SMYSLY, KOMUNIKACE A EXPLORATIVNÍ CHOVÁNÍ


SMYSLY KOČEK

Zrak


Zrak je nejdůležitějším kočičím smyslem. Je velmi dobře vyvinutý a dokonale přizpůsobený podmínkám, ve kterých kočky přirozeně žijí a jsou aktivní. Vzhledem ke způsobu lovu kořisti nepotřebují kočky vidět příliš do dálky. Jsou tak mírně krátkozraké a největší ostrosti je dosahováno na vzdálenost 2-6 m. Zorné pole má 205° s možnými odchylkami podle plemene. Charakteristickým znakem kočičích očí jsou elipsovité zornice, které jsou schopny rychle reagovat na změny osvětlení (rychleji než zornice kruhovité).

Vzhledem k tomu, že jsou kočky aktivní zejména v době zhoršených světelných podmínek, mají na sítnici větší množství tyčinek a menší množství čípků. Díky tomu hůř vidí barvy, což je typické pro noční živočichy. Vidění za šera zlepšuje tapetum lucidum, vrstva buněk s krystaly guaninu, která je umístěná mezi sítnicí a cévnatkou. Světelné paprsky se od této vrstvy odráží a pak podruhé dráždí fotoreceptory. V absolutní tmě kočka nevidí.

Oko nepředstavuje jen orgán pro smyslové vnímání, ale také pro komunikaci.

 

Foto 1 (Dilatované eliptické zornice)             Foto 2 (Světélkování oka kočky po osvícení bleskem fotoaparátu způsobuje tapetum lucidum)

    

 

Foto 3 (Zúžené eliptické zornice za světla)             

                           

Foto 4 (Extrémně dilatované zornice u vystrašené kočky anebo v šeru)                                                    Foto 5 (Vyklenutí rohovky u kočky)      

     

Foto 6 (Heterochromia iridis)                                                     Foto 7 (Anisocoria pupillae) 

* Heterochromie duhovky je stav, kdy má duhovka každého oka jiné zbarvení, duhovka, která neobsahuje pigment, má světle modré zbarvení. Není ovlivněn zrak zvířete. Anizokorie zornic znamená jejich nestejnou velikost, příčiny jsou různé.

Sluch


Sluch je u koček druhým nejdůležitějším smyslem. Kočka je schopná vnímat zvuky v rozmezí 30 Hz až 65 kHz (pro srovnání: spodní hranice je u člověka obdobná, horní je pak maximálně 20 kHz). Velmi citlivý sluch využijí např. lovu hlodavců nebo při lokalizaci mláďat, které téměř neslyšně piští. Na vzdálenost jednoho metru mohou rozeznat dva různé zdroje zvuků, které jsou od sebe 8 cm daleko. K lokalizaci jim slouží velmi dobře pohyblivé boltce, které jsou ovládány 27 svaly. Bylo zjištěno, že u koček s amputovanými boltci se slyšení zhoršilo o polovinu! Udává se, že kočky preferují ženské a dětské hlasy.

 

Foto 8 (Ušní boltce otočené nazad pro lepší lokalizaci zvuku za zvířetem)

Foto 9 (Nezávislý pohyb uší umožňuje dokonaleji lokalizovat zdroj zvuku)

Foto 10 (Fyziologické oboustranné lysiny táhnoucí se od horního obočí k bázi uší. Nápadnější jsou u kocourů a černě zbarvených koček)

 

Čich


Také čich je pro kočky velmi důležitý. Kočky mají přibližně 19 milionů čichových buněk. Také čich je využíván při komunikaci, velkou měrou se uplatňuje i v mnoha dalších oblastech. Kočky mají funkční vomeronazální (Jacobsonův) orgán s chemoreceptorickýmepitelem, který umožňuje přijímání pachů i ústní dutinou (flémování, gaping). Je důležitý zejména pro vnímání pachů spojených se sexuální aktivitou.

 

Foto 11 (Po očichání atraktivního místa kočky otevřou tlamku a flémují, někdy k tomu i vyplazují jazyk)

Foto 12 (Při flémování se kočka může v důsledku nadprodukce slin olizovat)

Hmat

Hmatové receptory jsou umístěny na tlapkách, v kůži a hmatových vouscích (vibrissae, whiskers). Hmatové vousky jsou rozložené hojně kolem dutiny ústní, nad očima a kolem kotníků. Hmatové chlupy jsou delší než normální srst a v kůži jsou uloženy 3x hlouběji. Hmatové vousky v okolí dutiny ústní jsou pro kočky velmi důležité, nahrazují totiž zrak, který na tak krátkou vzdálenost nedokáže zaostřit.

 

Foto 13 (Hmatové vousky směřující ke sledovanému objektu, upřený zrak, uši směřují dopředu)

Chuť


Chuť je u koček nejméně vyvinutým smyslem. Kočky nerozpoznávají sladkou chuť. O krmivu získávají víc informací čichem než pomocí chuťových pohárků.

