Biostatistika

FVHE. 2.roč. - bakalářské studium

Bezpečnost a kvalita potravin

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

 

MODELOVÉ PŘÍKLADY

 

Příklad 1

Při hodnocení zatížení vodního prostředí cizorodými látkami byl hodnocen obsah celkové rtuti (THg) ve svalovině ryb. V údolní nádrži Skalka (Česká republika), která je dlouhodobě monitorována pro zvýšený obsah rtuti, bylo odloveno 12  ks ryb (bolen dravý), u kterých byl po usmrcení proveden odběr svaloviny pro stanovení obsahu celkové rtuti. Analytickým stanovením byly zjištěny následující hodnoty: 1.8; 1.6; 1.9; 0.8; 2.1; 1.3; 1.4; 1.8; 2.2; 1.3; 1.6 a 0.9 mg/kg.

Jaký je  průměrný obsah celkové rtuti ve svalovině ryb a jaký je rozptyl a směrodatná odchylka tohoto ukazatele?J

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 2

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) prováděl celoplošné sledování přítomnosti mykotoxinů v krmivu a krmných složkách. Při analýze kompletních krmných směsí pro prasata byl u 12 vzorků zjištěn pozitivní nález mykotoxinu - deoxynivalenolu (DON). Zjištěné koncentrace byly následující: 156.1; 246.3; 362.0; 199.6; 452.6; 366.1; 298.3; 145.6; 344.1; 297.6; 114.3 a 322.0 μg/kg.

Vypočítejte průměrný obsah deoxynivalenolu v analyzovaných  krmných směsích, rozptyl, směrodatnou odchylku, medián a rozpětí souboru.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 3

Na dvou farmách (A a B) byla hodnocena hygienicko-sanitační úroveň získávání mléka. Jako indikátor byl zvolen celkový počet mezofilních mikroorganismů (CPM).

V 10 vzorcích mléka odebraných na farmě A byly zjištěny následující hodnoty (v jednotkách 103 CFU/ml): 2,4; 4.3; 1.9; 2.2; 6.9; 5.8; 4.7; 6.6; 2.9; 6.1.

V 10 vzorcích mléka odebraných na farmě B byly zjištěny následující hodnoty (v jednotkách 103 CFU/ml): 5.2; 4.4; 3.8; 4.1; 6.3; 3.9; 4.6; 3.7; 5.5; 5.9.

Poznámka: CFU = jednotky tvořící kolonie, vyšetření probíhá plotnovými metodami technikou počítání kolonií

Existuje statisticky významný rozdíl v počtu celkových mezofilních mikroorganismů v mléce odebraných na farmě A a B?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 4

Při hodnocení kvality vepřového masa skladovaného při různých teplotách bylo jako indikátoru čerstvosti využito stanovení vybraných biogenních aminů. Do experimentu byly zařazeny dvě skupiny vzorků masa. První skupina byla skladována po dobu 3 dnů při teplotě -18 ˚C. Následně bylo provedeno analytické stanovení obsahu kadaverinu a byly zjištěny následující koncentrace: 2,3; 1.3; 3.9; 1.2; 3.9; 2.1; 2.6; 1.8; 1.9 a 2.1 mg/kg. Druhá skupina vzorků masa byla skladována po dobu 3 dnů při 4 ˚C a byly u ní zjištěny následující koncentrace: 5,3; 4.3; 5.9; 4.2; 4.9; 4.1; 5.6; 3.8; 2.9 a 3.1 mg/kg.

Ovlivňuje odlišná teplota skladování obsah kadaverinu ve vepřovém mase?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 5

Bylo prováděno sledování obsahu vitaminu C ve vzorcích mrkve, která byla zakoupena na biofarmě. Celkem bylo provedeno analytické stanovení obsahu vitaminu C ve 20 vzorcích mrkve a byly zjištěny následující koncentrace (v mg/kg):

41.1; 32.6; 28.9; 19.6; 23.6; 35.0; 36.7; 45.9; 49.6; 33.6; 17.8; 24.6; 29.6; 47.7; 41.6; 39.8; 15.6; 34.1; 44.0 a 55.8

Průměrný obsah vitaminu C v mrkvi, který je uváděn v literatuře, je 35 mg/kg.

Liší se obsah vitaminu C stanoveného ve vzorcích mrkve z biofarmy od průměrné hodnoty uváděné v literatuře?

Řešení:  UNISTAT

 

 

******************************

 

Příklad 6

U nosnic ve velkochovu byl sledován vliv světelného režimu na hmotnost vajec. Při obvyklém světelném režimu byla sledována hmotnost vajec u nosnic - u  náhodně vybraných 15 nosnic byly zjištěny tyto hodnoty ( g):

37, 35, 38, 42, 35, 38, 39, 36, 40, 37, 35, 36, 38, 37,35,

Poté byl upraven světelný režim v tomto velkochovu tak, aby bylo dosaženo vyšší snášky vajec (za stejné období). U stejných 15 nosnic pak byla opět vážena vejce a byly zjištěny následující hodnoty hmotnosti vajec (g):

36, 38, 35, 40, 37, 36, 38, 35, 38, 37, 33, 34, 38, 39, 40,

Projevila se změna světelného režimu na hmotnosti vajec?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 7

V experimentu byl porovnáván obsah akrylamidu v bramborových lupíncích od výrobce č. 1 a č. 2. Akrylamind patří mezi závažné potravinové kontaminanty a vzniká ve vybraných potravinách při zvýšené teplotě (smažení, grilování, pečeni).

Ve vzorcích od výrobce č. 1 zjištěny následující hodnoty obsahu akrylamidu: 450, 256, 198, 363, 224, 256, 378, 411, 541 a 401 μg/kg.

Ve vzorcích od výrobce č. 2 byly zjištěny tyto hodnoty obsahu akrylamidu: 698, 741, 736, 589, 661, 851, 663, 745, 698 a 703 μg/kg.

 

Liší se statisticky významně rozptyly obsahu akrylamidu v bramborových lupíncích od dodavatele č. 1 a 2?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 8

Při vyšetřování vzorků krmné směsi pro selata bylo zjišťováno, zda použité krmné aditivum (vitaminy skup.B) je po 5 minutách zamíchávání do krmné směsi rovnoměrně rozmícháno?

Koncentrace aditiva v krmné směsi je náhodná veličina s GNR( µ,s2). Požadavek rovnoměrného rozmíchávání byl stanoven splněním rozptylu koncentrace aditiva s2= 0,01 v různých místech zásobníku.

Bylo odebráno 10 vzorků z různých míst zásobníku a byla zjištěna tato koncentrace aditiva ve směsi mg.kg-1 :  3.2, 3.4, 3.2, 3.1, 3.4, 3.4, 3.3, 3.4, 3.1, 3.0.

Je aditivum po 5 minutách zamíchávání do krmné směsi rozmícháno rovnoměrně ?

Řešení:  UNISTAT

 

 

******************************

 

Příklad 9

V experimentu byla ověřována účinnost 3 přípravků (A, B, C) na zvyšování hladiny Mg v krevním séru dojnic. Do pokusu byly zařazeny 4 skupiny zvířat (Kontrola, A, B, C), u nichž byly získány tyto hodnoty Mg v krevním séru (v mmol.l-1):

  K                     A                     B                      C

1,05                 0,91                 0,97                 1,01

0,69                 0,79                 0,99                 0,96

0,85                 0,82                 1,24                 0,95

0,78                 1,03                 1,17                 0,90

0,82                 0,82                 0,87                 0,99

1,01                 0,93                 1,2                   1,1

0,91                 0,9                   0,97                 0,98

0,88                 0,87                 0,96                 0,9

0,9                   0,89                 0,99                 0,95

0,85                 0,93                 0,95                 0,86

Statisticky vyhodnoťte rozdíly v účinnosti mezi přípravky A, B, C vzhledem ke kontrole a graficky znázorněte porovnání jednotlivých skupin.

Řešení:  UNISTAT  (ANOVA)

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 10

Byla zjišťována závislost mezi acidobazickým výlučkem moči a pH moči u dojnic.V pokuse byly zjištěny tyto hodnoty :

ABV moči (mmoll-1)               pH (-log H+)

 20                                          7,0

 10                                          7,2

 50                                          8,0

 90                                          7,6

135                                         7,9

150                                         8,3

173                                         8,0

195                                         8,1

205                                         8,6

229                                         8,1

263                                         8,0

Proveďte regresní a korelační analýzu závislosti (napište lineární regresní rovnici a vypočtěte korelační koeficient) a zjistěte statistickou významnost závislosti.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 11

Byla zjišťována závislost mezi glukózou krevního séra a ketolátkami moči u dojnic. V pokuse byly zjištěny tyto hodnoty :

glukóza séra (mmoll-1)            ketolátky moči (arb. j.)

2,5                                          0

2,6                                          0

2,8                                          2

2,9                                          1

3,0                                          2

3,1                                          3

3,2                                          2

3,5                                          4

3,9                                          2

4,2                                          4

4,5                                          3

Proveďte regresní a korelační analýzu závislosti (napište lineární regresní rovnici a vypočtěte korelační koeficient) a zjistěte statistickou významnost závislosti.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 12

Zjistěte zda existuje závislost mezi váhou těla a hmotností vajec u nosnic, U výběrového souboru 10 nosnic byly naměřeny následující hodnoty váhy těla (v kg):

2.2, 1.8, 2.1, 1.7, 2.4, 2.0, 2.0, 1.9, 2.3, 1.9

U těchto nosnic byly zjištěny následující průměrné hodnoty v g pro hmotnost vajec (průměr z 10 vajec):

41, 36, 40, 36, 42, 39, 40, 37, 41, 38

Vypočítejte základní statistické parametry pro každý soubor dat, korelační koeficient pro závislost obou sledovaných veličin a znázorněte graf lineární regresní funkce (s popisem lineární rovnice) pro sledovaný vztah.

Řešení: UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 13

Byl zjišťován stresový účinek 3 různých intenzit hluku: 50 dB (kontrola), 80 dB, 100 dB na změny ve vybraných biochemických ukazatelích (glukóza, triglyceridy, cholesterol, AST) v krvi laboratorních králíků. Každé intenzitě hluku byla vystavena skupina králíků, z níž bylo náhodně vybráno vždy 10 jedinců, u kterých byly naměřeny následující hodnoty vybraných biochemických ukazatelů v krvi:  DATA

Zjistěte rozdíly v účinku sledovaných intenzit hluku na jednotlivé biochemické ukazatele.

Řešení: UNISTAT  (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 14

Byly sledovány změny ve vybraných hematologických ukazatelích brojlerů vlivem stresového působení přepravy na jatka do 3 různých vzdáleností (0 km, 70 km, 150 km). Z každého transportu bylo náhodně vybráno 10 brojlerů, u nichž byly stanoveny následující hodnoty hematologických ukazatelů - hladina hemoglobinu (Hb), hematokritu (Hk), celkový počet erytrocytů (Ery) a leukocytů (Leu):  DATA ,

Zjistěte, zda se liší různé délky přepravy brojlerů ve svém vlivu na sledované hematologické ukazatele brojlerů.

Řešení: UNISTAT (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 15

Byl hodnocen vliv různé doby zavěšování brojlerových kuřat na jatkách na hladinu stresového markeru - kortikosteronu. Brojlerová kuřata byla podrobena stresovému účinku následkem zavěšování po dobu 3 a 5 minut a získané výsledky byly porovnány s jedinci, kteří nebyly podrobeni stresovému vlivu následkem zavěšování (kontrolní skupina). Naměřené hodnoty kortikosteronu (ng/ml) v kr.plazmě 8 náhodně vybraných brojlerů v jednotlivých skupinách podle doby zavěšení:

       Kortikosteron (ng/ml)

0 min (kontr.)

3 min

5 min

1,02

3,02

4,66

1,56

3,69

4,02

1,49

2,99

6,01

2,03

4,01

4,89

1,99

3,54

5,26

1,87

2,98

5,31

2,36

3,54

4,57

2,14

4,11

4,66

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různé doby zavěšení brojlerů na koncentraci kortikosteronu v krevní plazmě.

