Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

PROJEKT

__________________________________________________________________________________

 

 

Název projektu: Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU (Improving teaching, managerial and specialized skills and qualities of VFU employees)

 

 

Zkrácený název projektu: Zvyšování dovedností

 

Předpokládané datum zahájení projektu:  01.09.2011

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.08.2014

 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

 

Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

 

Účetní osnova: 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)

Stručný obsah projektu

 

Projekt Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) je zaměřen na inovaci kurikula magisterského studijního programu Farmacie s cílem být v souladu s evropskými trendy ve vzdělávání. Prostředkem k tomuto cíli bude zkvalitnění pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU.

Akademičtí pracovníci jsou významnými vědeckými odborníky ve své oblasti a v odborných znalostech se dále průběžně zdokonalují. Zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků bude zajištěno prostřednictvím stáží na zahraničních pracovištích a intenzivním kontaktem se zahraničními odborníky. Důraz bude kladen na další předávání takto získaných znalostí a dovedností dalším pracovníkům v rámci meziústavní a mezifakultní spolupráce.

Je nezbytné nadále posilovat a zkvalitňovat jazykové dovednosti všech pracovníků. Smyslem projektu je, aby veškeré nabyté vědomosti a kompetence byly okamžitě implementovány do výuky studentů a projevily se rovněž v moderním postupu řízení fakulty.

 

 

 

Cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu je inovace kurikula magisterského studijního programu Farmacie v souladu s aktuálním stavem poznání a evropskými trendy, která povede ke zvýšení uplatnění hlavní cílové skupiny - studentů na dynamicky se proměňujícím pracovním trhu.

 

Prostředkem k cíli bude zvýšení celkové erudovanosti druhé cílové skupiny - akademických i neakademických pracovníků univerzity. Nástroji k jeho dosažení je zvýšení pedagogických, manažerských, jazykových, komunikačních a odborných dovedností pracovníků univerzity, resp. fakulty. Ke splnění hlavního cíle projektu - inovaci kurikula - povede řada vzájemně provázaných aktivit.

 

Z analýzy potřeb provedené před vypracováním projektu vyplynula poptávka po kurzech zaměřených na informační technologie (pokročilá znalost používaných softwarových aplikací), zvýšení jazykových dovedností a komunikačních schopností v cizím jazyce, zvýšení pedagogických vědomostí, principy komunikace student - učitel, využívání moderních didaktických metod, získání manažerských dovedností a základních principů správy lidských a finančních zdrojů.