KOATA

Ve volné přírodě zůstávají koata s matkou tak dlouho, dokud se nenaučí lovit. Jejich schopnost učit se je vysoká, pozorováním své matky a ostatních koček ve skupině se velmi rychle naučí vykonávat potřebné prvky chování. V přírodě je to zařízeno tak, že matka prvně přinese do hnízda mrtvou kořist, následně to zopakuje s přinesením kořisti živé a tu před jejich zraky usmrtí. Koata se tak naučí loveckému chování díky pozorování. V tomto období jsou stará kolem 4 týdnů.

V životě koat rozeznáváme obecně období neonatální (1-2 týdny), přechodné (2-3 týdny) a socializační (3-9 týdnů) a juvenilní, kdy je kotě samostatné a trvá do pohlavní dospělosti.

Neonatální období trvá prvních 14 dní od narození koat. Koata jsou mláďata altriciální, plně závislá na péči matky. Jsou nedostatečně osrstěná, slepá i hluchá, nemají vyvinutou termoregulaci a jsou odkázána na sání mléka od matky. Dobře mají vyvinutý čich, chu a hmat. Sání iniciuje matka, koata dodržují pořadí u struků a vykonávají pádlovací pohyby předními končetinami (vyplavení oxytocinu a stimulace ejekce mléka). Matka koata olizuje, čistí a masíruje oblast abdomenu, čímž jim napomáhá k eliminaci. Koata v tomto období vnímají taktilní a pachové podněty, po své pachové stopě se mohou vrátit do hnízda z 50 až 60 cm. V prvním týdnu je potřeba okolní teplotu udržovat na 30° C, v druhém pak kolem 25 – 27°C. Na konci prvního týdne jsou koata stále slepá, některá koata mohou otevírat jedno oko, otevírají se uši. Za týden od narození dojde ke zdvojnásobení váhy. Ve druhém týdnu jsou obě oči otevřené. Koata jsou stále slabá a neumí chodit, plazí se.

Foto 1 (Právě narozená koata)                      Foto 2 (Novorozená koata jsou plně závislá na matce)

Foto 3 (Sání novorozených koat)                                 Foto 4 (U kotěte ve druhém týdnu jsou již ušní kanály i oči otevřené)

 

Přechodné období následuje dalších 7 dní po období neonatálním. Trvá tedy do 21. dne věku koat. Sání iniciují i samotná koata, začínají vidět i slyšet a zvedají se na všechny 4 končetiny. Oči jsou jasně modré.

Foto 5 (Jasně modré oči u koat kolem tří týdnů věku)

Foto 6 (Osiřelá koata, 3 týdny)

 

Období socializační je jedním z nejdůležitějších ve vývoji kotěte a jeho pozdějším životě. Chování matky je v tomto období stěžejní a předává svoje vzorce chování svým potomkům. Kolem jednoho měsíce učí koata základům lovu a předává jim svoje schopnosti, probouzí se zájem o různé objekty. Začínají sociální hry koat s prvky lovu. Typické je skákání vpřed. Kotě se začíná samo čistit. Koncem prvního měsíce začínají ochutnávat příkrmy (maso, tvaroh…). Ve 4. týdnu jsou oči stále modré.

Foto 7 (Modré oči u kotěte ve věku 4 týdny)                                          Foto 8 (Příkrm pro nalezené kotě ve věku 4 týdnů: mleté maso, tvaroh)

Foto 9 (Ostražitost u koat při krmení, 4 týdny)    

Foto 10 (Odpočinek koat po jídle a hře, 4 týdny)

 

Foto 11 (Zvídavost u 4týdenního kotěte)    Foto 12 (Nácvik hry a lovu u kotěte, 4 týdny)

                           

Video 1 (Hravé chování u koat, 4 týdny) 

Video 2 (Hravé chování u kotěte, 4 týdny) 

Video 3 (Hravé chování s prvky loveckého chování, 4 týdny) 

Video 4 (Hravé a explorační chování, hra v kočkolitu, 4 týdny) 

Video 5 (náznaky Halloween cat ve čtyřech týdnech věku: typický postoj při defenzivní výstraze, laterální prezentace, piloerekce na hřbetě a ocasu, vyhrbení, uši přitažené k tělu) 

 

V 5. týdnu se začínají více pohybovat, jsou však stále nemotorná, učí se používat kočičí záchod.

