Mendelismus, monohybridismus

GEN je úsek DNA nesoucí dědičnou informaci pro tvorbu proteinů (gen strukturní) nebo tvorbu tRNA a rRNA.

ALELA je konkrétní forma genu.

LOKUS je místo na chromozomu, kde je lokalizován určitý gen. Místa uložení genů v buňce jsou genofory (jaderné chromozomy, mitochondriální a chloroplastové chromozomy, plazmidy).

GENOM je soubor veškeré DNA v jádře (příp. v mitochondriích – mitochondriální genom a v chloroplastech – chloroplastový genom).

GENOTYP je soubor všech alel (forem genů) organizmu.

FENOTYP je soubor všech pozorovatelných vlastností (znaků) organizmu.

HOMOZYGOT je organizmus, jehož obě alely zkoumaného genu jsou stejné. Může být dominantní (dvě dominantní alely) nebo recesivní (dvě recesivní alely).

HETEROZYGOT je organizmus, jehož obě alely zkoumaného genu jsou navzájem různé.

P GENERACE (parentální) je rodičovská generace s odlišnými homozygotními genotypy (dominantní a recesivní).

F1 GENERACE (první filiální) je první generace potomků, vzniká křížením (hybridizací) dvou jedinců z P generace za vzniku heterozygotů.

F2 GENERACE (druhá filiální) je druhá generace potomků, vzniká křížením dvou jedinců z F1 generace.

B1 GENERACE je první generace zpětného křížení (back crossing), křížení homozygotního rodiče a heterozygota.

ÚPLNÁ DOMINANCE platí, jestliže dominantní alela přítomná v homozygotní nebo heterozygotní sestavě má stejný fenotypový projev.

NEÚPLNÁ DOMINANCE (semidominance) má rozdílný projev dominantní alely v homozygotní a heterozygotní sestavě.

MONOHYBRIDISMUS je sledování dědičnosti jednoho kvalitativního znaku.

MENDELOVA PRAVIDLA (ZÁKONY)

 1. uniformita hybridů F1 generace (heterozygoti)
 2. identita reciprokých křížení
 3. čistota vloh a jejich štěpení (princip segregace vloh)
 4. vzájemná volná kombinovatelnost vloh

Platí za podmínek, že se jedná o monogenní dědičnost (1 znak je kódován 1 genem), autozomální dědičnost (geny leží na autozomech) a každý gen je na jiném chromozomu.

CHÍ KVADRÁT TEST (χ2 test) je statistická metoda, která se používá pro stanovení významnosti nalezené odchylky mezi skutečně získanými (empirickými) a očekávanými (teoretickými) údaji pro podíly z celku. V genetice se používá pro ověřování štěpných poměrů.

χ2(N) = ∑ (xi - ei)2
ei
    xi ... získaná (empirická) hodnota
ei ... očekávaná (teoretická) hodnota
N ... počet stupňů volnosti (počet tříd štěpných poměrů zmenšený o jednu třídu)

Vypočtenou hodnotu porovnáme s tabulkovou hodnotou pro N stupňů volnosti na hladině významnosti α = 0,05 (tabulková hodnota). Jestliže je vypočtená hodnota χ2 menší než tabulková, pak rozdíl mezi získanými a očekávanými údaji není statisticky významný a můžeme říci, že se sledovaný znak vyštěpil v očekávaném poměru.

Kontrolní otázky – monohybridismus

 • Co znamenají pojmy gen, genom, genotyp, lokus?
 • Jaký je rozdíl mezi pojmy znak a fenotyp? Uveď příklad.
 • Co znamenají pojmy homozygot a heterozygot (uveď příklady)?
 • Co je to P generace?
 • Co je to F1 generace a jak vzniká?
 • Co je to F2 generace a jak vzniká?
 • Jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 generaci při úplné dominanci?
 • Jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 generaci při neúplné dominanci?
 • Co je to B1 generace a jak vzniká?
 • Jaký je fenotypový štěpný poměr v B1 generaci?
 • Co vše patří do mendelistické dědičnosti?
 • Jak zní Mendelovy zákony a za jakých podmínek platí?
 • K čemu se v genetice používá Chí kvadrát test?

ÚKOLY - Mendelismus, monohybridismus (viz úkoly)

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124