Vedení protokolů na cvičeních

Z každého praktického cvičení budete vypracovávat protokol do podepsaného nelinkovaného sešitu formátu A4 (jsou akceptovatelné i nelinkované volné listy stejného formátu, které musí být sepnuty dohromady). U každého protokolu uveďte název cvičení (ideálně na nové straně) a datum. Dále budou následovat jednotlivé praktické úkoly, které budete na cvičeních řešit (číslujte úkoly podle toho, jak budou použity na cvičeních). Vždy uveďte název úkolu, druh použitého preparátu (nativní/trvalý) a o jaký konkrétní preparát se jedná. V případě zhotovování nativních preparátů nebo experimentů je nutné doplnit protokol i o postup přípravy. Cílem mikroskopických cvičení bude zastavení objektů v mikroskopu a následné zhotovení kresby tužkou (je potřeba mít tužku o správné tvrdosti, vhodnou pro kreslení!), případně pastelkami (zelený chloroplast apod.). Je nutné, aby byly kresby dostatečně velké (2 úkoly na jednu stranu listu) a kvalitní. Zhotovenou kresbu doplňte o popis jeho částí (buněčná stěna, jádro, chloroplast apod.) a zvětšení, které jste použili k pozorování (zápis zvětšení viz vzor protokolů). V případě experimentů, nebo pozorování nějakých jevů, je třeba uvést i závěr, kde shrnete výsledky svého pozorování a vysvětlení daných jevů.

Protokoly budou Vaší vizitkou, proto se snažte při jejich psaní dodržovat určitou úroveň, tak abyste se za svoji vizitku nemuseli stydět. Pokud má někdo problém s úpravou, je vhodné pořídit si linkovanou podložku, nebo psát protokoly během cvičení nanečisto a později je přepsat. Na cvičeních budete mít dostatečný prostor pro přípravu preparátů i pro zapsání protokolů. Ušetřený čas můžete využít ke studiu a k přípravě na jednotlivá cvičení.

Protokoly, jejich kompletnost (v případě absence je potřebné si protokoly doplnit) a úprava budou součástí hodnocení práce studentů ve cvičeních (společně s docházkou a úspěšným absolvováním zápočtových testů) a podmínkou udělení zápočtu.

Vzor protokolu

Datum:
Číslo a název cvičení:
Úkol 1: (název úkolu)

Postup přípravy: (tam, kde bude třeba – zhotovení nativních preparátů, barvení, pozorování různých jevů, biologické experimenty apod.)

Kresba: (dostatečně velká, tužkou, nebo pastelkami)

Popis obrázku: (co nejdůkladněji popsat části obrázku – jádro, buněčná stěna, mitochondrie apod.)

Zvětšení: (dvě možnosti zápisu: 1) celkové zvětšení – 40×, 100×, 400×, 1000×, 2) zvětšení okuláru ku zvětšení použitého objektivu – 10/4, 10/10, 10/40, 10/100)

Závěr: (výsledek pozorování nebo experimentu, princip daného jevu, vyvození závěru apod.)

Úkol 2: (aby byly kresby dostatečně velké, použijte pouze 2 úkoly na jednu stranu listu)

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124