Biostatistika

***

FVHE, 2.roč., letní semestr - bakalářské studium

Bezpečnost a kvalita potravin

 

Sylabus - přednášky

 1. Úvod do statistiky. Význam statistiky v biologii a ve veterinárním lékařství. Statistický znak, náhodná veličina. Základní a výběrový soubor ve statistice. Charakteristika náhodné veličiny, rozdělení četností náhodné veličiny, způsoby grafického vyjádření. Distribuční funkce, kvantil. Popisné charakteristiky statistických souborů - střední hodnoty a míry variability.

2. Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: Gaussovo normální rozdělení, normované normální rozdělení, neznámé rozd. (základní soubor); Studentovo  t-rozdělení, c2-rozdělení, F -rozdělení (výběrový soubor). Jejich využití ve statistice. Grafické vyjádření. Odhad parametrů základního souboru -  GNR: bodový a intervalový odhad µ, s; neznámé rozdělení: bodový a intervalový odhad mediánu. Vylučování extrémních hodnot souboru - Grubbsův test, Dixonův test.

3. Testování hypotéz ve statistice, rozdělení testů. Nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, kritické hodnoty. Parametrické testy: F-test, t-test. Porovnání více středních hodnot - Analýza rozptylu (ANOVA). Testy pro mnohonásobné porovnávání.

4.  Neparametrické testy hypotéz pro spojitou náhodnou veličinu s  neznámým rozdělením. Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův  test, znaménkový test.

5. Hodnocení závislosti 2 kvantitativních znaků. Funkční a statistická (korelační) závislost. Regresní analýza - lineární regresní závislost, odhad koeficientů regresní přímky. Korelační analýza - odhad korelačního koeficientu. Testování významnosti korelačního koeficientu. Nelineární korelace - Spearmanův koeficient  pořadové korelace.

6. Počet pravděpodobnosti a statistika. Teorie pravděpodobnosti,  binomické rozdělení četností. Kvalitativní znaky, analýza kategoriálních dat. Test rozdílu empirické a  teoretické četnosti. Test rozdílu 2 empirických četností.

7. Testování závislosti 2 kvalitativních znaků - kontingenční  tabulka 2x2. Testování závislosti mezi několika kvalitativními znaky - kontingenční tabulka kxm, analýza zjištěných závislostí.

Pdf  verze

 

            Sylabus – cvičení            

 

1.    MS Excel - editace tabulky, základní výpočty, využití vzorců, grafická prezentace dat. Popisné charakteristiky souborů biostatistických dat – průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient, střední chyba průměru.   

2.    Popisné charakteristiky souborů, testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady.   

3.   Statistický program UNISTAT - základní sta­tistické charakteristiky datového souboru, parametrické testy: F-test, t-test. Řešení modelových příkladů

4.    MS Excel – výpočty a využití statistických funkcí pro zpracování dat, statistické vyhodnocování experimentu, F-test, t-test, grafická prezentace dat – modelový příklad.

5.    UNISTAT, MS Excel – hodnocení závislosti kvalitativních znaků (regrese, Pearsonova korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace). Grafická prezentace dat. Řešení modelových příkladů.

6.   MS Excel, UNISTAT – samostatné příklady na statistické zpracování modelových experimentálních dat.

7.   MS Excel, UNISTAT – samostatná práce při statistickém zpracování experimentálních dat. Zápočet.

Pdf  verze

 


***

FVHE, 2.roč., letní semestr - bakalářské studium

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii


Sylabus - přednášky

 1. Úvod do statistiky. Význam statistiky v biologii a ve veterinárním lékařství. Statistický znak, náhodná veličina. Základní a výběrový soubor ve statistice. Charakteristika náhodné veličiny, rozdělení četností náhodné veličiny, způsoby grafického vyjádření. Distribuční funkce, kvantil. Popisné charakteristiky statistických souborů - střední hodnoty a míry variability.

2. Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: Gaussovo normální rozdělení, normované normální rozdělení, neznámé rozd. (základní soubor); Studentovo  t-rozdělení, c2-rozdělení, F -rozdělení (výběrový soubor). Jejich využití ve statistice. Grafické vyjádření. Odhad parametrů základního souboru -  GNR: bodový a intervalový odhad µ, s; neznámé rozdělení: bodový a intervalový odhad mediánu. Vylučování extrémních hodnot souboru - Grubbsův test, Dixonův test.

3. Testování hypotéz ve statistice, rozdělení testů. Nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, kritické hodnoty. Parametrické testy: F-test, t-test. Porovnání více středních hodnot - Analýza rozptylu (ANOVA). Testy pro mnohonásobné porovnávání.

4.  Neparametrické testy hypotéz pro spojitou náhodnou veličinu s  neznámým rozdělením. Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův  test, znaménkový test.

5. Hodnocení závislosti 2 kvantitativních znaků. Funkční a statistická (korelační) závislost. Regresní analýza - lineární regresní závislost, odhad koeficientů regresní přímky. Korelační analýza - odhad korelačního koeficientu. Testování významnosti korelačního koeficientu. Nelineární korelace - Spearmanův koeficient  pořadové korelace.

6. Počet pravděpodobnosti a statistika. Teorie pravděpodobnosti,  binomické rozdělení četností. Kvalitativní znaky, analýza kategoriálních dat. Test rozdílu empirické a  teoretické četnosti. Test rozdílu 2 empirických četností.

7. Testování závislosti 2 kvalitativních znaků - kontingenční  tabulka 2x2. Testování závislosti mezi několika kvalitativními znaky - kontingenční tabulka kxm, analýza zjištěných závislostí.

Pdf  verzeSylabus – cvičení            

1.   MS Excel - editace tabulky, základní výpočty, využití vzorců, grafická prezentace dat.

2.  Popisné charakteristiky souborů biostatistických dat – průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient, střední chyba průměru. Výpočty pomocí kalkulačky a v programu MS Excel.

3.    Popisné charakteristiky souborů, testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady.

4.    Testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady.

5. Testy hypotéz o střední hodnotě (Studentův t-test: 1-výběrový, 2-výběrový: párový, nepárový). Testování homogenity rozptylů - F test. Příklady.   

6.   Statistický program UNISTAT - základní sta­tistické charakteristiky datového souboru, parametrické testy: F-test, t-test. Řešení modelových příkladů I.

7. Samostatná práce s programem UNISTAT - parametrické testy: F-test, t-test. Řešení modelových příkladů II.

8.    MS Excel – výpočty a využití statistických funkcí pro zpracování dat, statistické vyhodnocování experimentu, F-test, t-test, grafická prezentace dat – modelový příklad.

9. Statistický program UNISTAT - testování rozdílů mezi průměry několika souborů metodou ANOVA (analýza rozptylu). Statistické hodnocení experimentálních dat - řešení modelových příkladů.

10. UNISTAT, MS Excel – hodnocení závislosti kvalitativních znaků (regrese, Pearsonova korelace, Spearmanův koeficient pořadové korelace). Grafická prezentace dat. Řešení modelových příkladů.

11. MS Excel, UNISTAT – samostatné příklady na statistické zpracování modelových experimentálních dat.

12. MS Excel, UNISTAT - modelové příklady na t-test a metodu ANOVA.

13. MS Excel, UNISTAT – samostatná práce při statistickém zpracování experimentálních dat. 

14. Zápočet.

Pdf  verze Zpět