Zákaz týrání zvířat 

 

§ 2 odst. 1: Zakazuje se týrání zvířat.

§ 4 odst. 1: Za týrání se považuje

a)      nutit zvíře k výkonům,  které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,  

b)      podrobit   zvíře  výcviku   nebo  veřejnému   vystoupení  anebo obdobnému  účelu,  je-li  toto  pro  zvíře  spojeno  s bolestí, utrpením, zraněním  nebo jiným poškozením,  jakož i vychovávat,  cvičit nebo  účelově používat zvíře k  agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,

     § 4 odst. 3: Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy, jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti.

c)      z jiných než zdravotních důvodů

1.      omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak (zákon č. 166/1999 Sb.),  

2.      podávat zvířeti potravu  obsahující příměsi nebo předměty, které  mu   způsobují  bolest,  utrpení   nebo  jej  jinak poškozují,

3.      omezovat  bez  nutnosti  svobodu  pohybu  nutnou pro zvíře určitého  druhu,  pokud  by  omezování  způsobilo  utrpení zvířete,  

d)      vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro  které je  další přežívání  spojeno s  trvalou bolestí nebo utrpením,  k  jinému  účelu  než  neodkladnému  a bezbolestnému usmrcení,

e)      podávat  zvířeti  dopingové  látky  a  jiné  látky  poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,

f)       cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého dravce (§ 44 odst. 2 zákona o myslivosti), používat jiných živých zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov (zákon o rybářství), štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 8,

g)   provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména

1. kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,

2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně,

3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání,

§ 3 písm. t) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Pro účely tohoto zákona se rozumí kupírováním  uší  kosmetický  zákrok  na  obou  stranách hlavy zvířete, v  jehož důsledku dochází v  podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce, a tím ke změně vzhledu zvířete.

 

h)      používat podnětů,  předmětů nebo bolest  vyvolávajících pomůcek tak,   že  působí   klinicky  zjevné   poranění  nebo  následné dlouhodobé  klinicky  prokazatelné  negativní  změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,

i)        podávat   zvířeti   bez    souhlasu   veterinárního   lékaře (§ 59 a § 59a zákona č. 166/1999 Sb.)  veterinární léčiva  a přípravky (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s  výjimkou těch, které  jsou volně  v   prodeji,  provádět  krvavé   zákroky,  pokud  nejsou prováděny  osobou  odborně  způsobilou (§ 59 a § 59a zákona č. 166/1999 Sb.) nebo  úprava kopyt a podkovářské úkony, pokud  nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu (§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů); za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony,

j)        vyvolávat  bezdůvodně  nepřiměřené  působení  stresových  vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,  

k)      chovat zvířata  v nevhodných podmínkách  nebo tak, aby  si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,  

l)      zasahovat   do  průběhu   porodu  způsobem,   který  neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest  anebo poškozuje zdraví matky i mláděte,

m)    zacházet se zvířetem, přepravovat  je nebo je pohánět způsobem, který  vyvolává  nepřiměřenou  bolest,  utrpení  nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

n)     používat  k  vázání  nebo k  jinému  omezení  pohybu  zvířete prostředky, které zvířeti způsobují  anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,  

o)      usmrtit  zvíře  způsobem  působícím  nepřiměřenou  bolest  nebo utrpení,

p)      překrmovat  nebo  krmit  zvíře  násilným  způsobem,  nejde-li  o zákrok nezbytný  k záchraně jeho  života nebo zachování  jeho zdraví,  

r)       používat živá  zvířata ke krmení těch druhů zvířat,  u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný,  

s)       opustit zvíře s výjimkou zvířete volně  žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,  

t)        při  manipulaci  s  živými  rybami  zbavovat  ryby  šupin nebo ploutví,  vsouvat rybám  prsty pod  skřele do  žáber nebo  jim vtlačovat prsty  do očnic anebo násilně  vytlačovat jikry nebo mlíčí, pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a  nejde-li   o   postup   stanovený  zákonem  o  rybářství a  zákonem o ochraně přírody a  krajiny,  

u)   označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis (plemenářský zákon),

v)      používat elektrický  proud k omezení pohybu  končetin nebo těla zvířete mimo použití elektrických  ohradníků nebo přístrojů pro elektrické  omračování  a  usmrcování  zvířat  anebo odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu (zákon o rybářství),

w)  jiné tímto zákonem zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete (§ 3 písm. m) zákona na ochranu zvířat proti týrání: Pro účely tohoto zákona se rozumí utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt).

 

 

§ 4 odst. 2: Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na zákroky nebo činnosti

a)      spojené s naléhavou potřebou záchrany života  zvířat nebo lidí v naléhavých  situacích  záchranných   prací  podle  zvláštních právních předpisů (například  zákon č.  239/2000 Sb.,  o integrovaném  záchranném systému  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů),

b)      prováděné podle schváleného projektu pokusů.

 

§ 4 odst. 3: Ustanovení odstavce 1 písm. b) (Za týrání se považuje podrobit   zvíře  výcviku   nebo  veřejnému   vystoupení  anebo obdobnému  účelu,  je-li  toto  pro  zvíře  spojeno  s bolestí, utrpením, zraněním  nebo jiným poškozením,  jakož i vychovávat,  cvičit nebo  účelově používat zvíře k  agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům),  se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy (zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky), jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti.