OBOHACENÍ PROSTŘEDÍ

 

Obohacení prostředí u indoor koček znamená uspokojení všech jejich základních potřeb. Stojí na pěti pilířích, které vychází ze znalostí přirozeného chování.

 

1. pilíř: Poskytnutí bezpečného místa

Kočka potřebuje své místo, kde se bude cítit bezpečně. Obvykle se jedná o místo oddělené a často vyvýšené. Kočka musí mít pocit, že je na tomto místě dobře ukrytá, současně chce mít dobrý rozhled a musí mít z tohoto místa možnost úniku. V domácnostech s více kočkami by mělo být minimálně tolik úkrytů, kolik tam žije koček. Je vhodné úkryty od sebe oddělit a zajistit více vchodů tak, aby jediný vchod nemohl být blokován jinou kočkou. Jako bezpečné místo může dobře posloužit kartonová krabice s vyříznutým otvorem nebo i běžná přepravka. Pro koťata, starší a hůře pohyblivé kočky je lepší nedávat úkryty moc vysoko. Pokud už jsou ve vyšších polohách, je možné zpřístupnit je pomocí ramp nebo bidélek.

U veterináře by kočky neměly být umisťovány do místností společně se psy. Prostor by měl být snadno čistitelný a dobře sledovatelný, zároveň by však kočka měla mít pocit bezpečí. Toho se dá docílit překrytím části dvířek od klece např. ručníkem. Stejného účelu lze dosáhnout obohacením boxu o různé typy pelíšků.

V ideálním případě by kočka měla mít možnost najít bezpečné místo venku, což je její přirozené prostředí. Takové místo by mělo být zabezpečené tak, aby se kočka nezranila a současně aby byla chráněna před predátory nebo cizími kočkami. Balkony a okna přístupná kočkám by měly být chráněny sítěmi.

 

 

  

 

 

   

  

 

 

2. pilíř: Zabezpečení základních biologických potřeb

Mezi základní biologické potřeby patří krmení, pití, toaleta, škrábání a odpočinek. Prostory pro uspokojení těchto potřeb by měly být na různých místech tak, aby kočky mohly mít oddělený přístup. Doporučováno je klidné místo, kde kočka nebude rušena jinými zvířaty nebo se nelekne např. náhlého pohybu. Současně musí mít každé místo i únikovou cestu. Je vhodné dodržovat pravidlo 1+1, tedy jeden zdroj (krmivo, voda, záchodky) pro jednu kočku a k tomu jeden navíc.

U koček, které nejsou ještě pohybově plně vyvinuté (koťata) nebo koček s pohybovými problémy (typicky staré kočky), je nutné zajistit pohodlný přístup ke všem zdrojům v prostředí.

 

Zdroje krmiva a vody

Při přijímání krmiva hraje velkou roli soukromí, tím se omezí stres vznikající při soutěžení o potravu. Pro kočky není příjem krmiva sociální událost a i v přirozených podmínkách preferují krmení o samotě.

V přírodě kočky přijímají krmivo po malých porcích během celého dne. Přirozené by tedy bylo ponechat kočce krmivo k dispozici ad libitum. Bohužel většina koček (zejména kastrovaných) není schopna kontrolovat množství přijímaného krmiva a následně dochází k rozvoji obezity. Majitel by tedy měl poskytovat odměřenou dávku krmiva po malých částech v průběhu celého dne a ideálně i na různá místa.

Kočky krmené jedním typem chutného a vysoce stravitelného krmiva mohou odmítat jiné krmivo. Doporučuje se nabízet různé druhy krmiva, příchutě nebo struktury (suché vs. mokré krmivo). Upřednostňování nějakého typu krmiva není vrozené, koťata se jej učí do matky a následně pak získáváním zkušeností. Změny v dietě by měly být postupné, nová strava by se měla nabízet na samostatné misce tak, aby si kočka mohla vybrat.

Doporučuje se používat mělké misky, které by měly být denně čištěny, doporučuje se používání neagresivních a neparfémovaných čistících látek a následné vypláchnutí čistou vodou. Některé kočky netolerují, pokud se jejich hmatové vousy dotýkají stěn nádoby. Samozřejmostí je nabízení čerstvého a nezávadného krmiva a čisté vody.

U koček se velmi rychle může rozvinout averze k nějakému krmivu. Z toho důvodu se nedoporučuje nabízet nové typy krmiva v době onemocnění, nedoporučuje se ani schovávat případná léčiva do běžného krmení. V případě nechutenství je možné krmivo ohřáta na přibližně tělesnou teplotu, tím se ze stravy uvolní aromatické látky a ty mohou pozitivně ovlivnit apetit.

 

Záchodky

Kočky jsou přirozeně čistotné a rychle se naučí používat záchodky. Záchodky by se neměly umisťovat blízko misek na vodu nebo krmení. Je vhodné je rozmístit po celé domácnosti, v patrových bytech nebo domech pak ve více než na jednom podlaží. Místo by mělo být z hlediska kočky bezpečné, aby se při vykonávání potřeby necítila zranitelně. Doporučuje se, aby záchodky byly 1,5x větší, než je délka kočky.

Typ záchodků a použité stelivo může ovlivnit ochotu koček daný záchodek používat. V otevřených boxech má kočka dost prostoru pro normální močení/kálení a nehromadí se tam pachy. V uzavřených boxech se však některé kočky mohou cítit bezpečněji.

 

Nově nabízená podestýlka by měla být umístěna samostatně tak, aby si kočka mohla vybrat. Není vhodné různé typy postupně střídat. Doporučuje se neparfémovaná podestýlka. Nedávné studie ukázaly, že kočky preferují hrudkující stelivo před nehrudujícím. Podestýlka by měla tvořit vrstvu minimálně 3 cm, aby kočka mohla pohodlně vykonávat prvky eliminačního chování (škrábání a zahrabávání výkalů).

Velký důraz je kladen na čistotu záchodků. Čištění by mělo probíhat minimálně jednou denně, ideálně po každém použití. Boxy by pak měly být umývány minimálně jednou týdně. U starších koček by měly být preferovány záchodky s nízkými hranami.

 

Prostor pro kočky

Prostor pro kočky by měl být rozšířen i o vertikální rozměr, neboť přirozené chování koček zahrnuje šplhání a skákání. Kočky se ve vyšších polohách cítí pohodlně a bezpečně. Doporučuje se tak doplnění prostoru o lana, šplhadla, rampy nebo poličky.

S ohledem na fyziologické potřeby koček je nutné doplnit i škrabadla (horizontální i vertikální). Kočky obvykle preferují vertikální škrabadla, některé mohou upřednostňovat horizontální. Škrabadla by měla být stabilní a dostatečně vysoká na to, aby se kočka mohla natáhnout. Vhodným materiálem je dřevo, sisal nebo hrubá textilie. Škrabadla by se měla umisťovat na místa, která kočka ráda navštěvuje, např. poblíž oken nebo míst určených ke spánku a odpočinku.

V ideálním případě jsou některé ze základních potřeb uspokojovány ve venkovním prostředí. Pokud mají do vnějšího prostoru přístup také cizí zvířata, nedoporučuje se tam ponechávat krmivo kvůli riziku přenosu chorob. Pokud kočka nemá přístup ven, je vhodné umístit odpočinkové místo tak, aby mohla ven alespoň koukat.

 

V domácnosti s více kočkami může být jedinec součástí skupiny nebo solitérem. V jedné domácnosti může žít několik sociálních skupin. Mezi kočkami může docházet ke konfliktům, které mohou být zjevné nebo skryté. Zjevné konflikty jsou charakterizovány vzájemným pronásledováním, syčením nebo ježením srsti. Skryté konflikty však mohou být snadno přehlédnuty. Postižené kočky se mohou stranit od ostatních nebo snižují svou aktivitu. Takové kočky tráví většinu času mimo společnost, na místech, která ostatní kočky nevyužívají. Členy domácnosti kontaktují pouze tehdy, pokud není přítomná asertivní kočka. U ohrožených koček se častěji rozvíjí eliminační problémy. Běžnou příčinou konfliktu u indoor koček je soupeření o základní zdroje (prostor, krmivo, voda, záchodky, odpočívadla apod.).  Každá sociální skupina tak musí mít svůj prostor, který se nebude překrývat s prostorem jiné skupiny. Zdroje pro uspokojení základních potřeb musí být dostačující pro všechny kočky.

 

 

   

  

 

  

 

   

 

 
 
  

 

 

3. pilíř: Umožnění hry a podpora predátorského chování

Kočka je lovec a tak je třetím pilířem umožnění hry a podpoření predátorského chování. Jednou z možností je podávání krmiva tak, aby se kočka musela chovat jako lovec. Je možné schovávat krmivo na různých místech v prostoru. Dají se používat i speciální nádobky s krmivem, kdy kočka musí přijít na způsob, jak potravu získat. Vhodnější je podávat krmivo častěji v menších dávkách (menší kořist).

Hra slouží ke zvýšení pohybové aktivity a jako náhrada loveckého chování. Doporučuje se používat takové hračky, které mohou být kočkou uloveny a kousány. Hračky mohou být schovávány na různých místech, aby je kočka musela aktivně vyhledávat. V některých hračkách může být také schováno krmivo. Mnoho koček má rádo novinky, a tak je dobré hračky pravidelně obměňovat. V domácnostech s více kočkami je vhodné hračky oddělovat, aby nedocházelo mezi kočkami k soutěžení nebo konfliktům. Atraktivitu hraček je možné zvýšit využitím šanty kočičí nebo kozlíku lékařského.

