ÚVODNÍ STRÁNKA

PRASATA

Úvod

Základní pojmy 
- zootechnické údaje

Výživa a napájení

Reprodukce

Technologie ustájení

Bakteriální a virová onemocnění


Parazitární onemocnění

Neinfekční choroby
Ke stažení
PRASATA

Výživa a napájení


VÝŽIVA A KRMENÍ PRASAT

V konvenčních chovech jsou prasata krmena krmnou směsí, kdy obsah živin a podíl jednotlivých komponent je závislý na věkové kategorii, fázi produkce a reprodukce. Příprava těchto směsí probíhá ve specializovaných míchárnách.

-          např. ČOS (časný odstav selat), A1, A2 (směs pro předvýkrm a výkrm), CPD (cereální dieta prasat), KPK (kompletní krmná směs pro prasnice kojící), KPB (kompletní krmná směs pro prasnice březí), OKAŠ (odchov kanečku ve šlechtitelském chovu) apod.

Přehled kompletních krmných směsi
ČOS1              selata pod prasnicí                  2-8,5 kg
ČOS2              odstavená selata                     8,5-20 kg
A1                   předvýkrm                              20-35 kg
A2                   výkrm                                     35-65 kg
CDP                cereální dieta, výkrm              65-115 kg
KA                  pro kance
PCH                chovné prasničky
KPCH             kojící
KPB                březí
OKAŠ            odchov kanečků ve šlechtitelských stanicích

Doplňkové krmné směsi
Tyto krmné směsi slouží jako doplněk ke krmným bramborám, pastevnímu porostu nebo jinému krmení.
-          např. DPK, DPB (doplňková směs pro prasnice kojící, pro prasnice březí), apod.

Pro zvýšení chutnosti krmné dávky se do krmných směsí přidávají různá ochucovadla (příchuť vanilky, ovoce, mateřského mléka, kokosu atd.). Selata upřednostňují chuť mateřského mléka – do krmiva se jim může přidávat např. kakao. Prasata ve výkrmu rovněž upřednostňují sladkou chuť krmiva. Krmná dávka se jim ale ochucuje zpravidla z běžných dostupných krmiv – hlavně obiloviny.

V krmných směsích mají u prasat důležitou úlohu hlavně jadrná krmiva. Nejčastěji se zkrmuje pšenice, ječmen nebo oves. Žito se využívá méně, protože může působit negativně na zažívání.  Oblíbeným krmivem je také kukuřice, která však negativně ovlivňuje kvalitu sádla (může být nažloutlé a hořké). Kromě zdrojů energie se do krmných směsí dále přidávají zdroje bílkovin – nejčastěji sójový extrahovaný šrot. V krmivech nesmí chybět také zdroje minerálů a vitamínu. V extenzivních chovech se stále využívá ke krmení také brambor, zeleného krmení či zbytků z kuchyně. Je potřeba mít, ale vždy na paměti, že krmná dávka musí být vhodná a vyvážená pro danou kategorii a musí být rovněž kvalitní. Zcela nevhodné jsou krmiva nahnilá či zaplísněná, která vedou u zvířat ke zdravotním komplikacím. Ani v extenzivních chovech pak nelze zapomínat na přísun minerálů a vitamínu.

Pro prasata je běžný rychlý a hltavý přísun krmiva. Z tohoto důvodu je důležitá vhodná krmná technologie, která umožňuje v závislosti na kategorii prasat adlibitní (neomezené) nebo pravidelné krmení s frekvencí zpravidla 2-4 denně. Jelikož se i u prasat uplatňuje sociální facilitace, je potřeba zajistit, aby každé zvíře ve skupině mělo ke krmení přístup ve stejnou dobu jako ostatní prasata. Zpravidla se využívají dávkovací krmné systémy, které jsou velice spolehlivé.