Řešení: UNISTAT  (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 16

Byl sledován vliv dlouhodobého transportu ryb (kapra obecného) na vybrané hematologické ukazatele (hematokrit). Ryby byly přepravovány na dvě různé vzdálenosti (50 km a 115 km). Naměřené hodnoty hematokritu (v l/l) u 8 náhodně vybraných kaprů v jednotlivých skupinách podle vzdálenosti transportu jsou uvedeny v následující tabulce (kontrola = hodnoty hematokritu u ryb, které nebyly transportovány):

Hematokrit (l/)

kontrola

50 km

115 km

0,3

0,35

0,36

0,28

0,36

0,35

0,31

0,32

0,34

0,27

0,39

0,35

0,26

0,31

0,31

0,32

0,30

0,35

0,28

0,35

0,3

0,3

0,34

0,3

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různých vzdálenosti transportu na hematokritovou hodnotu u kaprů.

Řešení: UNISTAT (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 17

 

Byl hodnocen stresový vliv transportu na koncenraci kortizolu v krevní plazmě prasat. Prasata byla přepravována na vzdálenost 20 km a po přepravě byly naměřené hodnoty kortizolu od 8 náhodně vybraných jedinců  porovnány s hodnotami jedinců (n=8), kteří nebyly podrobeni stresovému vlivu následkem přepravy:

 

 

Kortizol (ng/ml)

Č. zv.

Bez přepravy

Transport 20 km

1

98,60

150,30

2

75,30

120,60

3

102,30

111,90

4

65,90

142,30

5

84,30

136,50

6

101,60

125,90

7

100,20

147,90

8

87,60

154,60

 Měla 20 km přeprava vliv na koncentraci kortizolu v krevní plazmě prasat?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

 

Příklad 18

Byl hodnocen stresový vliv střednědobého transportu na hladinu neopterinu v krevní plazmě prasat. U souboru 10 náhodně vybraných prasat byla odebrána krev před započetím přepravy na vzdálenost 50 km a poté i po skončení transportu. Zjištěné hodnoty koncentrace neopterinu v krevní plazmě prasat jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Neopterin (nmol/l)

Č. zv.

Před transportem

Transport 50 km 

1

18,90

34,65

2

19,60

32,50

3

17,65

33,90

4

25,60

41,50

5

28,30

49,65

6

19,60

37,10

7

21,35

42,00

8

24,60

29,60

9

18,45

31,20

10

20,30

45,10

Měl 50 km transport vliv na hladinu neopterinu v krevní plazmě prasat?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 19

 

Byl sledován vliv stresového zatížení zvýšením teploty prostředí při výkrmu brojlerů na změny v bílém krevním obrazu kuřat. Jako hlavní indikátor dlouhodobého tepelného stresu byl sledován vzájemný poměr heterofilů a lymfocytů (H/L) v krvi brojlerů. Ze skupiny brojlerů, kteří byli vykrmováni při zvýšené teplotě (30°C) bylo náhodně vybráno 10 brojlerů, jimž byla po skončení výkrmu odebrána krev, a zjištěné hodnoty H/L byly porovnány s hodnotami 10 náhodně vybraných brojlerů, kteří byli vykrmováni při normální teplotě (21°C - kontrola):

 

 

 H/L (Heterofily/Lymfocyty)

Č. zv.

 Kontrola

 Zvýšená teplota

1

0,74

1,49

2

0,65

1,34

3

0,60

0,98

4

0,59

1,65

5

0,83

1,82

6

1,06

1,68

7

0,56

0,85

8

0,73

1,08

9

0,55

0,99

10

0,92

1,96

Měla zvýšená teplota při výkrmu vliv na hodnoty H/L v krvi brojlerů?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 20

 

Byl hodnocen vliv různé doby transportu prasat na vybrané stresové markery. Jako stresové markery byly vybrány koncenrace kortizolu a neopterinu v krevní plazmě. Prasata byla přepravována na vzdálenost 20 km nebo 50 km, poté jim byla odebrána krev na stanovení sledovaných ukazatelů. Získané výsledky byly porovnány s jedinci, kteří nebyli podrobeni stresovému vlivu následkem přepravy (kontrola):

Kortizol (ng/ml) Neopterin (nmol/l)
kontrola 20 km 50 km kontrola 20 km 50 km
98,6 150,3 184,6 18,9 22,9 34,6
75,3 120,6 144,2 19,6 29,6 32,5
102,3 111,9 135,6 17,6 31,6 33,9
65,9 142,3 165,3 25,6 32,5 41,5
84,3 136,5 152,0 28,3 28,7 49,6
101,6 125,9 154,3 19,6 26,8 37,1
100,2 147,9 179,1 21,3 36,9 42,0
87,6 154,6 168,3 24,6 21,6 29,6

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různé délky přepravy na koncentraci kortizolu a neopterinu v krevní plazmě prasat.

