Biostatistika

FVL - magisterské studium

***

Cíle výuky discipliny

               Statistika je disciplinou, u níž o nutnosti její výuky v biologických a lékařských oborech není pochyb. Její význam vyplývá z podstaty získávání, zpracování, prezentace a interpretace dat v biologických a lékařských oborech, kdy bez uplatnění statistiky by vznik mnohých znalostí a zkušeností byl zatížen řadou chyb a omylů, a kdy bez znalosti statistiky by znalost i zkušenost nemohla být správně interpretována. Z tohoto pohledu disciplina biostatistika je zahrnována mezi základní discipliny studia všech studijních programů na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.  Náplní discipliny jsou zejména statistické metody popisu souborů dat a testování hypotéz pro kvantitativní i kvalitativní jevy se zaměřením na data a hypotézy veterinární medicíny a příbuzných oborů. 

               Praktický dopad významu biostatistiky se promítá především do oblasti výzkumu a vývoje v biologických a lékařských oborech, ale i do oblasti klinické veterinární praxe a oblasti hygieny a ekologie při dozoru nad potravinami živočišného původu. Výuka biostatistiky je zaměřena zejména na schopnost samostatně řešit konkrétní problémy veterinární medicíny s využitím metod biostatistiky a dále na praktické zvládnutí některých obecných i speciálních postupů obsluhy osobních počítačů při jejich využití pro statistické úlohy. Náplní praktické části discipliny jsou zejména speciální obsluha osobního počítače zaměřená na statistické zpracování dat v tabulkovém procesoru a speciálním statistickém softwaru včetně grafické prezentace analyzovaných dat.

        

        Disciplina Biostatistika je disciplinou základní, tedy disciplinou na níž další discipliny navazují. Navazujícímí jsou zejména ty discipliny, které se opírají o laboratorní činnost, což je většina disciplin oboru veterinární hygieny, méně již discipliny opírající se o terénní činnost nebo obory teoretické. Z tohoto pohledu je odpovídající i postavení discipliny na počátku studia veterinární mediciny i hygieny potravin a ekologie.

         Výuka oboru Biostatistika probíhá v 1. semestru v rozsahu 1 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně. Přednášky jsou zaměřeny především na problematiku statistiky, cvičení zahrnují problematiku biostatistiky a výpočetní techniky. Vzhledem k rozsahu discipliny a nižší úrovni průpravy absolventů středních škol v tomto oboru představuje další způsob výuky i individuální konzultace.

         Biostatistika je základní disciplinou, která vytváří nezbytný předpoklad pro získávaní a aplikaci znalostí v oboru veterinární mediciny a veterinární hygieny a ekologie.

 

Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky