dodržována hygiena.

Nevýhodou roštových podlah je riziko vzniku otlaků, především u prasnic a také nemožnost naskladnění manipulovatelného materiálu (sláma).

Ve výkrmu jsou podlahy nejčastěji železobetonové.  Na porodnách se nejčastěji využívají podlahy litinové, které jsou hladké a dobře vedou teplo nebo plastové, které lze využít u všech kategorií prasat. Důležitá je šířka mezer u roštových podlah, která musí odpovídat dané hmotnostní a věkové kategorii prasat.

 

U jednotlivých kategorií prasat se setkáváme s těmito typy ustájení:

PRASNICE, PRASNIČKY A SELATA

Chov prasnic je z pohledu technologie nejnáročnější. V rámci reprodukčního období procházejí prasnice zpravidla několika typy ustájení (porodní kotce, individuální ustájení a skupinové ustájení).

Týden před porodem jsou prasnice umisťovány na porodnu do porodních kotců. V porodních kotcích musí mít selata dostatečný prostor, aby mohla bez obtíží sát. Prasnice zde zůstává se selaty do odstavu, kdy se přesouvají do skupinových nebo individuálních kotců.

Většina porodních kotců je koncipována obdobně. Prostor je rozdělen přepážkou, která odděluje selata od matky.  Význam přepážky spočívá v prevenci zalehnutí selat, ale také ve snadnější manipulaci se selaty pro chovatele. Na podlaze jsou umístěny vyhřívané podložky nebo se využívá infralamp. Vyhřívané podlážky mohou být umístěny také v doupatech, která umožňují vytvoření optimálního mikroklimatu pro selata. Součástí porodního kotce jsou také krmítka a napáječky nejen pro prasnici, ale i selata. Na příjem krmné směsi jsou totiž selata navykána už od prvního týdne věku. Plně rozvinuté trávení je pak u selat vyvinuto až ve 2 měsících.

V ekologických chovech nebo v malochovech se porodní kotce běžně vystýlají slámou a přepážka mezi matkou a selaty může chybět. Lze se setkat rovněž se skupinovými porodními kotci, kdy nejprve jsou prasnice po porodu se selaty ustájeny individuálně, ale po dvou týdnech dojde k odstranění dělící stěny a prasnice se selaty pak žijí v jedné skupině.

 

Kotec se skládá z části, která je určena pro selata a z části pro krmení, ležení a výběh prasnic, ale i selat. Jednou z hlavních výhod tohoto ustájení je nižší riziko stresu, který vzniká při odstavu, Selata se při formování skupiny již znají z období skupinového ustájení s matkami. Podmínkou pro úspěšné skupinové kojení je stejné stáří selat. Mezi rizika tohoto ustájení patří agonistické chování prasnic. Počet prasnic by rovněž neměl být vyšší než 8, protože se pak zvyšuje riziko sání selat u jiných matek.

 

Po odstavu selat jsou prasnice přemisťovány do individuálního nebo skupinového ustájení, kde se připravují na samotné (opětovné) zapuštění. Individuální ustájení je preferováno pro zajištění lepších podmínek pro krmení a také pro zabránění možné agrese mezi zvířaty. Výhodou individuálního ustájení je snazší manipulace se zvířaty a dobrý přehled o stavu zvířat.

 

Z pohledu welfare prasniček a prasnic nelze tento typ ustájení považovat za příliš vhodný. Alternativou je skupinové ustájení, které je z hlediska způsobu chovu prasat nejpřirozenější.

 

V individuálních kotcích probíhá detekce říje i následná inseminace a prasnice zde zůstávají ještě během kritického období rané fáze březosti.  Maximální délka ustájení v individuálních kotcích je stanovena právními předpisy (vyhláška č. 208/2004 Sb.) a může být do 4 týdnů po zapuštění. 

Poté jsou prasnice nebo prasničky přemístěny do skupinových kotců, kde zůstávají společně až do období před porodem. Uplatňuje se většinou chov v menších skupinách (5-10 prasnic) a je vhodné, aby prasnice byly stejného stáří, stejné hmotnosti a ve stejné fázi březosti. Při skupinovém ustájení prasnic je nutné omezit možné agresivní projevy chování mezi zvířaty. Každá prasnice musí mít ve skupině možnost nerušeně přijímat krmivo ve stanoveném množství a čase.

 

ODSTÁVČATA, BĚHOUNI A PRASATA VE VÝRKMU

Selata jsou po odstavu přesunuta do předvýkrmu, kde se formují skupiny.  Optimální velikost skupiny je do 20 prasat v kotci, kde sociální hierarchie zůstává stabilní.

 

Skupiny s vyšším počtem jedinců nebývají sociálně stabilní a neustále mohou vznikat nové souboje. Ve skupinách nad 50 jedinců se ale ukázalo, že k vážnějším konfliktům nedochází. Pravděpodobně je to dáno skutečností, že pronásledovaný jedinec se snadno skryje ve velké skupině zvířat.

K zabránění vzniku možných konfliktů, které se mohou objevit při utváření skupin, je vhodné, aby chovatel prováděl naskladnění zvířat za šera. Ve snížené intenzitě osvětlení jsou totiž prasata klidnější a méně aktivní. Pro předcházení soubojů je vhodné rovněž provádět sestavování skupin najednou. Kontinuální naskladňování není žádoucí z pohledu vytváření hierarchie mezi zvířaty. Bez výraznějších změn zůstávají prasata společně i v dalších fázích výkrmu až do vyskladnění a porážky. K vyskladnění dochází zpravidla ve věku 6 měsíců (hmotnost kolem 110 kg).

 

KANCI

Kanci bývají ustájeni ve stáji nebo ve venkovních přístřešcích. Využívá se především individuálního ustájení. Pro reprodukci a plodnost prasniček a prasnic je nezbytné mít plemenné kance nesoucí kvalitní genetický materiál. Pro plemenné kance je nutné zajistit vhodné ustájení, odpovídající zacházení a správné ošetřování. Pro využití v reprodukci kanci procházejí přísným selekčním řízením. Kromě inseminačních stanic jsou kanci chováni i přímo v chovech, kde jsou využíváni pro přirozenou, ale zpravidla pro umělou inseminaci 

(odběr semene).