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 21

 

V testech toxicity na kapru obecném (Cyprinus carpio) byla ověřována účinnost fungicidního přípravku BUMPER (účinná látka - propikonazol) na změny v počtu leukocytů (G/l)). V experimentu byly zjištěny následující hodnoty počtu leukocytů v krvi kaprů, kteří byli vystaveni koncentraci 30mg/l a počty leukocytů u kontrolních zvířat:

Celkový počet leukocytů (G/l)

Č. zv.

Kontrola (0 mg/l)

30 mg/l

1 40,2 36,1
2 38,6 35,9
3 32,6 37,8
4 45,1 38,1
5 48,3 41,6
6 39,4 40,5
7 38,6 39,2
8 40,2 35,2
9 41,6 32,4
10 36,9 32,8
11 38,7 36,5
12 41,6 31,6

Měla testovaná koncentrace fungicidu BUMPER vliv na celkové počty leukocytů v krvi kaprů?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 22

 

Při transportu prasat byl sledován stresový vliv procesu nakládky zvířat do přepravního prostředku na hladinu kortizolu v krevní plazmě prasat. U souboru 10 náhodně vybraných prasat byla odebrána krev ještě ve stáji (před nakládkou) a poté i po ukončení procesu nakládání zvířat do kamionu. Zjištěné hodnoty koncentrace kortizolu v krevní plazmě prasat jsou uvedeny v následující tabulce:

Kortizol (ng/ml)
Č. zv. Před nakládkou Po nakládce
1 86,9 158,3
2 92,6 142,7
3 99,6 174,8
4 85,3 144,2
5 100,3 135,6
6 75,9 135,3
7 86,3 151,0
8 101,6 144,3
9 100,2 159,1
10 86,6 167,3

Měla nakládka prasat vliv na hladinu kortizolu v krevní plazmě zvířat?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 23

 

Při transportu bažantů byly sledovány změny v koncentraci glukózy a laktátu v krevní plazmě v souvislosti s různou hustotou naskladnění zvířat v přepravních kontejnerech. U 10 náhodně vybraných bažantů transportovaných při přepravní hustotě 290 cm2/kg a 195 cm2/kg živé váhy a 10 kontrolních bažantů, kteří přepravováni nebyli,  byly stanoveny následující plazmatické koncentrace glukózy a laktátu:

Skup. Glukóza (mmol/l) Laktát (mmol/l)
290 cm2 15,5 7,42
290 cm2 17,66 6,76
290 cm2 15,17 4,76
290 cm2 13,70 5,75
290 cm2 17,02 7,58
290 cm2 14,32 4,53
290 cm2 14,74 7,78
290 cm2 16,88 10,09
290 cm2 16,89 4,36
290 cm2 15,83 6,04
195 cm2 18,47 7,00
195 cm2 15,46 8,81
195 cm2 16,2 4,68
195 cm2 14,58 3,68
195 cm2 18,60 7,35
195 cm2 16,63 6,86
195 cm2 14,44 5,83
195 cm2 15,69 4,77
195 cm2 14,78 5,63
195 cm2 15,16 6,47
Kontrola 18,35 8,4
Kontrola 16,56 8,45
Kontrola 15,38 9,36
Kontrola 16,84 9,11
Kontrola 17,32 7,35
Kontrola 14,18 11,2
Kontrola 19,11 14,29
Kontrola 18,17 12,29
Kontrola 17,64 11,27
Kontrola 18,96 12,06

Zjistěte, zda se liší různá přepravní hustota bažantů ve svém vlivu na hladinu glukózy a laktátu v krevní plazmě zvířat?