 

Smysl pro rovnováhu

Kočky jsou pověstné svojí schopností se při pádu přetočit a na zem dopadnout na všechny čtyři tlapky. Příčinou je statokinetický receptor umístěný v uchu, který rychle reaguje na změny polohy těla a dává signály do mozku. Tento orgán je funkční už u koťat, ale plně se rozvine až po otevření očí.

 

KOMUNIKACE MEZI KOČKAMI

Komunikace mezi kočkami je vizuální, taktilní, hlasová a olfaktorická.

Vizuální komunikace

Vizuální signály jsou pro kočky velmi důležité, dokáží tak dát najevo svou náladu. Kočky komunikují svým postojem, výrazem tváře, velikostí pupil nebo schopností piloerekce na některé z částí tělo. Je ale nutné poznamenat, že ve srovnání s vlky nebo psy mají kočky omezené možnosti mimiky tváře.

Důležitou složkou vizuální komunikace je nesení ocasu a jeho pohyb. Tak například zpříma vertikálně nesený ocas znamená obecně přátelské úmysly, ať už v komunikaci s další kočkou, jiným zvířetem nebo i člověkem. Pohyb ze strany na stranu naopak znamená agresivitu. Piloerekcí na ocase dává kočka najevo negativní emoce spojené současně se strachem. Ocas se vztyčenými chlupy prohnutí hřbetu mají vyvolat v protivníkovi zdání většího zvířete, tento postoj se označuje jako „Halloween cat“. Naopak ocas mezi zadníma nohama bývá známkou nervozity nebo submisivního postavení.

Na hlavě si všímáme postavení uší, očí nebo hmatových chlupů. Vzpřímené uši jsou typické pro klidnou, relaxovanou kočku. Uši vztyčené a otočené znamenají zlost a agresi, sklopené uši a dilatované pupily vyjadřují strach. Pokud kočka zírá bez mrkání, znamená to výzvu, mrkání nebo přivřené oči pak spokojenost. Hmatové chlupy směřující dopředu jsou spojovány s ostražitostí, pokud míří do stran, kočka vyjadřuje spokojenost.

Součástí vizuální komunikace je i škrábání, které kočka provádí opakovaně na vertikální povrchy. Je to součástí teritoriálního chování, zpravidla se děje uvnitř teritoria, ne na jeho okraji.

 

Foto 14 (Přátelská komunikace: zpříma vertikálně nesený ocas)    Foto 15 (Nízce nesený ocas: nervozita)

                                                                      

Foto 16 (Halloween cat)

Foto 17 (Piloerekce ocasu u kotěte, které se bojí procházejícího psa)     

                                                                      

Foto 18 (Přivřené oči vyjadřují spokojenost a klid)

   

Foto 19 (Nervozita u kočky, sklopené uši vytočené do boku, částečně dilatované pupily, defenzivní agrese ze strachu)

Foto 20 (Upřený zrak, přikrčení, ušní boltce i hmatové vousky směřují k pozorovanému objektu: ostražitost, číhání na objekt)

  

Foto 21 (Nervozita u ležící kočky, strachová reakce, flémování)       Foto 22 (Strachová reakce u nalezeného polodivokého kocoura)

                                    

Foto 23 (U vystrašené kočky jsou typické částečně anebo extrémně dilatované zornice)

Video 1 (Agresivní reakce ze strachu, defenzivní agrese, dilatované zornice, syčení, přikrčení, piloerekce, sklopené uši) 

Foto 24 (Útočná agrese u koťat ve věku 6 a 8 týdnů projevovaná v rámci sociální hry. Typické stažení uší do stran anebo vzpřímenost, přímý pohled, švihání ocasem)

Foto 25 (Značení teritoria škrábáním vertikálních anebo horizontálních povrchů)

   

Video 2 (Škrábání na stromě: vizuální i olfaktorní značení teritoria, šplhání)  

Taktilní komunikace


Do taktilní komunikace řadíme vzájemné otírání zejména hlavy a krku, ale i dalších částí těla, allogrooming, dotýkání se nosy nebo společný odpočinek. Allogrooming se často týká hlavy a krku a je spojován s agonistickým chováním. Může to být způsob, jak přesměrovat možnou agresivní reakci v okamžiku, kdy je vhodné se agresi vyhnout. Vyskytuje se u koček, které jsou si blízké, takže pravděpodobně posiluje sociální vazby. Taktilní komunikace úzce souvisí s komunikací olfaktorní.

Foto 26 (Allorubbing: vzájemné otírání nosu a tváří)

Foto 27 (Otírání se o různé povrchy postupně tvářemi a tělem znamená značení teritoria pachovými značkami)

Foto 28 (Společný odpočinek)

   

Video 3 (Allogrooming: vzájemná péče)

Video 4 (Otírání se o ruku člověka, rozšiřování vlastní pachové stopy)

Video 5 (Smysly kočky: nezávislý pohyb uší pro lokalizaci zvuku, pozorování okolí, očichávání)

Hlasová komunikace

Kočky vykazují širokou škálu zvuků, jejich hlasové projevy jsou ze všech masožravců asi nejvariabilnější. Pravděpodobně je to dáno tím, že většinu aktivního času tráví v horších světlených podmínkách. Vyjadřují tak agonistické interakce, sexuální interakce, interakce mezi matkou a mláďaty a také interakce mezi kočkami a člověkem.

