Biostatistika

FVHE - bakalářské studium

Bezpečnost a kvalita potravin

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

***

Cíle výuky discipliny

                 Biostatistika je disciplinou, u níž o nutnosti její výuky v biologických a příbuzných oborech není pochyb. Její význam vyplývá z podstaty získávání, zpracování, prezentace a interpretace dat v biologických a příbuzných oborech, kdy bez uplatnění statistiky by vznik mnohých znalostí a zkušeností byl zatížen řadou chyb a omylů, a kdy bez znalosti statistiky by znalost i zkušenost nemohla být správně interpretována. Z tohoto pohledu disciplina statistika je zahrnována mezi základní discipliny studia všech studijních programů na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.  Náplní discipliny jsou zejména statistické metody popisu souborů dat a testování hypotéz pro kvantitativní i kvalitativní jevy se zaměřením na data a hypotézy veterinární medicíny a příbuzných oborů.

Praktický dopad významu biostatistiky se promítá především do oblasti výzkumu a vývoje v biologických a lékařských oborech, ale i do oblasti klinické veterinární praxe a oblasti hygieny a ekologie při dozoru nad potravinami živočišného původu. Výuka biostatistiky je zaměřena zejména na schopnost samostatně řešit konkrétní problémy veterinární medicíny s využitím metod biostatistiky a dále na praktické zvládnutí některých obecných i speciálních postupů obsluhy osobních počítačů při jejich využití pro statistické úlohy.

        

        Význam znalostí v oblasti výpočetní techniky je v současnosti neustále zvýrazňován. Vyplývá ze stále širšího uplatňování osobních počítačů ve všech oblastech a z toho vyplývající důsledek nezbytnosti znalosti obecné obsluhy počítače i některých speciálních postupů. Výuka praktických znalostí při využití výpočetní techniky pro řešení biostatistických úloh je řazena mezi základní discipliny studia všech studijních oborů a programů na VFU Brno - veterinární mediciny, veterinární hygieny a ekologie, bakalářského studia v oboru bezpečnosti a kvality potravin, zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii i ochrany zvířat a welfare.

        Náplní praktické výuky jsou zejména speciální obsluha osobního počítače zaměřená na statistické zpracování dat v tabulkovém procesoru a speciálním statistickém softwaru včetně grafické prezentace analyzovaných dat a dále využití počítače v oblasti informatiky, především orientace v databázových systémech on-line a vyhledávání vědeckých a odborných informací z oblasti veterinární hygieny a bezpečnosti a kvality potravin s využitím těchto databází.

         Disciplina Biostatistika je disciplinou základní, tedy disciplinou na níž další discipliny navazují. Navazujícímí jsou zejména ty discipliny, které se opírají o laboratorní činnost, což je většina disciplin oboru veterinární hygieny, méně již discipliny opírající se o terénní činnost nebo obory teoretické. Z tohoto pohledu je odpovídající i postavení discipliny na počátku studia studia bakalářských studijních programů jak bezpečnosti a kvality potravin a zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii, tak i ochrany zvířat a welfare.

         Výuka oboru Biostatistika u bakalářského studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin probíhá ve 4. semestru v rozsahu 1 hodiny přednášek a 1 hodiny cvičení týdně a u oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii probíhá ve 4. semestru v rozsahu 1 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně. Přednášky jsou zaměřeny především na problematiku statistiky, cvičení zahrnují problematiku statistiky i výpočetní techniky. Vzhledem k rozsahu discipliny a nižší úrovni průpravy absolventů středních škol v tomto oboru představuje další způsob výuky i individuální konzultace.

         Biostatistika je základní disciplinou, která vytváří nezbytný předpoklad pro získávaní a aplikaci znalostí v oboru bezpečnosti a kvality potravin a také zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii.

 

Zpět