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 24

 

Experimentálně byla ověřována účinnost různých koncentrací fungicidního přípravku BUMPER (účinná látka - propikonazol) na změny parametrů oxidativního stresu - aktivity enzymů superoxid dismutázy (SOD) v játrech. V testech toxicity na kapru obecném (Cyprinus carpio) byly testovány celkem 3 různé koncentrace a byly zjištěny následující hodnoty SOD (U/mg protein):

SOD (U/mg protein)
Koncentrace
BUMPER:
Kontrola (0 mg/l) 0,1 mg/l 1 mg/l 10 mg/l
Č.zv. 1 150 240 364 399
2 169 305 402 425
3 203 198 216 401
4 256 204 369 326
5 241 360 483 405
6 187 201 397 299
7 203 188 364 379
8 196 192 288 356
9 302 221 399 452
10 148 207 269 399
11 265 196 364 379
12 231 181 301 452

Liší se vliv různých koncentrací fungicidu BUMPER na aktivitu enzymů SOD ve srovnání s kontrolou?

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 25

 

Byly sledovány hladiny celkových počtů leukocytů a hladina hemoglobinu v krvi nosnic v 4 různých typech ustájení (volný výběh, podestýlka, neobohacené klece, obohacené klece). Z každého ustájení bylo náhodně vybráno 10 nosnic, u nichž byly stanoveny následující hodnoty celkového počtu leukocytů (Leu) a Hemoglobinu:

Leu (G/l)   Hemoglobin (g/l)
volný výběh podestýlka neobohacené klece obohacené klece   volný výběh podestýlka neobohacené klece obohacené klece
7,6 12,3 15,8 6,2   181 105 96 106
9,6 7,3 9,1 10,8   144 114 98 112
12,5 11,9 7,3 7,8   121 133 92 99
14,9 13,0 8,0 8,0   129 122 123 97
16,5 9,1 6,8 6,8   120 119 94 102
15,7 13,8 5,3 4,8   125 139 86 118
9,4 16,2 9,8 9,8   159 146 116 95
13,6 11,3 14,3 5,6   123 131 99 130
10,7 8,5 7,9 8,8   129 132 91 109
12,8 7,5 9,5 9,5   133 121 143 111

Zjistěte, zda se navzájem liší různé typy ustájení ve svém vlivu na celkové počty leukocytů a hladinu hemoglobinu u nosnic.

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 26

 

Při transportu bažantů do bažantnice byl sledován vliv délky manipulace (v sekundách) s ptáky při jejich nakládce do transportních kontejnerů na hladinu laktátu v krevní plazmě. U 20 náhodně vybraných bažantů byly zjištěny při různých dobách manipulace (odchyt, přenesení, umístění do kontejneru) následující hodnoty laktátu (v mmol/l) v kr. plazmě:

Č.zv.

Doba manipulace (s)

Laktát (mmol/l)

1

90

10,39

2

83

16,93

3

76

10,38

4

72

11,51

5

90

9,61

6

90

10,60

7

72

12,60

8

85

10,24

9

57

12,14

10

90

11,60

11

111

13,59

12

114

12,20

13

180

20,76

14

173

9,91

15

164

19,74

16

158

12,83

17

180

18,45

18

155

16,46

19

129

10,48

20

175

13,84

Zjistěte, zda existuje závislost mezi dobou manipulace s bažanty a hladinou laktátu v jejich krvi.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 27

 

V rámci experimentálního ověřování možnosti porážení bažantů na jatkách, byl hodnocen stresový vliv doby zavěšení v předporážkovém procesu na hladinu kortikosteronu v krevní plazmě bažantů. Čtyři skupiny náhodně vybraných bažantů po 5 jedincích byly podrobeny zavěšení na 30, 40, 50 a 60 s a poté u nich byly stanoveny následující hladiny kortikosteronu (v ng/ml) v kr.plazmě:

Č.zv.

Doba zavěšení (s)

Kortikosteron (ng/ml)

1

30

2,816

2

30

4,054

3

30

4,982

4

30

8,01

5

30

3,002

6

40

12,478

7

40

11,9

8

40

8,138

9

40

6,024

10

40

15,09

11

50

6,52

12

50

16,076

13

50

13,086

14

50

15,09

15

50

23,884

16

60

5,836

17

60

21,17

18

60

23,138

19

60

16,594

20

60

14,62

Zjistěte, zda existuje závislost mezi dobou zavěšení bažantů a hladinou kortikosteronu v jejich krvi.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 28

 

U bažantů, kteří byli podrobeni 2 hodinovému transportu z odchovny do bažantnice byla sledována závislost mezi hladinou laktátu a glukózy v kr.plazmě ptáků. U 20 náhodně vybraných bažantů byly po skončení transportu zjištěny následující hodnoty glukózy (v mmol/l) a laktátu (v mmol/l) v kr. plazmě:

Č.zv.

