Ochrana zvířat zoologických zahrad

 

§ 1 Předmět úpravy

Tento   zákon   upravuje    podmínky   pro   vydání   licence k provozování zoologických zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence,  kontrolu nad dodržováním  povinností plynoucích z tohoto  zákona,  základní  podmínky  pro  poskytování  dotací ze státního  rozpočtu   a  jiných  veřejných   zdrojů  provozovatelům zoologických  zahrad a  sankce za  porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

 

§ 2 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zoologickou zahradou trvalé zařízení, v  němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí,

b) posláním zoologických  zahrad je v souladu  s právem Evropských společenství přispět k zachování  biologické rozmanitosti  volně žijících  živočichů jejich chovem v lidské péči,  se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody,  

(2)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  za  zoologickou  zahradu nepovažují

a) cirkusy  a  podobná  zařízení  zaměřená  na  předvádění drezúry zvířat,

b) obchody  se  zvířaty   provozované  podle  zvláštních  právních předpisů (např. obchodní zákoník, živnostenský zákon),

c) akvária,  terária, expozice a jiná výstavní zařízení,  která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,

d) zařízení pro chov a držení živočichů, která slouží ke zvláštním účelům, zejména  záchranné stanice, záchranná  centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o myslivosti),

e) zařízení  pro chov  a  držení  volně žijících  živočichů, které chová méně než  20 druhů volně žijících savců  a ptáků, přičemž tyto živočichy  vystavuje veřejnosti bezplatně,  a to především za  účelem výchovy  nebo poučení  veřejnosti tím,  že poskytuje informace o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech.  

§ 3 Podmínky provozování zoologických zahrad

(1) Zoologická zahrada může  být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo  životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

 

(2) Názvy "zoologická zahrada" nebo "zoo" může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence.

 (3) Provozovatel  je povinen kopii  licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost. 

§ 5

(1) Ministerstvo si v řízení  o vydání licence vyžádá písemné vyjádření  (dále  jen  "vyjádření")  ke  každé  žádosti  od  České inspekce  životního  prostředí (zákon  č. 282/1991  Sb., o  České inspekci  životního prostředí a její působnosti  v ochraně lesa, ve  znění zákona č. 309/2002 Sb.)   (dále  jen  "inspekce"),  místně příslušné  veterinární  správy   47  zákona č.  166/1999 Sb.,  o veterinární  péči a  o změně některých  souvisejících zákonů  (veterinární zákon),  ve znění zákona č. 309/2002 Sb. § 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) a Ústřední  komise  pro ochranu zvířat (§  21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.).   Lhůta pro doručení  vyjádření, které musí  obsahovat i odůvodnění,  je 30  dnů ode  dne doručení  vyžádání. Neobdrží-li ministerstvo  vyjádření v  této lhůtě,  má se  za to,  že dožádaný orgán  nemá k  žádosti výhrad.  Na vydání  vyjádření se nevztahuje správní řád (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů).

(2)  Ministerstvo  po  obdržení  vyjádření  podle  odstavce 1 provede  v rámci  řízení o  vydání licence  za účasti  Komise pro zoologické zahrady  (dále jen "Komise")  (§ 11) šetření  na místě, kde má  být provozována zoologická  zahrada, při němž  ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).

(3)  Ministerstvo oznámí  žadateli termín  provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem.

(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje

a) pravdivost údajů uvedených v žádosti,

b) skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2), zejména

1. ustájení  živočichů z  pohledu zdraví  a vhodných  životních podmínek  živočichů  včetně   krmení,  napájení  a  možnosti pravidelného úklidu a dodržování chovatelských standardů,

2. zajištění  pravidelné  veterinární  péče,  případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám živočichů,

3. opatření k zabránění únikům živočichů,

4. zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,

5. zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, a

6. kvalitu  a  počet  odborného   personálu  vzhledem  k  počtu chovaných živočichů.

(5)  Komise  zpracuje  po  dokončení  místního šetření zprávu o výsledku šetření  v rozsahu podle odstavce  4. Obsahem zprávy je také  vyjádření,   zda  Komise  vydání   licence  doporučuje  nebo nedoporučuje, a  odůvodnění tohoto vyjádření.  Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.

§ 6

(1) Ministerstvo rozhodne  o žádosti ve lhůtě 90  dnů ode dne jejího doručení;  při rozhodování přihlíží k  vyjádřením podle § 5 odst. 1.

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který

a) splňuje tyto podmínky:

1. chová  živočichy  v  podmínkách,  které  směřují k zajištění biologických  a ochranářských  požadavků jednotlivých  druhů a požadavků na  zajištění zdraví a  pohody živočichů zejména tím, že  obohatí jednotlivým druhům vyhrazené  výběhy pro ně specifickými   doplňky  a   udržuje  vysokou   úroveň  chovu a ustájení živočichů s  kvalitním programem veterinární péče a výživy,

2. předchází únikům  chovaných živočichů, zejména  s ohledem na možné ekologické ohrožení původních druhů a předchází šíření parazitů  a  původců  nákaz   z  vnějšího  prostředí  pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,

3. vede  o  své  kolekci  živočichů  průběžné  záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu,

4. účastní  se  výzkumu  prospěšného  pro  ochranu  druhů  nebo školení v  ochranářských dovednostech nebo  výměny informací ve vztahu  k ochraně druhů,  chovu ohrožených nebo  vzácných druhů živočichů  v lidské péči  s cílem uchování  biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich  přirozeném prostředí  (in situ),  nebo se  účastní odborně  zajištěného  znovuvysazování  druhů  volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),

5. provádí  výchovu  veřejnosti   k  ochraně  přírody,  zejména poskytováním   informací  o   vystavených  druzích,   jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,

