Metody získávání informací v biologických vědách

Každý vědní obor včetně biologie usiluje o získávání nových informací, které mohou doplnit nebo rozšířit stávající poznatky, nebo slouží k ověřování hypotéz. Hlavní metodou pro získávání nových údajů je pozorování, ke kterému je možné využít všechny naše smysly (především zrak), jejichž účinnost se může v kombinaci s přístroji (lupa, mikroskop) znásobit.

V biologii a medicíně lze k získávání informací využít i složitější postupy, které vyžadují speciální znalosti a techniku. Jedná se například o klinické, biochemické, serologické, hematologické, imunologické, mikrobiologické (bakteriologické, virologické, parazitologické), cytogenetické, histologické, či patoanatomické vyšetření. Lze využít různé postupy s využitím pokusných laboratorních zvířat, buněčných či tkáňových kultur nebo živných půd a v neposlední řadě i moderní metody molekulární biologie. Další důležité informace mohou být získávány např. ze zdravotní dokumentace, statistických přehledů, z rozhovoru, z dotazníků, z odborných časopisů a z různých databází přístupných na internetu. Některým metodám z oblasti biochemie, hematologie, bakteriologie, cytologie a molekulární biologie jsou věnované samostatné či dílčí kapitoly.

Další metodou získávání nových údajů je pokus (experiment), což je výzkumný postup, při kterém se zjišťují následky vyvolané u zkoumaného objektu změnou jednoho z faktorů, které na objekt působí. Při pokusu musí být dodrženo pravidlo jedné proměnné, musí být dobře definované a stabilní podmínky, které umožňují reprodukovatelnost pokusu. K vyloučení chyb a k porovnání výsledků pokusu slouží kontrolní nebo slepé pokusy. K vyhodnocení výsledků pokusů se využívají různé statistické metody. Pokusům na živých zvířatech je věnována jedna samostatná kapitola.


Jelikož hlavním cílem praktických cvičení z biologie je naučit se pozorovat a klasifikovat některé jevy v živé přírodě na mikroskopické úrovni, jsou první kapitoly věnovány mikroskopické technice.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124