Foto 13 (Eliminace: bezproblémové používání kočičího wc u osiřelého kotěte ve věku 4 – 5 týdnů)

V šestém týdnu se začíná měnit barva duhovky, začíná růst krycí srst.

Foto 14 (Změna barvy duhovky v 6 týdnu)                            Foto 15 (Duhovka v 7 týdnu)

Osmý týden je velice důležitým pro socializaci kotěte. Hry a aktivita se stupňuje, učí se prvkům chování od matky a sourozenců. Je nutné kotě seznamovat s různými podněty. Občas ještě sají od matky. Je důležité krmit kvalitní stravou, dochází k velké spotřebě energie.

Foto 16 (Oblíbené místo pro odpočinek: klávesnice, papíry a jiné neobvyklé povrchy)

Foto 17 (Odpočinek po hře, 8 týden)

Foto 18 (Odpočinek a spánek po příjmu krmiva, 8 týden)

Foto 19 (Hra s kočičí koulodráhou, nácvik loveckého chování u koat)

    

Foto 20 (Hra s kozlíkem)

 

Foto 21 (Hra koat: nácvik loveckého chování, náznak agrese, číhání)

 

 

Foto 22 (Číhání: upřený zrak, rozšířené zornice, přikrčení, vibrissae směřují k objektu)

Foto 23 (Hra psa s kotětem)                            Foto 24 (Hra kotěte při jídle)

Foto 25 (Přátelská reakce kočky na kotě)                              Foto 26 (Negativní reakce kočky na kotě: napětí, upřený výraz, mírně sklopené uši)

Foto 27 (Reakce kotěte na psa: strach, vzpřímený naježený ocas, hledání bezpečného místa na stromě)

Foto 28 (Explorace v novém prostředí)

Foto 29 (Komfortní chování: protažení, zívání, čištění se)

Video 6 (Explorační chování, náznaky lovu a hra) 

Video 7 (Lovecké chování, hra dvou koat) 

Video 8 (Lovecké chování: útok kotěte na dospělou kočku) 

Video 9 (Explorační chování ve venkovním prostředí, číhání, pokus o lov) 

Video 10 (Hra koat) 

Video 11 (Hra s kuličkou ze zmačkaného papíru, jedna z nejúspěšnějších hraček) 

Video 12 (Hra kotěte s myškou ze sisalu, naplněná šantou kočičí) 

Video 13 (Reakce na psa ze strachu, Halloween cat, únik na strom) 

Video 14 (Bezproblémový pohyb kotěte na stromě) 

Video 15 (Obranná reakce na přítomnost psa) 

Video 16 (Hra s plyšovou hračkou naplněnou kozlíkem) 

Video 17 (Explorace u kotěte) 

Video 18 (Reakce koat na neznámý předmět) 

Video 19(Mazlení kotěte: komfortní chování, vrnění, mléčný krok neboli přešlapování: bezprostředně před kojením a při něm více nebo méně rytmicky pohybují předními tlapkami poblíž struků matky, touto masáží je povzbuzována produkce mléka, často však mléčný krok vídáme i u starších koček) 

 

Období juvenilní: odstav je doporučován kolem třetího měsíce věku (dle vyhlášky č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek chovu psů a koček je minimální věk pro odběr koat od kočky stanoven na 84 dnů).

Kompletní motorické vlastnosti jsou utvořeny v 10. – 11. týdnu věku. Duhovka očí je pigmentovaná do hněda. Koata jsou zvídavá a připravena odejít do nového domova kolem 12. – 13. týdne.