Zajímavým projevem je vrnění, kterým kočky vyjadřují pozdrav, pozornost, poděkování nebo souhlas. Objevuje se v různých situacích a rozeznávají se různé formy. Vrnět mohou koťata ošetřovaná matkou nebo naopak matka pro uklidnění koťat, kočky během allogroomingu nebo při kontaktu s člověkem. Kočky obvykle vrní se zavřenou tlamou, domácí kočky vrní o frekvenci 25-150 vibrací za sekundu. Všichni zástupci čeledi Felidae jsou schopni vrnět, přičemž malé kočky jsou schopny vrnět nepřetržitě a velké kočky pouze při výdechu. Do kategorie vrnění patří i „cvrlikání“ nebo „trylek“, kterými se kočky přátelsky zdraví mezi sebou nebo například vítají člověka.

V rámci mňoukání je možné rozlišit mnoho různých podob užívaných při různých příležitostech. Obvykle znamenají přátelské interakce.

Mezi agresivní zvuky řadíme vrčení, bručení, syčení prskání, ječení, naříkání nebo mňoukání. Tyto zvuky se objevují při ofenzivní i defenzivní agresi.

Video 6 (Vrnění při mazlení)

Video 7 (Spokojené mňoukání a trylkování při mazlení se psem)

Olfaktorní komunikace

Kočky mají velmi dobře vyvinutý čich. Je pravděpodobné, že chemické signály, které kočky vnímají, jsou velmi specifické, mohou dlouho přetrvávat a také se rozšiřovat na velké vzdálenosti. Olfaktorní komunikace se využívá při značení teritoria, identifikaci přátelských koček, pohlavní receptivitu a dalších. Jedná se mnoho různých zpráv, které jsou ale pro člověka špatně srozumitelné. Olfaktorní signalizace se nemusí vztahovat pouze na kočku jako jednotlivce, může se jednat i například o pach skupiny jako signál pro další skupiny koček.

V olfaktorní komunikaci se využívá ukládání stolice, kterou kočky za normálních okolností zahrabávají do sypkého substrátu. Pokud jsou ale na okraji teritoria, nechají ji odkrytou jako ohraničení území. Stolice obsahuje sekret análních žlázek jako zdroj informace.

Typickým příkladem olfaktorní komunikace a současně teritoriálního chování je močení a značkování močí na vertikální povrchy. Tento způsob je významnější u kocourů. Moč koček obsahuje dvě neobvyklé aminokyseliny – felinin a isovalthen a jejich degradace je odpovědná za typický zápach kocouří moči. Nekastrovaní kocouři mohou vyloučit močí až 95 mg felininu za den, přičemž kočky vyprodukují asi 1/5 tohoto množství.

Také kůže produkuje pomocí mazových žláz určitý zápach. Tyto žlázky jsou hojnější zejména v oblasti brady, tváří, stran čela a báze ocasu. Kočky, které se otírají, tak rozšiřují tento pach. Není zcela jasné, zda všechny oblasti na těle produkují podobné sekrety. K otírání dochází obvykle uvnitř teritoria a je spojeno s komfortem, uklidněním a přátelskými sociálními interakcemi. Značkování otíráním je velmi snadné, což naznačuje, že ta vůně je pro kočky velmi silná (ale člověk není schopen ji cítit). Kočky (samice) tak vyjadřují i informace o svém pohlavním cyklu.

Mazové žlázy jsou i na nohách a v meziprstí, takže i škrábání může být spojeno se zanecháváním pachové stopy.

 

EXPLORATIVNÍ CHOVÁNÍ

Explorace neboli pátrací chování je přirozeným projevem chování koček. Kočka jako šelma, predátor a solitérní lovec je neustále v pohybu a je velmi zvídavá. Pátrací chování je uskutečňováno v souvislosti s hledáním potravy, s prohlížením okolí a při seznamování s novými situacemi či objekty. K tomu využívá všechny svoje smysly, je neustále ostražitá, připravena kdykoliv opustit místo zájmu.

Foto 29 (Explorativní chování)

     

 

 

Video 8 (Explorativní, pátrací chování)

Video 9 (Explorativní chování, pozorování okolí a zvědavost u kočky bažinné (Felis chaus) a karakala)

Video 10 (Gepard a Lev perský: pozorování okolí, obhlížení teritoria)

Video 11 (Zvídavost kočky při hře psa s plyšákem, ostražitost)

Video 12 (Obranná agrese: jaguarundi, karakal, rys ostrovid – syčení, vrčení, přikrčení, piloerekce, nadměrné polykání, upřený zrak a dilatované zornice)