Koťata obvykle potřebují více hry, hračky by jim měly být přizpůsobeny (např. velikostí). I starší kočky mají potřebu si hrát, nicméně způsob a frekvence se může během života změnit. Hračky, jejichž součástí jsou provázky a u nichž tak hrozí riziko pozření, by vždy po hře měly být uklizeny z dosahu koček.

 

 Video hry koček  

4. pilíř: Interakce s majitelem

Kočky jsou společenská zvířata a pravidelná pozitivní interakce s lidmi je pro ně přínosem. Potřeba kontaktu je individuální. Mnoho koček preferuje vysokou frekvenci a nízkou intenzitu. Majitel by nikdy neměl kočku do kontaktu s ním nutit. Kočka si sama určí míru interakce a člověk se musí přizpůsobit. V domácnostech s více kočkami je nutné věnovat se každé kočce individuálně.

Základem dobrého vztahu s člověkem je socializace, která by měla být zahájena mezi 2. a 7. týdnem věku kotěte. Socializace koťat je ukončena až v třetím měsíci věku a do této doby by koťata měla být ponechána u matky. Negativní zkušenost může vést k dlouhodobému strachu. Koťata obvykle vyžadují větší míru interakce, po dosažení sociální zralosti (věk 2-3 roky) se frekvence kontaktu většinou snižuje.

Video interakce s majitelem 

 

5. pilíř: Respektování vnímání pachů

Kočky využívají čichové a chemické informace. Je vhodné vyhnout se používání výrazně aromatických látek (např. čistidla, detergenty, parfemovaná podestýlka), které by kočce mohly vadit.

Video reakce kočky na šantu kočičí  

 

Feromonová terapie

U koček bylo identifikováno 5 typů faciálních feromonů (F1-F5). Typ F3 je feromon, který se uvolňuje tehdy, otírá-li se kočka bradou a tvářemi o předměty v prostředí, zvířata nebo člověka. Jeho použití vede ke zmírnění strachu a tak problémů spojených se strachem. Tento feromon byl vyroben synteticky společností Ceva a označuje se jako Feliway Classic. Je dostupný jako difuzér nebo sprej. Jeho použití se doporučuje ke zmírnění stresu při cestování s kočkami i na kočičích hospitalizacích. Sprej by měl být aplikován minimálně 15 minut před tím, než do daného prostoru vstoupí kočka, neboť nosičem feromonu je etanol a ten je pro většinu koček velmi nepříjemný.

Novým přípravkem je Feliway Friends (Ceva, na trhu od roku 2016), který obsahuje kopii kočičího uklidňujícího feromonu (feline appeasing pheromone), který produkují kočky během laktace. Výzkumy naznačují, že by tato látka měla omezovat konfliktní chování. Také se jedná o difuzér. 

Feromonová léčba však není všelékem. Jejich užití by mělo jít ruku v ruce se zlepšením životního prostředí koček.

 

Šanta kočičí

Libé pocity je možné u koček vyvolat používáním předmětů s obsahem šanty kočičí, která je pro kočky velmi přitažlivá. Šanta kočičí (Nepeta cataria, catmint) je trvalka podobná mátě pocházející původně ze severní Afriky a Středomoří, v současnosti je rozšířená po celé Evropě a severní Americe. Obsahuje nepetalakton, který je někdy označovaný jako „kočičí kokain“. Kočky mají tendenci se v šantě válet, tím se nepetalakton uvolňuje do vzduchu a kočky ho vdechují a následně dochází k reakci s vomeronazálním orgánem. Následkem toho kočka ve zvýšené míře čichá, olizuje a kouše rostlinu, třese hlavou, dostává se do euforie. Účinek je podobný feromonům uvolňovaným při námluvách koček. Tento efekt trvá asi 5-10 minut, poté se kočky zklidní, částečně proto, že kočky část rostliny pozřou a ta na ně pak působí jako sedativum. Euforická reakce pak hodinu a více nemůže být vyvolaná znovu.

Citlivost k šantě se však objevuje pouze u 50-70 % koček a je daná geneticky (autozomálně dominantní gen). Na šantu obvykle nereagují koťata do 6-8 týdnů, reakce se obvykle vyvíjí ve věku 3 měsíců. Někteří kocouři mohou na šantu reagovat agresivně.

 

Kozlík lékařský

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) je trvalka z čeledi zimolezovitých. Obsahuje látky, které se již po staletí používají pro svůj zklidňující účinek (valeriánské kapky). U koček vyvolává podobné stavy, jako po expozici šantě - tedy stimulující. V tomto případě je účinnou látkou aktinidin.