Foto 30 (Do hněda zabarvená duhovka u kotěte ve věku 10 týdnů)

Fota 31 (Zabarvení duhovky u koat ve věku cca 12 týdnů)

Foto 32 (Koata těsně před odstavem, 9. týden)     Foto 33 (Jedno z odstavených koat v novém domově, těsně po odstavu)

Foto 34 (Explorativní chování kotěte, zájem o nové objekty)

Foto 35 (Strach z nového předmětu)

Foto 36 (Zájem koat o nový předmět, explorace)

 

Foto 37 (Odpočinek po hře)

Video 20 (Komfortní chování – čištění)  

Video 21 (Kotě uniká z nepříjemné situace, jakým může být i dlouhé mazlení) 

Video 22 (Strach z cizího člověka) 

Foto 38 (Explorace)                                                                        Foto 39 (Zájem o akvarijní rybičky, 8 týdnů)

Video 23 (Hra kotěte s provazem) 

Foto 40 (Seznamování dvou starších nalezených koat, obranná agrese – strach)

Foto 41 (Hra půlročních gepardích koat)

 

Foto 42 (Hra gepardího kotěte s matkou)

Odchov osiřelých koat

Osiřelá koata je možno odchovat. Je však zapotřebí dbát několika zásadních principů. Ideální je sehnat náhradní laktující kočku, jsou popsány i případy, kdy se u sterilizované kočky nastartovalo mateřské chování a dokonce laktace stimulací přiložených koat. Je možné také využít kojnou fenu. Pokud ani jedno není k dispozici, je nutné veškerou potřebnou péči nahradit.

Foto 43 (Kojení koat náhradní matkou: kočka po sterilizaci začala laktovat v důsledku stimulace koaty)

Foto 44 (Fena jako náhradní matka)

Prvních deset dní bývá velmi kritických, náročný je však celý první měsíc, kdy jsou koata odkázána na krmení stříkačkou, jelikož neumí jíst sama. Ke krmení se používají speciální lahvičky s dudlíkem, anebo různé typy stříkaček. Dokrmuje se speciálním mlékem pro koata (může být částečně nahrazeno neslazeným kondenzovaným mlékem, pokud zrovna není po ruce speciální mléko). Kravské mléko nepodáváme. Způsobuje střevní potíže a z nutričního hlediska je nedostatečné. Mléko by mělo být zahřáto na tělesnou teplotu (cca 38 °C). Při krmení by mělo být kotě bříškem dolů a hlava by neměla být příliš zakloněna. Nekrmíme násilím, ale pomalu a plynule, aby kotě bez problému stíhalo přijímat nachystanou dávku mléka. Kotě necháváme sát tak dlouho, jak chce. Postupně nakrmíme všechna koata. Mléko vždy připravujeme čerstvé! Po krmení je nutné provést masហoblasti břicha (supluje to olizování a masហmatkou, pro bezproblémovou eliminaci kotěte). Kotě se v dlani obrátí břichem nahoru a jemně se masíruje.

V prvním týdnu se koata krmí co dvě hodiny, ve druhém se může jedno noční krmení vynechat a ve čtvrtém týdnu je možno v noci nekrmit 6 hodin a přes den co 3 hodiny. Každý den přibývají 5 až 20 gramů. Váha při narození by měla být kolem 60 až 120 g (záleží na plemeni kočky).

Video 24  (Dokrmování osiřelého kotěte mlékem pro koata ze stříkačky. Kotě bylo nalezeno v měsíci stáří, kdy by už mělo být schopno samo jíst příkrmy z misky. V důsledku brzkého odstavu byl sací reflex silně zachován, z misky bylo nutné kotě naučit jíst, úspěšně po dvou týdnech od nalezení viz Video 25

Foto 45 (Jemná masហabdominální krajiny po krmení)   Foto 46 (Přijímání kotěcího mléka z misky u osiřelých koat ve věku 3 týdnů)

                                       

Foto 47 (Příkrm v podobě mletého masa u 4 týdenních nalezenců)

Video 26 (Krmení nalezených koat ve věku 4 týdnů mletým masem s tvarohem) 

Foto 48 (Hladové osiřelé kotě, potřebu sát projevuje na dece s delším chlupem)

Video 27 (Sání deky u osiřelého kotěte ve věku 4 týdnů s mléčným krokem. Kotě bylo při nalezení ve věku 3 týdnů zabaleno do této deky, od té doby i v dospělosti při kontaktu s touto dekou kočka projevuje silně zachovaný sací reflex, přede a provádí mléčný krok, zřejmě mu deka připodobňovala matku, viz Video 28

Video 29 (Sání deky u kočky v jednom roce života) 

Foto 49 (Závislost odchovaného kotěte na ošetřovateli)

Foto 50 (Rozjedení nalezeného a nemocného kotěte plnotučným tvarohem na masové tyčince)