 

Krmná směs je doplňována do zásobníku, ze kterého se krmivo dostává do samotných krmítek. K dopravení krmné směsi do zásobníku dochází prostřednictvím dopravníku, který může být trubkový lanový (nejčastěji) nebo se využívá dopravník řetězový.

Z pohledu technologie krmení je v současné době stále častěji uplatňováno individuální krmení v automatizovaných krmných boxech, které má celou řadu výhod. Moderní krmné systémy jsou dnes řízeny počítačem a umožňují tak chovateli ovlivňovat množství krmné dávky i její frekvenci během dne.

Z pohledu příjmu krmiva je také důležitý obsah vody v krmivu. Základní rozdělení krmiv je tak dle konzistence na suché, kašovité a tekuté krmení. V chovech se používá především suché krmení kvůli snadnému dávkování a možnému udržení hygieny.

Podle ČSÚ se suché krmení využívá v chovech téměř v 70 % případů.

Pokud by však prasata měla na výběr, preferovala by krmení kašovité. V případě suchého krmení se tak zpravidla umisťují napáječky nad koryta či krmítka, což umožňuje provlhčení přijímané krmné dávky. 

Ustájení prasnic v IS- krmítka a napáječky

Obr. č. 1: Ustájení prasnic v IS- krmítka a napáječky

S namíchaným kašovitým nebo tekutým krmením se setkáváme v chovech mnohem méně, přestože z pohledu fyziologie trávení, jsou pro prasata takováto krmiva nejvhodnější.  Tekuté nebo kašovité krmení je namícháno s daných složek a čerpadlem přepravováno skrze potrubní systémy do koryt v jednotlivých kotcích. Takovéto systémy krmení jsou ideální pro velkochovy, protože z jedné přípravny je možné nakrmit více stájí prasat. Výhody tekutého nebo kašovitého krmení spočívají také ve snadné úpravě krmné dávky (při míchání lze do krmiva snadno zapracovat různé doplňkové krmné směsi).  Další výhodou využívání vlhkého krmení je snížená prašnost ve stáji.  Nevýhodu představují vyšší nároky na čištění a udržení hygieny.

Přírůstky prasat a konverze krmiv

Denní přírůstek v předvýkrmu by měl být 450g/den. Ve výkrmu se pak zvyšuje na 800g /den.  Pro prasata je charakteristická také vysoká konverze krmiva – tedy schopnost přeměnit přijaté živiny na vlastní přírůstek.

Pohybuje se kolem 3,2-3,4 kg krmiva na 1 kg přírůstku.  Vysoká konverze krmiv je charakteristická u drůbeže, a to především u výkrmových kuřat. Brojleři spotřebují kolem  1,7-2 kg krmiva na 1 kg přírůstku.

NAPÁJENÍ PRASAT

Vyšší podíl sušiny v krmivu musí být podmíněn dostatečným napájením prostřednictvím napáječek, které bývají v blízkosti krmných žlabů nebo krmných automatů. Napájecí systém musí být vždy přizpůsoben dané kategorii prasat. V chovech prasat se využívají napáječky kolíkové, ale i miskové nebo hladinové. V právních předpisech jsou stanoveny následující požadavky, které se týkají napájení u prasat.

Ve vyhlášce č. 208/2004 Sb. je uvedeno, že prasatům, která jsou starší dvou týdnů, musí být umožněno mít neustálý přístup k dostatečnému množství čerstvé vody. Důležité je rovněž, aby byly napáječky pro prasata dosažitelné. Chovatel by měl tedy kontrolovat, zda všechna prasata jsou schopna se z napáječky napít – tedy zda se pít z napáječky naučila a zda na napáječku vůbec dosáhnou. Vyhláška také stanovuje maximální počet zvířat na jednu napáječku při skupinovém ustájení. Z pohledu napájení je také důležité, že pokud jsou prasata přepravována, musí mít neustálý přístup k čerstvé vodě i během přepravy (viz Nařízení Rady (ES)č. 1/2005).