6. zajišťuje  výkon  činností  související  s  péčí  o  chované živočichy  fyzickými  osobami   odborně  způsobilými,  a  to v počtu   odpovídajícím  kolekci   chovaných  živočichů.  Za odborně    způsobilou    se     považuje    fyzická    osoba s vysokoškolským   vzděláním  v   oboru  veterinární  lékař, biolog-zoolog,  zemědělský inženýr-zootechnik,  nebo fyzická osoba  s  jiným  vysokoškolským  vzděláním,  avšak  s  praxí nejméně   2  roky   v  oblasti   chovu  živočichů  chovaných v zoologických zahradách, a

b) je  bezúhonný;  podmínku  bezúhonnosti  nesplňuje  ten, kdo byl v době  3  let  před  podáním  žádosti  pravomocně  odsouzen za trestný  čin,  jehož  skutková   podstata  souvisí  s  činností vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo  předpisů   na  ochranu  zvířat   proti  týrání.10)  Je-li žadatelem  právnická osoba,  vztahuje se  podmínka bezúhonnosti žadatele na všechny členy statutárního orgánu žadatele. 

§ 7

(4)  Provozovatel je  povinen každoročně  vypracovat a zaslat ministerstvu  a  současně  veřejnosti  zpřístupnit  výroční zprávu o činnosti  zoologické  zahrady,  a  to  vždy  nejpozději do konce července  následujícího  kalendářního  roku.  Povinné  náležitosti výroční  zprávy   o  činnosti  zoologické   zahrady  jsou  uvedeny v příloze k tomuto zákonu. 

§ 8 Zrušení a zánik licence

(1)  Ministerstvo zahájí  řízení o  zrušení licence, jestliže bylo  při   kontrole  provozovatele  zjištěno   porušení  podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6).

(2)  Ministerstvo  může  předběžným  opatřením uzavřít provoz nebo  chov živočichů,  dotýkají-li se  důsledky porušení  podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6) výlučně tohoto provozu či chovu.

(5)  O  zrušení  licence  ministerstvo  neprodleně  informuje inspekci, místně  příslušnou veterinární správu  a Ústřední komisi pro ochranu zvířat a všechny účastníky řízení o vydání licence. 

§ 9 Licence zaniká  

a) uplynutím doby platnosti podle § 6 odst. 3,

b) zánikem nebo smrtí provozovatele,

c) ukončením  provozování  zoologické   zahrady;  provozovatel  je povinen   oznámit   ministerstvu   záměr   ukončit  provozování zoologické zahrady. Licence v  tomto případě zaniká dnem, který provozovatel  v  oznámení   stanoví,  popřípadě  dnem  doručení oznámení ministerstvu. 

§ 10

Zrušení nebo zánik licence nezbavuje provozovatele povinnosti zabezpečit řádnou  péči chovaným živočichům a  nakládání v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  246/1992  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

§ 12  Kontrola

(1) Inspekce kontroluje, jak  jsou právnickými nebo fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona.

(4) Inspekce může rozhodnutím uložit provozovateli odstranění nedostatků  způsobených nedodržením  povinností stanovených  v § 3 odst. 3.

(5) Místně  příslušné veterinární správy  provádějí v případě uzavření  zoologické  zahrady  pro   veřejnost  kontrolu,  zda  je s chovanými živočichy  zacházeno v souladu  se zvláštními právními předpisy.

§ 13

(1) Pravidelnou kontrolu zoologické  zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí ministerstvo ve  spolupráci s inspekcí a Komisí u zoologické zahrady nejméně jednou  za 2 roky. Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6.

§ 14 Podpora provozovatelů

(1) Provozovateli,  který je držitelem  platné licence, mohou být ze  státního rozpočtu nebo  z rozpočtů územních  samosprávných celků poskytnuty dotace.

§ 16  Přestupky a jiné správní delikty

(1) Kdo

a) neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo", nebo

b) provozuje zoologickou zahradu bez licence,

c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,

d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá  nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,

dopustí se přestupku nebo  jiného správního deliktu. Přestupkem je porušení   povinností   fyzickou   osobou,   nejde-li  o  porušení povinností při výkonu její  podnikatelské činnosti. Jiným správním deliktem   je  porušení   povinností  fyzickou   osobou  při  její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou.

(2) Za přestupek nebo jiný  správní delikt uvedený v odstavci 1 a) v písmenech a),  c) a d) lze  uložit pokutu až do  výše 500 000 Kč, b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

(3) Za přestupek nebo jiný  správní delikt uvedený v odstavci 1 a) v písmenech a), c) a d) lze uložit  pokutu až do výše 1 000 000  Kč, b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč, pokud  byl  spáchán  opětovně  v  době  do  1  roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta. 

§ 17

(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode  dne, kdy se  inspekce dozvěděla o  porušení povinnosti,  nejdéle  však  do  3  let  ode  dne,  kdy  k porušení povinnosti došlo.

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

§ 19

(2)  Provozovatel  s  platnou  licencí  je  oprávněn  darovat a přijímat darem zvířata v rámci mezinárodní spolupráce.

 

§ 4

Žádosti jsou  posuzovány Komisí pro zoologické zahrady a  na základě  jejího stanoviska  o nich  rozhoduje ministerstvo, které přitom hodnotí

a) kvalitu projektu a jeho předpokládaný přínos,

b) přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti. 

§ 5

(1) Na  základě  výsledku  výběrového  dotačního  řízení vydá ministerstvo nejpozději do 15.  července kalendářního roku, v němž má  být dotace  poskytnuta, rozhodnutí  o poskytnutí  dotace podle zvláštních právních  předpisů, a to  až do vyčerpání  finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech se přihlíží k pořadí doporučenému Komisí.

 

 

 

 

 

index