Populační genetika

Úkol 1:

Vypočtěte frekvenci jednotlivých genotypů a fenotypů v panmiktické populaci za předpokladu, že gen I (AB0 krevního systému) se v populaci vyskytuje ve třech formách (IA, IB, i), přitom frekvence alely IB (q) = 0,4, frekvence alely i (r) = 0,4.

Úkol 2:

V náhodném souboru 100 studentů jsme zjišťovali formu přisedání ušního lalůčku. Jedná se o monofaktoriálně založený znak, který má tři formy. Nasedající ušní lalůček (aa) mělo 17 posluchačů, středně nasedající lalůček (Aa) mělo 45 posluchačů a volný ušní lalůček (AA) mělo 38 posluchačů.

  1. Zjistěte frekvenci alely A a alely a.
  2. Ověřte, zda platí HW rovnováha (použijte χ2 test, tabulková hodnota).
  3. Obdobný výpočet proveďte s frekvencemi, které zjistíte ve vaší studijní skupině.

Úkol 3:

Populace je v rovnováze podle HW zákona. Frekvence alely pro modrou barvu očí q (b) = 0,6.

Vypočítejte četnost modrookých lidí v populaci.

Úkol 4:

Modrookých jedinců (bb) je v populaci 36 %, hnědookých (BB, Bb) 64 %. Kolik % v populaci tvoří jedinci hnědoocí homozygotní a kolik % jedinci hnědoocí heterozygotní?

Úkol 5:

V naší populaci je 84 % lidí Rh+ (DD, Dd) a 16 % lidí je Rh- (dd).

Jaká je frekvence dominantní alely D?

Úkol 6:

Četnost recesivní alely a pro myopii (krátkozrakost) je v dané populaci 0,14, tj. q (a) = 0,14.

Jaká je četnost nemocných (aa) a přenašečů (Aa) v této populaci?

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124