Ochrana volně žijících zvířat 

 

§ 3 písm. b): Pro účely tohoto zákona se rozumí volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí.

§ 2 - § 7 Ochrana zvířat obecně - pět zákazů: zákaz týrání zvířat, zákaz propagace týrání zvířat, zákaz vykonávat bolestivé zásahy na zvířatech, zákaz bezdůvodného usmrcení zvířete, zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

Ochrana zvířat při přepravě

 

§ 14 Ochrana volně žijících zvířat

(1) Je zakázáno odchytávat  nebo usmrcovat volně žijící zvíře

a)      pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových   pastí   anebo   pomocí   obdobně  zkonstruovaného zařízení,

b)      pomocí jedovatých  návnad a jedů  v jakýchkoliv formách  včetně plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4,

c)      do jestřábích košů a pomocí lepu,

d)      pomocí výbušnin,

e)      pomocí luků a samostřílů,

f)        pomocí  elektrického proudu,  nejde-li o  výkon práva  upravený zvláštními právními předpisy (zákon o myslivosti, zákon o rybářství),

g)      pomocí  poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem schopným  pojmout více  než 2  náboje, nejedná-li  se o  případ podle § 5 odst. 2 písm. c),

h)      pomocí  zbraně s  hledím pro střelbu v  noci, s  elektronickým hledím apod.,

i)        pomocí letadla nebo motorového vozidla,

j)        pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo zařízení používaných v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon o myslivosti, zákon o rybářství),

k)      pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení,

l)        pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů,

m)    pomocí formalínových nebo lepících pastí,

n)      pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li o lov podle zvláštních předpisů (zákon o rybářství).

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. k) a l) se nevztahuje na lov nebo usmrcování ryb podle zákona o rybářství (zákon o rybářství).

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. h), k) a l) se nevztahuje na případy, kdy orgán státní správy myslivosti rozhodne o povolení, popřípadě o uložení úpravy stavu zvěře podle zákona o myslivosti (zákon o myslivosti), a je zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně na vyjmenovaný druh zvěře a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům.

 

(4) Deratizace, odchyt a usmrcování volně žijících zvířat patřících mezi škodlivé organismy se řídí zvláštními právními předpisy (veterinární zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh).

(5) Provozovatel odchytových zařízení je musí provozovat tak, aby odchycená zvířata nebyla týrána.

(6) Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců nebo ptáků za účelem zazvěřování honiteb (zákon o myslivosti), za účelem jejich návratu do přirozeného prostředí, ptáků a netopýrů za účelem výzkumu, na odchyt zvířete drženého v zajetí anebo na odchyt toulavého nebo opuštěného zvířete. Zákaz se nevztahuje na odchyt ryb v rybářských revírech, který provádí uživatel revíru. Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí zákaz odchytu ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení a za použití zdroje umělého osvětlení. Zákaz odchytu do sítí a smyček se nevztahuje na odchyt handicapovaných zvířat za účelem jejich přijetí do záchranné stanice. Ustanovení odstavce 1 písm. a), pokud jde o sítě, a písm. f), j) a l), pokud jde o zdroj umělého osvětlení, se nevztahují na odchyt volně žijících zvířat s jejich zpětným vypuštěním do volné přírody prováděný za účelem určení druhu, pohlaví, stáří a získání biometrických údajů v rámci sledování stavu volně žijících zvířat.

 

(7) Zakazuje se odchyt jedinců druhů původních volně žijících na území České republiky pro chov ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem je domestikace, včetně drezúry; to neplatí pro odchyt a chov loveckých dravců provedený v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o obchodování s ohroženými druhy (zákon o ochraně přírody a krajiny), jakož pro odlov generačních ryb pro potřeby umělého výtěru.

(8) Pro ochranu letišť, městských aglomerací nebo jiných objektů je povoleno použít loveckých vycvičených dravců, je-li to v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny).

(9) Úpravou ochrany volně žijících zvířat podle tohoto zákona nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody a krajiny).

 

§ 14a Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty

(1) Je zakázáno

a)      provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotarií, terárií a  akvárií, v nichž  jsou jedinci volně  žijících druhů umístěni převážně v prostoru  dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové manéži,

b)      u nově narozených (pozn.: nově narozených = narozených po datu, kdy tento zákaz nabyl účinnosti, tj. po 1.3.2004)  primátů,   ploutvonožců,  kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců,  hrochů nebo žiraf  provádět zvláštní způsob  výcviku  pro  přípravu  a  provedení  triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním   a   varietním   představení,   filmu, televizním   programu  nebo   podobném  veřejném   představení, s výjimkou cílených  pohybových aktivit zvířat,  v zoologických zahradách  (dále  jen  "drezúra")  a  k  těmto  účelům  s  nimi vstupovat na území státu.

(2) Volně žijící zvířata musí být chována a jejich drezúra musí být prováděna s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické podmínky nároků na jejich ochranu podle podmínek pro chov a drezúru stanovených prováděcím právním předpisem.

(3)  Bližší  podmínky  pro  chov  a  drezúru  zvířat  stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat).

 

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

Podmínky chovu drezírovaných zvířat (§ 1 - 3)

Podmínky drezúry drezírovaných zvířat (§ 4)

Příloha č. 1: Zvláštní podmínky chovu kočkovitých šelem

Příloha č. 2: Zvláštní podmínky chovu medvědů

Příloha č. 3: Zvláštní podmínky chovu slonů

Příloha č. 4: Zvláštní podmínky chovu volně žijících koňovitých

Příloha č. 5: Zvláštní podmínky chovu lam a velbloudů

Příloha č. 6: Zvláštní podmínky chovu turovitých

Příloha č. 7: Zvláštní podmínky chovu delfínovitých

 

§ 14b Ochrana handicapovaných zvířat