Glukóza (mmol/l)

Laktát (mmol/l)

1

15,5

7,42

2

17,66

6,76

3

15,17

7,76

4

13,70

5,75

5

17,02

7,58

6

14,32

4,53

7

14,74

7,78

8

16,88

8,09

9

16,89

4,36

10

15,83

6,04

11

18,47

7,00

12

15,46

8,81

13

16,2

4,68

14

14,58

4,68

15

18,60

10,35

16

16,63

8,86

17

14,44

5,83

18

15,69

4,77

19

14,78

5,63

20

15,16

6,47

Zjistěte, zda existuje závislost mezi hladinou glukózy a laktátu v kr.plazmě bažantů.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 29

 

Experimentálně byl porovnáván vliv dvou hladin hlukové zátěže působící při výkrmu brojlerů na hladinu cholesterolu v krevní plazmě ptáků. Ze skupiny brojlerů, kteří byli vykrmováni při hladině hluku 100 dB bylo náhodně vybráno 12 brojlerů, jimž byla po skončení výkrmu odebrána krev, a zjištěné hodnoty plazmatického cholesterolu (v mmol/l) byly porovnány s hodnotami 12 náhodně vybraných brojlerů z výkrmny, kde se hladina hluku pohybovala kolem 50 dB:

 

Cholesterol (mmol/l)

Č.zv.

50 dB

100dB

1

3,54

4,37

2

2,98

3,78

3

3,47

3,99

4

4,03

3,58

5

2,46

4,13

6

3,76

4,67

7

3,88

4,1

8

3,9

3,79

9

3,75

4,21

10

4,01

3,68

11

3,12

3,54

12

3,55

3,96

Liší se hladina cholesterolu v krevní plazmě brojlerů vykrmovaných při různé hlukové zátěži?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 30

 

Experimentálně byla hodnocena baktericidní účinnost nové metody tepelného ošetření mléka (mikrovlnný ohřev) ve srovnání s pasterizací. Bylo odebráno 15 vzorků mléka, u nichž byla 1. polovina každého vzorku ošetřena pasterizací a 2. polovina mikrovlnným ohřevem. Po kultivaci byl sledován počet kolonií koliformních bakterií (v KTJ/g) v obou polovinách každého vzorku:

Počty kolonií (KTJ/g)

Č.vz.

Pasterizace

Mikrovlny

1

58

61

2

132

126

3

86

90

4

64

81

5

103

89

6

110

102

7

154

143

8

96

74

9

213

186

10

78

45

11

163

157

12

241

197

13

184

119

14

75

48

15

69

72

Liší se baktericidní účinnost obou použitých metod ošetření mléka?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 31

 

Při nesprávném používání pesticidních přípravků může docházet ke kumulaci účinné látky v ošetřených plodech. Problém nastává především při nedodržení ochranných lhůt. Jedním z používaným pesticidů je také mevinphos, který se aplikuje např. na meruňky. V rámci experimentu byl hodnocen obsah tohoto pesticidu v meruňkách z biofarmy a dalších dvou sadů, na které byl uvedený pesticid aplikován. Byly zjištěny byly následující koncentrace v mg/kg:

Č. vz. Mevinphos (mg/kg)
Biofarma firma A firma B
1 0.0 102.0 85.0
2 0.0 145.0 120.8
3 0.0 96.0 80.0
4 0.0 36.0 30.0
5 0.0 189.0 157.5
6 0.0 120.0 100.0
7 0.0 110.0 91.7
8 0.0 145.0 120.8
9 0.0 96.0 80.0
10 0.0 63.0 52.5

Zjištěte, zda-li existuje rozdíl mezi testovanými skupinami - porovnejte vůči biofarmě (kontrolní skup.). Vypočítejte základní statistické parametry (průměr, SD, SEM) u jednotlivých souborů  a proveďte grafické zpracování získaných dat.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 32

 

Byl prováděn experiment, ve kterém byl hodnocen úbytek vitaminu C v potravinách při různých způsobech skladování. Vybraný druh zeleniny byl podroben různému skladování po dobu 1 týdne. V každé skupině bylo hodnoceno 10 vzorků. Po ukončení skladování byl zjištěn obsah vitaminu C v mg/kg:

Č. vz.   mg vitaminu C/kg
mražení při -20°C skladování při pokoj. teplotě chlazení při 4°C 
1 113.4 36.4 108.0
2 182.7 53.3 174.0
3 199.5 41.6 190.0
4 235.2 84.5 224.0
5 75.6 18.2 72.0
6 98.7 16.9 94.0
7 144.9 74.1 138.0
8 212.1 76.7 202.0
9 205.8 79.3 196.0
10 100.8 58.5 96.0

Zjištěte, zda-li existuje rozdíl v obsahu vitaminu C v zelenině skladované různými způsoby skladování. Vypočítejte základní stat. parametry (průměr, SD, SEM) a proveďte grafické zpracování získaných dat.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 33

 

Při dlouhodobém a nevhodném skladování medu může docházet k chemickým změnám, které jsou provázeny vznikem různých látek, jako je například hydroxymethylfurfural (HMF), který je nežádoucí. V laboratoři byl proveden experiment, do kterého bylo zařazeno 10 vzorků čerstvého medu, který byl získán přímo od tuzemských včelarů. Z každého medu byl odebrán vzorek, ve kterém byl stanoven obsah HMF. Následně byly tyto vzorky medů skladovány po dobu 6 měsíců na světle. Následně byla opět provedena analýza HMF a získané výsledky jsou uvedeny v tabulce:

Č. vz. čerstvý med - obsah HMF (mg/kg) med po 6 měsících - HMF (mg(kg)
1 12.2 27.4
2 5.6 12.6
3 19.5 43.9
4 7.3 16.5
5 2.0 4.4
6 5.8 13.0
7 16.5 37.1
8 3.7 8.2
9 3.1 6.9
10 12.6 28.4

Zjištěte, zda-li existuje rozdíl v obsahu HMF v medu, který byl skladován po dobu 6 měsíců. Vypočítejte základní stat. parametry (průměr, medián, SD, rozptyl, SEM) a proveďte grafické zpracování získaných dat.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 34

 

Vitamin C je citlivý na teplo a vysoce citlivý na oxidaci. Při tepelné úpravě zeleniny dochází k jeho částečné degradaci, míra degradace je závislá na zvoleném způsobu kulinární úpravy. Byl prováděn experiment, ve kterém byl hodnocen úbytek vitaminu C po tepelné úpravě brokolice. Do experimentu bylo zařazeno 10 vzorků čerstvé brokolice a 10 vzorků brokolice po tepelné úpravě blanšírováním po dobu 10 min. Ve vzorcích byly stanoveny následující koncentrace vit.C:

Č. vz.  Vitamin C (mg/100 g)
čerstvá brokolice brokolice po tepelné úpravě
1 86.20 75.30
2 79.60 45.20
3 128.60 104.20
4 101.30 95.60
5 114.50 85.60
6 139.40 102.60
7 157.60 100.50
8 87.30 69.80
9 69.70 48.90
10 99.10 78.10

Zjištěte, zda-li existuje rozdíl v obsahu vitaminu C v čerstvé zelenině a zelenině, která byla podrobena blanšírování. Vypočítejte základní stat. parametry (průměr, SD, SEM) a proveďte grafické zpracování získaných dat.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 35

 

Nitrosaminy jsou karcinogenní látky vznikající za určitých podmínek z dusitanů a bílkovin. Jejich výskyt byl prokázán především v uzených masech, sýrech a rybách. Byl prováděn experiment, ve kterém byla zjisťována závislost mezi množství vzniklých nitrosaminů a použitou teplotou pečení. Při experimentu bylo zprácováno celkem 10 vzorků vepřového masa, které bylo pečeno při různých teplotách. Po ukončení pečení byl proveden rozbor a stanovení obsahu nitrosaminů:

použitá teplota (˚C) obsah nitrosaminů (ug/kg)
160 0.9
170 0.9
180 1.0
190 1.0
200 1.0
210 1.0
220 1.2
230 1.0
240 1.4
250 1.5

Zjištěte, zda-li existuje závislost mezi obsahem nitrosaminů a použitou teplotou pečení.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

Zpět