Biostatistika

***

FVL, 1.roč. - magisterské studium

zimní semestr

Sylabus - přednášky

 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a ve veterinárním lékařství. Biostatistický znak, náhodná veličina. Základní a výběrový soubor v biostatistice. Charakteristika náhodné veličiny, rozdělení četností náhodné veličiny, způsoby grafického vyjádření. Distribuční funkce, kvantil. Popisné charakteristiky biostatistických souborů - střední hodnoty a míry variability.

2. Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: Gaussovo normální rozdělení, normované normální rozdělení, neznámé rozd. (základní soubor); Studentovo  t-rozdělení, c2-rozdělení, F -rozdělení (výběrový soubor). Odhad parametrů základního souboru -  GNR: bodový a intervalový odhad µ, s; neznámé rozdělení: bodový a intervalový odhad mediánu. Vylučování extrémních hodnot souboru - Grubbsův test, Dixonův test.

3. Testování hypotéz v biostatistice, rozdělení testů, testovací kritérium, kritické hodnoty. Parametrické testy: F-test, t-test. Porovnání více středních hodnot - Analýza rozptylu (ANOVA). Testy pro mnohonásobné porovnávání.

4.  Neparametrické testy hypotéz pro spojitou náhodnou veličinu s  neznámým rozdělením. Obecný postup při testování biostatistických souborů. Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův  test, znaménkový test.

5. Hodnocení závislosti 2 kvantitativních biologických znaků. Funkční a statistická (korelační) závislost. Regresní analýza - lineární regresní závislost, odhad koeficientů regresní přímky. Korelační analýza - odhad korelačního koeficientu. Testování významnosti korelačního koeficientu. Nelineární korelace - Spearmanův koeficient  pořadové korelace.

6. Počet pravděpodobnosti a biostatistika,  binomické rozdělení četností. Kvalitativní znaky, analýza kategoriálních dat. Test rozdílu empirické a  teoretické četnosti. Test rozdílu 2 empirických četností.

7. Závislost kvalitativních biologických znaků. Testování závislosti 2 kvalitativních znaků - kontingenční  tabulka 2x2. Testování závislosti mezi několika kvalitativními znaky - kontingenční tabulka kxm, analýza zjištěných závislostí.

Pdf  verze

 

 

            Sylabus – cvičení           

 

1.    Úvodní cvičení.

2.    MS Excel - základní výpočty, tvorba a využití vzorců pro biostatistiku, grafická prezentace dat.

3.    Popisné charakteristiky souborů biostatistických dat - průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient, střední chyba průměru. Výpočty pomocí funkcí v programu MS Excel.

4.    Popisné charakteristiky statistických souborů v MS Excel - modelové příklady. 

5.  Testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady.

6.    Testy hypotéz o střední hodnotě (Studentův t-test: 1-výběrový, 2-výběrový: párový, nepárový). Testování  homogenity rozptylů - F test. Příklady na praktické výpočty v Excelu.

7.    Statistický program UNISTAT - základní statistické charakteristiky souboru biostatistických dat, parametrické testy: F-test, t-test. Řešení modelových příkladů pro biostatistická data.

8.    Samostatná práce s programem UNISTAT - parametrické testy: F-test, t-test. Řešení modelových příkladů pro biostatistická data.

9. MS Excel –  výpočty a využití statistických funkcí pro zpracování experimentálních dat, statistické vyhodnocování experimentu, F-test, t-test, grafická prezentace dat - modelový příklad.

10.Statistický program UNISTAT - testování rozdílů mezi průměry několika souborů metodou ANOVA (analýzy rozptylu). Statistické hodnocení experimentálních dat - modelové příklady.

11.UNISTAT, MS Excel – hodnocení závislosti kvantitativních znaků (regrese, Pearsonova korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace). Grafická prezentace dat. Řešení modelových příkladů pro biostatistická data.

12.MS Excel – modelové příklady na statistické zpracování experimentálních dat.

13.MS Excel, UNISTAT – samostatná práce při statistickém vyhodnocení modelových experimentálních dat. Zápočet.

 
 

Pdf  verze

 

          

 Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky